Bahno v ulici Kučerové

Již delší dobu lze pozorovat stavební činnost okolo ulice Kučerové. Staví se tam řadové rodinné domy. Bohužel naprosto nepochopitelně si developer naplánoval napojení na sítě v ulici Kučerové na zimní měsíce. Tam, kde jsou komunikace pod správou TSK, to není možné, v Ďáblicích ANO. Jako důsledek je bahno, které při každé oblevě zamořuje okolí a co je horší, při dešti je splachováno do dešťové kanalizace. Jaký důsledek to má pro blízkou budoucnost? Ucpání již tak problémové kanalizace v historické části Ďáblic. Řeší tuto havarijní situaci někdo? PVK, MČ Ďablice. Odpověď je NE… I když jsem žádal MČ Ďáblice o nápravu, nikdo se neozývá…

Všem, kteří zde bydlí, chodí od autobusu nebo do lesa, není potřeba opakovat, jaká je situace nyní. Tedy jen krátce. Víc než rok nás stavba obtěžuje neprůjezdnými ulicemi Kučerové, Květnová a K náměstí (oficiálně v provozu!!!), uzavřeným chodníkem v ulici Kučerové (kde se jedná dokonce o nepovolený zábor a nikoho to netrápí), oblaky prachu z nezakrytých hromad hlíny a teď z vysychajícího bahna, případně bahnem, když je mokro. Tuto tristní situaci už několik měsíců řešíme jako Spolek s obcí – s místostarostou (starosta i přes to, že ho oslovujeme, nereaguje) a investorem. Výsledek je bohužel nula. Otvory kanálu nikdo nezakryl, aby tam neteklo bahno, hlína ani ulice se nekropí a nezametají, auta dál blokují průjezd, stavební materiál je rozházený po okolí. Na naše upozornění, že na rok zabraný chodník nebylo vydané povolení, se nám dostalo odpovědi, že bude předmětem schválených stavebních prací… Podali jsme tedy stížnost k dotčeným orgánům, tak jak to měla již dávno udělat po četných a opakovaných stížnostech obec sama, pokud na řešení problému nestačí nebo nemá kompetence. Je to její povinnost, pochopitelně za předpokladu, že jí na svých vlastních občanech záleží… Říká se, že stavební firmy jsou jako voda a rozlijí se až tam, kam se jim to povolí . V Ďáblicích bohužel žádné limity nemají.

Jiří Marušiak, Alena Marušiaková – Spolek pro Ďáblice

Nárůst dopravy na Šenovské

Otevřený dopis zastupitelům Ďáblic a ďáblickým občanům

S rodinou bydlíme poblíž ulice Šenovské.  Sledujeme výstavbu nových obytných areálů u ulice Statkové. Občanů, kteří bydlí na Šenovské, se  dotkne  vše, co bude souviset se životem nových obyvatel lidí, kteří  se sem budou stěhovat. Soucítím s nimi.V bytovém komplexu  Areál Ďáblice (Doma je doma) má  přibýt asi 750 obyvatel. Územní plán tohoto místa však do budoucna  počítá se zastavěním obou stran ulice.  Celkem tu může bydlet až 1500 obyvatel. Ti  budou  za prací  odjíždět mimo Ďáblice. ( v obci za třicet let  nevznikly významnější pracovní příležitosti) Veškeré nákupy budou obyvatelé obstarávat  autem. (  v Ďáblicích po roce 1989 dokonce ubylo  ploch  pro prodej základních potřeb pro život) Spádovou základní školou pro Doma je doma má  být  škola Burešova ( za OC Ládví).  V Šenovské dojde  k enormnímu nárůstu dopravy.  Občané, kteří u této silnice v dávné minulosti stavěli svůj dům, neměli potuchy , jaký  provoz  bude před jejich domem  v budoucnosti. Možná by se někteří lidé ze Šenovské nejraději odstěhovali. Jejich nemovitost však  ztrácí hodnotu. Stane se neprodejnou.

 Pozor !            Jak vypadal plán rozvoje tohoto místa  cca do roku 2010?

Za starostky D. Ševčíkové jsem byla členkou komise životního prostředí pod  vedením Miloše Růžičky.  V té době probíhala  řada změn územního plánu. Změnami ÚP jsme  se oba důkladně zabývali. Přikládám fotografii  návrhu urbanistického řešení místa, o kterém píši. Odvedení dopravy ze Statkové bylo projektováno i  po polích  s vyústěním  na Ďáblickou do místa mezi stodolu statku RŘK a  Mratínským potokem. Snímek  z map  konceptu ÚP byl pořízen  v lednu 2009.  Na dalších mapách   od roku 2010 již tato komunikace zakreslena  není. Okolo roku 2010 muselo dojít k jejímu vymazání z plánu. Zmíněný  návrh komunikace Miloš Růžička určitě pamatuje a v archivu  úřadu se nachází.  Vznikající zástavba Doma je doma nemá charakter rozvolnění, který  je pro Ďáblice typický. Naopak zde dochází k navyšování bytových jednotek řadovou bytovou zástavbou a čtyřpodlažními domy. Na místě bývalých Spojů je nastartováno   nejhustější  osídlení  Ďáblic. Pro porovnání – v současnosti mají Ďáblice něco přes 3500 obyvatel.

Zástavba okolo Statkové  se může stát  vážným porušením  kvality prostředí pro zdravý život.   Spolek pro Ďáblice se pokusil  na projektovanou zástavbu v roce 2019  reagovat a ovlivnit ji. Velmi doporučuji, abyste si  vy občané, kteří bydlíte na Šenovské,  texty přečetli. (  web : spolek pro dablice)

Budou výstavbou dotčení starousedlíci s panem Růžičkou,  Hrdličkou a Dvořákem a hledat alespoň částečnou  nápravu  neharmonického stavu?

19.5.2021                                                                                                                                  Milada Stroblová

Koncepční výstavba v Ďáblicích

Po průběžném informování o ďáblické výstavbě na tomto webu se přehled záměrů a projektů v Ďáblicích objevil i na oficiálním webu MČ. Bohužel s posledními volbami nebyla obnovena Komise výstavby a investic, sestavená z odborníků žijících v Ďáblicích. Z veřejných zápisů jednání komise se bylo možné přesvědčit, že každý jednotlivý stavební záměr v Ďáblicích byl ze strany MČ odborně posouzen. Dle informací radních na listopadovém zasedání zastupitelstva nyní výstavbu rodinných domů posuzuje pouze jediný člověk – místostarosta, a tato posouzení nejsou veřejná. V řádově desítkách případů je o stavebních záměrech informována Rada MČ.  Velké stavební záměry jsou na vědomí předkládány zastupitelům, opět ve většině případů bez vyjádření odborníků. Na zasedání zastupitelstva jsou pak neprakticky probírány jednotlivé připomínky zastupitelů, na jejichž zapracování těsně před hlasováním logicky nezbývá příliš prostoru. Řešením by mohlo být zřízení odborného výboru pro rozvoj MČ, který by v předstihu posuzoval stavební záměry a pro konečné rozhodnutí zastupitelů nebo radních předem připravil seznam věcných připomínek. V rámci transparentnosti by byl zápis z výboru zveřejněn, tak jako bývalo zvykem u zápisu z jednání Komise výstavby. Věřím, že se mezi zastupiteli nakonec najde vůle být zase o krok blíž harmonickému a komplexně řešenému rozvoji Ďáblic.

Martin Tumpach, zastupitel

pozn. redakce: Tento text byl odeslán k otištění do 02/2021 vydání Ďáblického zpravodaje, kde byl bez vědomí autora účelově pozměněn. Tento trend je bohužel dlouhodobý.

Demolice U Spojů

Reakce ďáblického občana Milana Filipa na informace z 8. zasedání zastupitelstva MČ.

Zřejmě bydlím v jiném Šmoulově, jak tady tomu říká pan starosta „velmi vtipně“!. Bude nás tady zřejmě více takových překvapených. Mezi námi je i pan Hájek, z našeho domu č.p. 541, který Vás v této záležitosti osobně navstívil pana místostarostu Ing. Hrdličku. Jak pan místostarosta připomněl na zastupitelstvu.

Takže k věci, v pondělí 13.ledna se poprvé objevili v areálu firmy pracovníci firmy Švestka, aby se tu pustili do demolice objektů. Následně už od středy se začalo s demolici, jak můžete vidět na fotce z poloviny týdne, stále tu u vstupu na staveniště nebyla žádná informace o bourání. Vzhledem k tomu, že se začalo plechovými a zděnými garážemi táhnoucími se dozadu areálem, „nebylo“ zřejmě nutné nikomu nic v okolí oznamovat. Teprve v pátek odpoledne se u závory objevilo rozhodnutí o povolené demolici. Pokud se týká okolních bytovek č.p. 539,540 a 541 do dnešního dne tu nikdo na naše vchody nevyvěsil ani větu, to jen k prohlášením pana místostarosty na zastupitelstvu a také příslibu panu Hájkovi, který ho navštívil v této věci osobně.

O vlastní demolici objektu „Bývalé polygrafie“ nás informoval bývalý bezpečnostní technik areálu VegaComu v neděli večer v půl deváté, s tím že přislíbil investorovi, že obejde domy. Se slovy, že si máme přeparkovat z naší cesty stranou, která vede podle bývalého objektu, že se bude demolovat. Přiznám se, že jsem tam chtěl auto naschvál nechat. Nepředstavuji si tak informování dotčeného sousedního pozemku, o kterém místostarosta tak ohnivě hovořil se starostou na únorovém zastupitelstvu.

Támhle když městská policie ve spolupráci s firmou zajišťuje čištění ulic, všude visí dopředu několik dní informace a tady nic. Ale dobře, že jsem ho tam nenechal, spadl jim sloupek objektu na centrální přívod elektřiny a odstavil nás překvapivě od proudu. Utrpělo by moje auto, stálo původně hned vedle. Můžete mi povědět, tedy kdy nás měla firma o harmonogramu informovat, vždyť ani ve vašem Zpravodaji na konci roku nic nebylo a do dneška tady žádný papír od investora na vchodech nevisel??? I když to pan místostarosta panu Hájkovi taky zmínil, že se tady informace na vchodech
objeví.Ještě v létě se hovořilo o tom, že tu může být ve Šmoulově výzkumný
ústav a nikdo nic nevěděl. Ochranný plot stavby se objevil až po zbourání
polygrafie.

Ještě mě překvapila jedna věta pana starosty na Zastupitelstvu,
který jak se zdá, námi voliči pohrdá. Věřím, že se mu to ve volbách vrátí!
Každému podle jeho zásluh. Jde o vyjádření, že se narovná situace, kdy jsme
měli parkovat na cizím pozemku a že nic už léta nedelame. Tak v prvé řadě k
tomu uvedu, že uvnitř parkovali pouze ti, co měli dohodu a platili si za to.
Za druhé to bylo i několik lidí z okolí, nejen odsud z bytovek U Spojů. Za
třetí ostatní jsme parkovali do doby demolice buď na našich pozemcích nebo u okraje obslužné komunikace, což je běžné po celých starých Ďáblicích, žádná specialita. Tedy nic neoprávněného! Takže taková prohlášení na
zastupitelstvu beru spíše jako neúctu k voličům! Naopak problémy s
parkováním nám tady díky této výstavbě vyvstanou. Zvláště, když jsme se od stavbyvedoucího demoliční čety dozvěděli, že se to týká i obou příjezdových cest. Jsme tady U Spojů hrdí na ten zelený ostrůvek mezi zástavbou a bohužel to s ním nevypadá dobře, možná o část zeleně přijdeme.

Variant řešení je několik a co teprve najít shodu uvnitř jednotlivých SVJ a pak se nějak dohodnout všechny správy domů tady. Myslím osobně, že nás čekají krušné chvíle, alespoň to mohu říci k našemu SVJ v čísle popisném 541. Tolik jsem chtěl napsat k prohlášením na únorovém Zastupitelstvu.

S pozdravem
Milan Filip
provozovatel facebookové skupiny Ďáblice. eu

Původní statek dolního pana Steyskala

V době okolo 10 let. Myslíte si, že se v městské části Praha – Ďáblice
nemůže stát, aby developer bez povšimnutí veřejnosti i volených zástupců
získal povolení k demolici dvou zachovalých historických staveb, statků v
památkové zóně. Přesně to se stalo, podařilo se to soukromé firmě. ACTON s.r.o. Šenovská 90/7, Ďáblice, 182 00 Praha 8, zapsána v katastru nemovitostí.

Tuto nemovitost vlastnil po generace pán Steyskal Martin, jako celek a 25.08.2017, se tato nemovitost zapsáním do katastru nemovitostí převedla, na výše uvedenou firmu. Vzápětí po převedení na současného majitele (pana
Kopeckého ) se začalo bourat! Mnoho let ve spodní části byl pouze prohnutý v jednom místě krov střechy, kde ze dne na den po převodu střecha spadla. Tím nastali další demoliční práce. Nedalo mi a musel jsem se informovat zda je vydán demoliční výměr. V mém cítění pro danou oblast, jsem kontaktoval i NPÚ

Národní památkový ústav, územní odborné, pracoviště v hlavním městě Praze. Po konzultaci se stavebním úřadem jsem byl zděšen! Bylo nahlášeno na stavebním odboru Prahy 8, pouze oprava střešní krytiny. NPÚ se v této věci začalo blíže zabývat, do té doby netušili, že v památkovém jádru zóny
probíhají úpravy a demolice objektů. Z toho pramení, že nebylo vydané
povolení! Po rozhovoru s pracovníkem oddělení specialistů, památkového
ústavu, mi bylo řečeno, že majiteli mohou udělit pokutu ve výši 50 000,- Kč.

Jak mě bylo oznámeno to není hlavním předmětem, ale mají zájem znát budoucí realizaci projektu majitele o dané budoucí stavbě. V té době nebylo ze strany majitele znám budoucí záměr s tímto pozemkem po likvidaci. Po celou dobu mě zajímalo zda tyto budovy statku a celá plocha zachová svou
konfiguraci urbanizace v daném prostoru starých Ďáblic, v rámci památky.
Cenné eklektické stodoly s půlkruhovým zdobně vyzděným větracím průduchem a slepými segmentovými arkádami jsou rovněž součástí čp.3, parcelní číslo 17/2, celé ztvárnění stodol je v lidové architektuře, cenný dochovaný úkaz hospodářských budov.

Horní části, bývalého teletníku, byla budova zrekonstruována na byty a ubytovnu. Je to stále v majetku Martina Steyskala. Zde byl možný citlivý zásah do rekonstrukce zachována řada důležitých architektonických prvků. Nechce se mi ani proto věřit, že o tom ani radnice neví! Osobně jsem o tom informoval starostu Ing. Růžičku Miloše, 17. 9. 2017! Byty místo stodol! Tento týden jsem byl seznámen od vyměřujících geometrů! V humoru na závěr: “ ďábel nemá kopyta a rohy! “ Veřejní funkcionáři v samosprávě, veřejné státní správě a úředníci, skutečně musí zastávat veřejnou funkci. Jak říká ústava, musejí konat v zájmu všech občanů, nikoliv v zájmu osobním. Jakmile nastává problém střetu zájmů, sahá se k takovým zákonům po celé České republice.

Ve výše uvedeným jsem poukazoval na celou řadu právních porušení. V mém nálezu kauzy, bych nově konstatoval: “ po telefonickém rozhovoru dne 17. 2. 2020, s úřadem Zenklova 1/35 Praha 8 Libeň, stavebním odborem územního rozvoje a výstavby, s paní referentkou Ing. Ryvorovou Janou. Která mě konstatovala, že na pozemek K.ú. parcelní číslo 1/2 Praha Ďáblice bylo vydáno rozhodnutí ze dne 18.10. 2018 povolení k odstranění budov v havarijním stavu. Z toho pramení, že povolení bylo vydáno zpětně, když byla provedená demolice objektů. Poškození objektů bylo zahájeno před dnem 25.08. 2017. Demolice probíhala bez povolení! Ve stejný den jsem se telefonicky kontaktoval NPÚ- Národní památkový ústav – územního odborného pracoviště, Na Perštýně 356/12 Praha 1 Staré Město.
Oddělení specialistů Ing. Josefa Bambase, konstatoval, že vydali k demolici,
která již probíhala zamítavé rozhodnutí. V průběhu kontaktoval ve spolupráci s Ing. arch . Kolářovou z MHMP OPP.

Upozornil bych, že byla porušena vyhláška o památkové zóně ( jádru staré Ďáblice ) 15/1991, Vyhláška o prohlášení části území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Rád bych upozornil pana starostu Ing. Miloše Růžičku, radu a zastupitelstvo, městské části Praha – Ďáblice. Byl bych velice potěšen kdyby zastupovali místní občany, slušnou formou a neignorovat porušení vyhlášky, nebýt “ slepí “ ve veřejném prostoru. “ Mysleme dopředu “ pro další generace, nebuďme ignoranti a nenechme za sebou spálenou obec. Ale v tom našem myšlení nezapomeňme na naše kořeny, identitu v součinnosti s místem, odkud jsme a pocházíme. S tím návazně spolutvořené tradice. Co by se dalo obecně nazvat naším domovem. Okruh souvěrců, dům, v kterém žijeme, naše
obec a krajina.

Pozler Petr

O většině věcí, které tady jsou uvedeny jsem nebyl informován.

Starosta Ing. Růžička na 8. zasedání zastupitelstva dne 19. 2. 2020

Přehled stavebních záměrů v MČ

Užitečné odkazy:

Prohlížení stávajícího územního plánu

Informace k plánovanému Metropolitnímu plánu

Prohlížení návrhu Metropolitního plánu

Mapa celopražsky významných developerských projektů včetně ďáblických.

Obchodní areál X-PARK Ďáblice

tzv. „Billa Kostelecká“

Informační systém EIA

Obchodní centrum by se mělo skládat z halového objektu prodejny potravin, nábytku a domácích potřeb a dále z objektu rychlého občerstvení. Parkoviště s kapacitou 93 parkovacích míst. Předpokládaný termín zahájení stavby po získání příslušných povolení 2023. Předpokládaný termín ukončení stavby cca 12 měsíců od zahájení výstavby (předpoklad 2024). Předpokládá se, že nový záměr bude generovat 689 osobních vozidel za den a 10 lehkých nákladnáích vozodel za den v každém směru.

Multifunkční (sportovní) hala

Plánované za fotbalovým hřištěm na konci ulice Hořínecká. Hala je plánována z lehké ocelové konstrukce s pláštěm ze zateplených sendvičových panelů. Dle projektu z listopadu 2017 bude zastavěná plocha 2002,5 m2, Výška v hřebeni 9,44 m. Téma hojně diskutované na zasedání zastupitelstva i na stránkách Ďáblického zpravodaje. Informace o projektu jsou k nalezení na stránkách SK Ďáblice a webu MČ.

Bydlení Ďáblice

Řadové domy ve Statkové ulici. Jde o 37 dvoupodlažních řadových domů o celkové zastavěné ploše 3 384 m2. Odkaz na prezentaci na webových stránkách MČ.

Obytný soubor Areál Ďáblice

Řadové domy ve Statkové ulici (bývalý areál Vegacomu). Jde o 134 dvoupodlažních řadových domů a čtyři třípodlažní bytové domy. Odkaz na prezentaci na webových stránkách MČ.

Bytový dům Ďáblická

Bytový dům, který je společným projektem budoucího bytového družstva Městské části Praha-Ďáblice (MČ), Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou (RŘK) a investora Doma je doma (DjD). Projekt vznikl v r. 2020 a na základě vzájemných dohod a smluv získá MČ až 5 nových bytů (245 m2 bytové plochy) za velmi příznivou cenu a zhodnotí jeden ze svých pozemků, který je samostatně nezastavitelný. DjD a RŘK vytvořili Družstvo (Křižovnické bytové družstvo Ďáblice), které výstavbu zajišťuje a financuje. MČ a RŘK poskytli Družstvu právo stavby na svých pozemcích. MČ uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí kupní s Družstvem, na jejímž základě po kolaudaci bytového domu získá byty za předem stanovenou cenu a stane se členem Družstva.

V termínu 06. 08. 2023 – 19. 05. 2024 bude před světelnou křižovatkou Ďáblická x Kostelecká ve směru od Březiněvsi připojen na Ďáblickou ulici dočasný stavební vjezd pro výstavbu bytového domu Ďáblická 48c.

Pavilon a zahrada ZŠ Ďáblice

Náplní stavby budou chybějící odborně učebny základní školy. Horní podlaží je koncipováno jako cvičná kuchyně se stolováním. Režim užívání je uvažován jako školní výuka od 8 do 16 hod, poté zájmové kroužky nebo kurzy. Spodní podlaží je pojato jako společensko-vzdělávací. Jedna menší učebna je pro půlenou výuku jazyků druhá větší učebna je navržena jako univerzální prostor s využitím taktéž na půlenou výuku jazyků. Hala je pojatá, aby umožňovala alternativní využití jako výukový prostor.
Režim užíváni je uvažován dopoledne školní výuka, odpoledne klubovny družiny. V mimoškolní době je možně využít na zájmové kroužky nebo kurzy pro dospělě.
Školní dvůr je koncipován jako malá zahrada s dětskými hracími prvky, amfiteátrem, užitkovou zahrádkou s bylinkami a ovocnými keři, ovocnými stromy, vrbovým altánem a místem na kola. Nový pavilon rozšiřuje plochu dvora o dvě klubovnyy a společenskou halu.

Bydlení Ďáblická 32

Vize rozvoje severovýchod

Vize rozvje východ

Výstavba řadových domů „Pod hvězdárnou“

Zastupitelé za STAN na únorovém zasedání ZMČ schválili smlouvu O investiční činnosti a vzájemné spolupráci se společností M Ďáblická s.r.o. Smlouva upravuje podobu a způsob výstavby řadových domů na prostranství, vymezeném ulicemi Květnová, Kučerové, K Náměstí a Hřenská. Studii projektu je možné si prohlédnout na webových stránkách MČ. Investor se zavazuje poskytnout MČ finanční podíl na nákladech spojených s realizací veřejné dopravní a technické infrastruktury, a jiné veřejné infrastruktury vyvolané Záměrem Investora ve výši 6 265 900 Kč. MČ se zavazuje vyjádřit se kladně ke všem řízením, bude-li Záměr Investora realizován při respektování smluvních podmínek.

Na tak velký stavební záměr bychom měli nahlížet i v měřítku celých Ďáblic. Kvalifikované rozhodnutí pak nelze učinit bez kontextu budoucí zástavby okolních pozemků (např. návaznosti ulic, vzájemná interakce budov, harmonický pohled od hvězdárny apod.). Jediná znalost vychází z Územního plánu, který je pro takové posouzení příliš všeobecný. Vyjádření vedení MČ na zasedání ZMČ zní Bylo zjištěno, že okolní pozemky jsou obytné zóny. Nemáme pocit, že bychom potřebovali řešit celé území od Kučerové až po Ďáblickou“.

Smlouva bohužel vůbec neřeší, jak bude naloženo se stávající zelení. Dle vyjádření místostarosty na zasedání ZMČ se otázka zeleně bude řešit až následně při vyjádření MČ k územnímu rozhodnutí (Smlouva MČ zavazuje ke kladnému vyjádření) a borovice-místní dominanta by měla být zachována.

MČ se Smlouvou zavazuje, že na úpravy odpadového hospodářství a autobusové zastávky při ulici Hřenská zajistí potřebná povolení na svoje náklady, mimo náklady na projektovou dokumentaci, se zdůvodněním na zasedání ZMČ, že „taková je dohoda“. Otázkou je, zda se nešlo dohodnout pro MČ výhodněji.

MČ po realizaci Záměru převezme do správy veřejné komunikace, chodníky, parkovací stání a veřejnou zeleň. Jejich konkrétní podoba, potřebná pro stanovení rozsahu a náročnosti údržby není stanovená.

Jedná se o rozsáhlý stavební projekt na exponovaném místě obce, důležitý i z hledisek celkového dopadu na harmonii krajiny a provozních režimů. Investor vychází MČ v mnoha věcech vstříc a je dobře, že zástavba bude realizována ve spolupráci s MČ. Samotný záměr je lokalitě přiměřený, proto je škoda, když byla Smlouva schválena bez zapracování věcných připomínek zastupitelů ze sdružení nezávislých kandidátů a některých stavebních odborníků z Ďáblic. Dle mého názoru by se o něco konstruktivnější diskuzí dalo dojít ke Smlouvě, akceptovatelné pro všechny zastupitele a s většími jistotami pro MČ. Jak dobře byly podmínky spolupráce MČ s Investorem nastavené, ukáže čas.

Martin Tumpach, zastupitel

Článek k výstavbě v Ďáblickém zpravodaji 12/2020

Jak se nás dotýká návrh Metropolitního plánu

Metropolitní plán má za úkol nahradit stávající Územní plán z roku 1999, jehož platnost končí v roce 2022. Územní plán je předpis, který určuje, jak se bude město v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet. Kde se stavět smí a kde nesmí, kde má vzniknout park, kudy povede nová silnice, kde mají být školy, školky a nemocnice a jak moc se má proměnit podoba každé části města. Musí přitom nastavit vyvážené podmínky mezi veřejným zájmem a soukromými zájmy obyvatel, stavebníků a investorů, to celé v zájmu udržitelného rozvoje města. Úkolem plánu je sladit všechny tyto mnohdy protichůdné požadavky a vytvořit tak přehledné a stabilní prostředí, kde platí jasná pravidla. Územní plán tak nejen stanovuje určité limity, ale zároveň vlastníkům garantuje právo využívat pozemky v souladu se schválenými regulativy. Stavební úřady tyto pravidla musejí respektovat při vydávání svých rozhodnutí.

V Ďáblicích vychází Metropolitní plán svým rozsahem z Územního plánu a plocha určená k zástavbě se výrazně nemění. Z větší části se nám spíš otevírá prostor k zapracování připomínek, které nebylo možné promítnout do stávajícího Územního plánu. Patrnou změnou je příležitostné nahrazení Izolační zeleně a Lesních porostů všeobecným pojmem Krajinné rozhraní (např. podél Cínovecké) a Veřejné vybavení na konci ulice K Lomu Zastavitelnou obytnou lokalitou. V podobném principu je návrh Metropolitního plánu v některých lokalitách méně konkrétní než Územní plán. Úpravy však stále umožnují využívat lokality pro účel definovaný ve stávajícím Územním plánu. Plochy před Vlnou a Multifunkčním domem se mění z Všeobecně smíšené na Plochy občanské vybavenosti. U policejního areálu posouvá návrh Metropolitního plánu Zastavitelnou transformační plochu s obytným využitím až k Mratínskému potoku, za Cínoveckou ulicí navrhuje vyústit podzemní vedení rychlodráhy a Zeleň městskou a krajinnou podél skládky nahrazuje pojmem Pole (vše rozporujeme).

V úterý 27. 6. proběhla v ZŠ U Parkánu veřejná beseda se zástupci obce a architektem osloveným městskou částí. Paralelně probíhalo i veřejné projednání návrhu Metropolitního plánu na Výstavišti. Bohužel se nedaly stihnout obě akce najednou. I tak z řady jednání vyplynulo 18 připomínek, které po projednání zastupitelstvem MČ budou vzneseny na Magistrát hl. m. Prahy. Některé připomínky byly podány hromadně v rámci Svazu městských částí.

Aplikace pro prohlížení návrhu Metropolitního plánu.

Martin Tumpach