Postřehy z 11. zasedání zastupitelstva MČ

konaného dne 22. 7. 2020

Ze zasedání je pořizován oficiální zápis a zvukový záznam.

Krátce po zahájení zasedání byli vzhledem k nepřítomnosti všech řádných členů návrhového výboru za tento výbor zvoleni zastupitelé Dvořáková, Klímek a Pěkný. Následně byl schválen program zasedání a proběhla formální kontrola zápisu z posledního zasedání.

V rámci volného mikrofonu vystoupila paní Stroblová s upozorněním na neutěšený stav ďáblických dětských hřišť a předáním jejich dokumentace radním.

Všichni přítomní zastupitelé za STAN schválili Rozpočtové opatření č. 5. „Opoziční“ zastupitelé se hlasování tradičně zdrželi z důvodu, že jim nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru. V dalším bodě jednání se opakovaně schvalovala kupní smlouva se společností M Ďáblická na odkup pozemků podél Květnové ulice. Posledně prý nebyl prokazatelně zveřejněn záměr prodeje předmětných pozemků. Všichni přítomní zastupitelé za STAN byly pro, ostatní se vzhledem k nevyjasněným bodům developerského záměru hlasování zdrželi. Pátým bodem jednání byla rekonstrukce kuchyně ZŠ, kdy byli všichni přítomní zastupitelé pro. Následujícím bodem jednání byla rekonstrukce dopadových ploch hřišť v areálu MŠ. Na poukázání některých zastupitelů, že rekonstrukce byly zahájeny pozdě (téměř v polovině prázdnin) reagoval radní Dvořák, že můžeme být šťastní, že se věci hýbou a starosta, že někdy je dobře, když se počká. Všichni přítomní zastupitelé byli pro. Já osobně jsem se hlasování zdržel z důvodu nedostatečných podkladů pro hlasování.

V sedmém bodě jednání se hlasovalo o právu stavby na pozemku MČ pro SK Ďáblice rovnou dvakrát. Jednou byli všichni přítomní zastupitelé pro a zastupitel Vlach se zdržel a podruhé se hlasování zdrželi zastupitelé Rexa a Vlach. V diskuzi zastupitelů starosta osočil zastupitele Rexu, že ve věci uplatňuje cíle, které nejsou cíli MČ. Zastupitel Rexa se rovněž dotázal na stav trestního stíhání starosty souvisejícího s předmětnou stavbou. Reakce starosty byla mimo záznam.

V osmém bodě jednání všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro revokaci usnesení ohledně předání veřejného osvětlení v ulici Buližníková do správy celoměstského správce osvětlení. Původní usnesení bylo prý pro proces převodu neakceptovatelné z důvodu absence uvedení kabelového vedení jako součásti stavby.

V devátém bodě jednání starosta a posléze i zástupci investora (Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou) informovali o záměru výstavby dvoupatrového bytového domu ve spodní části Ďáblic a přislíbil dodat v ttéto záležitosti podklady, které byly na zasedání prezentovány.

V informacích radních a zastupitelů byli přítomní zastupitelé i veřejnost informováni o pokračování kolaudačního řízení na rekonstrukci skládky, o záměru odboru dopravy MHMP na zlepšení parkování jízdních kol, o návrhu novely Pražských stavebních předpisů, o záměru stavby třípatrového bytového domu v ulici U Prefy, o projektu vysokorychlostní trati Praha-Drážďany, která by měla procházet částečně i přes katastr Ďáblic a o tvorbě nového webu MČ s výzvou k zasílání připomínek.

Plánovaný dům v ulici U Prefy

V posledním bodě zasedání Diskuze byl největším tématem Ďáblický zpravodaj. Dle starosty došlo u zpravodaje v minulosti k úpadku čtenářů a dlouho trvalo, než se čtenářská obec obnovila (osobně by mě zajímalo, z jakých dat starosta vychází). Zastupitel Rexa poukázal na to, že mu v rozporu s pravidly pro vydávání nebyl otisknut zaslaný článek a komická situace nastala, kdy radní na přímý dotaz dávali nějakou chvíli dohromady, kteří tři lidé aktuálně dvoří redakci zpravodaje.

Zadání zastupitelstva skončilo krátce po půl deváté.

Martin Tumpach, zastupitel

Postřehy z 10. zasedání Zastupitelstva MČ

konaného dne 17. června 2020

Ze zasedání je pořizován oficiální zápis a zvukový záznam.

Z důvodu nepřítomnosti zastupitele Prokeše byl do návrhového výboru zvolen zastupitel Pěkný. Následovalo hlasování o aktuálním programu zasedání a formální kontrola zápisu z předchozího zasedání. V rámci volného mikrofonu vystoupila paní Ouředníčková a pozvala zastupitele na akce Seniorského klubu.

Dalším bodem bylo odepsání pohledávky společnosti Superplay a.s. ve výši 101 000,-Kč (jedná se o nezaplacenou pokutu za provozování hracích automatů, kde společnost mezi tím zanikla). Zastupitelé Tumpach, Pěkný, Rexa a Vlach se hlasování zdrželi. Zastupitelé za STAN hlasovali pro a usnesení tak bylo přijato. Následovalo hlasování o přijetí Rozpočtového opatření č.4/2020. S „opozičními“ kolegy jsme se tradičně zdrželi z důvodu, že nám nebylo umožněno mít své zástupce ve finančním výboru. Zastupitelé za STAN byli pro a návrh byl přijat.

Pátým bodem zasedání bylo hlasování o závěrečném účtu MČ Praha-Ďáblice za rok 2019. Z výše uvedených důvodů jsme se s „opozičními“ kolegy hlasování zdrželi. Zastupitelé za STAN hlasovali „pro“.

V následujícím bodě přítomní zastupitelé jednohlasně schválili rozhodnutí, která byla projednána a schválena Radou městské části Praha –Ďáblice během krizového nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR v termínu od 12.3.2020 –17.5.2020.

Sedmý bod zasedání se týkal volby člena Kontrolního výboru. Jediným kandidátem byla paní Ouředníčková, navržená sdružením OOOD, která zastupitelům krátce představila svoji vizi práce ve výboru. Zastupitelé Dovřáková, Stránská, Pavel, Tumpach, Pěkný, Prokeš, Rexa a Vlach byli „pro“.  Zastupitelé Dvořák, Tesař, Kříž, Hrdlička, Blažková a Klímek se hlasování zdrželi.

Osmým bodem zasedání bylo odprodání pozemků ve správě MČ Ďáblice společnosti M Ďáblická s.r.o. S „opozičními“ kolegy jsme se hlasování zdrželi z důvodu neřešených výhrad k developerskému projektu, který je v lokalitě plánovaný. Přítomní zastupitelé za STAN hlasovali „pro“.

Devátým bodem jednání bylo Odsvěření majetku veřejné osvětlení-Buližníková z vlastnictví majetku MČ Praha-Ďáblice. Osvětlení má být předáno společnosti, která spravuje veřejné osvětlení na území Prahy. Všichni přítomní zastupitelé byli pro.

Zastupitelé se rovněž jednohlasně shodli na přijetí daru od hl. m. Prahy – starší Fabie pro ďáblické dobrovolné hasiče a stanovení odměny pro předsedkyni přestupkové komise.

U hlasování o Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace a další spolupráci – SK Ďáblice z.s se zastupitelé Prokeš, Rexa a Vlach hlasování zdrželi, ostatní byli pro. Zastupitel Rexa se tázal, kdo financoval projekt na halu. Dotaz zůstal bez odpovědi.

V informacích radních a zastupitelů byli zastupitelé informováni o tom, že pro komunikaci se starostou je platný mail starosta@dablice.cz, o rozsudku NSS (ohledně ďáblické skládky) kdy nebylo vyhověno žalobě MČ, o participativním rozpočtu, o výstavě chovatelů drobného zvířectva, která proběhne paralelně s akcí zažít město jinak ve dnech 11. -12. 9.2020, o podnětech, které úřad shromažďuje k II. etapě výsadby stromů, o rekonstrukci Ďáblické ulice, která by měla proběhnout na přelomu roku 2020 a 2021, o stavebním povolení na ČOV v Chřibské ulici (navýšení kapacity ČOV), o rekonstrukci starého obecního domu, která by měla proběhnout ještě v roce 2020  a o výstavbě bytového domu Akcíz.

V bodě Diskuze se zastupitel Rexa dotazoval radních na stav plánovaných protihlukových opatření na Cínovecké. V reakci místostarosta sdělil, že projekt neexistuje a že je jednáno s Magistrátem hl.m. Prahy. Audiozáznam z tohoto bodu bohužel nebyl nahrán.

Zastupitelstvo skončilo v půl osmé večer.

Postřehy z 9. zasedání Zastupitelstva MČ

konaného dne 27. 4. 2020

Ze zasedání je pořizován zvukový záznam.

Jedno z opatření proti šíření koronaviru byly rozestupy mezi zastupiteli.

V 17:07 zahajuje starosta Růžička zasedání a jednotlivě se táže všech zastupitelů, zda na sobě nepociťují příznaky nákazy koronavirem. Prostor pro veřejnost je vyhrazen ve foyer sálu, kam je přenášen zvukový záznam ze zasedání. Jelikož je omluvena zastupitelka Dvořáková (jeden ze tří ověřovatelů zápisu) je jako ověřovatel zvolen zastupitel Klímek. Starosta před hlasováním programu zasedání zařadil do programu ještě dva další body. Program byl většinou, zvolenou za STAN odhlasován v upravené podobě. Následovala formální kontrola zápisu z minulého zasedání. V rámci volného mikrofonu nikdo nevystoupil.

V nově přidaném bodu zasedání „Koronakrize“ starosta s místostarostou Hrdličkou seznámili přítomné s kroky, které podnikla MČ Ďáblice a s opatřeními, které přijala v souvislosti s koronavirem. Dále seznámili přítomné se zásobami ochranných prostředků, které má MČ Ďáblice k dispozici a informovali, jakým způsobem se tyto prostředky distribuují občanům Ďáblic. Zástupce ředitele ZŠ pan Mgr. David Pařík a zástupkyně ředitele pro MŠ paní Věra Dusová informovali o situaci v ZŠ a MŠ a připravenosti na znovuotevření zařízení pro žáky a děti. Ve vystoupení starosty nemohu souhlasit se směrem prezentovaného posunu faktů. Namísto starostova „posunu faktů směrem dolů“ bych preferoval směr k občanům.

Dalším bodem bylo schválení účetní závěrky MČ za rok 2019. Dotázal jsem se, z jakého důvodu bylo na rozvoj obce čerpáno pouze 14,39 % a na městskou infrastrukturu pouze 27,77 % plánovaného rozpočtu. Místostarosta Hrdlička reagoval ve smyslu, že se tím podařilo ušetřit finanční prostředky. Bohužel tím bylo upouštěno mimo jiné i od záměru vkusného zakrytí barevných kontejnerům tříděný odpad. U následného hlasování byli přítomní zastupitelé zvolení za STAN pro, Volba 2010 a OOOD se stejně jako u ostatních bodů zasedání zastupitelstva, projednávaných Finančním výborem (Učetní závěrka ZŠ a MŠ, Rozpočtová opatření č. 2 a 3) hlasování zdrželi z důvodu, že nám nebylo umožněno mít ve Finančním výboru své zástupce.

Následujícím bodem byla Peněžitá plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva Městské části Praha-Ďáblice, za výkon funkce členů výborů ZMČ Praha-Ďáblice a komisí RMČ Praha-Ďáblice a v dalších orgánech MČ Praha-Ďáblice v roce 2020. Hlasování jsem se zdržel z důvodu pozdě zaslaných podkladů. Ostatní zastupitelé hlasovali pro.

Další dva body jednání byly informace o zahájení výběrových řízení na dodavatele stavebních prací projektů Výstavba bytového domu Akcíz a Rekonstrukce [starého] obecního domu Ke Kinu. Dle předem zaslaných podkladů měli zastupitelé o výběrových řízeních hlasovat. Nakonec „stačilo jen“ vzít na vědomí.

informacích radních a zastupitelů informoval místostarosta Hrdlička o investičních akcích v MŠ (rekonstrukce venkovního WC, rekonstrukce podlahy 1. pavilonu, úpravy dopadových ploch na venkovních prvcích…), výsadbě stromů v Ďáblicích a stavu záměru protihlukových opatření (proběhlo jednání 12. 3. – bude zpracována nabídka na provedení studie protihlukových stěn).

Zasedání ďáblického ZMČ se bohužel začínají stylem diskuze stávat taková „Babišovská“. Viz např. místostarosta Hrdlička „Mě celkem jako popíchnul ten e-mail pana Ing. Tumpacha, který za celkem oprávněný komentář, že nedostal podklady k ňákému bodu už tam zase vylejval ty svoje výplody…

Ilustrace pocitů autora tohoto článku při zasedání ZMČ

Zasedání skončilo krátce před osmou hodinou večerní.

Martin Tumpach, zastupitel

Postřehy z 8. zasedání zastupitelstva městské části

ze dne 19. února 2020

Ze zasedání je pořizován zvukový záznam.

Radní Dvořák zahájil v 17:05 zasedání zastupitelstva a vzhledem k nepřítomnosti zastupitelů Kříže a Pavla navrhl radní Dvořákovou a radního Tesaře do návrhového výboru. Návrh byl přijat všemi přítomnými zastupiteli. Rovněž formální kontrola zápisu z minulého zasedání byla schválena všemi hlasy.

V rámci volného mikrofonu vystoupil pan Stašek z Chřibské ulice s upozorněním na neúnosnou intenzitu dopravy v lokalitě v souvislosti s místní provozovnou.  Reagoval radní Dvořák, že jde o obecnou nekázeň řidičů a doporučil volání policie. Místostarosta Hrdlička jednal se zástupci provozovny a doporučuje hlásit problémy přímo v provozovně a volat městskou policii. Na situaci upozornil i ďáblické městské strážníky. Diskuzi ukončil místostarosta slovy: „Co si představujete jinýho, zakázat provozovnu?“. Následně reagoval starosta Růžička ve smyslu, že o problematice probíhá obdobná diskuze jako v případě skládky a zjistil, že v místě parkují i řidiči, kteří nemají s provozovnou nic společného. Také uvedl, že i on musel vézt manželku na odtahové parkoviště, protože také parkovala, kde neměla.

Inventarizační zpráva za rok 2019 byla schválena všemi hlasy. V bodech týkajících se rozpočtových opatřeních č. 12/2019 a č. 1/2020 jsme se s kolegy z volebních uskupení tradičně zdrželi z důvodu, že nám nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru.

V následujícím bodě starosta Růžička oznámil rezignaci (ze zdravotních důvodů) paní Mráčkové na člena Kontrolního výboru a uvedl, že je otázkou, zda budou připraveni nastolit usnesení o volbě náhradníka za paní Mráčkovou. Radní Rexa navrhl jako náhradnici paní Ouředníčkovou. Starosta reagoval, že není splněno vše, co by bylo potřeba splnit, abychom přímo na tomto místě volili. Radní Dvořák uvedl, že volba bude bodem následujícího zasedání zastupitelstva. Všichni přítomní zastupitelé vzali tuto informaci hlasováním na vědomí.

Sedmým bodem zasedání byly odměny zastupitelům. S kolegou Pěkným jsme se zdrželi. Ostatní zastupitelé hlasovali pro navýšení odměn zastupitelům na maximální zákonnou výši.

Následujícím osmým bodem jednání bylo zakoupení pozemků pod ulicí Kučerová a podél bezejmenného přítoku Třeboradického potoka za celkovou částku 89 295 Kč. Pozemky budou v KN zapsány jako vlastnictví hl. m. Prahy (nikoli Ďáblic) a proto jsem se radních dotázal, zda byli zástupci HMP vyzvání k finančnímu příspěvku na předmětný nákup. Starosta reagoval, že vzhledem k finanční participaci HMP na jiných projektech v tomto případě o finanční příspěvek nežádali a ani to v tuto chvíli nepovažoval za správné. Všichni přítomní zastupitelé se zakoupením souhlasili.

Devátým bodem jednání bylo posílení vegetace v Ďáblicích, včetně úpravy louky u hvězdárny. Všichni přítomní zastupitelé souhlasili.

Desátým bodem jednání bylo zajištění kulturních akcí 1.42020 – 31.3.2021. V rámci rozpravy jsem se dotázal, zda městská část plánuje obecní ples. Dle radní Dvořákové se ples neplánuje a MČ chce jít cestou menších tančíren. Předloženým usnesením měli zastupitelé pověřit Radu MČ personálním zajištěním a objednáním aktivit, zajišťováním kulturních a jiných akcí … v předpokládané výši 280 hod/měsíčně do maximální výše 66 000,- Kč/měsíc. Kolegové Rexa, Prokeš a Vlach se zdrželi. Ostatní přítomní zastupitelé hlasovali pro.

V jedenáctém bodě jednání všichni přítomní zastupitelé souhlasili s koupí pozemku u fotbalového hřiště za cenu 100 000 Kč.

V rámci bodu Diskuze se zastupitel Prokeš dotázal demolici na památkově chráněného statku pana Steyskala. Starosta reagoval, že se s problematikou seznámí, pan místostarosta zmínil proběhlá jednání s Památkovým ústavem. Zastupitel Rexa se dotázal místostarosty Hrdličky na aktuální stav problematiky překračování hlukových limitů z dopravy. Místostarosta reagoval, že má výsledky studie a dalším krokem je zpracování návrhu opatření a namodelování přesných protihlukových stěn … tak aby šel na technickou správu komunikací a hl. m. Prahu s konkrétním návrhem. Zatím se výpočty nezačaly počítat. Studie zatím není dopracovaná. Zastupitel Rexa navrhl, aby připomínky k plánovanému pražskému okruhu vždy obsahovaly i upozornění na hlukově nevyhovující Cínoveckou ul. Zastupitel Prokeš se dotázal, jak bude probíhat kontrola velkých developerských projektů v Ďáblicích ze strany městské části. Zastupitel Dvořák reaguje: „tak se uvidí, no„, starosta Ing. Růžička: „v této fázi to sledujeme, máme k dispozici řadu odborníků, s kterými to konzultujeme„. Místostarosta Hrdlička „Projekt (obytný soubor Areál Ďáblice ve Statkové ul., býv. Vegacom) Ďáblicím pomáhá.“ Starosta dále informoval od odstoupení šéfredaktora ďáblického zpravodaje. Na upozornění paní Stroblové, že na její zaslané články do Ďáblického zpravodaje nebylo rok reagováno, odpověděl radní Dvořák dotazem, jak se jí líbí plán na výsadbu stromů v Ďáblicích. Následně vystoupil zastupitel Rexa s podnětem, zda by v orgánech Rady a Zastupitelstva MČ neměli být i zástupci „opozice“. Zastupitel Prokeš vyzývá zastupitele k jednání o obsazení komisí a výborů. Radní Dvořák: „Buď to ty lidi chtěj dělat, nebo nechtěj. V minulém volebním období byla Komise výstavby zdroj problémů.“ Ptal jsem se na stav hledání praktického lékaře do Ďáblic. Bohužel opět bez odpovědi. Ostatní mé dotazy byly místostarostou zodpovězeny. Následovala diskuze k parkování v modrých zónách. Zastupitel Prokeš se dotazoval na plánované cyklostezky v Ďáblicích. Starosta reagoval, proč si nejdřív nenastuduje generel cyklostezek, než se o tom začne bavit. Místostarosta následně podal stručnou informaci o aktuálním stavu.

Posledním bodem jednání byly Informace radních a zastupitelů. Kde padly informace o stavební uzávěře budoucího pražského okruhu, nedokončených komunikací a infrastruktuře u Statkové ulice (areál Spiritex), novém provozním řádu areálu skládky, renovaci služebny městských strážníků, výběrovém řízení na obsazení místa sociálního pracovníka a plánovaném participativním rozpočtu.

Zasedání zastupitelstva skončilo krátce po deváté hodině.

Martin Tumpach, zastupitel

Postřehy ze 7. zasedání Zastupitelstva

Konaného dne 19. prosince 2019

Ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam.

V 17:00 zahájil radní Ing. Dvořák zasedání zastupitelstva. Zastupitel Ing. Rexa, CSc. navrhl v souladu s jednacím řádem ZMČ zařadit do programu bod o trestním stíhání starosty Ing. Růžičky a informaci o neodsouhlasení dotace Radou HMP pro SK Ďáblice. Návrh nebyl po hlasování přijat a následně zastupitelé většinou odhlasovali program v původním znění. Proběhla formální kontrola zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva a přistoupilo se k bodu Volný mikrofon.

V rámci Volného mikrofonu vystoupila paní Ouředníčková s poděkováním za dosavadní spolupráci se zastupiteli, pan Jelínek s oznámením „podání žaloby proti MČ Praha Ďáblice kvůli lživému výroku pana starosty o panu Jelínkovi na zasedání Zastupitelstva“, paní Beranová s oznámením rekonstrukce jejich domu, pan F. Michek s nesouhlasem se zvýšením daně z nemovitosti odhlasované zastupiteli za STAN, pan V. Michek s upozorněním, že část ulice Na Terase je kolaudována jako pěší zóna a reálně používána jako průjezd ke škole, paní Stroblová k cenzuře Ďáblického zpravodaje (Ing. Dvořák reaguje, že „tam padlo pár nepřesností, včetně toho, že není spolužák Miloše Růžičky“. Jiné nepřesnosti nezmínil, což mi přišlo jako záměrné snížení důvěryhodnosti celého sdělení), pan V. Michek s dotazem na pražský okruh, plánovaný kolem Ďáblic, pan F. Michek k manipulativnímu sdělení v Ďáblickém zpravodaji a paní Beranová k povinnosti platit daně. Reagoval starosta Ing. Růžička k nezbytnosti zvýšit daň z nemovitosti, k pražskému okruhu, že neotištění článků paní Stroblové nechá prověřit, k zlepšení komunitního života v Ďáblicích, k rekonstrukci starého obecního domu a tomu, že nebude generovat zisk a bude určen pro veřejné služby a k vozovému parku a počtu zaměstnanců ÚMČ. Také reagovala Mgr. Dvořáková s informací o sociálním fondu pro seniory pro placení daně z nemovitosti, Ing. Hrdlička k pražskému okruhu a Ing. Dvořák k průjezdu ulicí Na Terase ve smyslu, že jde o běžnou dopravu.

Dalším z bodů zasedání byl Informace k podpisové akci „Maata. Starosta Ing. Růžička bod uvedl slovy „víc si řekneme na faktech“ a slovo předal zástupci Advokátní kanceláře Dohnal Bernard panu Mgr. Jiřímu Cihlářovi. Mgr. Cihlář obsáhle zrekapituloval průběh stížností na nové využití budovy bývalé radnice a přidal svůj komentář. Podivuji se, že právně vzdělaný člověk z prestižní právní kanceláře se ve svém sdělení dopustil nepodložené spekulace ve smyslu, že pisatel stížnosti podal podnět na státní zastupitelství  „možná i snad za podpory některých zastupitelů“. Osobně mi to přijde na úrovni prohlášení předsedy KSČM Filipa, že za kybernetický útok na benešovskou nemocnici možná stojí spolek Milion chvilek pro demokracii. Starosta následně prezentaci shrnul slovy: „bylo nutné si projít všechny ty fakta“. K tomuto bodu zastupitelé nedostali dopředu žádné podklady a nešlo si tak předem prezentované informace nezávisle ověřit. Z toho důvodu jsem hlasoval proti přijetí předloženého usnesení.

Následovaly body týkající se rozpočtových opatření a návrhu rozpočtu na rok 2020. Jelikož byl Finanční výbor „silově“ obsazen členy dosazenými zastupiteli za STAN a „opoziční“ zastupitelé nebyli přizváni k tvorbě rozpočtu a neměli tedy možnost zapracování svých připomínek, odmítli jsme s kolegy být za rozpočet na rok 2020 i rozpočtová opatření zodpovědní a těchto hlasování jsme se zdrželi.

Bod 10 se vztahoval k uzavření veřejnoprávní smlouvy s SK Ďáblice o neinvestiční dotaci 400 000 Kč. Zde jsem protinávrhem usnesení upravil jeden z odstavců smlouvy tak, aby deklaroval snahu zastupitelů podpořit všechny obyvatele Ďáblic ve sportovních aktivitách. Tento návrh byl 13ti hlasy přijat.

U hlasování o zprávě o činnosti Kontrolního výboru jsme s „opozičními“ kolegy hlasovali proti přijetí usnesení, které konstatovalo, že zprávu zastupitelé přijímají „bez výhrad“. Nejpodstatnější výhrady shrnul Ing. Rexa, CSc v rámci diskuze zastupitelů. Následovala zpráva o činnosti Finančního výboru, kde jsme se hlasování s kolegy z výše uvedených důvodů zdrželi.

Za dobrý krok vedení MČ považuji spolupráci s MČ Dolní Chabry na sdílení sociálního pracovníka s využitím financování z dotace. Smlouva byla přijata všemi hlasy.

V bodě 16 se jednohlasně hlasovalo o inventarizaci majetku MČ a v bodě 17 o schválení úhrady tuhého komunálního odpadu. V bodě 18 zastupitelstvo schválilo udělení drobných finančních darů občanům, kteří se v uplynulém roce aktivně podíleli na veřejném životě v Ďáblicích.

V bodě Diskuze okomentoval starosta některé body zastupitelstva a proběhla krátká diskuze k podpoře sportu v Ďáblicích. Ing. Rexa, CSc vyzval starostu Ing. Růžičku k vyjádření k jeho trestnímu stíhání a s tím spojené dotaci na výstavbu krytého sportoviště u fotbalového areálu. Tomuto tématu se věnuji v samostatném článku.

Posledním bodem jednání byly Informace radních a zastupitelů. Pan místostarosta Ing. Hrdlička informoval o monitorování hluku v Ďáblicích, o plánované plošné výsadbě stromů, o vybudování autobusové zastávky u Billy, o stavbě protihlukové stěny podél fotbalového hřiště, která by měla být hotová v průběhu roku 2020, o dopravně-bezpečnostní úpravě před ZŠ U Parkánu, která již získala stavební povolení o přepracování plánované dopravně-bezpečnostní úpravy ulice Na Terase se zachováním většího množství parkovacích míst a o plánovaném přechodu Ďáblické u Akcízu, jehož realizace byla podstoupeny hl. m. Praze.

Zasedání skončilo krátce před devátou hodinou.

Postřehy z 6. zasedání Zastupitelstva

Konaného 18. 9. 2019

Ze zasedání zastupitelstva je pořizován oficiální zápis i zvukový záznam. Oboje dostupné na ďáblickém webu.

V 18:05 zahájil starosta zasedání. Omluven byl Ing. Jindřich Pavel. Po kontrole zápisu předchozího zasedání byl otevřen volný mikrofon, v rámci kterého vystoupil pan Michek s nesouhlasem proti navyšování daně z nemovitosti a paní Stroblová se dotázala zastupitelky Dvořákové a zastupitele Klímka na plnění jejich předvolebního programu. Dle starosty se jednalo o nepřiměřené „zkoušení“ zastupitelů. V rámci tohoto bodu vystoupilo i několik dalších lidí z řad veřejnosti.

Přijetí dotace Zastupitelstva hl. m. Prahy na výsadbu stromů bylo odhlasováno všemi přítomnými zastupiteli. Stejně tak Souhlasné prohlášení  – duplicitní vlastnictví k pozemku parc. č. 1562/31 v k. ú. Ďáblice, kdy se duplicitní vlastník Office Star Nine, s.r.o. bezúplatně vzdal vlastnictví ve prospěch Ďáblic.

U hlasování o rozpočtových opatřeních č. 6, 7 a 8 jsme se s kolegy z Volby 2010 a OOOD hlasování zdrželi z důvodu vyloučení našich zástupců z Finančního výboru a tím pádem omezení nezávislé kontroly hospodaření městské části. Starosta Ing. Růžička zdržení hlasování do záznamu komentoval jako „nesouhlas s pořízením vybavení dobrovolným hasičům“, kterých se jedno z rozpočtových opatření týkalo.

Dalším bodem zasedání bylo schválení Přílohy č. 5 ke Zřizovací listině ZŠ U Parkánu, kde šlo o svěření majetku v hodnotě 1 929 883 Kč do správy školy. Zastupitelé Prokeš s Rexou se hlasování zdrželi, ostatní byli pro.

Velká diskuze proběhla k bodu Úpravy koeficientu daně z nemovitosti (rozuměj zvýšení daně z nemovitosti). Tento bod mi přijde natolik zásadní, že se mu budu věnovat v samostatném článku. Jelikož ostře nesouhlasím s „pokutováním“ ďáblických občanů za to, že si pro své bydlení vybrali právě Ďáblice, vznesl jsem protinávrh se zachováním stávající výše daně. Pro návrh byli spolu se mnou PhDr. Ing. Marek Pěkný, David Prokeš, Dis., Ing. Radimír Rexa, CSc a Michael Vlach. Hlasování se zdrželi Markéta Stránská, Mgr. Jiří Kříž a Mgr. Ilona Blažková. Proti návrhu hlasovali Ing. Miloš Růžička, Ing Tomáš Dvořák, Mgr. Simona Dvořáková, Ing. Ludvík Tesař, PhD, Ing. Jan Hrdlička a Michal Klímek. Návrh tak nebyl přijat. Následně byl odhlasován návrh na zvýšení daně z nemovitosti, který si odhlasovali starosta Ing. Miloš Růžička, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Mgr. Simona Dvořáková, radní Ing. Ludvík Tesař, PhD., zastupitel Mgr. Jiří Kříž, místostarosta Ing. Jan Hrdlička, zastupitelka Mgr. Ilona Blažková a zastupitel Michal Klímek.

Až na p. Pěkného, který se hlasování zdržel, byl „vzat na vědomí“ návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. o poplatcích za komunální odpad.

Všemi přítomnými zastupiteli byl schválen kompenzační příspěvek za provoz skládky pro rok 2020 pro děti 0-18 let, žijící i se zákonnými zástupci v Ďáblicích ve výši 2 500 Kč na dítě.

V rámci Diskuze zastupitelů jsme s p. Rexou poukázali na prokazatelné šíření nepravd ze strany radnice.

V informacích radních a zastupitelů informoval místostarosta o chystaném pražském okruhu a úniku ropných látek do Mratínského potoka. K mým předem zaslaným dotazům ohledně umístění bankomatu a defibrilátoru do nového obecního domu jsme se dozvěděli, že „žádná banka do obecního domu bankomat dát nechce a zatím je to mrtvý bod“. Defibrilátor prý dosud nebyl v plánu a může být pořízen z připravovaného participativního rozpočtu, pokud o něj bude mezi veřejností zájem. Dle mého názoru je pořízení život zachraňujícího přístroje v hodnotě nižších desítek tisíc korun věcí dnes již standardního vybavení veřejných prostor a argumentace participativním rozpočtem není na místě.

Veřejné zasedání zastupitelstva skončilo krátce po desáté večerní hodině.

Martin Tumpach, zastupitel

Postřehy z 5. zasedání zastupitelstva MČ Ďáblice

Konaného dne 19. 6. 2019

Krátce po šesté hod. zahájil starosta Ing. Růžička zasedání a konstatoval, že je omluven p. Kříž (řádně omluven byl i zastupitel za Volbu p. Prokeš).

Do návrhového výboru byli pro toto zasedání zvolení p. Pěkný a p. Tesař. Následně byl všemi hlasy schválen program zasedání i zápis zasedání předešlého.

V rámci volného mikrofonu vystoupil p. Křížek s tématy dlouhodobě nefunkčního čidla EPS na novém Obecním domě, náhradní výsadby za pokácené topoly u fotbalového hřiště, neaktuálnosti Ďáblického zpravodaje, průjezdu nákladních automobilů zástavbou v souvislosti kulturní akce na fotbalovém hřišti a dotazem na způsob zásobování budoucí stavby sportovní haly. K topolům reagoval starosta, že náhrada byla nařízena a bude – na všech možných místech v Ďáblicích. Výsadba by měla být i uvnitř [sportovního] areálu, tam, kde to bude možné. Reakce místostarosty Ing. Hrdličky na vystoupení p. Křížka slovy „zase mluvíte z cesty“ mi nepřišla příliš vhodná.

V bodě 3 zastupitelé jednohlasně schválili objednání zajištění ďáblických kulturních akcí za částku do max. výše 50 000 Kč.

Stejně tak body 4 a 5 byly jednohlasně schváleny. Jednalo se o rozpočtová opatření, tedy přesuny některých položek schváleného rozpočtu. V bodě 6 se schvaloval závěrečný účet roku 2018, kdy se hlasování zdrželi p. Rexa a p. Vlach. Ostatní zastupitelé hlasovali pro.

V bodě 7 se hlasovalo o zhodnocení finančních prostředků MČ formou termínovaného vkladu. Jako jediný jsem se v tomto bodu zdržel hlasování z důvodů jediného osloveného zpracovatele nabídek, který je financován z provizí peněžních ústavů.

Bod 8 se týkal vyjádření k návrhu celoměstské vyhlášky o změně koeficientu daně z nemovitosti směrem k větším výnosům města. Přiznám se, že jako laik se v dostupných podkladech stoprocentně neorientuji a budu rád, pokud by mi někdo z hlasujících zastupitelů (tedy všichni zvolení za STAN) problematiku přiblížil. Z těchto důvodů jsem se hlasování zdržel. Z podkladů vyplývá, že v případě platnosti vyhlášky by se v Ďáblicích zvýšil výnos z daně z nemovitosti o 633 983 Kč. Z logiky věci bych předpokládal, že toto navýšení zaplatí vlastníci ďáblických nemovitostí. 

V bodě 9 zastupitelé prodloužili možnost čerpání investiční dotace SK Ďáblice na stavbu sportovní haly. Zdržel se p. Rexa a p. Vlach. Ostatní zastupitelé hlasovali pro. Jednohlasně byl schválen dar 100 000 Kč SK Ďáblice k 100 letému výročí.

V bodě 11 se zastupitelům a přítomné veřejnosti představil nový šéfredaktor a redaktor Ďáblického zpravodaje – Alexandr Kliment a Jiří Kubec. Oba pánové se shodli, že budou respektovat dodržování Pravidel pro vydávání. Dokonce padlo povzbudivé: „co se týče etiky, tam budeme jejími strážci“. K tomu pánům držím palce.

Následně se v bodě 12 volil nový člen Finančního výboru Ing. Jiří Fidranský, CSc. Hlasování jsme se společně s p. Pěkným zdrželi. Osobně jsem toho názoru, že vzhledem k volebním výsledkům i demokratickým principům by každé uskupení v zastupitelstvu mělo mít nárok jmenovat do Finančního výboru jednoho člena. Ostatní zastupitelé hlasovali pro.

Bodem 13 byla Diskuze. Slova se ujal starosta s tvrzením, že bych měl „neustále vymáhat aby adresa na moje prezentace, případně mého volebního sdružení, aby byly otiskovávány v Ďáblickém zpravodaji“. Dále bych měl zneužívat prostor Ďáblického zpravodaje k „demagogiím a vymáhání si politického prostoru“.  Proti tomu se musím výrazně ohradit. Opakovaně jsem žádal o dodržování zastupitelstvem odsouhlasených Pravidel pro vydávání Ďáblického zpravodaje a trvale se pokouším vymáhat, aby byly redakční úpravy názorových článků zastupitele dávány autorům před vydáním na vědomí. 

Závěrem v informacích radních a zastupitelů informoval místostarosta o stavebních projektech v MČ:

Je vyhotovena dokumentace na stavbu bytového domu Akcíz II. Projekt byl z důvodu ochranného pásma vysokého napětí odsunut, čímž se zmenšil o dvě plánované bytové jednotky. Dům je opatřen zatravněnou terasou a zelenou střechou. Vykácená zeleň by měla být nahrazena přímo v lokalitě.

Rekonstrukce starého obecního domu. Dojde k rekonstrukcím stropů, zvýšení druhého patra, zakrytí terasy ve druhém nadzemním podlaží, rozšíření místností ve sklepních prostorech, rekonstrukci sociálních zařízení. Lékárna a kadeřnictví zůstane téměř beze změn (kadeřnictví rozšířeno o sanitu). Polidštění předního dvora s pohledem do sálu. V druhém nadzemním podlaží vzniknou dvě ordinace, jedna pro praktického lékaře a prostory pro fyzioterapeuty, další prostory budou v tuto chvíli kanceláře. Výška hřebene budovy se nemění. O typech fasády se stále jedná (k 06/2019).

Radních jsem se e-mailem před zasedáním ZMČ tázal: Zda „reklamovala MČ propadlý chodník na křižovatce Květnová x Hřenská po výkopových pracích inženýrských sítí? S jakým výsledkem?“ Pan místostarosta během svého vystoupení uvedl, že propad je již 14 dní opravený (později písemně upřesnil, že opravu provedl zaměstanec MČ). Radní Dvořák reagoval, že bych se za svůj dotaz měl omluvit (!?).

Dále místostarosta představil některé investiční projekty hl. m. Prahy:

Rozšíření kapacity ČOV Chřibská, realizace 2020 – 2021

Rekonstrukce Ďáblická: V úseku Hřenská – Střelničná, realizace 2019. V úseku U Parkánu – K Lomu, včetně úpravy autobusových zastávek K Letňanům a Ďáblice směr na Ládví, realizace nejdříve 2020.

Odhlučnění Cínovecká – „je to na delší dobu i na delší diskuzi“ (místostarosta)

Přechod U Parkánu by měl být vybudován 2019.

Přechod Na Terase: „upouštěno od bezpečnostních úprav, bude jednodušší verze„. (místostarosta)

Starosta k nepravdivé informaci o zavření sběrného dvora v areálu skládky, která měla být otištěna v Dáblickém zpravodaji: „Přiznávám se, že jsem ve finále před podáním do tisku zasáhl. Přistoupil jsem k cenzuře, tato zpráva nebyla otištěna.“

Osobně bych raději na místo cenzury viděl vyjádření radnice s uvedením informací na pravou míru. Dle mého názoru jde o typický případ pro využití čl. VII, odst. 4, písm. a) Pravidel pro vydávání ĎZ. „Vydavatel může reagovat na příspěvky čtenářů ve stejném čísle, ve kterém mají být uveřejněny, pokud jsou zásadní informace v daném článku chybné, zavádějící nebo nepravdivé a jejich upřesnění nebo uvedení na pravou míru v zájmu informovanosti veřejnosti není vhodné odložit až do příštího čísla. „, který bývá v současné době spíše zneužíván ke snižování věrohodnosti oponentů.

Co se dělo na 4. zasedání Zastupitelstva MČ

V půl sedmé starosta zahajuje zasedání zastupitelstva a všemi hlasy je schválen zápis z minulého zasedání. V rámci Volného mikrofonu vystupuje pan M. a vyjadřuje nespokojenost s tranzitním průjezdem nákladních vozidel Ďáblicemi a s mezinárodní politickou angažovaností RMČ.

V bodě o schválení zimní a letní údržby odmítám hlasovat o smlouvě, jejíž konečná verze nebyla zastupitelům předložena. O zeleň, úklid a odklízení sněhu se nově bude starat firma AQIK s.r.o. z Brandýsa nad Labem.

Rozpočtová opatření 3. a 4., týkající se přesunů rozpočtových položek jsou jednohlasně schválena. Stejně tak účetní závěrky MČ i ZŠ a MŠ a Zpráva o inventarizaci majetku MČ.

U změny v odměňování zastupitelů (zvýšení odměn), dle nového Nařízení vlády jsem se spolu se Simonou Dvořákovou a Markem Pěkným zdržel. Zbytek zastupitelů byl pro.

U návrhu soudního smíru a Dohodu o narovnání s bývalým zaměstnancem ÚMČ, který se s MČ soudí se David Prokeš, Radimír Rexa a Michael Vlach zdrželi, zbytek byl pro.

U návrhu společnosti FCC k navýšení kapacity ďáblické skládky se všichni zastupitelé shodli na zaslání nesouhlasného stanoviska. V tuto chvíli bude velmi důležité vývoj situace pečlivě sledovat.

Kdo nebyl na zasedání přítomen, přišel o impozantní body jednání 9) a 12), kde někteří z našich/vašich sousedů, konkrétně Miloš Růžička, Tomáš Dvořák, Simona Dvořáková, Ludvík Tesař, Markéta Stránská, Jiří Kříž, Jindřich Pavel, Jan Hrdlička a Ilona Blažková v bodě 9) schválili usnesení ve znění: Zastupitelstvo MČ po projednání zrušuje Směrnici o zveřejňování dokumentů na webových stránkách MČ Praha-Ďáblice ze dne 21.6.2017 bez náhrady, a v bodě 12) odvolali jediné dva „opoziční“ členy Finančního výboru.

V bodě Diskuze vyzval starosta zastupitele (po té co hlasoval o zrušení-bez náhrady) ke spolupráci na tvorbě nové směrnice o zveřejňování dokumentů.  Následně byl bod předsedajícím uzavřen, bez další vizuální kontroly přihlášených do diskuze.

V závěrečných informacích jsme se dozvěděli o uvolněné funkci soudního přísedícího, o tom, že RMČ se bude zabývat volbou šéfredaktora Ďáblického zpravodaje, o uplatňování sankcí za nedodržení smlouvy o odklízení sněhu a přístupu radnice k informovanosti.

Celý zápis ze zasedání ZMČ, včetně audiozáznamu je k nalezení na webových stránkách MČ.

Radní mají výsadu text, který právě čtete komentovat už v tomto čísle. Kdo by se nespokojil pouze s oficiálním postojem radnice, jistě po pár minutách hledání na internetu nalezne další „neoficiální“ informace. V březnovém vydání mi za podivných okolností nebyl otištěn text o minulém zasedání ZMČ. Radní svolili jeho publikování na webových stránkách MČ, kde si ho můžete přečíst.

Zasedání ZMČ skončilo krátce před devátou hodinou.

Martin Tumpach

Co se dělo na 3. zasedání Zastupitelstva MČ

V 18:15 starosta zahajuje zasedání. Přítomno je čtrnáct zastupitelů z patnácti. Následuje formální schválení zápisu z minulého ZMČ a drobná formální úprava programu zasedání. V rámci volného mikrofonu vystupuje pan J. s nespokojeností ohledně přístupu radnice k jeho podnětům. Následně vystupuje pan. M s dotazem na zastupitele Ing. Rexu ohledně legálnosti pokácení dvou topolů v r. 2005. Ing. Rexa reagoval odkazem na příslušný dokument.

V bodu 3. Schválili zastupitelé jednohlasně kupní smlouvu, kdy developer ze Statkové ulice prodává městské části pozemky v celkové výměře 292 m2 za symbolických 1000 Kč.

V bodě 4. se diskutovala smlouva s developerem řadových domů na prostranství vymezeném ulicemi Květnová a Kučerové (smlouvě se věnuji v samostatném článku). Jelikož se jedná o pro Ďáblice zásadní a rozsáhlý dokument, který vzhledem k pozdě zaslaným podkladům neměli někteří zastupitelé čas důkladně nastudovat, navrhuje zastupitel p. Prokeš odložit hlasování na příští zasedání ZMČ a do té doby zapracovat do smlouvy některé připomínky. V následném hlasování jsou všichni zastupitelé za STAN (10) proti, ostatní (5) pro a návrh tak nebyl přijat. STAN svojí většinou přijali až druhý protinávrh místostarosty – tedy smlouvu v původním znění s doplněním závazné výšky krajních domů.

Dále zastupitelé pověřují starostu dalším jednáním o odejmutí pozemku u průchodu z Ďáblické do Legionářů ze správy MČ, jednomyslně schvalují vyplatit České poště kompenzaci 773 190 Kč za stavební investice do prostor městské části a rovněž i rozpočtové opatření č. 1. Bod č. 8, směrnici O zveřejňování dokumentů na webových stránkách MČ Praha-Ďáblice byl předkladatelem stažen z programu. V bodě 9. zastupitelé schválili formální úpravu jednacího řádu ZMČ.

V bodě 10. se zastupitelé seznámili se Zprávou o činnosti (neúplné) Redakční rady Ďáblického zpravodaje. V rámci vyváženosti Redakční rady ji navrhuji doplnit Ing. Rexou. Pro jsou Tumpach-Pěkný-Prokeš, hlasování se zdrželi Rexa-Kříž, zbytek zastupitelů je proti. Ing. Rexa navrhuje v rámci vyváženosti doplnit Redakční radu Ing. Tumpachem. Pro jsou Pěkný-Prokeš-Rexa-Vlach, hlasování se zdrželi Tumpach-Klímek, zbytek zastupitelů je proti. Návrh tak nebyly přijaty. Zajímavostí je, že před samotným hlasováním se zastupitelé za STAN odebrali na několik minut do předsálí, zřejmě k poradě.

V bodě 11. se diskutuje dosud neobsazená funkce předsedy Kontrolního výboru. Jako Volba 2010 o obsazení této funkce nemáme zájem z obavy, že naše nominace předsedy KV by byla krokem k legitimizaci aktuálního přístupu  RMČ k informování zastupitelů. Zástupci OOOD mají názor obdobný a navrhují do této funkce nominovat zastupitele Mgr. Kříže (zvolen za STAN).

Následuje bod Diskuze. Na moji omluvu za nepřesnost uvedenou v Ďáblickém zpravodaji pan místostarosta reaguje replikou, kterou mi nedalo si poznamenat pro některé z dalších jednání v budoucnu a žádá o doplňující informace k žádosti o vyvěšení vlajek na podporu lidských práv. Starosta doplňuje, že je pro něj vyvěšení tibetské vlajky všeobecným symbolem. Až ze zvukového záznamu, jsem zjistil, že jsem měl dle starosty údajně někdy zmínit, že si Tibeťané svůj osud zaslouží. Proti tomu se chci důrazně ohradit. Nikdy jsem nic takového neřekl! Poté zastupitel Ing. Rexa vystupuje s příspěvkem, vyzívajícím ke vzájemné spolupráci všech zastupitelů. Zastupitel p. Prokeš se dotazuje na zřízení komisí a stav navýšení kapacity přečerpávací stanice tlakové kanalizace. Starosta reaguje, že v letošním roce je navýšení kapacity ve výrobním i finančním plánu PVS. Místostarosta doplňuje, že záměr je nyní v územním řízení a protipovodňová komise nakonec asi nebude zřízená, protože zatím zřízená být nemusí. Místo komisí rady je v plánu zřízení pracovních týmů (?). Zastupitel Ing. Pěkný se ptá na osud zeleně v místě plánovaného bytového domu Akcíz II. Místostarosta reaguje ve smyslu, že projektanti se potýkají více s problémem ochranného pásma než zeleně, ale cílem je vysadit náhradní výsadbu co nejblíže domu. Ing. Rexa vystupuje s tématem odvodnění.

Posledním bodem jednání jsou Informace radních a zastupitelů. Místostarosta informuje o plánované rekonstrukci Ďáblické ulice a následují různé informace k případu pana J.

Zasedání zastupitelstva končí deset minut po půlnoci. Opravdoví masochisté si mohou poslechnout zvukový záznam, dostupný na webových stránkách MČ. Případné dotazy můžete zasílat na mail dotazy.dablice@dablice.cz

Martin Tumpach, zastupitel

Co se dělo na 2. zasedání Zastupitelstva MČ

V 18:05 zahajuje starosta zasedání zastupitelstva. Ing. Rexa navrhuje rozšíření jednoho z bodů jednání. Proti jsou Mgr. Kříž, Ing. Hrdlička a Mgr. Blažková. Návrh nebyl přijat. Následuje schválení předchozího zápisu, Volný mikrofon s tématy Ďáblického zpravodaje, kácení topolů v okolí fotbalového hřiště a umístění kontejneru na sklo do ulice K Náměstí. Dále probíhá hlasování o jednotlivých rozpočtových opatřeních a o samotném rozpočtu. Všechny návrhy byly přijaty. Stejně tak jako Dodatek ke smlouvě na vybudování veřejného osvětlení v ulici Buližníková a přilehlých, zprávy Kontrolního a Finančního výboru a zpráva Inventarizační komise. U schvalování daru SK Ďáblice, ve výši 400 000 Kč Ing. Rexa navrhuje doplnit do smlouvy povinnost vyplývající ze zákona, zveřejnit Výroční zprávu. Vystupuje Ing. Mošnička a ubezpečuje zastupitele, že Výroční zprávu zveřejní. V následném hlasování je M. Klímek proti, OOOD pro a zbytek se držel. Návrh tak nebyl přijat. Dar byl následně schválen v předloženém znění. Dále se odhlasovaly příspěvky 30 000 Kč klubu stolního tenisu a 10 000 Kč spolku sebeobrany a kondičních tréninků. Následně se hlasovalo o mimořádných darech občanům a radnímu, úhradě příspěvku za svoz odpadu a výběru projektanta pro rekonstrukci starého obecního domu. Bod č. 20 se týkal Redakční rady Ďáblického zpravodaje, kde nebyl přijat návrh Ing. Rexy na jeho působení v Redakční radě a dalším hlasováním se výběr chybějícího člena odsunul na příští jednání ZMČ. Krátce po schválení daru SK Ďáblice jednání, z řad publika, proložil správce areálu SK vulgárním výstupem, proti kterému se z řad zastupitelů ohradil pouze p. Vlach. V téměř nočních hodinách startuje diskuze s tématy vydávání Ďáblického zpravodaje a stavby sportovní „haly“, která bohužel sklouzla z věcné roviny k osobním útokům. V době, kdy píši tento text (28. 12.) ještě není na internetu k dispozici zvukový záznam ze zastupitelstva. Některé „perly“ (stejně jako další postřehy z dění na radnici pohledem zastupitele) tak najdete na Twitteru.

Martin Tumpach, zastupitel