Z rozpočtu MČ pro rok 2019

Ve středu 19. 12. schválilo Zastupitelstvo MČ rozpočet na rok 2019. Celkové výdaje činí 39 176 900 Kč, celkové příjmy 35 747 900 Kč. Schodek je kryt z prostředků fondu rezerv a rozvoje s předpokladem budoucího pokrytí z dotací získaných v roce 2019.

V příjmech jde o dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy 110 000 Kč, neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 34 869 000 Kč, poplatky, zábory a smlouvy s investory 548 900 Kč, 180 000 Kč převod ze sociálního fondu a 40 000 Kč od Hovorčovic za zajištění požární ochrany našimi hasiči.

Z neinvestičních výdajů jde o

Rozvoj obce 1 340 000 Kč (nevyfakturované dodávky zboží do nové radnice a údržba zahrady Vlny).

Městská infrastruktura 3 816 000 Kč (čištění kanálů, sběr odpadků, opravy a svoz odpadkových košů, monitoring skládky, hluková problematika, velkoobjemové kontejnery, příspěvky na popelnice, údržba zeleně, šintování chodníků).

Doprava 2 012 300 Kč (dopravní značení, zimní údržba komunikací, opravy silnic a chodníků, údržba zastávkových přístřešků a při troše dobré vůle i studie dopravního rozvoje s návrhem dopravních opatření).

Školství a mládež 8 413 100 Kč (oprava a údržba MŠ, opravy, modernizace pojištění a deratizace školních budov, odpisy, kulturní akce, kompenzační příspěvky za skládku, příspěvky sdružením pracujícím s mládeží, opravy a provoz dětských hřišť)

Zdravotnictví a sociální oblast 190 000 Kč (akce a služby pro seniory, vítání občánků)

Kultura a sport 2 203 000 Kč (provoz knihovny, kulturní akce – navýšeno cca o 600 000 Kč, nově i 800 000 Kč na výdaje na zprostředkování v prostorách MČ na klíč, příspěvky sportovním, církevním a neziskovým organizacím)

Požární ochrana 430 900 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku 200 000 Kč

Správa a samospráva 11 708 400 Kč (platy, pojištění, školení, dary obyvatelům, energie, drobný hmotný majetek, konzultační služby, software, revize, provoz budov úřadu, průzkumy odvodnění)

Všeobecná pokladní správa 1 242 000 Kč (převod prostředků do sociálního fondu, oprava chodníku v MŠ, výsadba zeleně kolem nového obecního domu, možná i trvalé zastínění předzahrádky Vlny).

Z investičních výdajů jde o

Rozvoj obce 500 000 Kč (otevřené objednávky z výstavby nového obecního domu)

Úprava stání kontejnerů na tříděný odpad 380 000 Kč

Realizace veřejného osvětlení Buližníková/U Hájovny/Skalnická 2 200 000 Kč (v původním plánu mělo jít o úhradu z účelové dotace, kterou se bohužel nepodařilo vyčerpat, a musela být vrácena)

Dva nové kotle do MŠ 330 000 Kč

Rekonstrukce starého obecního domu 2 300 000 Kč (pravděpodobně bude hrazeno z dotace)

Kultura a sport 320 100 Kč (Přesměrování a modernizace ozvučení areálu fotbalového hřiště 200 000 Kč, odpisy, informační sloup)

Místní hospodářství 1 491 000 Kč (odbydlování, projektová dokumentace bytového domu Akcíz II – pravděpodobně bude následně hrazeno z dotace)

Příslušenství k traktoru pro fotbalový areál100 100 Kč

Kompletní rozpočet MČ na r. 2019 naleznete na webových stránkách MČ

Martin Tumpach, zastupitel, odvolaný člen finančního výboru

Z Programového prohlášení Pirátské strany, hnutí Praha sobě a koalice TOP 09 a Starostové a nezávislí ve spolupráci s KDU-ČSL ve vedení hl. m. Prahy

Prohlášení má 32 stran a je dostupné on-line

Z témat týkajících se mimo jiné i Ďáblic stojí za zmínku:

Doprava

 • Budeme pokračovat v přípravě stavby 511 (Běchovice–dálnice D1) a vyvineme úsilí, aby dopady stavby 511 na místní obyvatele byly co nejmenší. [tzv. vnější okruh]
 • V návazné severní části Pražského okruhu je nutné prosadit nejvhodnější variantu. Je nezbytné maximálně odklonit zejména nákladní dopravu mimo území Prahy, aby došlo ke zlepšení ovzduší v hlavním městě.
 • Výstavba Pražského okruhu vyžaduje intenzivní spolupráci Prahy, městských částí, Ministerstva dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Středočeského kraje a jednotlivých obcí. Za hlavní město jmenujeme konkrétního koordinátora, který bude mít jediný úkol: odblokuje přípravu výstavby Pražského okruhu.
 • Podpoříme řešení okruhu, které se ukáže jako nejvhodnější z hlediska dopadů na obyvatele, bezpečnosti dopravy, nákladů a termínu realizace.

Pozn.: Bohužel se v Prohlášení nevyskytuje pro nás důležité odhlučnění Cínovecké/D8

 • Ustavíme komisi pro parkování, která bude řešit vylepšení současných parametrů parkovacího systému tak, aby se stal uživatelsky příjemnějším, ekonomicky motivujícím a aby vedl ke zvýšení počtu parkovacích míst pro rezidenty.
 • Využijeme existující data k aktualizaci a optimalizaci parametrů parkovacích zón.
 • Upravíme prostorové uspořádání ulic za účelem zvýšení počtu parkovacích míst.
 • Posílíme ochranu ovzduší před emisemi pevných částic.
 • Budeme budovat chodníky tam, kde chybějí. Budeme dbát na pěší a cyklistickou prostupnost krajiny a na možnost pěšího propojení městských částí.
 • Zprovozníme systém řízení dopravy, který umožní zkrátit čas v kolonách a zrychlit MHD.

Výstavba

 • Skončíme se zažitou praxí, kdy se dopravní stavby a městská zástavba plánují odděleně. Urbanisté, architekti a dopravní inženýři musejí vytvářet jednotné dílo – jedno město.
 • Prosazujeme princip rovné dostupnosti základní vybavenosti a snížení závislosti obyvatel na automobilu tak, aby rezidenční čtvrti byly místem pro plnohodnotný život, nikoliv jen noclehárnami.
 • Participativní projednávání projektů s veřejností je cestou, jak zajistit společenskou dohodu o chystaném záměru; často vede ke zkrácení doby nutné k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
 • Budeme pravidelně a co nejvíce mluvit s Pražany o našem městě a jejich potřebách. Zapojíme všechny, kdo budou chtít, do diskuse už od počátku – ať už půjde o úpravu náměstí, výstavbu nové budovy, či využití volného prostoru.
 • Dokončíme výstavbu velkých kanalizačních sběračů.

Přístup k občanům

 • Podpoříme otevřenou komunikaci posilující důvěru obyvatel města v jeho správu a rozvoj.
 • Zajistíme občanům možnost poskytovat zpětnou vazbu na kvalitu služeb, které zajišťuje město.
 • Vytvoříme koncept radnice otevřené občanům. Maximální možnou měrou zpřístupníme dokumenty a další agendu, kterou samospráva má ve své kompetenci.

Životní prostředí

 • V rámci naplňování Strategie adaptace hl. m Prahy na změnu klimatu budeme zvyšovat množství zeleně v ulicích, revitalizovat vnitrobloky a přidávat do ulic vodní prvky (fontány, pítka nebo kašny).
 • Revitalizujeme pražské potoky tak, aby sloužily k rekreaci a přitom nepředstavovaly povodňovou hrozbu. Budeme přitom spolupracovat se Středočeským krajem, kde se nacházejí horní toky většiny pražských potoků.

Pozn. V Ďáblicích máme pražskou anomálii, kdy se ve Středočeském kraji nachází naopak dolní tok našeho potoka.

 • … podpoříme prioritní výkup vodních ploch, které jsou nyní ve vlastnictví třetích osob.

Pozn. Příkladem je náš Mratínský potok

 • Nebudeme rozšiřovat současné skládky komunálního odpadu.

Novému vedení hl. m. Prahy přeji, aby se jim podařila splnit alespoň polovina z Prohlášení a Ďáblické Radě, aby pro ně Prohlášení bylo inspirací.

Martin Tumpach, zastupitel

Co se dělo na 4. zasedání Zastupitelstva MČ

V půl sedmé starosta zahajuje zasedání zastupitelstva a všemi hlasy je schválen zápis z minulého zasedání. V rámci Volného mikrofonu vystupuje pan M. a vyjadřuje nespokojenost s tranzitním průjezdem nákladních vozidel Ďáblicemi a s mezinárodní politickou angažovaností RMČ.

V bodě o schválení zimní a letní údržby odmítám hlasovat o smlouvě, jejíž konečná verze nebyla zastupitelům předložena. O zeleň, úklid a odklízení sněhu se nově bude starat firma AQIK s.r.o. z Brandýsa nad Labem.

Rozpočtová opatření 3. a 4., týkající se přesunů rozpočtových položek jsou jednohlasně schválena. Stejně tak účetní závěrky MČ i ZŠ a MŠ a Zpráva o inventarizaci majetku MČ.

U změny v odměňování zastupitelů (zvýšení odměn), dle nového Nařízení vlády jsem se spolu se Simonou Dvořákovou a Markem Pěkným zdržel. Zbytek zastupitelů byl pro.

U návrhu soudního smíru a Dohodu o narovnání s bývalým zaměstnancem ÚMČ, který se s MČ soudí se David Prokeš, Radimír Rexa a Michael Vlach zdrželi, zbytek byl pro.

U návrhu společnosti FCC k navýšení kapacity ďáblické skládky se všichni zastupitelé shodli na zaslání nesouhlasného stanoviska. V tuto chvíli bude velmi důležité vývoj situace pečlivě sledovat.

Kdo nebyl na zasedání přítomen, přišel o impozantní body jednání 9) a 12), kde někteří z našich/vašich sousedů, konkrétně Miloš Růžička, Tomáš Dvořák, Simona Dvořáková, Ludvík Tesař, Markéta Stránská, Jiří Kříž, Jindřich Pavel, Jan Hrdlička a Ilona Blažková v bodě 9) schválili usnesení ve znění: Zastupitelstvo MČ po projednání zrušuje Směrnici o zveřejňování dokumentů na webových stránkách MČ Praha-Ďáblice ze dne 21.6.2017 bez náhrady, a v bodě 12) odvolali jediné dva „opoziční“ členy Finančního výboru.

V bodě Diskuze vyzval starosta zastupitele (po té co hlasoval o zrušení-bez náhrady) ke spolupráci na tvorbě nové směrnice o zveřejňování dokumentů.  Následně byl bod předsedajícím uzavřen, bez další vizuální kontroly přihlášených do diskuze.

V závěrečných informacích jsme se dozvěděli o uvolněné funkci soudního přísedícího, o tom, že RMČ se bude zabývat volbou šéfredaktora Ďáblického zpravodaje, o uplatňování sankcí za nedodržení smlouvy o odklízení sněhu a přístupu radnice k informovanosti.

Celý zápis ze zasedání ZMČ, včetně audiozáznamu je k nalezení na webových stránkách MČ.

Radní mají výsadu text, který právě čtete komentovat už v tomto čísle. Kdo by se nespokojil pouze s oficiálním postojem radnice, jistě po pár minutách hledání na internetu nalezne další „neoficiální“ informace. V březnovém vydání mi za podivných okolností nebyl otištěn text o minulém zasedání ZMČ. Radní svolili jeho publikování na webových stránkách MČ, kde si ho můžete přečíst.

Zasedání ZMČ skončilo krátce před devátou hodinou.

Martin Tumpach

Co se dělo na 3. zasedání Zastupitelstva MČ

V 18:15 starosta zahajuje zasedání. Přítomno je čtrnáct zastupitelů z patnácti. Následuje formální schválení zápisu z minulého ZMČ a drobná formální úprava programu zasedání. V rámci volného mikrofonu vystupuje pan J. s nespokojeností ohledně přístupu radnice k jeho podnětům. Následně vystupuje pan. M s dotazem na zastupitele Ing. Rexu ohledně legálnosti pokácení dvou topolů v r. 2005. Ing. Rexa reagoval odkazem na příslušný dokument.

V bodu 3. Schválili zastupitelé jednohlasně kupní smlouvu, kdy developer ze Statkové ulice prodává městské části pozemky v celkové výměře 292 m2 za symbolických 1000 Kč.

V bodě 4. se diskutovala smlouva s developerem řadových domů na prostranství vymezeném ulicemi Květnová a Kučerové (smlouvě se věnuji v samostatném článku). Jelikož se jedná o pro Ďáblice zásadní a rozsáhlý dokument, který vzhledem k pozdě zaslaným podkladům neměli někteří zastupitelé čas důkladně nastudovat, navrhuje zastupitel p. Prokeš odložit hlasování na příští zasedání ZMČ a do té doby zapracovat do smlouvy některé připomínky. V následném hlasování jsou všichni zastupitelé za STAN (10) proti, ostatní (5) pro a návrh tak nebyl přijat. STAN svojí většinou přijali až druhý protinávrh místostarosty – tedy smlouvu v původním znění s doplněním závazné výšky krajních domů.

Dále zastupitelé pověřují starostu dalším jednáním o odejmutí pozemku u průchodu z Ďáblické do Legionářů ze správy MČ, jednomyslně schvalují vyplatit České poště kompenzaci 773 190 Kč za stavební investice do prostor městské části a rovněž i rozpočtové opatření č. 1. Bod č. 8, směrnici O zveřejňování dokumentů na webových stránkách MČ Praha-Ďáblice byl předkladatelem stažen z programu. V bodě 9. zastupitelé schválili formální úpravu jednacího řádu ZMČ.

V bodě 10. se zastupitelé seznámili se Zprávou o činnosti (neúplné) Redakční rady Ďáblického zpravodaje. V rámci vyváženosti Redakční rady ji navrhuji doplnit Ing. Rexou. Pro jsou Tumpach-Pěkný-Prokeš, hlasování se zdrželi Rexa-Kříž, zbytek zastupitelů je proti. Ing. Rexa navrhuje v rámci vyváženosti doplnit Redakční radu Ing. Tumpachem. Pro jsou Pěkný-Prokeš-Rexa-Vlach, hlasování se zdrželi Tumpach-Klímek, zbytek zastupitelů je proti. Návrh tak nebyly přijaty. Zajímavostí je, že před samotným hlasováním se zastupitelé za STAN odebrali na několik minut do předsálí, zřejmě k poradě.

V bodě 11. se diskutuje dosud neobsazená funkce předsedy Kontrolního výboru. Jako Volba 2010 o obsazení této funkce nemáme zájem z obavy, že naše nominace předsedy KV by byla krokem k legitimizaci aktuálního přístupu  RMČ k informování zastupitelů. Zástupci OOOD mají názor obdobný a navrhují do této funkce nominovat zastupitele Mgr. Kříže (zvolen za STAN).

Následuje bod Diskuze. Na moji omluvu za nepřesnost uvedenou v Ďáblickém zpravodaji pan místostarosta reaguje replikou, kterou mi nedalo si poznamenat pro některé z dalších jednání v budoucnu a žádá o doplňující informace k žádosti o vyvěšení vlajek na podporu lidských práv. Starosta doplňuje, že je pro něj vyvěšení tibetské vlajky všeobecným symbolem. Až ze zvukového záznamu, jsem zjistil, že jsem měl dle starosty údajně někdy zmínit, že si Tibeťané svůj osud zaslouží. Proti tomu se chci důrazně ohradit. Nikdy jsem nic takového neřekl! Poté zastupitel Ing. Rexa vystupuje s příspěvkem, vyzívajícím ke vzájemné spolupráci všech zastupitelů. Zastupitel p. Prokeš se dotazuje na zřízení komisí a stav navýšení kapacity přečerpávací stanice tlakové kanalizace. Starosta reaguje, že v letošním roce je navýšení kapacity ve výrobním i finančním plánu PVS. Místostarosta doplňuje, že záměr je nyní v územním řízení a protipovodňová komise nakonec asi nebude zřízená, protože zatím zřízená být nemusí. Místo komisí rady je v plánu zřízení pracovních týmů (?). Zastupitel Ing. Pěkný se ptá na osud zeleně v místě plánovaného bytového domu Akcíz II. Místostarosta reaguje ve smyslu, že projektanti se potýkají více s problémem ochranného pásma než zeleně, ale cílem je vysadit náhradní výsadbu co nejblíže domu. Ing. Rexa vystupuje s tématem odvodnění.

Posledním bodem jednání jsou Informace radních a zastupitelů. Místostarosta informuje o plánované rekonstrukci Ďáblické ulice a následují různé informace k případu pana J.

Zasedání zastupitelstva končí deset minut po půlnoci. Opravdoví masochisté si mohou poslechnout zvukový záznam, dostupný na webových stránkách MČ. Případné dotazy můžete zasílat na mail dotazy.dablice@dablice.cz

Martin Tumpach, zastupitel

Co se dělo na 2. zasedání Zastupitelstva MČ

V 18:05 zahajuje starosta zasedání zastupitelstva. Ing. Rexa navrhuje rozšíření jednoho z bodů jednání. Proti jsou Mgr. Kříž, Ing. Hrdlička a Mgr. Blažková. Návrh nebyl přijat. Následuje schválení předchozího zápisu, Volný mikrofon s tématy Ďáblického zpravodaje, kácení topolů v okolí fotbalového hřiště a umístění kontejneru na sklo do ulice K Náměstí. Dále probíhá hlasování o jednotlivých rozpočtových opatřeních a o samotném rozpočtu. Všechny návrhy byly přijaty. Stejně tak jako Dodatek ke smlouvě na vybudování veřejného osvětlení v ulici Buližníková a přilehlých, zprávy Kontrolního a Finančního výboru a zpráva Inventarizační komise. U schvalování daru SK Ďáblice, ve výši 400 000 Kč Ing. Rexa navrhuje doplnit do smlouvy povinnost vyplývající ze zákona, zveřejnit Výroční zprávu. Vystupuje Ing. Mošnička a ubezpečuje zastupitele, že Výroční zprávu zveřejní. V následném hlasování je M. Klímek proti, OOOD pro a zbytek se držel. Návrh tak nebyl přijat. Dar byl následně schválen v předloženém znění. Dále se odhlasovaly příspěvky 30 000 Kč klubu stolního tenisu a 10 000 Kč spolku sebeobrany a kondičních tréninků. Následně se hlasovalo o mimořádných darech občanům a radnímu, úhradě příspěvku za svoz odpadu a výběru projektanta pro rekonstrukci starého obecního domu. Bod č. 20 se týkal Redakční rady Ďáblického zpravodaje, kde nebyl přijat návrh Ing. Rexy na jeho působení v Redakční radě a dalším hlasováním se výběr chybějícího člena odsunul na příští jednání ZMČ. Krátce po schválení daru SK Ďáblice jednání, z řad publika, proložil správce areálu SK vulgárním výstupem, proti kterému se z řad zastupitelů ohradil pouze p. Vlach. V téměř nočních hodinách startuje diskuze s tématy vydávání Ďáblického zpravodaje a stavby sportovní „haly“, která bohužel sklouzla z věcné roviny k osobním útokům. V době, kdy píši tento text (28. 12.) ještě není na internetu k dispozici zvukový záznam ze zastupitelstva. Některé „perly“ (stejně jako další postřehy z dění na radnici pohledem zastupitele) tak najdete na Twitteru.

Martin Tumpach, zastupitel

Městští strážníci v Ďáblicích

Výňatek ze zprávy o činnosti městských strážníků v Ďáblicích za měsíc leden

Během měsíce ledna byly plněny požadavky a zjištěné poznatky v okrsku ve spolupráci s vedením obce a byla prováděna běžná obchůzková činnost třemi městskými strážníky.
V dopravě „za pohybu“ zjištěno 5 přestupků, které byly řešeny uložením blokové pokuty v celkové výši 1.100 Kč. V ulici U Parkánu u hasičské zbrojnice řešeny 2 přestupky vozidel, které stály v zákazu zastavení na žlutém ohraničení vypsáním výzev pro nepřítomné pachatele přestupku. V těchto lokalitách je prováděn zvýšený dohled v dopravě, neboť se zde opakovaně přestupky řidičů vyskytují.
Dozor nad přechodem v ul. Ďáblická a dohled v ul. Na Terase byl prováděn strážníky dle plánu služeb a dle provozu ZŠ U Parkánu – nebyl zaznamenán žádný nedostatek. Polední dozor u Základní školy U Parkánu prováděn v době vyučování žáků od 12:00 – 13:00 hodin – bez závad.
Prováděn dohled nad veřejným pořádkem při obchůzkové činnosti – bez zjištěných závad. Dohled byl prováděn na dětských hřištích v katastru ďáblic, zejména na hřišti U Prefy, Koníčkovo nám., ul. Květnová u hvězdárny, v ulici K lomu a vedle ulice Kostelecká – bez závad.
Byl proveden dohled nad Masopustním průvodem – bez závad. Problémy s bezdomovci nebyly zaznamenány. Na místech, kde se zdržovali v létě, se během těchto zimních měsíců nezdržovali.
Dále se dohlíželo nad dodržováním vyhlášky Magistrátu hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně, zejména zda nedochází k znečišťování výkaly psů. Nebyl zjištěn žádný přestupce při venčení psa.
Namátkově byly prováděny kontroly restauračních zařízení a obdobných zařízení nad dodržováním zákona č. 65/2017 o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami – bez zjištěných závad. ( … )
Během úředních hodin v měsíci leden se na služebnu Městské policie nedostavil žádný občan. Bezpečnostní situace v okrsku zůstává nezměněna.

Začátkem roku odešel ze služby dlouholetý ďáblický městský strážník Miloslav Piterka. Jménem MČ Ďáblice bych mu chtěl poděkovat za péči o bezpečnost v Ďáblicích. Vzhledem ke kritickému podstavu městských strážníků v Praze není příliš pravděpodobné, že nám v nejbližší době bude přidělena náhrada.
Všichni pražští strážníci (včetně „ďáblických“) jsou centrálně řízeni hl. m. Prahou (a do její kasy jdou také peníze vybrané z pokut). Ďábličtí městští strážníci jsou k dispozici každý všední den od 7:00 do 15:00 a nepravidelně min. tři dny v týdnu od 13:30 do 21:30. Kontaktní telefon: 721 894 528. V době nepřítomnosti ďáblických strážníků v Ďáblicích bude k dispozici motorizovaná hlídka, která provádí nepravidelné kontroly. Hlídku lze přivolat na tel. čísle 156. Na tyto kontakty je možné se obrátit i v případě, kdy jste svědky přestupku. Nejbližším nadřízeným orgánem ďáblických strážníků je Obvodní ředitelství MP Praha 8 v Balabánově 1273, v Kobylisích.
Aktuálně jednáme s Městskou policií o posílení dozoru na Ďáblických kulturních akcích a s dopravní policií o zvýšení četnosti namátkových měření v katastru Ďáblic. Ukázky z činnosti policie v Ďáblicích bude možné spatřit například v sobotu 14.4. na akci hasičů Požární útok trochu jinak.