Postřehy z 22. zasedání zastupitelstva městské část

Ze zasedání je pořizován zápis a zvukový záznam

Předsedající radní Dvořák zahájil zasedání a následně se hlasovalo o doplnění návrhového výboru. Všemi přítomnými hlasy byli zvoleni zastupitelé Pěkný a Stránská. Následně starosta Růžička navrhl doplnění bodu Rozpočtové opatření č.2/2022 – schválení a v následném hlasování byl program jednání schválen všemi přítomnými hlasy. Dále byly všemi hlasy formálně schváleny zápisy z předchozích dvou zasedání.

V rámci volného mikrofonu z občanů vystoupili: p. Hnízdil s dotazem na stavební zábory v Květnové ul., na nakládání s aktuální zelení v okolí stavby pod Hřenskou a na možnosti zřízení ordinace druhého praktického lékaře v Ďáblicích. Dle radních praktického lékaře shánějí a záměr na pronájem nových ordinací bude vyhlášen v pol. března 2022. MUDr. Knaifl upozornil, že nabídku na provoz ordinací, včetně ordinace praktického lékaře již radním předložil. Místostarostou Hrdličkou byl mimo jiné vyzván: „nedělejte tady takové divadlo“. Po živelném zapojování občanů do diskuze předsedající radní Dvořák zasáhl: „Nebudem z toho dělat diskuzní kroužek, hospodskej“. Proto jsem zastupitele vyzval k jednání hodnému veřejného zasedání.

Rozpočtové opatření č.12/2021 bylo schávelno všemi přítomnými zastupiteli za STAN. Ostatní přítomní zastupitelé se tradičně hlasování zdrželi, protože jim nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru. Stejně tak při hlasování o vzetí na vědomí Rozpočtového opatření č.1/2022.

U schválení Rozpočtové opatření č.2/2022 hlasovali mimořádně všichni přítomní zastupitelé „pro“ z důvodu vyčlenění částky 1.000.000,- Kč v rozpočtu MČ pro rok 2022 pro krytí výdajů MČ spojených s řešením humanitární pomoci obyvatelům Ukrajiny, byť se do předmětného opatření „ukryly“ i jiné položky jako např. rekonstrukce lékárny či výstavba bytového domu Akcíz II.

Po představení záměrů zástupce žadatele byla všemi přítomnými hlasy schválena Žádost o schválení návrhu na změnu územního plánu u části pozemku parc.č. 1646/1 v k.ú Ďáblice, lokalita U Červeného mlýnku – společnost ASTAR s.r.o., kde by se aktuální plánovaná veřejné vybavenost měla přesunout na křižovatku Ďáblická x Kostelecká (býv. statek) a předmětný pozemek bude z důvodů omezené dopravní obslužnosti využit k výstavbě rodinných domů.

Všemi přítomnými hlasy byl schválen prodej hasičského automobilu Liaz 101 – CAS 25/2500/0 Městu Buštěhrad za 220 000 Kč.

Rovněž všemi přítomnými hlasy byly schváleny Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hl. m. Prahou, TSK hl. m. Prahy, a.s. a městskými částmi, upravující větší informovanost městských částí o plánovaných dopravních omezeních a změnách dopravního režimu.

V Informacích radních a zastupitelů přednesl starosta Růžička informace v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, informaci o podané doplňující žádosti do Fondu rozvoje bydlení pro dofinancování BD Akcíz a místostarosta Hrdlička představil průběh rekonstrukce starého obecního domu, průběh výstavby bytového domu Akcíz II, odeslání nesouhlasného stanoviska MČ k vymezení záplavového území Mratínského potoka, odeslání nesouhlasné stanovisko MČ k projektové dokumentaci změny stavby před dokončením „Novostavba bytového domu Kokořínská 91/1“, a Participativní rozpočet.

Jelikož se do bodu Diskuze nikdo nepřihlásil, skončilo zasedání krátce po sedmé hodině.

Martin Tumpach, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *