Mratínský potok Na Blatech

Seriál o Mratínském potoku

Část 19

Na úvod této části poznávání Mratínského potoka uvádím  zeměpisné údaje, které jsem doposud nesdělila. Nejvyšší místo v katastru Ďáblic  v Ďáblickém háji  má výšku 359 m nad mořem. Mratínský potok vzniká z mnoha pramínků v nejvyšších plochách pole pod rozvodím Vltava – Labe,  asi pod vrstevnicí  300 m nad mořem. Pramen Pod vrbou je ve výšce  250 m nad mořem. Jen o málo níže  Mratínský potok odtéká z ďáblického katastru.

V předešlé  části seriálu jsem čtenářům přiblížila přirozeně vyvěrající  pramen potoka Pod vrbou. Nyní  se po toku tohoto pramene  můžeme podívat na  jeho část poblíž  ulice Kostelecké. Když budeme  čekat v autobusu nebo  v autě  na křižovatce s Cínoveckou „na zelenou“, vpravo od Kostelecké  uvidíme část  Mratínského potoka tekoucího od pramene Pod vrbou. Zde podél břehu uvidíme plochu stromoví. Je  v majetku několika vlastníků a je neudržovaná. Plocha zarostlá stromy různého stáří se dlouhodobě stává odkladištěm  odpadu.  Přitom by se  mohla stát krásným místem pro odpočinek a hry dětí. Při návštěvě Blat se můžete podívat, jak  malou veřejnou  plochu pro společné hry děti vytvořilo zastupitelstvo pod vedení paní D. Ševčíkové (je hned na kraji ulice Na Blatech). Podél  břehu potoka roste  několik starých stromů. Průměr kmenů odhaduji  na více než 1 metr.  Pohled na ně mně naplňuje úctou a  pokorou. K potoku se od okraje pole připojuje ještě jeden maličký  vodní zdroj. Dle Věry Prokešové jde o vyústění vodního přepadu z vodárenských nádrží, které se na katastru Ďáblic nacházejí.  Dvě pramenné  větve potoka se stékají Na Blatech na východu ďáblického katastru, na části Ďáblic oddělené od středu obce poli a od roku 1990 i Cínoveckou.  Zde  téměř celá  část potoka protéká soukromými zahradami.

Potok se nachází mezi ulicemi Na Blatech, Řepná a mostkem  na ulici U Červeného mlýnku.  Objevila jsem jen čtyři místa, kde je možné  k potoku sejít. Nejblíže je možné podívat se  na vodu z mostku v ulici Řepné.  Potok  jsem zde několikrát viděla znečištěný plasty. Ty přináší voda a  vítr od Ďáblické  silnice ke skládce. Několikrát jsem viděla, jak auto jedoucí ke skládce trousilo odpad z nezakrytého valníku. Znečištěná plasty je část potoka od mostku na Ďáblické až k ulici Řepná.

V minulosti na Blatech hospodařilo na deset zahradníků.  Z mostu v Řepné po pravici  uvidíme hned  u břehu neoplocený pás  stromů. V loňském roce byla  na části plochy pod mostkem u Řepné MČ Ďáblice provedena údržba vyřezáním náletových dřevin a jejich odvozem v souvislosti s plněním protipovodňových nařízení – čistit břehy od přírodního materiálu, který by v případě povodně ucpával koryto. Toto místo patřilo v první republice panu Plašilovi. Jeho rodina zde pěstovala květiny. Prodejní stánek měli u kubistického hřbitova.  Zahradník pan Plašil patřil k těm lidem, které komunisté  nenávistně nazývali kulak – třídní nepřítel  zemědělec, který musel být zbaven majetku a půdy. Byl z posledních, kteří se bránili znárodnění. Zahradničil ještě za Antonína Zápotockého. (Ten byl prezidentem  mezi roky 1953 – 1957.)  Sklonit se nad potokem, vidět jeho čistotu či znečištění,  podívat se  na květenu břehů potoka  lze Na Blatech v místě retenční nádrže (psala jsem o ní v 16. části  seriálu). Stará mapa – II. vojenské mapování  (1806-1808, 1810-1811) dokládá, že se níže na potoku v minulosti nacházel rybník a mlýn Rothe M. –  Červený Mlýn. Po nich  zůstal  název místa a název ulice U Červeného Mlýnku. Výše nad potokem je novodobý dům, jehož barva fasády připomíná  minulost.  Mratínský potok je v mapě  uveden také  jako  Červenomlýnský. V tomto místě potok odtéká z katastru naší obce.

K názvu ulice Na Blatech. Místní lidé, kteří tu po staletí žili a v souznění s krajinou hospodařily, se snadno shodli na tomto názvu. Na spodní vodu je zde možné narazit v hloubi ani ne 1 metr. Studny zde jsou hluboké  pouze cca 3 metry. Pro srovnání – v blízkosti Koníčkova náměstí jsou studny hluboké až 15 metrů.  S tímto jevem se museli vypořádat budovatele kanalizační stavby po pravé straně Kostelecké – psala jsem o tom v minulém dílu seriálu. Dokládám to  fotografiemi.

18.4.2022                                                                                                    Milada Stroblová

foto 1 – 2 stromoví podél potoka, 3 je takováto výstražná cedule řešením?,  4 pohled na potok z ulice Řepná  – místo zahradnictví květinářství , 5  v zahradách se skrývá potok,  6 přístup k potoku z Řepné v místě neoplocené neudržované parcely, 6 pod tímto svahem stával Červený mlýn, pro hustý porost křovím není možné spatřit ani potok, 7 propojení ulice Na Blatech s Řepnou silničkou K Červenému Mlýnku  s mostem přes potok,  9  pohled na potok z mostku , někde za keři mlel  mlýn , 10 usedlost Červený mlýn pohled z čakovického katastru,  11 stará mapa  místa – rybník a mlýn, 12 -13 budování rozšíření kanalizace Ďáblic

Nový praktický lékař a další odbornosti – proč jsou odmítány?

Vážení občané Ďáblic,

Rozmýšlel jsem jestli tento článek zveřejnit či nikoliv, ale nakonec jsem se rozhodl, že ano, důvodem byla má účast na 22.veřejném zasedání ZMČ, Praha 8- Ďáblice, které se konalo 2.3.2022.

Jsem občanem Ďáblic, žiji zde asi 10 let a krom toho provozuji v Ďáblicích zdravotní zařízení ANGIO – CHIRURGIE s.r.o., tedy odbornosti angiologie, cévní chirurgie, chirurgie a proktologie.

Jistě víte, že před časem začala rekonstrukce OD (Obecního domu) Ke Kinu, průběh byl prezentován v několika číslech Ďáblického zpravodaje, taktéž byl prezentován architektonický projekt s budoucím využitím rekonstruovaných prostor, mimo jiné tato prezentace je na webových stránkách Městské části Ďáblice.

Připravované zdravotnické prostory byly v projektu přizpůsobeny veřejné anketě, která proběhla v roce 2018, kde občané vyjadřovali preferenci, jaké odbornosti by občané chtěli mít zastoupené: 1. místo praktický lékař, 2. místo fyzioterapie. Takže v projektu jsou připravovány prostory ordinace pro praktického lékaře a 3 ordinace pro fyzioterapii.

V průběhu roku 2021 jsem se sám jako občan Ďáblic i jako provozovatel specializovaného zdravotního zařízení, které provozujeme v Ďáblicích, dotazoval jakým způsobem výše zmíněné prostory obec využije. Po osobním jednání se starostou Růžičkou, které bylo asi 3/2021, jsem mu ústně předložil náš návrh na rozšíření odborností o praktického lékaře, intenistu, dermatologa, s tím, že bychom nově rekonstruované prostory využili jako multioborové pracoviště. Starostou bylo řečeno že v plánovaných rekonstruovaných prostorech má zájem působit fyzioterapie, která tam byla již částečně před rekonstrukcí a praktického lékaře obec poptává, že je to PRIORITA. Jinak de facto ústí jednání se starostou Růžičkou nemělo žádný výstup, jen jsem si ověřil tu skutečnost, že na přímou otázku, člověk nedostane přímou odpověď. Já obecně pod slovem priorita si představuji něco jiného, jelikož od března 2021 po dnešek, jsem nezaregistroval jedinou pobídku ze strany obce, proto aby nějaký praktický lékař zvažoval, že si v Ďáblicích pronajme ordinaci. Mimochodem starosta Růžička je mimo jiné jako zastupitel na Magistrátu hl.m. Prahy, členství ve výboru pro zdravotnictví – předseda(jistě ví jak složité je rozšíření zdravotní péče atd.) Nicméně následně jsem náš záměr o rozšíření odborností o praktického lékaře atd. adresoval písemně vedení obce. Dne 31.3.2021 jsem toto i vizuální prezentací přednesl radě MČ – Praha 8 Ďáblice, pozastavím se nad hlavním řečníkem to byl radní Dvořák, který je zřejmě specialista na zdravotnickou problematiku a ekonom, nám odpověděl: „Nevím proč bychom měli podporovat váš business“, nevím asi radní Dvořák, žije v jiné době, prostě soukromé ambulance jsou a budou, to není nic neobvyklého, stejně tak by zřejmě nepodporoval business „fyzioterapie“? Nebo podporoval? Ono je něco jiného úhrada za přímou platbu, a úhrada zdravotními pojišťovnami, ty máme nasmlouvány, takže, za vyšetření pacient neplatí. V květnu 2021 jsem odeslal reakci na vyjádření RMČ Praha 8- Ďáblice, kde jsme nějakým způsobem hledali alternativu stran fyzioterapie, resp. prostor, nabízeli jsme naše dosavadní prostory s výměnou abychom odbornosti měli „ pod jednou střechou“. Následovalo meziobdobí, kdy jsme se dotazovali že náš záměr trvá a jak jsou tedy rekonstruované prostory účelově využitelné a zda jsou tedy zájemci pro provoz fyzioterapie a praktického lékaře. Dále byla doba mlčení ze strany obce.

Dne 11.2.2022 jsem opět předložil nabídku rozšíření odborností a trvající zájem o rekonstruované prostory OD Ke Kinu, citace sdělení:

„Asi nemá smysl dále popisovat mou nabídku ohledně rozšíření lékařských odborností, kterou jsem sdělil. Pojďme si tedy vyložit karty na stůl a jednat otevřeně a věcně bez dalšího přešlapování. Máte tedy nabídky pro využití prostor v OD Ke Kinu? Konkrétně tedy prostory pro zdravotní část? Máte nového lékaře pro ordinaci praktického lékaře?

Rád bych měl tedy jasno! Pokud tedy využití máte, nemá smysl dále něco rozebírat a byl bych rád o jasné sdělení, pokud je tomu naopak, chtěl bych po Vás jasné stanovisko a to: Nabídl jsem rozšíření odborností, úplně nechápu, na co se tedy čeká, přešlapování na místě jistě nikam nevede. Bylo by vhodné si uvědomit, jak složitá je problematika zdravotnictví ve smyslu soukromé ambulance, není to jen o prostorech, je to o tom, kolik byrokratických institucí je pro schválení provozu zainteresováno a další samotná kapitola jsou zdravotní pojišťovny. Na co se čeká? Až je rekonstrukce provedena, bude slavností kolaudace, přestřihnou se pásky a potom se sami zeptáte “Proč jsme tu rekonstrukci dělali, když vlastně nemáme využití?“ na to se Vás nebudu ptát já, ale občané Ďáblic. Jaký bude váš argument? Nebylo by racionálnější před tím, než bude rekonstrukce dokončena, v mezidobí jednat kdo ty prostory obsadí? Jelikož čas ubíhá a jsem také v tlaku, jistě chápete, že potencionální rozšíření odborností je navázáno na nové lékaře, které by byli v rámci našeho pracoviště, ale oni nebudou čekat donekonečna ani já. Chtěl bych jasné stanovisko: Využijeme/nevyužijeme nabídku, chceme/nechceme rozšíření, máme/nemáme praktického lékaře, máme/nemáme prostory k využití. Žádám tedy aby definitivní stanovisko bylo vydáno do 28.2.2022.“ Na toto sdělení jsem od vedení obce neobdržel žádnou odpověď.

Ale zároveň jsem se dozvěděl, že připravované prostory pro fyzioterapii budou volné, že avizovaný potencionální nájemce prostory nechce. Nad tím, se opět člověk musí pozastavit, to se může stát opravdu jen v Ďáblicích. Všude jinde si vlastník budovy předem nějakou formou písemného závazku či smlouvy o smlouvě budoucí zajistí nájemce. Obecně se tedy připravují prostory, ale není již v průběhu rekonstrukce předložen obcí záměr, aby byla jaksi částečná jistota pro to, že prostory tedy budou využité, takže to byla pouze ústní dohoda, ne absurdní, že podle požadavků „fyzioterapie“ se rekonstruují prostory, a následně obec nikoho nemá.

Musím se ohradit nad celým přístupem obce ohledně problematiky rozvoje zdravotní péče v Ďáblicích, je pro mě zarážející a pozoruhodně, že OBEC ZÁMĚRNĚ ZATAJUJE PŘED VEŘEJNOSTÍ INFORMACE OHLEDNĚ NAŠÍ NABÍDKY ODBORNOSTI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE.

Toto tvrzení je umocněno výstupem na 22.veřejném zasedáním ZMČ, které proběhlo 2.3.2022, podobu audiozáznamu(1 stopa) – (opravdu stojí za poslech) lze nalézt na webových stránkách obce:https://dablice.cz/domains/dablice.cz/zasedani-zastupitelstvo/23945-22-verejne-zasedani-zmc

Jsem konsternován, jakým způsobem toto jednání vedené radním Dvořákem probíhalo.

Arogance ze strany radního Dvořáka vůči dotazujícím z řad veřejnosti je obdivuhodná, celá atmosféra jak na „ buzerplace“, jak u výslechu, možná si pan radní plete dobu, již nejsme před rokem 1989.

Již jsem jednal s hlavouny, byrokraty, ale takto nepřátelsky vystupovat proti vlastním občanům a proti podle mého dobrému návrhu, je zarážející. Je pro mě udivující, že na veřejném jednání ZMČ, jsou konstatovány informace, které jsou vzápětí dementovány. Konkrétně na dotaz občana Ďáblic, ohledně rekonstruovaných prostor OD Ke kinu, ve vztahu k využití zdravotních prostor ohledně praktického lékaře: VEDENÍ OBCE ODPOVĚDĚLO: “PRAKTICKÉHO LÉKAŘE NEMÁME, HLEDÁME, PAKLIŽE BY JSTE O NĚKOM VĚDĚL“, nedokáži si vysvětlit to, proč VEDENÍ OBCE zatajilo informaci, že nabídku pro odbornost praktického lékaře z naší strany obdrželo. Následně jsem vystoupil já, kde jsem konstatoval to, že nabídka z mé strany byla předložena.

Odpověď pana místostarosty nebyla v kontextu mého sdělení či otázky, defacto mi bylo, řečeno abych přestal s „ divadlem“, že jsem prostory 1.3.2022 viděl a věnoval mi ½ hodiny času, ale na prostory, zda jsem je viděl či nikoliv jsem se neptal.Radní Dvořák vyzval občana Ďáblic, aby nereagoval bez vyzvání, jinak nebude moc dále vystoupit.Dále pan starosta dementoval informaci, která v citaci výše“ my jsme nic takového neřekli“ Pan zastupitel Tumpach, korigoval a snažil se usměrnit“ vášně“ v jednání.Pan místostarosta se následně za výrok „divadla“ omluvil.

Mimo jiné na zasedaní bylo také řečeno místostarostou Hrdličkou, že v průběhu března bude vyvěšen záměr pronájmu na výše uvedené prostory OD Ke Kinu, k dnešnímu dni 29.3.2022, žádné informace ohledně toho na úřední desce úřadu NEJSOU.

Svojí nabídkou, jsem chtěl zlepšit poskytování zdravotních služeb v Ďáblicích, nedělám to pro sebe, vše je velmi komplikované, dělám to pro občany Ďáblic, i s ohledem i když zde žiji jen 10 let, záleží mě v čem a v jakém prostředí budu žít dále a pokud to bude možné rozvíjet dobré lékařské služby, které poskytujeme.

Jsem zklamán přístupem vedením obce.

BUDU RÁD ZA PODPORU Z ŘAD OBČANŮ PRAHY 8 – ĎÁBLICE.

V Praze dne 29.3.2022

MUDr. Tomáš Kneifl