Ďáblice dlouhodobě sužují bleskové povodně. Jak by se měl tento problém řešit?

Z reakcí na anketní otázku pro zastupitele červencového Ďáblického zpravodaje.

Problémem bleskových povodní Ďáblic je především nedostatečně kapacitní dešťová kanalizace, která se při přívalovém dešti zahltí a následně není schopna odvést přebývající vodu zaplavující spodní část Ďáblic. Navýšení kapacity by technicky bylo jen velmi obtížně proveditelné navíc málo účelné. Potřeba je řešit především konstantní průtok při přívalových deštích. Jako podmínku pro každou větší výstavbu dáváme investorům vybudování retenčních nádrží, které pojmou první nápor vody a do kanalizace ji budou odpouštět konstantním průtokem. Tímto způsobem by se mělo v budoucnu podařit zachytit vodu ze současně zpevněných, nezasakujících ploch areálů u Statkové ulice. Další velké podzemní retenční nádrže plánuje hl. m. Praha pod Šenovskou ulicí a jejím okolím, nicméně z ekologického i krajinného pohledu bych byl raději, aby radní navázali na jednání iniciovaná Ing. Rexou se zástupci Křížovníků (vlastníci polí severně od Ďáblic) a vodu odvedli po povrchu krajinou směrem k prameništi Mratínského potoka.

Martin Tumpach, zastupitel

Dle projektu PVK přeložkami a zkapacitněním dešťové kanalizace. Místo
podpovrchové retence v Šenovské,která může narušit statiku domů, by bylo
vhodnější svedení vod do upravených rybníků Ohrada, Parkán a nové retence u Chřibské. Všechny objekty by měli mít dešťové usazovací nádrže pro zamezení znečištění vod. Dále se musí vyřešit předání již 16 let nezkolaudovaného, neudržovaného objektu na potoce pod Cínoveckou do správy HLMP. Funkčnost tohoto objektu je klíčová pro zamezení povodní v oblasti Blat.

David Prokeš, zastupitel

Mratínský potok na mapách Zajímavé nálezy

Milada Stroblová

Seriál část 3

Katastrální území Ďáblice

K Mratínskému potoku se budu  dále  s fotoaparátem vracet. Pokusím se být  vnímavější. Snad uslyším  hlasy ptáků. Nepřeslechnu  doslova „řev“  žab / běžte si je poslechnou k Pokorňáku v Březiněvsi ! / Ráda bych ve vodě zahlédla rybky.

Vrstevnice

V dalším pokračování  mých cest k Mratínskému potoku  však věnuji  pozornost  mapování tohoto místa. Na internetu najdeme  tři historické mapy.  Císařské povinné otisky stabilního katastru 1826-1843, II. vojenské mapování 1806-1869 , III. vojenské mapování 1876-1879.  Dále pak snímkování  letecké  z let 2003 až 2016.    

Cístařské otisky stabilních map
Císařské otisky stabilních map – detail s Křížovnickým rybníkem
Císařské otisky, detail s prameništěm Mratínského potoka
II. vojenské mapování
II. vojenské mapování detail
III. vojenské mapování

Vše, co jsem jako laik nalezla,  předkládám. Čeho jsem si  na mapách všimla? Rybník Parkán byl v minulosti i  je  nazýván Křížovnický rybník.  Ohrada je  pojmenována K ohradě. V nejstarších mapách je zakreslen ještě jeden rybník v místech  asi tak  na náměstíčku vedle  základní školy. Parkán patrně dloudobě  vysychá.

Letecký snímek z r. 2003
Detail leteckého snímku z r. 2003 s vodní plochou – prameništěm Mratínského potoka
Letecký snímek z r. 2016
Detail leteckého snímku z r. 2016 s vodní plochou – praměništěm Mratínského potoka

Letecké snímky ukazují , že voda v nádrži nedosahuje k hrázi.  Můžeme porovnat  její  stav   v roce  2003 a stav 2016.  Na fotografiích leteckého snímkování je vidět  podél cesty k Ohradě zemědělské stavby. Ty postupně po roce 1989 zchátraly a byly odstraněny . Na mých fotografiích jsem zaznamenala  rozpadající  se kravín.  / minulý díl seriálu /  Změnila se i část  území mezi touto cestou a  ulicí Ďáblickou. Řadu let už není obdělávána. Plocha se se zde mění zcela přirozeně, jsou tu  bezinky, mirabelky, ostružiní, traviny.

Zeď podél Ďáblické ulice

Mirabelky ve vegetačním období zakrývají rozpadající se ohrazení křížovnického majetku.  Je mi líto, že Ďáblice  vítají  návštěvníky  na příjezdu od Březiněvsi  ostudnou zdí.  Náprava  stavu je  na majitelích – řádu Křížovníků. / k porovnání : Například v Líbeznicích má Rada zastupitelstva  zájem, aby obec pěkně vypadala. Na webu obce naleznete , jak   se o to snaží.  Zda naše Rada komunikuje s majiteli, kteří stavem svých domů obec hyzdí , nevím. /  Nepoznám, zda dochází k vysychání celé z meliorované zemědělské plochy pod cestou do Zdib, avšak stromoví vyživované vodou z melioračního sběrače  se zúžilo.  Můžeme porovnat fotografie z roku 2003 a 2007. Zemědělsky užívaní plocha se tu   následně zvětšila. Při mé poslední návštěvě prameniště  byla  tato strouha suchá.   Co na leteckých mapách přibylo? Stromořadí podél cyklistické stezky na Zdiby. Já mu říkám Věřino stromořadí.

„Věřino“ stromořadí

Abych čtenáře nezahltila  informacemi, k významu fotografií se dostanu  až v dalším pokračování. Sama se na Mratínský potok „čtyřku“ již těším. 

Mapy jsem srovnala podle doby vzniku.                                                                                    

14. června 2020

Milada Stroblová  v úctě ke krajině Ďáblic

Oldřich Vacek: Ekologie je nauka o vztazích mezi vším. Ať uděláme cokoli, nutně to ovlivní spoustu dalších prvků – mnohdy to nejsme schopni domyslet.

zamyšlení Milady Stroblové, ďáblické obyvatelky

Velké potěšení, radost, příliv energie mi přinesl rozhovor s Oldřichem Vackem na Svobodném universu.

Doplňuji ho aktuální  fotografií  zeleného pásu před  našim domem. Několik let  ode dne,  co ho dcera vysela,  byl  na rostlinstvo bohatější.  V dalších několika  letech  jsme neměli absolutně čas se mu věnovat.  Ani  letos   ho nemáme čas  zalévat. Jediné, co  děláme ……hlídáme……  A v tom nám již pomáhá vnuk předškolák.

11. 5. 2020

Mysleme globálně, konejme lokálně.

Milada Stroblová

Nelze než souhlasit. Zároveň doporučujeme i Informačně-osvětový dokument Česko chrání klima, který představuje pestrou škálu klimatických opatření realizovaných městy, podniky, neziskovými organizacemi, ale i jednotlivci a skupinami dobrovolníků. -red-

Seriál Mratínský potok, Část 2

Určitě to není falešná domněnka: Ďábličáci znají přímořská letoviska a nebyli u ďáblického potoka.

Rybník Ohrada v lednu 2009

Než se vydám po toku Mratínského potoka dál od Ďáblické ulice, ještě chvíli  se ve vzpomínkách vypravím do míst, kde minulá staletí šel život, často těžký,  avšak  v absolutním  sepjetím  s přírodou , jejími dary.  Znovu se zastavím  u pramenišť Mratínského potoka, kde  vznikla usedlost řádu Křížovníků s červenou hvězdou.   Majetek  řádu  Křížovníků  prošel změnami, které byly  diktovány politikou všech vývojových  etap  republiky  po roce 1945.  Zestátnění  církevního majetku  – velkostatek s chovem krav, po navrácení majetku církvi zde  v nájmu  pole obhospodařuje firma pana Kmínka. Všechny státní  zemědělské  direktivy   v naší zemi do puntíku naplňované ( na rozdíl například Polska) zanechaly i zde svoje  stopy. 

Pohled na bývalý kravín, leden 2009

Od druhé světové války  žijeme v trendu  neustálého zlehčování si života pomocí techniky, technologií. Nějak se po desetiletí  nebral ohled na  další produkt tohoto šířícího se blahobytu- znečištění  Země, devastace půdy , znečištění  lidského těla,  znečištění lidské  mysli, která  nebyla schopna reflektovat negativní dopady neustálého růstu blahobytu.

Archeolog , ďáblický občan PhDr. Jan Havrda pro web Spolek pro Ďáblice vypracoval  dokument, který nastiňuje hydrogeologii  prameniště  Mratínského potoka. Doporučuji si  informaci  na webu spolku vyhledat.  (složka Ďáblické rezidence) Zmíním, že Mratínský potok má síť  pramenišť. V poválečné době došlo  na polích pod polní cestou na Zdiby  k zachycení pramínků  melioračními rourami.  Ohrada byla  patrně vybudována  mezi léty 1953 – 1983. Já mohu popsat jen její  stav z nedávné doby.  Do Ďáblic jsem se přistěhovala v roce 1975. Manžel  ďáblický rodák se narodil v roce 1951.  Jeho generace  bruslila na Ohradě i Parkánu.  Kdo měl  psa plavce  chodil s ním  k Ohradě  v letním období pravidelně.  Při nákupech ve vsi – ve středu obce na Ďáblické jsem potkávala zdejšího kočího, jak s koňmi rozvážel hnůj ze statku zahrádkářům.  Než byly Ďáblice spojeny s Prahou byly Ďáblice ves a jít do středu Ďáblic od hvězdárny a tehdy Rudého náměstí,  nebylo jinak zmíněno než jít do vsi.  Já jsem to přijala.

koryto potoka směrem od Parkánu

Moje první fotografie  Ohrady  s bruslaři  pořízená v roce 2009 zaznamenává ještě jeden fenomén. Geodeti  vykolíkovali a fábory označili  pozemky soukromníků, kteří je podstoupili developerovi  k výstavbě velkého  obytného satelitu s podzemními garážemi a čtyřpodlažními domy – satelitu na meliorovaném poli mezi narůstající skládkou  a Ohradou, satelitu v místě, kde byla půda vysoké bonity blízkosti obce. O Ďáblických rezidencích  si můžete přečíst mnoho  informací od Táni Dohnalové na webu spolku. Doporučuji.  Na fotografií  z roku 2009 je zachycen i rozpadající se  kravín, kde byli  dle  sdělení pamětníků odchováváni  býci před porážkou.  Podívejme se na leteckou  mapu Ďáblic. Rozeznáme přítok od statku , jehož břeh je porostlý staršími stromy. Tento  přítok  vytéká  ze zatrubnění  u hospodářské  budovy  z cihel a kamene.  Na další  fotografii   je vidět  vyústění vody z meliorací, kterou obrůstají keře. V březnu 2020 byla suchá, jak jsem psala minulém textu. Pro porovnání přístupu k místům, kde  dlouhou historii tepal obecní život,  zmíním  práci ďáblického architekta, který se zamýšlel nad zpřístupněním okolí  Ohrady občanům . Pan  architekt v roce 2009 inspirován mokřadem u Ctěnic  navrhnul   přirozenou  přírodu respektující variantu  úpravy okolí Ohrady s přístupem z Ďáblické.  K výkresu přidal komentář:  „Za mokřadem Ctěnic  je v pozadí  zámeček , v Ďáblicích pěkné průčelí   základní školy.“ V té době  se teprve skrytě rodil fenomén průmyslovým zemědělstvím ničená   orná půda.  Půda  hnojená syntetickými hnojivy , splavování ornice díky absenci humusu z hnoje a  díky  likvidaci mezek a remízků,  scelení polí  vhodné  pro obhospodařování obrovskými stroji.                                                                                   

Milada  Stroblová, 25.4.2020 

Postřehy z 9. zasedání Zastupitelstva MČ

konaného dne 27. 4. 2020

Ze zasedání je pořizován zvukový záznam.

Jedno z opatření proti šíření koronaviru byly rozestupy mezi zastupiteli.

V 17:07 zahajuje starosta Růžička zasedání a jednotlivě se táže všech zastupitelů, zda na sobě nepociťují příznaky nákazy koronavirem. Prostor pro veřejnost je vyhrazen ve foyer sálu, kam je přenášen zvukový záznam ze zasedání. Jelikož je omluvena zastupitelka Dvořáková (jeden ze tří ověřovatelů zápisu) je jako ověřovatel zvolen zastupitel Klímek. Starosta před hlasováním programu zasedání zařadil do programu ještě dva další body. Program byl většinou, zvolenou za STAN odhlasován v upravené podobě. Následovala formální kontrola zápisu z minulého zasedání. V rámci volného mikrofonu nikdo nevystoupil.

V nově přidaném bodu zasedání „Koronakrize“ starosta s místostarostou Hrdličkou seznámili přítomné s kroky, které podnikla MČ Ďáblice a s opatřeními, které přijala v souvislosti s koronavirem. Dále seznámili přítomné se zásobami ochranných prostředků, které má MČ Ďáblice k dispozici a informovali, jakým způsobem se tyto prostředky distribuují občanům Ďáblic. Zástupce ředitele ZŠ pan Mgr. David Pařík a zástupkyně ředitele pro MŠ paní Věra Dusová informovali o situaci v ZŠ a MŠ a připravenosti na znovuotevření zařízení pro žáky a děti. Ve vystoupení starosty nemohu souhlasit se směrem prezentovaného posunu faktů. Namísto starostova „posunu faktů směrem dolů“ bych preferoval směr k občanům.

Dalším bodem bylo schválení účetní závěrky MČ za rok 2019. Dotázal jsem se, z jakého důvodu bylo na rozvoj obce čerpáno pouze 14,39 % a na městskou infrastrukturu pouze 27,77 % plánovaného rozpočtu. Místostarosta Hrdlička reagoval ve smyslu, že se tím podařilo ušetřit finanční prostředky. Bohužel tím bylo upouštěno mimo jiné i od záměru vkusného zakrytí barevných kontejnerům tříděný odpad. U následného hlasování byli přítomní zastupitelé zvolení za STAN pro, Volba 2010 a OOOD se stejně jako u ostatních bodů zasedání zastupitelstva, projednávaných Finančním výborem (Učetní závěrka ZŠ a MŠ, Rozpočtová opatření č. 2 a 3) hlasování zdrželi z důvodu, že nám nebylo umožněno mít ve Finančním výboru své zástupce.

Následujícím bodem byla Peněžitá plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva Městské části Praha-Ďáblice, za výkon funkce členů výborů ZMČ Praha-Ďáblice a komisí RMČ Praha-Ďáblice a v dalších orgánech MČ Praha-Ďáblice v roce 2020. Hlasování jsem se zdržel z důvodu pozdě zaslaných podkladů. Ostatní zastupitelé hlasovali pro.

Další dva body jednání byly informace o zahájení výběrových řízení na dodavatele stavebních prací projektů Výstavba bytového domu Akcíz a Rekonstrukce [starého] obecního domu Ke Kinu. Dle předem zaslaných podkladů měli zastupitelé o výběrových řízeních hlasovat. Nakonec „stačilo jen“ vzít na vědomí.

informacích radních a zastupitelů informoval místostarosta Hrdlička o investičních akcích v MŠ (rekonstrukce venkovního WC, rekonstrukce podlahy 1. pavilonu, úpravy dopadových ploch na venkovních prvcích…), výsadbě stromů v Ďáblicích a stavu záměru protihlukových opatření (proběhlo jednání 12. 3. – bude zpracována nabídka na provedení studie protihlukových stěn).

Zasedání ďáblického ZMČ se bohužel začínají stylem diskuze stávat taková „Babišovská“. Viz např. místostarosta Hrdlička „Mě celkem jako popíchnul ten e-mail pana Ing. Tumpacha, který za celkem oprávněný komentář, že nedostal podklady k ňákému bodu už tam zase vylejval ty svoje výplody…

Ilustrace pocitů autora tohoto článku při zasedání ZMČ

Zasedání skončilo krátce před osmou hodinou večerní.

Martin Tumpach, zastupitel

Postřehy z 8. zasedání zastupitelstva městské části

ze dne 19. února 2020

Ze zasedání je pořizován zvukový záznam.

Radní Dvořák zahájil v 17:05 zasedání zastupitelstva a vzhledem k nepřítomnosti zastupitelů Kříže a Pavla navrhl radní Dvořákovou a radního Tesaře do návrhového výboru. Návrh byl přijat všemi přítomnými zastupiteli. Rovněž formální kontrola zápisu z minulého zasedání byla schválena všemi hlasy.

V rámci volného mikrofonu vystoupil pan Stašek z Chřibské ulice s upozorněním na neúnosnou intenzitu dopravy v lokalitě v souvislosti s místní provozovnou.  Reagoval radní Dvořák, že jde o obecnou nekázeň řidičů a doporučil volání policie. Místostarosta Hrdlička jednal se zástupci provozovny a doporučuje hlásit problémy přímo v provozovně a volat městskou policii. Na situaci upozornil i ďáblické městské strážníky. Diskuzi ukončil místostarosta slovy: „Co si představujete jinýho, zakázat provozovnu?“. Následně reagoval starosta Růžička ve smyslu, že o problematice probíhá obdobná diskuze jako v případě skládky a zjistil, že v místě parkují i řidiči, kteří nemají s provozovnou nic společného. Také uvedl, že i on musel vézt manželku na odtahové parkoviště, protože také parkovala, kde neměla.

Inventarizační zpráva za rok 2019 byla schválena všemi hlasy. V bodech týkajících se rozpočtových opatřeních č. 12/2019 a č. 1/2020 jsme se s kolegy z volebních uskupení tradičně zdrželi z důvodu, že nám nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru.

V následujícím bodě starosta Růžička oznámil rezignaci (ze zdravotních důvodů) paní Mráčkové na člena Kontrolního výboru a uvedl, že je otázkou, zda budou připraveni nastolit usnesení o volbě náhradníka za paní Mráčkovou. Radní Rexa navrhl jako náhradnici paní Ouředníčkovou. Starosta reagoval, že není splněno vše, co by bylo potřeba splnit, abychom přímo na tomto místě volili. Radní Dvořák uvedl, že volba bude bodem následujícího zasedání zastupitelstva. Všichni přítomní zastupitelé vzali tuto informaci hlasováním na vědomí.

Sedmým bodem zasedání byly odměny zastupitelům. S kolegou Pěkným jsme se zdrželi. Ostatní zastupitelé hlasovali pro navýšení odměn zastupitelům na maximální zákonnou výši.

Následujícím osmým bodem jednání bylo zakoupení pozemků pod ulicí Kučerová a podél bezejmenného přítoku Třeboradického potoka za celkovou částku 89 295 Kč. Pozemky budou v KN zapsány jako vlastnictví hl. m. Prahy (nikoli Ďáblic) a proto jsem se radních dotázal, zda byli zástupci HMP vyzvání k finančnímu příspěvku na předmětný nákup. Starosta reagoval, že vzhledem k finanční participaci HMP na jiných projektech v tomto případě o finanční příspěvek nežádali a ani to v tuto chvíli nepovažoval za správné. Všichni přítomní zastupitelé se zakoupením souhlasili.

Devátým bodem jednání bylo posílení vegetace v Ďáblicích, včetně úpravy louky u hvězdárny. Všichni přítomní zastupitelé souhlasili.

Desátým bodem jednání bylo zajištění kulturních akcí 1.42020 – 31.3.2021. V rámci rozpravy jsem se dotázal, zda městská část plánuje obecní ples. Dle radní Dvořákové se ples neplánuje a MČ chce jít cestou menších tančíren. Předloženým usnesením měli zastupitelé pověřit Radu MČ personálním zajištěním a objednáním aktivit, zajišťováním kulturních a jiných akcí … v předpokládané výši 280 hod/měsíčně do maximální výše 66 000,- Kč/měsíc. Kolegové Rexa, Prokeš a Vlach se zdrželi. Ostatní přítomní zastupitelé hlasovali pro.

V jedenáctém bodě jednání všichni přítomní zastupitelé souhlasili s koupí pozemku u fotbalového hřiště za cenu 100 000 Kč.

V rámci bodu Diskuze se zastupitel Prokeš dotázal demolici na památkově chráněného statku pana Steyskala. Starosta reagoval, že se s problematikou seznámí, pan místostarosta zmínil proběhlá jednání s Památkovým ústavem. Zastupitel Rexa se dotázal místostarosty Hrdličky na aktuální stav problematiky překračování hlukových limitů z dopravy. Místostarosta reagoval, že má výsledky studie a dalším krokem je zpracování návrhu opatření a namodelování přesných protihlukových stěn … tak aby šel na technickou správu komunikací a hl. m. Prahu s konkrétním návrhem. Zatím se výpočty nezačaly počítat. Studie zatím není dopracovaná. Zastupitel Rexa navrhl, aby připomínky k plánovanému pražskému okruhu vždy obsahovaly i upozornění na hlukově nevyhovující Cínoveckou ul. Zastupitel Prokeš se dotázal, jak bude probíhat kontrola velkých developerských projektů v Ďáblicích ze strany městské části. Zastupitel Dvořák reaguje: „tak se uvidí, no„, starosta Ing. Růžička: „v této fázi to sledujeme, máme k dispozici řadu odborníků, s kterými to konzultujeme„. Místostarosta Hrdlička „Projekt (obytný soubor Areál Ďáblice ve Statkové ul., býv. Vegacom) Ďáblicím pomáhá.“ Starosta dále informoval od odstoupení šéfredaktora ďáblického zpravodaje. Na upozornění paní Stroblové, že na její zaslané články do Ďáblického zpravodaje nebylo rok reagováno, odpověděl radní Dvořák dotazem, jak se jí líbí plán na výsadbu stromů v Ďáblicích. Následně vystoupil zastupitel Rexa s podnětem, zda by v orgánech Rady a Zastupitelstva MČ neměli být i zástupci „opozice“. Zastupitel Prokeš vyzývá zastupitele k jednání o obsazení komisí a výborů. Radní Dvořák: „Buď to ty lidi chtěj dělat, nebo nechtěj. V minulém volebním období byla Komise výstavby zdroj problémů.“ Ptal jsem se na stav hledání praktického lékaře do Ďáblic. Bohužel opět bez odpovědi. Ostatní mé dotazy byly místostarostou zodpovězeny. Následovala diskuze k parkování v modrých zónách. Zastupitel Prokeš se dotazoval na plánované cyklostezky v Ďáblicích. Starosta reagoval, proč si nejdřív nenastuduje generel cyklostezek, než se o tom začne bavit. Místostarosta následně podal stručnou informaci o aktuálním stavu.

Posledním bodem jednání byly Informace radních a zastupitelů. Kde padly informace o stavební uzávěře budoucího pražského okruhu, nedokončených komunikací a infrastruktuře u Statkové ulice (areál Spiritex), novém provozním řádu areálu skládky, renovaci služebny městských strážníků, výběrovém řízení na obsazení místa sociálního pracovníka a plánovaném participativním rozpočtu.

Zasedání zastupitelstva skončilo krátce po deváté hodině.

Martin Tumpach, zastupitel

Sběrný dvůr v Ďáblicích

FCC Česká republika, s.r.o. – sběrný dvůr Ďáblická

Ďáblická 791/89 
182 00 Praha 8

Identifikační číslo zařízení:
CZA01235 

Otevírací doba:   V době letního času:     
po – pátek    8:30 – 18:00
so                 8:30 – 15:00 

V době zimního času:
po – pá    8:30 – 17:00
so            8:30 – 15:00 

Kontaktní osoba: 

Michal Cambel  
Tel.: +420 720 984 402 

Ve sběrném dvoře můžete zdarma odevzdat:
 • Objemný odpad (nábytek, matrace, koberce a jiné podlahové krytiny, sanitární keramika apod.)
 • Odpad z údržby zeleně (tráva, větve, listí)
 • Papír a lepenku, sklo, plasty, kompozitní obaly (TetraPack)
 • Vyřazená elektrozařízení jako mikrovlnné trouby, fény, televizory, PC a výpočetní technika, chladničky či pračky
 • Zářivky, výbojky, akumulátorové baterie a monočlánky
 • Oleje a olejové filtry, ředidla a ostatní rozpouštědla, odpadní barvy, plechovky a obaly se zbytky barev nebo olejů, filtrační materiály; jedlý olej a tuk
 • Stavební odpad do objemu 1 m³ za měsíc
Zpoplatněné služby:
 • Odevzdání pneumatik (cena za kus: malá 50 Kč, velká 65 Kč, nákladní 70 Kč)
 • V areálu je též neveřejné místo zpětného odběru pro použité pneumatiky pro povinnou osobu IVECO (viz podmínky
 • Odevzdání stavebního odpadu o objemu nad 1 m³ za měsíc (900 Kč/1 m³)

Seriál – Mratínský potok od pramene k Labi

Část 1

Takto vypadá  Mratínský potok na svém prameni v nejvyšší nadmořské výšce na jaře roku 2020 .

(svědectví o stavu  Mratínského potoka  30 let od nástupu kapitalismu  na našem katastru, kdy ve statku skončila tzv. živočišná výroba)

V loňském roce jsme  se spolu s Věrou Prokešovou  domluvily na  výpravách za vodou  Ďáblic a blízkého okolí. Poznaly jsme krásu   rybníků v Dolních Chabrech,  rybníka v Březiněvsi , seznámily jsme se s vodním dílem – retencí v novém sídlišti  v Čakovicích.   S těmito  ošetřovanými vodními díly ostře kontrastoval stav Ďáblických rybníků. Fotografie  prezentované  na 5ti panelech jsme nabídnuly ke shlédnutí na akci  Zažijme Ďáblice jinak.

Letos  budeme putovat dál.  V únoru a březnu nebyla žádná zima, která by mi bránila vypravit se po toku  Mratínského potoka od Ohrady  dál  k Labi. Letos jsem navštívila  už celý tok potoka  až k Cínovecké.

Soutok pramenů z Parkánu a Ohrady

  Ponejprv popíši svou výpravu  podél části  potoka od Ohrady k mostku  na Ďáblické.  Cestu  k Ohradě  jsem zvolila právě z Ďáblické. Při několika nahlédnutích  za rozpadající se zdi křížovnického statku  v loňském roce   jsem viděla, že  půda  je tu rozrytá divočáky  a bude  nutné prodírat se  keři mirabelek a bezinek.  Připravila jsem se. Na internetu jsem našla informace o březosti divokých prasat.  Ohrožení bachyní  chránící mláďata  mi nehrozilo. Obuta v  holínkách  jsem si zahradnickými nůžkami klestila cestu. Hned z kraje  jsem našla silnou větev, kterou jsem si nesla  jako ochranu. Zem kypřená rypáky divočáků podél zdi  sahá až k potoku. Zvířata tu mají napajedlo. Odtok  z Parkánu více méně již neexistuje.  I když několik dnů před mojí výpravou poprchalo, koryto potoka bylo jen  vlhké , sem tam malá kalužinka, všude   stopy. Oba toky z rybníčků Parkánu a Ohrady  se stýkají zhruba 5 metrů od mostku. Koryto od Ohrady je ostře zaříznuté, do vody nelze bezpečně sestoupit. Vstup je možný právě na soutoku.  Zde jsem se pokusila do vody  vstoupit. Vysoký nános splavené ornice  to však nedovolil. Holinka se mi zabořila více než do poloviny. Na  protější straně potoka  nad soutokem jsem spatřila  ze břehu vytékat čisťoučký pramének vody.  Průzračný pramínek po několika centimetrech svého toku pohltil kalný proud od Ohrady.

Přítok od Parkánu rozrytý divokými prasaty

Asi po patnácti   metrech přirozenou cestou vznikající křovinatý listnatý  les na neudržované dříve obhospodařované půdě  ( odborně  – sekundární sukcese )  skončil . Přede mnou se objevil porost   skoro dva metry vysoké trávy.  V průzkumu  potoka jsem však mohla pokračovat. Cestu předem mnou  nejspíše denně prošlapují divočáci. Potok je směrem k Ohradě  kalný. Dál se rozšíří v  tůňku, do které ústí dlouhá  prohlubeň ze strany skládky. Ta je bez vody. Na hladině  tůně stojí velký nahnědlý škraloup kalu a z něj vystupují bubliny (zcela totožný povrch monitoruji  na potoce pod mostkem  vedle plotu policie – viz dokumentární fotografie). Z těchto míst je již vidět hráz rybníka. Asi 10 m pod hrází jsem objevila od strany statku  vyúsťující rouru podloženou kamenným korytem. Z ní vytékala  čistá voda. A stejně  po několika centimetrech proudění ji pohlcuje  nepříjemně vyhlížející voda od Ohrady.  Vteřinový průtok jsem odhadla tak 2 dl za vteřinu. Pramínek u Ďáblické je asi poloviční mohutnosti.  Oba neznáme zdroje průzračné vody mě nesmírně potěšily.  Vystoupila jsem na hráz. Ohrada po suché zimě vypadá tristně. Domnívám se, že v ní je zase méně vody, než jsem svými fotografiemi dokumentovala v loňském roce. Nefotila jsem, snažila jsem se udělat jen krátkou  bezpečnou „expedici“. Byla jsem sama a divokých prasat je v zpustlé části statku určitě více.

Můj komentář  na závěr prvního putování.  Narodila jsem se v roce 1953.  Na okraji mého rodného města protéká potok. S mojí maminkou jsem dobře do mých deseti let jezdila máchat prádlo  v tomto potoku.  Tak konali všichni majitelé nemovitostí  jejichž louky  vedly  až k potoku. Pamatuji si, jak jsme  při vycházkách  z mostku pozorovali hejna rybek rejdících v průzračné vodě. Ve vodě  Mratínského potoka kalné již od hráze  nebylo možné rybku spatřit. Nemám kontakt na žádného odborníka, který by stav Ohrady, Parkán a potoka posoudil. Pro informaci dodávám, že potok je na katastru Ďáblic a jak katastrální mapy ukazují , rybníky i potok je v majetku  řádu Křížovníků.

Přidávám fotografie z prvního letošního nahlédnutí za zeď.

Březen 2020                                                                              Milada Stroblová

Aktuální informace ke koronaviru

Přehedně o koronaviru na iRozhlas.

Mimořádné opatření Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 29.6.2020 ke stažení zde:

Aktuální informace hl. m. Prahy a z Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Informace ze Státního zdravotnického ústavu

Tekutou dezinfekci na ruce, bránící přenosu viru rukama z povrchů je možné si od pondělí 6.4.2020 9:00 – 12:00 vyzvednout v KC Vlna v Osinalické ul. Vydává se 0,5 l na rodinu do vlastních nádob. Platí do vyčerpání zásob.

Pro důležité informace doporučuji zaregistrovat se do ďáblické služby Mobilní rozhlas, kde vám budou zdarma zasílány SMS na mobilní telefon. Majitelům „chytrých“ telefonů doporučuji instalaci aplikace Záchranka, která je rovněž zdarma, informuje vás o důležitých zprávách a v případě potřeby dokáže přímo k vám poslat záchranáře, ať už jste kdekoli.


Ordinační hodiny ďáblických lékařů

Vzhledem k současné epidemiologické situaci, a také snaze ochránit zdraví pacientů i nás zdravotníků, jsme zvážili změnu ordinačních hodin i způsob vyšetření pacientů.

MUDr. Kateřina Auzká – praktická lékařka pro dospělé
Ordinace funguje v nouzovém režimu po předchozím zavolání na tel: 283 910 418
Ordinační hodiny po–pá 7.30–11.00

MUDr. Romana Benešová – praktická lékařka pro děti a dorost
Ordinace funguje v nouzovém režimu po předchozím zavolání na tel: 774 820 600 v běžných ordinačních hodinách.

MUDr. Hana Pešková – oční lékařka
po, stř 12.00–17.00, út, čt, pá 08.00–12.00
Žádáme pacienty, aby se s akutními potížemi vždy ohlásili telefonicky na 777 882 868 (ev. SMS) nebo mailem info@hpeskova-ocni.cz Bude jim stanoven přesný čas vyšetření. Objednané pacienty odvoláváme.

Lékárna
po–pá 8.00–12.00, 12.30–14.00

Informace pro seniory

V Praze začala fungovat krizová linka pro osamělé seniory, kteří by potřebovali nakoupit či obstarat léky. Aby nemuseli chodit na místa s velkým počtem lidí a omezilo se riziko jejich případné nákazy, pochůzky za ně vyřídí dobrovolníci. Zprostředkuje je koordinační centrum organizace Život 90. Telefonní číslo 739 477 609 je k dispozici nonstop. Zájemci o dobrovolnickou práci se pak mohou hlásit na čísle 773 071 024. Nákaza novým koronavirem nejvíc ohrožuje právě seniory a případná nemoc COVID-19 u nich má nejzávažnější průběh.

Hlavní město Praha dále zřídilo linku pomoci pro seniory 800 160 166, která je v provozu také nonstop.

Linka je určena i pro veřejnost a kdokoli zde může upozornit na seniory ve svém okolí, kteří by mohli potřebovat pomoc. Linka je k dispozici také všem, kteří by se jako dobrovolníci chtěli do centra zapojit.

Informace o pomoci seniorům v Ďáblicích

Oficiální informace z Ďáblic

a ještě zde

a nejnověji i tady.

Jednání Rady MČ ze dne 4.3.2020, bod č. 14/34/20:

Problematika koronaviru

Ing. Růžička a Ing. Hrdlička zhodnotili situaci v rámci městské části Praha–Ďáblice. Dále informovali, že probíhá pravidelný kontakt s vedením krizového štábu hlavního města Prahy – prostřednictvím emailů, ústních jednání (poslední 2.3. a 3.3. 2020).

Mgr. Bc. Buchal, ředitel školy, informoval o přijatých opatřeních a informování dětí, rodičů i zaměstnanců ZŠ a MŠ.

Paní tajemnice Mgr. Henych shrnula dosavadní přijatá opatření, která se týkají zaměstnanců i návštěvníků úřadu.

Na závěr shrnul starosta Ing. Růžička zmíněná opatření v MČ Praha-Ďáblice:

 • Sledovat vývoj ve spolupráci s krizovým centrem MHMP.
  Podle vývoje případně přijímat preventivní opatření v rámci naší MČ – senioři, sport, kultura, ZŠ a MŠ.
  Místostarosta zajistí komunikaci aktuálních informací na webových stránkách a oznámení kontaktních čísel přes SMS Mobilní rozhlas (bezpečnost.praha.eu, tel čísla 773782856 a 773782850).
 • OVS ÚMČ zajistí zvýšený úklid a dezinfekci v budově ÚMČ, zejména před plánovanými kulturními akcemi (např. setkání k MDŽ v pátek 6.3. 2020)
 • Místostarosta bude komunikovat podobný požadavek pořadateli plesu v sobotu 7.3. 2020 (SK Ďáblice)
 • Vedení MČ bude monitorovat vývoj situace s cílem reagovat včas na vývoj šíření nákazy a možný dopad na organizování plánovaných akcí v MČ Ďáblice – školství, sport, kultura, senioři.
 • Zaměstnanci by měli tajemnici úřadu oznamovat předem plánované cesty do zahraničí – individuální i služební – do odvolání. 

Úhrada poplatků a nájemného v době nouzového stavu

Úřad městské části žádá veřejnost, aby, pokud je to možné, využila pro komunikaci s úřadem prioritně elektronickou formu, například datovou schránku, e-mailovou komunikaci (podatelna@dablice.cz) a omezila osobní kontakt.

V případě úhrad místních poplatků, nájemného apod. prosíme o úhrady bezhotovostní formou na účet městské části:

Místní poplatek ze psů:

číslo účtu: 501 855 998/6000, VS 1341… (za tečky dosaďte číslo známky psa), popř. do poznámky jméno majitele.

Nájemné:

číslo účtu: 9021-501 855 998/6000, VS je uveden v evidenčních listech, popř. jméno nájemníka do poznámky. Pokud není možný bezhotovostní převod, prosíme občany o telefonický kontakt a domluvu na platbě v hotovosti s příslušnou referentkou (p. Eliška Keméň, popř. Ing. Bronislava Lomozová tel. 283 910 723-5).