Ďáblice a soudy

Až ze sdělovacích prostředků se někteří ďábličtí zastupitelé dozvěděli o trestním stíhání ďáblického starosty Ing. Miloše Růžičky. Ještě před zasedání zastupitelstva v prosinci 2019 zastupitel Ing. Rexa, CSc navrhl všem zastupitelům se k této záležitosti sejít předem neveřejně/neformálně a probrat nejasnosti. Této schůzky se zúčastnili čtyři z patnácti zastupitelů a ani jeden zvolený za hnutí STAN. Je pravda, že schůzka byla svolána velmi narychlo – den předem a navíc v době adventu. Nelze tedy zastupitelům vyčítat jejich nepřítomnost. Zároveň bych očekával, že zastupitelé za STAN přijmou výzvu k dialogu jako vstřícný krok a sami navrhnou jiný termín zastupitelské schůzky. Zatím se tak bohužel nestalo. Ing. Rexa, CSc tedy vyzval starostu k vyjádření k trestnímu stíhání a návazně k dotaci na stavbu sportovní haly v rámci bodu Diskuze na 7. zasedání zastupitelstva MČ.

Starosta Ing. Růžička: Ano, je to pravda, obdržel jsem obvinění a nyní se v celé situaci zorientovávám. A až bude možné podat bližší informace, tak je podám. Celý ten průběh zatím tak jak je, tak mě přesvědčuje o tom, že není důvod, abych zatím své postoje, názory, jakkoli korigoval a také tedy není důvod, abych z toho vyvozoval nějaké další důsledky pro svoji dosavadní činnost. Mohu zodpovědně prohlásit, že sem nikomu žádnou škodu neudělal, neumožnil jsem nikomu, aby se obohatil, neumožnil jsem a nebyl jsem obohacen nebo neobohatil jsem se ani já, jsem přesvědčený, že žádný trestný čin se nestal a ve vztahu ke grantu, který obdržel SK Ďáblice od hl. m. Prahy mohu prohlásit, že ač například pane Rexo jste aktivně, velmi aktivně komunikoval s Odborem sportu a volného času a vysvětloval jim, že ten grant přiřadili neoprávněně, tak v této věci mohu říci, že ten projekt byl a je jeden z nejlepších, které v tom roce byly podány z těch 17 nebo 18 investičních projektů, patří mezi čtyři nejlepší a čtyři jediné, které naplno splňují ty očekávání a odpovídají programovému prohlášení vedení hl. m. Prahy té doby. Výsledkem realizací toho projektu by bylo, že Praha vlastně v uvozovkách „zadarmo“ čili s přispěním respektive z finančních prostředků MČ získala pozemek. Tento pozemek by realizací tohoto projektu znamenalo, že by Praha získala pozemek pro nové sportoviště, které tolik chybí po celé Praze, zejména tedy v tom sektoru severní Prahy, někdo jiný by vlastně vybudoval zcela nové sportoviště a toto sportoviště by ve velmi krátké době odbydlení, by se stalo majetkem hl. m. Prahy. Tím jenom dále dokazuji, že tady žádný osobní úmysl, záměr, osobní obohacení nebylo, nemohlo být a nebude a v tomto duchu pokračuji dál v celé věci ve své obraně, respektive vysvětlení toho, jakým způsobem jsem konal a proč.

Seznam Zprávy ve svém článku uvádějí: „K ovlivnění – jak tvrdí policie – mělo dojít i v případě dotace pro SK Ďáblice. Ten nakonec získal 15 milionů korun na projekt Multifunkční lehká celoroční hala. Odposlechy v tomto případě zaznamenaly rozhovor mezi Fáberovou [šéfka odboru sportu Soňa Fáberová] a starostou Ďáblic Milošem Růžičkou (STAN), který byl rovněž členem komise [komise, která přidělení dotací schvaluje] . „Miloš Růžička požadoval informace o žadateli SK Ďáblice, z. s. s tím, že mají málo bodů a v jednom kritériu obdrželi nula bodů. Soňa Fáberová mu slibuje, že se na to podívá, kdy Miloš Růžička ji informuje, že má zajištěnou podporu komise na celou částku, ale chtěl by vysoký počet bodů, aby někdo pak neřešil, že nezávislý odborník dal málo bodů a oni to pak politicky dohonili,“ zaznamenali policisté. Dva dny po tomto rozhovoru byl projektu navýšen počet bodů z 31 na 46. Ani Růžička se k obvinění v tuto chvíli nechce příliš vyjadřovat.

Podnět na Státní zastupitelství podal na starostu v roce 2019 i ďáblický občan pan J. J., který se cítil být poškozen tím, co o něm na veřejném zasedání zastupitelstva starosta Ing. Růžička uvedl. Státní zástupkyně v reakci konstatuje, že k porušení zákona nedošlo, nicméně dále uvádí, že „Miloš Růžička zcela zřejmě neinformoval zastupitelstvo ohledně výsledku tr. řízení ve věci týkajícího se tr. oznámení J. J., vedené pod Čj. … v souladu s pravým stavem věci.

K záležitosti pana J.J., související s využitím budovy bývalé radnice Dětským klubem Maata, z.s. a stížnostem některých zastupitelů, že neobdrželi k této věci podklady v souladu s jednacím řádem zastupitelstva se starosta na prosincovém zasedání ZMČ vyjádřil následovně:

 „Návrh usnesení nebyl s žádnou odvolávkou na nějaké písemné podklady, mluvil jsem o zprávě, o zprávě o stížnostech a o zprávě o průběhu té podpisové akce. Zpráva byla podána ústně, může být podána ústně. A právě proto, že zároveň hned na úvod jsme byli možná zastrašeni buď vědomě, nebo nevědomě nevím oznámením, že na mě nebo na MČ, nevím, bylo podáno nějaké asi trestní oznámení nebo soud nevím, jak tomu mám rozumět, žaloba, že byla podána žaloba [v bodě Volný mikrofon pan J.J. informoval o podání žaloby na MČ Ďáblice] tak samozřejmě, že vám tady nebudu dávat nějaké písemná prohlášení, které okamžitě využijete v rámci žaloby. To je možná odpověď panu Prokešovi, proč jste nedostali podklady, protože zpráva byla písemná, promiňte ústní, nebyla písemná, nebude a je to jeden ze standardních postupů.“

Poskytnout zastupitelům k jednání pouze omezené podklady k hlasování o usnesení a argumentovat možným zneužitím těchto podkladů mi přijde neakceptovatelné, stejně jako přisuzování žaloby občana na městskou část „opozičním“ zastupitelům. Vždyť městskou část reprezentují všichni zastupitelé bez ohledu na politickou příslušnost.

Martin Tumpach, zastupitel

Zvýšení daně z nemovitosti

Hl. m. Praha připravuje novou vyhlášku pro výpočet daně z nemovitosti, která nově dává městským částem možnost částečně rozhodnout o její výši. Toto rozhodování bylo jedním z bodů zářijového zasedání zastupitelstva MČ.

Zastupitelům bylo předloženo několik variant a jedna z nich obsahovala zachování stávající hodnoty daně pro obytné nemovitosti. Tato varianta se mi jevila za situace, kdy se městské části daří získávat významné dotace, kdy i v druhé polovině roku není z některých položek provozních výdajů čerpáno a provozovatel skládky platí městské části nemalé kompenzace jako optimální. Proto jsem na zasedání zastupitelstva vznesl návrh hlasování o této variantě. Pro návrh se vyslovili pouze zastupitelé za Volbu 2010 a OOOD a tak nebyl přijat.

I přes tragikomičnost celé situace musím obdivovat politický „majstrštyk“, který se podařil zastupitelům za STAN. Z Finančního výboru odvolali jediné dva „opoziční“ zastupitele, aby následně Finanční výbor všemi hlasy podpořil variantu s dvojnásobným navýšením daně z obytných nemovitostí a zastupitelé za STAN (s výjimkou M. Stránské, která se zdržela a Ing. Pavla, který byl omluven) mohli následně s „čistým svědomím“ tuto variantu odhlasovat s odkazem na stanovisko výboru.

Starosta Ing. Růžička v úvodníku říjnového vydání Ďáblického zpravodaje vyzdvihuje majitele domů, kteří dobrovolně kultivují i přilehlý veřejný prostor, aby ty samé obyvatele o odstavec níže informoval, že jim s kolegy dvojnásobně zdražil daň z nemovitosti. Při intenzivní diskuzi na zasedání zastupitelstva argumentoval ve smyslu, že každý ďáblický vlastník nemovitosti je vzhledem k její hodnotě milionář a vyšší daň si tedy může dovolit zaplatit.

Výřez z říjnového vydání Ďáblického zpravodaje, úvodník starosty Ing. Růžičky

Podle mého názoru bychom neměli navyšováním daní „trestat“ lidi za to, že si k životu vybrali právě Ďáblice.

Jak hlasoval právě „váš“ zastupitel si můžete přečíst v zápisu z jednání zastupitelstva na stranách 7 a 8.

Martin Tumpach, zastupitel hájící zachování stávající výše daně z nemovitosti

Užitečné odkazy

Hluková mapa Hl. m. Prahy. Nutné zatrhnout v levém menu „Hluková mapa – akustický vliv dopravní sítě – stav 2016“ a mapu dostatečně přiblížit.

Výřez z Hlukové mapy

Mapa dopravních nehod

Výřez z mapy Dopravních nehod

Památkové zóny (v Ďáblicích je od r. 1991 Vesnická památková zóna)

Výřez mapy památkově chráněných území.

Ďáblická škola má charakter obecní školy, jejím zřizovatelem je MČ Praha-Ďáblice. Tvoří ji základní škola (504 školáci) a mateřská škola (168 dětí) .

Oficiální stránky fotbalového klubu SK Ďáblice

Komunitní centrum Vlna, též na Facebooku.

Obecní knihovna Ďáblice

Hasiči Ďáblice

Hvězdárna Ďáblice

Angiologie Ďáblice

Mapy krizového řízení (Povodně, Ochrana obyvatelstva, Integrovaný záchraný systém, Bezpečná osmička)

Změny Prahy

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace jsou k nalezení na Úředních deskách.

Úřední deska MČ Praha – Ďáblice. Případně se lze na webu registrovat pro odběr novinek e-mailem. Aktuální informace lze dostávat též zdarma přes SMS, při využití služby Mobilní rozhlas.

Úřední deska MČ Praha 8. Na MČ Praha 8 například sídlí pro Ďáblice místně příslušný stavební úřad, který na úřední desce zveřejňuje i dokumenty, související s výstavbou v Ďáblicích. K odběru novinek e-mailem se můžete přihlásit i na Praze 8.

Registr smluv

Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další instituce definované tímto zákonem mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv. Smlouvy musí být publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat.

Registr smluv je informačním systémem zřízeným podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Od 1. 7. 2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti těchto smluv.

Smlouvy uzavřené MČ naleznete zde když do pole „Název publikujícího subjektu“ zadáte „městská část praha-ďáblice“ a kliknete levým tlačítkem myši na pole „Vyhledat“.

Z rozpočtu MČ pro rok 2019

Ve středu 19. 12. schválilo Zastupitelstvo MČ rozpočet na rok 2019. Celkové výdaje činí 39 176 900 Kč, celkové příjmy 35 747 900 Kč. Schodek je kryt z prostředků fondu rezerv a rozvoje s předpokladem budoucího pokrytí z dotací získaných v roce 2019.

V příjmech jde o dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy 110 000 Kč, neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 34 869 000 Kč, poplatky, zábory a smlouvy s investory 548 900 Kč, 180 000 Kč převod ze sociálního fondu a 40 000 Kč od Hovorčovic za zajištění požární ochrany našimi hasiči.

Z neinvestičních výdajů jde o

Rozvoj obce 1 340 000 Kč (nevyfakturované dodávky zboží do nové radnice a údržba zahrady Vlny).

Městská infrastruktura 3 816 000 Kč (čištění kanálů, sběr odpadků, opravy a svoz odpadkových košů, monitoring skládky, hluková problematika, velkoobjemové kontejnery, příspěvky na popelnice, údržba zeleně, šintování chodníků).

Doprava 2 012 300 Kč (dopravní značení, zimní údržba komunikací, opravy silnic a chodníků, údržba zastávkových přístřešků a při troše dobré vůle i studie dopravního rozvoje s návrhem dopravních opatření).

Školství a mládež 8 413 100 Kč (oprava a údržba MŠ, opravy, modernizace pojištění a deratizace školních budov, odpisy, kulturní akce, kompenzační příspěvky za skládku, příspěvky sdružením pracujícím s mládeží, opravy a provoz dětských hřišť)

Zdravotnictví a sociální oblast 190 000 Kč (akce a služby pro seniory, vítání občánků)

Kultura a sport 2 203 000 Kč (provoz knihovny, kulturní akce – navýšeno cca o 600 000 Kč, nově i 800 000 Kč na výdaje na zprostředkování v prostorách MČ na klíč, příspěvky sportovním, církevním a neziskovým organizacím)

Požární ochrana 430 900 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku 200 000 Kč

Správa a samospráva 11 708 400 Kč (platy, pojištění, školení, dary obyvatelům, energie, drobný hmotný majetek, konzultační služby, software, revize, provoz budov úřadu, průzkumy odvodnění)

Všeobecná pokladní správa 1 242 000 Kč (převod prostředků do sociálního fondu, oprava chodníku v MŠ, výsadba zeleně kolem nového obecního domu, možná i trvalé zastínění předzahrádky Vlny).

Z investičních výdajů jde o

Rozvoj obce 500 000 Kč (otevřené objednávky z výstavby nového obecního domu)

Úprava stání kontejnerů na tříděný odpad 380 000 Kč

Realizace veřejného osvětlení Buližníková/U Hájovny/Skalnická 2 200 000 Kč (v původním plánu mělo jít o úhradu z účelové dotace, kterou se bohužel nepodařilo vyčerpat, a musela být vrácena)

Dva nové kotle do MŠ 330 000 Kč

Rekonstrukce starého obecního domu 2 300 000 Kč (pravděpodobně bude hrazeno z dotace)

Kultura a sport 320 100 Kč (Přesměrování a modernizace ozvučení areálu fotbalového hřiště 200 000 Kč, odpisy, informační sloup)

Místní hospodářství 1 491 000 Kč (odbydlování, projektová dokumentace bytového domu Akcíz II – pravděpodobně bude následně hrazeno z dotace)

Příslušenství k traktoru pro fotbalový areál100 100 Kč

Kompletní rozpočet MČ na r. 2019 naleznete na webových stránkách MČ

Martin Tumpach, zastupitel, odvolaný člen finančního výboru

Z Programového prohlášení Pirátské strany, hnutí Praha sobě a koalice TOP 09 a Starostové a nezávislí ve spolupráci s KDU-ČSL ve vedení hl. m. Prahy

Prohlášení má 32 stran a je dostupné on-line

Z témat týkajících se mimo jiné i Ďáblic stojí za zmínku:

Doprava

 • Budeme pokračovat v přípravě stavby 511 (Běchovice–dálnice D1) a vyvineme úsilí, aby dopady stavby 511 na místní obyvatele byly co nejmenší. [tzv. vnější okruh]
 • V návazné severní části Pražského okruhu je nutné prosadit nejvhodnější variantu. Je nezbytné maximálně odklonit zejména nákladní dopravu mimo území Prahy, aby došlo ke zlepšení ovzduší v hlavním městě.
 • Výstavba Pražského okruhu vyžaduje intenzivní spolupráci Prahy, městských částí, Ministerstva dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Středočeského kraje a jednotlivých obcí. Za hlavní město jmenujeme konkrétního koordinátora, který bude mít jediný úkol: odblokuje přípravu výstavby Pražského okruhu.
 • Podpoříme řešení okruhu, které se ukáže jako nejvhodnější z hlediska dopadů na obyvatele, bezpečnosti dopravy, nákladů a termínu realizace.

Pozn.: Bohužel se v Prohlášení nevyskytuje pro nás důležité odhlučnění Cínovecké/D8

 • Ustavíme komisi pro parkování, která bude řešit vylepšení současných parametrů parkovacího systému tak, aby se stal uživatelsky příjemnějším, ekonomicky motivujícím a aby vedl ke zvýšení počtu parkovacích míst pro rezidenty.
 • Využijeme existující data k aktualizaci a optimalizaci parametrů parkovacích zón.
 • Upravíme prostorové uspořádání ulic za účelem zvýšení počtu parkovacích míst.
 • Posílíme ochranu ovzduší před emisemi pevných částic.
 • Budeme budovat chodníky tam, kde chybějí. Budeme dbát na pěší a cyklistickou prostupnost krajiny a na možnost pěšího propojení městských částí.
 • Zprovozníme systém řízení dopravy, který umožní zkrátit čas v kolonách a zrychlit MHD.

Výstavba

 • Skončíme se zažitou praxí, kdy se dopravní stavby a městská zástavba plánují odděleně. Urbanisté, architekti a dopravní inženýři musejí vytvářet jednotné dílo – jedno město.
 • Prosazujeme princip rovné dostupnosti základní vybavenosti a snížení závislosti obyvatel na automobilu tak, aby rezidenční čtvrti byly místem pro plnohodnotný život, nikoliv jen noclehárnami.
 • Participativní projednávání projektů s veřejností je cestou, jak zajistit společenskou dohodu o chystaném záměru; často vede ke zkrácení doby nutné k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
 • Budeme pravidelně a co nejvíce mluvit s Pražany o našem městě a jejich potřebách. Zapojíme všechny, kdo budou chtít, do diskuse už od počátku – ať už půjde o úpravu náměstí, výstavbu nové budovy, či využití volného prostoru.
 • Dokončíme výstavbu velkých kanalizačních sběračů.

Přístup k občanům

 • Podpoříme otevřenou komunikaci posilující důvěru obyvatel města v jeho správu a rozvoj.
 • Zajistíme občanům možnost poskytovat zpětnou vazbu na kvalitu služeb, které zajišťuje město.
 • Vytvoříme koncept radnice otevřené občanům. Maximální možnou měrou zpřístupníme dokumenty a další agendu, kterou samospráva má ve své kompetenci.

Životní prostředí

 • V rámci naplňování Strategie adaptace hl. m Prahy na změnu klimatu budeme zvyšovat množství zeleně v ulicích, revitalizovat vnitrobloky a přidávat do ulic vodní prvky (fontány, pítka nebo kašny).
 • Revitalizujeme pražské potoky tak, aby sloužily k rekreaci a přitom nepředstavovaly povodňovou hrozbu. Budeme přitom spolupracovat se Středočeským krajem, kde se nacházejí horní toky většiny pražských potoků.

Pozn. V Ďáblicích máme pražskou anomálii, kdy se ve Středočeském kraji nachází naopak dolní tok našeho potoka.

 • … podpoříme prioritní výkup vodních ploch, které jsou nyní ve vlastnictví třetích osob.

Pozn. Příkladem je náš Mratínský potok

 • Nebudeme rozšiřovat současné skládky komunálního odpadu.

Novému vedení hl. m. Prahy přeji, aby se jim podařila splnit alespoň polovina z Prohlášení a Ďáblické Radě, aby pro ně Prohlášení bylo inspirací.

Martin Tumpach, zastupitel