Právě probíhá zjišťovací řízení EIA k záměru SOKP 520 Březiněves – Satalice

Vážená paní sousedko, Vážený pane sousede,

i Vám znepříjemňuje život v Ďáblicích

  • hluk z dopravy na Cínovecké radiále,
  • záplavy Ďáblic v době přívalových dešťů a
  • imise ze skládky?

Právě probíhá zjišťovací řízení EIA k záměru SOKP 520 Březiněves – Satalice

a i Vy můžete dát najevo svoji nespokojenost s těmito dlouhodobými problémy Ďáblic a vznést své požadavky, se kterými se investor musí v souvislosti s plánovaným silničním okruhem kolem Prahy (SOKP 520) vypořádat.

Svými připomínkami a požadavky zaslanými e-mailem (bez ověřeného podpisu), datovou schránkou, klasickou poštou, resp.odevzdanými v prodejně STAVL, Na Štamberku 1, Ďáblice

do:                                     25.11.2020

na adresu:                       Katerina.Pekarkova@mzp.cz

ID DS: 9gsaax4

Ministerstvo životního prostředí

                                          Vršovická 1442/65

                                          110 10 Praha 10

v kopii prosíme i na:      spolekprodablice@volny.cz

současně dáte větší váhu těmto připomínkám a silnější mandát těm, kteří jsou si jistí, že se tyto problémy dají vyřešit – bývalí členové zrušené Komise výstavby a investic (KVI), bývalí členové zrušené Komise životního prostředí a dopravy (KŽPaD) a členové Spolku pro Ďáblice.

K Vašim připomínkám a požadavkům můžete využít tento návrh:

Pod Vámi upravené připomínky a požadavky doplňte, prosím, číslo popisné Vaší nemovitosti, příjmení, jména, rok narození a podpisy jednotlivých členů Vaší domácnosti. Případnou pomoc s přípravou a odesláním Vašeho vyjádření dohodněte na mobil.č. 737 757 086, 703 332 298.

S pozdravem a úctou

Ing. arch. David Chromík, KVI

Ing. Jiří Marušiak, PhD, KVI, Spolek pro Ďáblice

Ing. Alena Marušiaková, KŽPaD, Spolek pro Ďáblice

Ing. Marek Pěkný, zastupitel, KŽPaD, Spolek pro Ďáblice

David Prokeš, DiS., zastupitel, Spolek pro Ďáblice

Věra Prokešová, KŽPaD, Spolek pro Ďáblice

Ing. Radimír Rexa, CSc., zastupitel, KVI, Spolek pro Ďáblice

Ak.mal. Milada Stroblová, Spolek pro Ďáblice,

Mgr.,Ing. Martin Tumpach, zastupitel, KVI a KŽPaD, Spolek pro Ďáblice

Michael Vlach, zastupitel, KVI

Článek v Ďáblickém zpravodaji 12/2020

Postřehy z 12. veřejného zasedání zastupitelstva

Ze zasedání je pořizován oficiální zápis a zvukový záznam.

Předsedající radní Dvořák zahájil krátce po páté hod. zasedání a seznámil přítomné s navrženým programem. Zastupitel Rexa v návaznosti na letní bleskové záplavy Ďáblic navrhl v souladu s jednacím řádem zařadit do programu nový bod – Odvodnění Ďáblic. V následném hlasování byli zastupitelé Rexa, Vlach, Tumpach, Pěkný, Prokeš pro zařazení bodu, zastupitelé Dvořák, Dvořáková, Tesař a Kříž proti zařazení bodu a ostatní zastupitelé se hlasování zdrželi. Návrh tak nebyl přijat a následně byl odhlasován program v původním znění.

Následně byl formálně schválen zápis z minulého zasedání a prostor pro „volný mikrofon“ který nikdo nevyužil.

V třetím bodě jednání byla všemi hlasy schválena instalace dopadových ploch na hřiště v MŠ.

Body 4 a 5 jednání byly určené k hlasování o rozpočtových opatřeních č. 6 a 7. Zástupci Volby 2010 a OOOD se tradičně hlasování zdrželi z důvodu, že nám nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru. Hlasy zastupitelů za STAN byla tato opatření schválena.

V bodě 6 jednání byla všemi hlasy schválena smlouva o spolupráci s MČ Dolní Chabry, MČ Suchdol, obcí Radonice, obcí Veleň a obcí Přezletice na vyhotovení aktualizace studie proveditelnosti Regionální (od Prahy vzdálenější) varianty vedení Pražského okruhu. Vznesl jsem dotaz, zda ve fázi, kdy prakticky není žádná významnější politická vůle stávající naplánovanou trasu měnit je účelné investovat do změny finance. Finanční prostředky by šly též využít např. k přípravě nadstandardních protihlukových a krajinných opatření pro snížení vlivu stavby na okolí. Dle starosty Růžičky jsou i pro úpravy aktuálně plánované trasy informace z aktualizované studie důležité.

Sedmým bodem jednání bylo hlasování o smlouvě o spolupráci s investorem výstavby bytového domu U Prefy. Zástupci investora krátce představili záměr. Před hlasováním jsem podal protinávrh usnesení, který by více reflektoval ochranu okolních obyvatel před vlivem stavby a to těmito smluvními body:

Po celou dobu výstavby zajistí Investor dodržení hygienických limitů hluku hodin ve venkovním chráněném prostoru nejbližší stavby v souladu s platnými předpisy. V případě provádění souvislých hlučných prací delší pěti hodin oznámí investor tuto skutečnost nejpozději 12 hodin před započetím prací MČ e-mailem na posta@dablice.cz.

Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou ze stavby, Investor neprodleně provede očištění komunikací.

Pro příjezd na stavbu bude plně respektováno dopravní značení a dopravní režim lokality.

V případě omezení provozu na místních komunikacích delší pěti hodin oznámí Investor tuto skutečnost nejpozději 12 hodin před započetím omezení MČ e-mailem na posta@dablice.cz.

Při porušení povinností dle čl. II odst. 12) až 15) se Investor zavazuje zaplatit MČ smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ.

Následně podal „kompromisní“ protinávrh i starosta Růžička, který byl čtrnácti zastupiteli schválen (zastupitel Rexa se hlasování zdržel). O mém původním návrhu se tak vůbec nehlasovalo.

V informacích radních a zastupitelů představila radní Dvořáková svůj návrh na pořízení pingpongového stolu do zahrady ve Vlně. Jednalo se o jediný návrh, který k participativnímu rozpočtu dorazil. Následovala delší kritika ze strany místostarosty Hrdličky obyvatel, kteří se chopili oprav herních prvků na Koníčkově náměstí. Dále informoval o možnosti finančního příspěvku MČ na program Dešťovka, plánované povodňové prohlídce Mratínského potoka a o plánovaném přechodu v ulici Na Terase (ve fázi stavebního řízení). Zastupitel Rexa informoval o problematice bleskových záplav spodní části Ďáblic a nastínil možnosti řešení. Se souhlasem zastupitelů dostala prostor k vyjádření obyvatelka Ďáblic paní Vítovcová se zkušenostmi se záplavami domu v Myslivecké ulici. Reakce starosty Růžičky není v záznamu. Dále reagoval radní Dvořák ve smyslu, že nová výstava ve Statkové ul. moderním řešením odvodnění situaci pomůže. Starosta Růžička se dotazuje zastupitele Rexy, kdo objednával prezentované studie. Zastupitel Rexa reaguje, že městská část Ďáblice.

Zastupitel Rexa informuje o problematice záplav dolní části Ďáblic

Posledním bodem byla Diskuze. Z řad občanů vystoupila paní Prokešová s upozorněním na nepravdivou informaci, která byla o její rodině uvedena místostarostou Hrdličkou v Ďáblickém zpravodaji. Zastupitel Prokeš je předsedajícím vyvolán do diskuze větou „tak z toho uděláme ještě větší bramboračku“, starosta reaguje k protipovodňové úpravě koryta mimo záznam „nikdo, kdo má na svém pozemku koryto potoka do něj nechce zasáhnout“. Podle mě by někteří majitelé pozemku takový zásah naopak uvítali. Radní Dvořák: „pro obec by bylo levnější postavit vám dům vedle než dělat protipovodňové úpravy“… „přežívá a vyhrává ten, kdo se umí nejlíp přizpůsobit“. Zastupitel Rexa upozornil na nevhodnou reakci starosty v Ďáblickém zpravodaji a nedostatečné konání radnice v ohledu protipovodňových opatření. Radní Dvořák reaguje ve smyslu, že to „není obrovský problém Ďáblic“. Na vyjádření zastupitele Prokeše k problematice povodní reaguje (pro mne překvapivě) místostarosta Hrdlička: „pokud prostě se takhle budeme vzájemně neustále osočovat, ať už přímo nebo nepřímo, nebo jenom takový chytrý narážky, tak se nedostaneme vůbec nikam“. Starosta k opozičním zastupitelům: „vy ty fakta znáte, ale protože se vám to hodí, tak říkáte, že nic neděláme“.

Martin Tumpach, zastupitel

Co učinil déšť u pramene Mratínského potoka

Seriál o Mratínském potoku  část 5

Letos 14. srpna  2020  jsme pod vrcholem Ládví, na jehož úbočí byla v dávné minulosti  založena komunita, jejíž život se rozvíjí do dnešních dnů, pocítili přívalový déšť  velké intenzity.  Už jsem v některém  ze svých textů psala, že pokud mi čas dovolí,  dokumentuji život v Ďáblicích fotograficky. Ukončila jsem svoji profesi restaurátorky uměleckých děl. Mám dost času, věnuji se této zálibě více. V restaurátorství nebylo možné přistoupit k staletí neopravovanému oltáři tak, že očistíme jen to, co je dostupné z podlahy, barvami opravíme  jen nám sympatická místa. Čistila jsem  oltáře od exkrementu holubů, ničila jsem červotoče, plísně. K mému životu patří, stavět se k realitě jako celku. Takto se snažím komplexně vidět život v Ďáblicích. Fotograficky dokumentuji i to, co není k pochlubení. Jde však o závažné dějinné události.

Eroze způsobená deštěm v srpnu 2020

Do týdne po dešti  jsem s fotoaparátem  šla polem mezi statkem a skládkou  dokumentovat, jakou škodu napáchal déšť na lánu velikosti okolo 85 hektarů ve svahu od rozvodí Labe a Vltavy. Publikuji  zde několik fotografií. Podobné deště proběhly i na jiných místech naší republiky. Shlédla jsem dokument, který natočil tým ČT „Nedej se.“ V tomto štábu je i pan Gasiorovič, který pře léty natáčel rozhovor v Ďáblicích o skládce. Dávám tu  link  Nedej se+.  Ve filmu jsou dokumentovány škody způsobené na polích i na nemovitostech.  Publikované fotografie Ďáblic jsou z místa, kde členové  Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou, možná již ve 13. století  (jsem přesvědčena ve velké úctě k půdě a pokoře před Stvořitelem přírody ), obdělávali půdu, chovali dobytek.  Po druhé světové válce bylo pěstování plodin a chov dobytka směřovány novými cestami. Dnes  se však dozvídáme o neschopnosti orné půdy  zadržet vodu. Chybí humus z hnoje, lány jsou příliš velké, sucha střídají přívalové deště, humus je splavován do vodních toků. Zvolený směr – průmyslové zemědělství, se nyní  jeví ne zcela  dobrý.  Co je třeba neodkladně učinit?  O tom se hovoří, méně se koná.

Splavování ornice do rybníka Ohrada

Nemohu jinak, můj vztah  ke krajině, k obci Ďáblice, mě vede k tomu, že jako laik o problémech píši a fotografie nabízím k prohlídce, k zamyšlení. Se svými fotografiemi seznamuji ty, kteří s problémem mohou něco udělat. Na chyby upozorňuji  co nejmírnějším způsobem. Vnímá však,   že časem  je třeba se ozvat hlasitěji.

Snos ornice od cyklostezky k rybníku

Na jaře roku 2019 jsem do Ďáblického zpravodaje nabídla text, jehož součástí byla edukativní pasáž o tzv. agrolesnictví, které má napomoci erozi půdy zastavit. Zadržet vodu v krajině.  Čtenáři tohoto webu jej znají. To, že v Česku jsou příkladní zemědělci, kteří realizují agrolesnictví, se ví. O tom je rozhovor v Ekolistu.

Rybník Ohrada v srpnu 2020

K fotografiím ze srpna letošního roku přidávám fotografii Ohrady z roku 2008, kdy jsem poprvé  stav rybníka  dokumentovala.

Rybník Ohrada v r. 2008

Milada Stroblová, 26.10.2020