Ďáblice dlouhodobě sužují bleskové povodně. Jak by se měl tento problém řešit?

Z reakcí na anketní otázku pro zastupitele červencového Ďáblického zpravodaje.

Problémem bleskových povodní Ďáblic je především nedostatečně kapacitní dešťová kanalizace, která se při přívalovém dešti zahltí a následně není schopna odvést přebývající vodu zaplavující spodní část Ďáblic. Navýšení kapacity by technicky bylo jen velmi obtížně proveditelné navíc málo účelné. Potřeba je řešit především konstantní průtok při přívalových deštích. Jako podmínku pro každou větší výstavbu dáváme investorům vybudování retenčních nádrží, které pojmou první nápor vody a do kanalizace ji budou odpouštět konstantním průtokem. Tímto způsobem by se mělo v budoucnu podařit zachytit vodu ze současně zpevněných, nezasakujících ploch areálů u Statkové ulice. Další velké podzemní retenční nádrže plánuje hl. m. Praha pod Šenovskou ulicí a jejím okolím, nicméně z ekologického i krajinného pohledu bych byl raději, aby radní navázali na jednání iniciovaná Ing. Rexou se zástupci Křížovníků (vlastníci polí severně od Ďáblic) a vodu odvedli po povrchu krajinou směrem k prameništi Mratínského potoka.

Martin Tumpach, zastupitel

Dle projektu PVK přeložkami a zkapacitněním dešťové kanalizace. Místo
podpovrchové retence v Šenovské,která může narušit statiku domů, by bylo
vhodnější svedení vod do upravených rybníků Ohrada, Parkán a nové retence u Chřibské. Všechny objekty by měli mít dešťové usazovací nádrže pro zamezení znečištění vod. Dále se musí vyřešit předání již 16 let nezkolaudovaného, neudržovaného objektu na potoce pod Cínoveckou do správy HLMP. Funkčnost tohoto objektu je klíčová pro zamezení povodní v oblasti Blat.

David Prokeš, zastupitel

Boj se suchem

Letošní sucho se podobá tomu z roku 2012 (tehdy byly mimo jiné výnosy plodin nejnižší za posledních 50 let). Je velmi nezvyklé, aby bylo šest let po sobě takové sucho, jaké zažíváme v těchto dnech. Podobný stav vědci předvídali až za dvacet let. A tak nějak doufám a představuji si, že v okamžiku, kdy čtete tyto řádky, vám za oknem životodárně prší.

Zelená střešní učebna ZŠ U Parkánu

Žijeme v době, kdy se ze zpráv například dovídáme, že v Polsku komplikují dopravu písečné bouře, silný vítr zvedá prach z vysušených polí, zvyšuje se četnost požárních výstrah, lesy trpí nejen náhlými požáry, ale hlavně kůrovcovou katastrofou (způsobenou suchem) a Lesy ČR spouštějí největší program pro zadržení vody v lesích v historii podniku.

Vodárenské společnosti v některých krajích začaly omezovat svým obyvatelům odběry vody a nastavili maximální denní limity. Opatření přijímají postupně i některé obce. Zatímco loni byla zásoba vláhy po zimě na celém území republiky dobrá a problémy způsobily až suché a teplotně nadprůměrné jarní měsíce, letos je v některých oblastech z šesti stupňů sucha třetí nejhorší i druhý nejhorší. Situaci vědci porovnávají s průměrnou úrovní vláhy v půdě za roky 1961 až 2010. Dopad bude primárně na zemědělce a lidi čerpající pitnou vodu z mělkých vrtů. Už teď je zřejmé, že letošní sklizeň bude slabší. Předpokládá se například výrazný růst cen brambor.

Navštívil jsem řadu zemí, kde byla pitná voda pouze pro bohaté obyvatele, kteří si ji mohli dovolit koupit, a vůbec nebylo samozřejmé, že teče z klasického vodovodu. Pevně doufám, že se takového stavu ve střední Evropě nedočkáme.

Záhony na střeše nového obecního domu.

Ministerstvo životního prostředí je znepokojeno, že za dva roky fungování dotací pro obce na zadržování vody dorazilo pouze 20 žádostí (v ostrém kontrastu míry využívání dotací stavebních). Hlavní město Praha jedná o vytvoření rezerv pro městské části na boj proti suchu. A z Prahy také čas od času zní smysluplné návrhy jako zohledňování environmentálních aspektů při přidělování dotací jednotlivým projektům, hlídání neklesajícího podílu zeleně při rekonstrukcích ulic, parků a komunikací, využívání retenčního potenciálu území, pravidelné zalévání stromů nebo omezení sekání trávy a ořezávání stromů a keřů v době sucha na minimum. Například MČ Praha 7 22. května vyšla vstříc volání vědců a občanů po tom, aby se připojila k desítkám municipalit z různých částí světa i ke dvěma státům, Velké Británii a Irsku, a vyhlásila stav klimatické nouze. I mezi magistrátními úředníky potkávám lidi na správných místech, podporující rozmanitost (tím pádem i retenční schopnost) krajiny i za cenu nepopulárních opatření.

V Ďáblicích jsou střecha nového obecního domu a venkovní střešní učebna ZŠ osázené teplomilnými rostlinami v substrátu, který má částečně retenční schopnost. I developer výstavby řadových domů u Květnové přislíbil takové střechy na svých domech postavit. MČ Ďáblice v loňském roce rozdala kolem sta nádrží na zachytávání dešťové vody k zalévání zahrad a nabídla finanční příspěvek úspěšným žadatelům o dotaci Dešťovka. Aktuální stav sucha lze sledovat například na webových stránkách Intersucho. Zapojit se do boje proti suchu mohou do jisté míry i jednotlivci.

Opatrujme čistou vodu, protože bez vody (v podzemí, na zemi i ve vzduchu) není života. Svým proaktivním přístupem může přispět každý z nás.

Martin Tumpach

Zamyšlení nad přístupem k pitné vodě

Těší mě, že se zapomenuté veřejné studny dostaly do zájmu obce. Studny jsou malým ďáblickým pokladem a bude dobré ho do budoucna využívat. Vzhledem k současným nerovnovážným klimatickým podmínkám se může stát, že se přístup k pitné vodě dostane na vrchol priorit MČ. Pro řešení případných havarijních situací by bylo praktické opatřit studny čerpadly nezávislými na elektrické energii ze sítě. Zároveň je v Ďáblicích poměrně hodně soukromých studní. Analogicky s nádržemi na dešťovou vodu by MČ mohla finančně přispět zájemcům na technologii čerpání vody nezávislé na el. energii ze sítě, výměnou za příslib zpřístupnění zdroje sousedům z okolí v případě náhlého nedostatku. Pokud se nedohledá zmizelá studna u Prefy, bylo by ke zvážení prověřit možnosti nového vrtu. Např. veřejná ruční pumpa před radnicí je praktické a zároveň estetické přispění ke Geniu Loci významného prostoru.

Martin Tumpach