Čištění malé části zaneseného potoka

Seriál Mratínský potok, část 10

Mratinský potok u mostku na Ďablické 20. 11. 2020

Na počest  svátku sv. Anežky České jsem v roce 2009 vyzvala kamarády aktivisty Ďáblic, abychom  spolu uklidili břeh rybníka Ohrada. Přišla jsem však  sama.  Uklidila jsem vše, co bylo v mých silách. Pro vzpomínku jsem  fotoaparátem zaznamenala  tuto moji návštěvu.

Mratinský potok, místo blokovaní toku potoka

Nyní,  když  jsem zcela ukončila svou profesi restaurování uměleckých děl, mohu věnovat  čas návštěvám prameniště častěji. Něco ve mně potřebuje s ďáblickým potokem žít. Pozorovat ho, pozorovat  i jeho okolí. Sklánět se  v úctě k předkům, kteří zde  žili v dokonalém spojení s přírodou. Ráda i nějaké místo vyčistím.                                                                                                                           

potok stav po zimě, 4.4.2021

Než  popíši další svoji návštěvu Mratínského potoka, dávám něco ze svého profesního života na vysvětlení svých postojů ke krajině Ďáblic.  Pro vykonávání profese  restaurátora je nepostradatelný komplexní přístup v  péči o obraz nebo plastiku. Není možné vyhnout se znečištění, poškození a jen barvami přikrašlovat stav. Například při restaurování oltáře bylo  k němu lešení přistaveno po několika staletích. Stejně tak vnímám péči o náš domov,  celý katastr Ďáblic. Ten má tu krásnou  výjimečnost, že na rozdíl od centra  naší metropole slučuje v sobě zástavbu, lesy, potok a pole.  

detail tlejícího materiálu

Harmonický rozvoj Ďáblic si já představuji  jako  péči o všechny tyto  důležité části. Miloš Růžička pracuje jako starosta 11. rokem.  V prosinci 2016 odstoupila vedoucí  komise životního prostředí . Několik měsíců komisi vedl Martin Tumpach a pak  s volbami 2018 komise ukončila činnost.  Čekala jsem, že Miloš Růžička po dalším volebním vítězství komisi z občanů příznivců STAN znovu vytvoří. Nastalo se tak. Rada zrušila  komisi výstavby a investic. Místo toho  se opakovaně dovídáme : „Děláme to jinak.“  V Ďáblicích  Miloš Růžička  vytvořil mikromanažment správy obce. Ten  by  však měl obsáhnout všechny činnosti, které Ďáblice pro trvale udržitelný rozvoj potřebují neustále vykonávat.  A občané  mají právo vyjít do krajiny Ďáblic, a čerpat z ní energii.  Jaká je  nyní tvář krajiny Ďáblic ? To se ve zpravodaji nedozvíme. Díky internetu  se nám však nabízí porovnávat, jak jiné komunity Česka přistupují k svému domovu. Nemusím daleko, pojďme do Březiněvsi. Uvádím výtah ze zápisu jednání zastupitelů roku 2020.

mrtvý strom nad místem blokace toku vody

Péči o životní prostředí  od doby vytvoření skládky komunálního odpadu  měl v naší obci na starosti placený zaměstnanec. Připomenu paní ing. Králíkovou, kterou na úřad Ďáblic přijal první starosta Ďáblic ak. architekt Jiří Veselý. Toto pracovní místo bylo zrušeno za  Miloše Růžičky.  Započít jednání s vlastníky nemovitostí, která nejsou dostatečně opečovávána, leží  dnes jen a jen na zemědělské inženýrovi Miloši Růžičkovi a  stavebním inženýrovi Janu Hrdličkovi. V rozhovorech  s Martinem Tumpachem, bývalým místostarostou (vystudoval krajinné inženýrství ) se dovídám , že z jeho odborného pohledu by se ve spolupráci s majiteli polností, lesa a potoka mohlo pro obecné blaho- nápravu škod na krajině a příjemný životní pocit obyvatel  dalo udělat mnoho. On by určitě začal jmenovat příklady. Současná rada zastupitelstva Ďáblic však inženýra krajináře nepotřebuje ani jako odborného konzultanta.

stav po čištění
stav po čištění

Na podzim 2020 pozval  ing. Hrdlička majitele břehů Mratínského potoka  ke  společné  prohlídce. Majitelé pozemků u potoka  byli vyzvání k odstranění  popadaných větví a všeho, co nesmí bránit toku potoka. Pan místostarosta si za to zaslouží poděkování.   Do dnešní doby jsem při svých návštěvách potoka od Ďáblické  až po ulici Chřibskou  nezaznamenala čištění žádné.  Právě levá strana potoka  mezi Ďáblickou a Chřibskou by mohla být místem  k procházkám za předpokladu, že se břeh potoka  bude udržovat. 4. dubna jsem si  k návštěvě  krajiny  potoka vzala  zahradnické nůžky a i pilku. Chci se snáze dostávat  k potoku nad Ďáblickou ulicí. Odříznout něco  suchých větví, odstranit trny  a bylo hotovo. Při zimní návštěvě jsem si všimla, že u kamenů ležících  ve vydlážděném korytu  potoka se zadržuje přírodní materiál.   O velikonoční neděli jsem viděla, že stav se zhoršil.  Nános listí  a větve spadlé z mrtvého stromu nad místem zacpaly potok. Rozhodla jsem se pokusit zábranu odstranit. Měla jsem štěstí. Na strmém břehu ležela asi  tři metry dlouhá větev, která  mi dobře posloužila. Na několika metrech toku  vyčištěním poklesla hladina blokované vody asi o 15 cm. Tok se zbavil  tlejícího materiálu a voda začala přirozeně proudit. Vyčištění alespoň malé části mi udělalo obrovskou radost.

20. dubna 2021                                                                                          Milada Stroblová

Postřehy z 16. zasedání zastupitelstva MČ

konaného dne 21. 4. 2021

Z jednání zastupitelstva je pořizován zápis a zvukový záznam.

V 17:04 zahájil předsedající radní Dvořák jednání zastupitelstva. V následném hlasování byl program zasedání schválen všemi hlasy. Před formální kontrolou předchozího zápisu konstatovala tajemnice úřadu, že zápis nebyl podepsán všemi ověřovateli z důvodu absence části zvukové nahrávky ze zasedání. Následného hlasování se zastupitel Rexa zdržel, ostatní hlasovali pro.

V rámci volného mikrofonu nevystoupil nikdo z občanů.

Následující čtyři body jednání byly určeny Rozpočtovým opatřením č. 2, 3 a 4 a Účetní závěrce MČ za rok 2020. Ve všech hlasováních byli zastupitelé zvolení za STAN pro. Zástupci Volby 2010 a OOOD se tradičně hlasování zdrželi, z důvodu, že jim nebylumožněno mít své zástupce ve Finančním výboru.

Bod 7 jednání byl k Výběrovému řízení – „Letní a zimní údržba MČ Praha-Ďáblice – 2021-2023“, kde všichni zastupitelé (s výjimkou zastupitele Vlacha, který se hlasování zdržel) schválili Smlouvu o provedení údržby veřejné zeleně, úklidu a /zimní, pozn. autora/ údržby místních komunikací se společností AQIK s.r.o. za částku 2,513.485,23 Kč vč. DPH.

Bod 8 jednání se týkal Výběrového řízení – „Bytový dům Akcíz v Praze Ďáblicích“, kde místostarosta Hrdlička informoval zastupitele o průběhu výběrového řízení na realizaci stavební akce MČ.

V bodě 9 bylo hlasování o Dodatku ke Smlouvě o spolupráci – AKROS, s.r.o., týkající se předpokládané stavby nové provozovny naproti supermarketu Billa, kde všichni zastupitelé hlasovali pro.

Desátým bodem jednání byla Smlouva o spolupráci – „Bydlení Ďáblická 32“, kde jde o 13 bytových jednotek na předmětné adrese. Jménem investora představili zastupitelům projekt: Ing. Koníček, Mgr. VoděrkaMBA a Ing. arch. Milan Vít. Jedná se o stejného investora, který bude realizovat i bytový dům U Prefy. Smlouvou se investor se zavazuje poskytnout MČ finanční kompenzaci v celkové́ výši 329 550 Kč. Paní Ouředníčková za veřejnost a zastupitel Prokeš se radních dotázali, jakým způsobem jsou investorům stanovovány smluvní kompenzace. Starosta Růžička reagoval ve smyslu, že stávajícím formátem je uzavírání smluv o spolupráci. Místostarosta Hrdlička uvedl, že se vychází z paušálních částek, která se používají v Ďáblicích a „nemají žádný výpočet“. V následném hlasování byli všichni zastupitelé pro uzavření předložené smlouvy a zastupitel Rexa se hlasování zdržel.¨

Jedenáctým bodem byly informace radních a zastupitelů

Ing. Hrdlička:

v únoru byl nainstalován nový certifikovaný žebřík k hernímu prvku na dětském hřišti na Koníčkově náměstí, ze hřiště U Prefy byl opět odcizen basketbalový koš,

MČ Praha – Ďáblice vydala souhlasné závazné stanovisko k propojení dešťové kanalizace U Parkánu,

v březnu byla doplněna hluková studie o vliv protihlukových valů, varianty k dříve posuzovaným protihlukovým stěnám v úseku jižně od Kostelecké ulice. Výsledky budou využity k podpoře argumentů městské části během dalších jednání o vybudování protihlukových opatření podél Cínovecké ulice.

obdrželi jsme schválený povodňový plán pro městskou část Praha-Ďáblice – bude následovat komunikace s obyvateli ze záplavového pásma,

výzva pro zastupitele – MHMP nabízí zdarma městským částem stojany na kola, návrhy vhodných lokalit je možné nahlásit na sekretariát,

výsadba stromů 2021 – vytipování rozsahu,

Z louky Pod Hvězdárnou byly odcizeny ovocné stromy na louce pod hvězdárnou (u ulice Hřenská), vše nahlášeno na policii ČR a nyní probíhá šetření. V případě zjištění osob, které by mohli činnost opakovat, žádáme veřejnost o okamžité nahlášení na linku 158 nebo 156.

Ing. Růžička:

příští zasedání ZMČ se bude konat 19. nebo 26.5.,

BD Ďáblická – MČ Praha-Ďáblice bude mít 4 byty (3x 3+kk a 1x 1+kk) o celkové ploše 249,7 m2, došlo o navýšení plochy pro MČ o cca 5m2, než bylo původně prezentováno,

společnost FCC zaslala odpověď na žádost MČ o seznámení s přijatými opatřeními v souvislosti s požárem na skládce v listopadu 2020,

RMČ neschválila žádost občana o odkoupení části pozemku parc.č. 135/1, v k.ú. Ďáblice, který je ve svěřené správě MČ Praha-Ďáblice, vedený jako ostatní plocha a ostatní komunikace, na žádost občana jsou informováni všichni zastupitelé,

MČ postupně rekonstruuje kontejnerová stání v Ďáblicích,

Ministerstvo životního prostředí vydalo Závěr zjišťovacího řízení D0, stavba 520 Březiněves-Satalice, projekt bude řádně posouzen,

MČ odeslala vyjádření k oznámení záměru „PHA1119_Stavba č.7552: Mladoboleslavská-Budovatelská,

MČ odeslala vyjádření k oznámení záměru „PHA1117_Zkapacitnění Průmyslového polookruhu“ v rámci posuzování vlivů na životní prostředí.

V závěrečném bodu „Diskuze“ se zastupitel Prokeš zeptal radních na záměr se zasíťovanou „čarodějnickou“ louku vedle ulice Kučerové, zveřejnění hydrostudie ďáblické skládky, covidový režim ďáblické školy a covidový režim na dětských hřištích v Ďáblicích.

K využití pozemku „čarodějnické“ louky je nyní sestavováno zadání studie území. Dle místostarosty Hrdličky: „Toto území chceme mít vyřešené. Je to dlouhodobě deklarovaný úmysl.“ což je v kontrastu s informacemi z loňského roku.  Hydrostudie skládky prý bude zveřejněna v nejbližší době. „Není to nic tajného, jak nám tady podsouváte. … nemusíte v tom hledat ňákou konspiraci.“ mimo jiné podsunul zastupiteli Prokešovi místostarosta Hrdlička hledání konspirace. Hřiště jsou prý zavřená proto, že není personální kapacita uhlídat, aby se na hřištích neshlukovali lidé. Z vlastního pozorování vím, že lidé se na hřištích i přes zákaz shlukují (a dokáži to pochopit), proto si myslím, že by jejich oficiální otevření a zvýšená četnost desinfekce herních prvků byla krokem správným směrem. Podle starosty Růžičky „tady nikdo nikoho nerozhání a necháváme ty lidi, aby vzali svůj osud do svých rukou.“ Starosta se bez zásadnějších informací obsáhle vyjádřil i k situaci ve škole.

Zasedání skončilo krátce po půl osmé večer.

Voda jako zdroj života, voda jako přítěž

Seriál Mratínský potok, část 9

Ládví na svažitém poli kukuřice a řepka, 2020

Problém s  přívalovým deštěm  začíná, už když  autem vjíždíme  od Dolních Chaber do Ďáblic.

Šenovská ulice pod vrcholem Ládví, bez příkopu

8. dílu seriálu o Mratínském potoku jsem popsala pravý břeh potoka  mezi Ohradou  a ulicí Ďáblickou. Díl byl o vodě pramenící z hloubi matky Země.     V tomto dílu budu pokračovat opět na pravém břehu potoka,  ale budu  psát o vodě padající z mraků, stékající po svahu od vrcholu Ládví krajinou polí a pak obcí do nejnižších míst  –  do našeho  potoka. Podíváme se na místa při ulici Šenovské, silnici od Dolních Chaber …

Křižovatka Buližníkové a Šenovské

Slabá kapacita dešťové kanalizace , stav polí a klimatické změny  se  zde sčítají. Letos si připomeneme páté výročí první povodně, která nejvíce postihla majetek občanů právě nad pravým břehem potoka. Potopa 14. srpna 2020 by mohla být výstrahou , že se děje něco, co narušuje harmonický život Ďáblic. Prošla jsem si již vícekrát místa po silnici od Dolních Chaber, kde se  odtékající voda, kterou špatně vsakuje těžkými zemědělskými stroji utemovaná orná půda, vylévá i s ornicí  na Šenovskou. Vodu již od rozvodí Vltava Labe nesbírá  a nereguluje příkop. Ten podél silnice na straně vrcholu Ládví není žádný. Nejnižší místo pole  pod Ďáblickým hájem je u vjezdu do ulice Buližníkové.   Zde voda  může narazit na první dům  v ulici.  Při přívalovém dešti  v roce  2016 zde povodeň zatopila  sklep. V loňském roce se všichni čtenáři Ďáblického zpravodaje  dozvěděli, že mohou v tomto nejnižším  místě pole  navštívit Kukuřičník – bludiště udělané ve vzrostlé kukuřici.  Všeobecně se ví, že půda osetá kukuřicí nejhůře vsakuje dešťovou vodu…

Když  popsané místo najdete v územním plánu Ďáblic, naleznete tam zelenou plochu s nápisem ZMK. Tato plocha   znázorňuje  uzemní systém ekologické stability  ÚSES. Tento výraz  dobře znají v Ďáblicích všichni  ochránci životního prostředí.  Na vysvětlení:  V územním plánu rozvoje obce  musí být zakresleny prvky, které při realizaci stabilizují   krajinotvorné změny prováděné člověkem. Z hlediska udržitelného rozvoje harmonizují život člověka a přírody. Nesmíme zapomínat na zvěř! Na územním plánu Ďáblic ÚSES  sleduji od roku 2007. Tehdy mě  Miloš Růžička získal  k nové mojí angažovanosti pro život v Ďáblicích. Spolu jsme započali další etapu komise životního prostředí, po té, kdy byla z vedení komise odvolána Věra Prokešová pro nežádoucí tlak na Radu zastupitelstva, aby  se více zabývala životním prostředím (vedení obce  paní Ševčíkova  a pane Engel ). Komise pod  jejím vedením odešla.   Již od té doby vím, jak by ÚSES od háje až ke statku RŘ Křížovníků měl probíhat. Právě v místě kukuřičníku by měla krajinu ekologicky stabilizovat  plocha  stromoví  –  zeleň městská krajinná  ZMK- odborný název (mapa).

ÚSES v Šenovské

Zemědělský inženýr Miloš Růžička  pracuje v Ďáblicích jako starosta  jedenáctým rokem.  Zatím  však čekáme, kdy iniciuje tvorbu  alespoň této části ÚSES  a  bude  řídit  její  realizaci. Já  zatím  sním o  oáze stromů s retenční nádrží, která  zadrží vodu z polí pod Ládvím a pomalu ji pak odpouští do dešťové kanalizace. Ukázkou , vzorem je ta , kterou členové komise výstavby bydlící na Blatech promysleli a napomohli k realizaci, aby zmenšila případnou místní povodeň. Peníze  naše obec má. V roce 2020 z finančního plánu bylo využito jen asi 40%.

Příklad harmonizujícího opatření

Přejděme  na druhou stranu silnice. Podél ní je lán polí. Při přívalovém dešti  se voda i ornice  valí do ulice Statkové.  Mezi polem a silnicí je však  příkop vybudován.  Nabízí se tu porovnání obou okrajů silnice (fotografie).  U prvního domu satelitu naproti Buližníkové  příkop končí a  plocha mezi silnicí a ploty je zarostlá travou. Po několika metrech se příkop  „vynořuje“ a  dále vede podél celého satelitu až k bývalému vjezdu do Montážního podniku spojů , dnes vjezd do bytového komplexu  Doma je doma.  Zde příkop  definitivně končí. Od kruhového objezdu  níže  má  silnice sklon k  příkopu. Dešťová voda díky zaslepení vtéká na silnici. Regulace odtoku  vody v těchto místech  jak byla založena a jak nyní vypadá, je popsána u fotografií.   

Šenovská ulice při výjezdu z Ďáblic směr Dolní Chabry

Shrneme-li ,  i laik se dovtípí, že  dešťové vodě stékající od vrcholu  Ládví a z polí  nad Šenovskou nebyla vytvořena žádná přirozená ani technická účinná bariera.  Přívalový potok v podvečer 14.srpna  2020 dosáhnul  u základní školy výšky cca  50 cm.  Vím, že o údržbu silnic a blízkého okolí se stará TSK- technická správa komunikací. Jak je  v součinnosti s obcemi plánována, realizována a  optimalizována, to nevím. My občané  však platíme daně z nemovitostí.  V celé naší zemi máme právo  zastupitele žádat, aby urbánní plochy byly odkanalizovány co nejúčinněji, všude tam, kde soukromá osoba nemá  možnost  toto realizovat. Očekáváme, že zastupitelé budou upozorňovat majitelé polí, aby  napravovali chyby v nakládání  s ornou půdou  v sousedství zástavby.

24.března 2021                                                                             Milada Stroblová

Příkop u Šenovské
Příkop u prvního domu končí
Odtok vody ze silnice
Zanesené zasakování
Zanesený průtok u Šenovské
Další ze zanesených průtoků u Šenovské
Příkop podél developerského záměru společnosti Doma je Doma
Neostatečná údržba příkopu, 2020
Nedostatečná údržba příkopu Šenovské ulice, 2020

V mapách nezakreslený přítok pod hrází Ohrady

6_Mrat.p._pod_hrazi__Ohrady__usti_pritoku__v_mapach_nezakresleny_29.11.20

Seriál Mratínský potok

Část  8

1_Mratin.p.__mapy_Seznam__2020

I v roce 2021 pokračuji  ve výpravách k Mratínskému potoku. Děkuji  Spolku pro Ďáblice a Martinu Tumpachovi bývalému místostarostovi, který  založil web, kde je možné  svobodně vyslovit  myšlenky, které se týkají života v našich Ďáblicích, že mohu dál pokračovat  ve sdílení svých nálezů a myšlenek.

2_cesta_ke_statku_od_Mrat.potoka_29.7.19

Z loňského roku mám dost materiálu k publikování.  Jsem tomu ráda.  Je to pro  mně potěšení v důchodu více poznávat okolí svého bydliště. Cítit s krajinou. Radovat se a  i smutnit. Loňský rok jsem  7. dílem seriálu ukončila  radostnou stránkou  života potoka – pozvánkou do Čakovic.

3_Mrat._p._6.7._20_sekundarni_sukcese_na_pravem_brehu

 V tomto dílu naváži na  1. díl seriálu z března roku 2020.  Své tehdejší  nálezy upřesním.  Prameniště potoka za statkem RŘK jsem navštívila  v roce 2020 naposledy 29. listopadu. V tu dobu kopřivy  a traviny na části polí RŘK několik let neobhospodařované uschly (stav  přírody odborně nazvaným sekundární sukcese). Mohla  jsem již  snadno prostupovat terénem v létě neschůdným.  Mimo to je pravý břeh potoka velmi nerovný (fotografie z léta a zimy). S fotoaparátem jsem konečně mohla dokončit  průzkum neznámého přítoku, který přitéká od statku.  Objevila jsem ho  v březnu 2020.  Píši o něm již v 1.díle seriálu. Tím, že  jsem moje poznávání prameniště od 2. dílu  doplňovala  studiem starších map, mohu svůj nález  dát do kontextu s informacemi map  poznávaného místa.

4__Mrat.p._z_hraze_Ohrady__zatrubneny_pritok_pruzracne_vody_29.11.2020

Nalezený zatrubněný přítok se nachází na pravé straně  potoka. Nachází se blíže hráze ve vzdálenosti do 10 metrů od ní (fotografie ). Jak v loňském roce při mé návštěvě v březnu,  tak i v listopadu  jsem zjistila, že  z roury vytéká průzračná voda.  Není vhodné uvádět čistá voda, což jsem psala v 1. dílu. Neznám složení vody. Odkud vede přítok , jaký je jeho zdroj nevím, protože  na mapách není zakreslen. Uvádím aktuální mapu lokality ze Seznamu, mapu odkanalizování vody z tohoto místa a mapu, která je součástí dokumentu  Mratínský potok – Eliminace povodňových průtoků přírodě blízkým způsobem datovaný  rokem 2013, který vytvořila firma VRV.  Nález jsem zakreslila (fotografie, mapy).

5_Mrat.p._pod_hrazi__Ohrady_zatrubneny_pritok_vody_29.11.20

V 1. dílu seriálu jsem uvedla svoji domněnku, že přítok má sílu cca 2 dl za vteřinu. V listopadu přítok  vypadal zcela stejně jako v březnu. Přítok  má zcela jiný charakter než na všech mapách zakreslený  jediný  přítok z pravého břehu – od sběrných surovin (značen modře).  Přítok  od sběrných surovin  má zcela proměnlivý průtok. Domnívám se, že jeho síla je závislá na srážkách  nikoliv  na prameni (fotografie ze tří  ročních období ).  Odtok vody z Parkánu  není v mapách  vyznačen.  Zakreslení odtoku jsem nalezla pouze na mapě odkanalizování  (vyznačen hnědě). Toto zakreslení není plnohodnotné.

7__mapa_kanalizace_vyznaceno_hnede_-__odtok_vody_z_Parkanu

V tomto dílu začínám zaměřovat svoji pozornost na  snahy  revitalizovat krajinu  nejvyššího prameniště Mratínského potoka.  Upozorňuji  na práci firmy VRV.  Je datována rokem 2013. Předkládám část mapy  –  první metry toku potoka. Zde jsou zakreslena  tři  koryta vodních zdrojů. Toto je jediná mapa, kde  je pravdivěji popsán skutečný stav- tři přítoky, celá pravda tu však není. Nad  silnicí  Ďáblickou jsem v roce zmapovala  4  boční přítoky  (zvýraznění –  4 šipky ).  Zatrubněný přítok vody  je významnějším vodním zdrojem. Dle mě by měl být odborně  popsán a  evidován. 

24. únor 2020                                                                                          Milada Stroblová

8_zobrazení__4___viditelných_přítoků_Mrat._p._do_mapy_VRV_2013
9_Mratin.p._pritok_od_sbernych_surovin_9.2._2009
10_Mrat._p.__pritok__od_sbernich_surovin_25._1.2020
11_Mrat.p._pritok_od_sbernych_surovin14.11.2020
12_Mratin.p._soutok_u_mostku__na__Dablicke_pritok_od_Ohrady_a_zleva_od_sbernych_surovin

Koncepční výstavba v Ďáblicích

Po průběžném informování o ďáblické výstavbě na tomto webu se přehled záměrů a projektů v Ďáblicích objevil i na oficiálním webu MČ. Bohužel s posledními volbami nebyla obnovena Komise výstavby a investic, sestavená z odborníků žijících v Ďáblicích. Z veřejných zápisů jednání komise se bylo možné přesvědčit, že každý jednotlivý stavební záměr v Ďáblicích byl ze strany MČ odborně posouzen. Dle informací radních na listopadovém zasedání zastupitelstva nyní výstavbu rodinných domů posuzuje pouze jediný člověk – místostarosta, a tato posouzení nejsou veřejná. V řádově desítkách případů je o stavebních záměrech informována Rada MČ.  Velké stavební záměry jsou na vědomí předkládány zastupitelům, opět ve většině případů bez vyjádření odborníků. Na zasedání zastupitelstva jsou pak neprakticky probírány jednotlivé připomínky zastupitelů, na jejichž zapracování těsně před hlasováním logicky nezbývá příliš prostoru. Řešením by mohlo být zřízení odborného výboru pro rozvoj MČ, který by v předstihu posuzoval stavební záměry a pro konečné rozhodnutí zastupitelů nebo radních předem připravil seznam věcných připomínek. V rámci transparentnosti by byl zápis z výboru zveřejněn, tak jako bývalo zvykem u zápisu z jednání Komise výstavby. Věřím, že se mezi zastupiteli nakonec najde vůle být zase o krok blíž harmonickému a komplexně řešenému rozvoji Ďáblic.

Martin Tumpach, zastupitel

pozn. redakce: Tento text byl odeslán k otištění do 02/2021 vydání Ďáblického zpravodaje, kde byl bez vědomí autora účelově pozměněn. Tento trend je bohužel dlouhodobý.

Postřehy z 15. zasedání zastupitelstva MČ

konaného dne 27. ledna 2021

Z technických důvodů se nepodařilo pořídit zvukový záznam bodů 1-5. Ze zasedání je pořízen částečný zvukový záznam bodu 6  a zvukový záznam bodů 7-9. Dále je ze zasedání pořízen oficiální zápis.

V pět hodin zahájil předsedající zasedání zastupitelstva. Z důvodu nepřítomnosti zastupitele Pavla byl všemi přítomnými hlasy zvolen členem návrhového výboru zastupitel Pěkný. Dále byl všemi přítomnými hlasy schválen program zasedání a zápis z předchozího jednání.

V rámci volného mikrofonu vznesla paní Ouředníčková dotaz, zda je na masivní výstavbu v lokalitě U Spojů dostatečně připravena infastruktura MČ. Reagoval starosta Růžička ve smyslu, že MŠ kapacitu má, ZŠ je nyní na maximu kapacity a zdravotní péče je individuální s tím, že využití starého obecního domu plánuje MČ ve prospěch zdravotní a sociální péče. Pan Bezušek upozornil na časté záplavy dolní části Ďáblic a vyzval vedení MČ zajistit na řešení této problematiky odborníka. Obsáhle reagoval starosta a nešlo nesouhlasit s glosou pana Bezuška: „řekl jste toho hodně, ale neodpověděl na moji otázku“. Dle místostarosty Hrdličky řešení situaci „za rok nebude, za dva roky to taky nebude“. Třetí v pořadí vystoupil pan Michek s upozorněním na záplavy dolní části Ďáblic a často přerostlou vegetaci na Šenovské, která brání ve výhledu pro přednost v jízdě (pozn. autora: stejně tak na Hřenské, což naši domácnost stálo nemalé peníze). Vystupující dále nazval Ďáblický zpravodaj „Rudým právem“ a apeloval na zastupitele zvolené za STAN, že přeci „nejsou stroje na zvedání rukou“. Reagoval radní Dvořák: „Byla tam spousta věcí, co nejsou pravda, co jsou nesmysly“.

Třetím bodem jednání bylo schválení rozpočtového opatření č. 11/2020, kde byly přítomní zastupitelé za STAN pro a Volba 2010 s OOOD se tradičně zdrželi, protože jim nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru. Analogicky proběhlo hlasování i u následujících bodů jednání Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2020 a Rozpočtové opatření č.1/2021.

Šestým bodem jednání byla Výstavba bytového domu, ul. Ďáblická – Smlouva o právu stavby. Zastupitelé souhlasili, že v rámci tohoto bodu mohou vystupovat i externisti. Formát následující diskuze byl, že právní zástupce druhé smluvní strany (Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou) průběžně u každé připomínky (s výjimkou připomínky zastupitele Prokeše) „opozičních“ zastupitelů vysvětloval, proč nemůže být daná připomínka zapracována do smlouvy. Právní zástupce MČ Ďáblice přítomen nebyl. Tato část zabrala většinu času jednání zastupitelstva a dle mého názoru i mých kolegů by k řešení podobných záležitostí mělo mít zastupitelstvo svůj výbor pro rozvoj obce. Při následném hlasování o smlouvě byli všichni přítomní zastupitelé pro. Velká škoda, že se nedochoval zvukový záznam, kde zástupce Křížovníků deklaruje, že pokud bude stavební pozemek zaplaven, nebudou Křížovníci po MČ žádat kompenzaci.

V bodě sedm vzali všichni přítomní zastupitelé hlasováním na vědomí informaci o výběrovém řízení na rekonstrukci starého obecního domu.

V informacích radních a zastupitelů představil místostarosta Hrdlička studii proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Drážďany, jejíž vedení je navrženo skrz Ďáblice, informoval o přípravě výběrového řízení na letní a zimní údržbu Ďáblic, o výstavbě bytového domu Akcíz a lesním hospodaření v Ďáblickém háji s tím, že dle správce lesa budou stromy pokácené do 4/2020 nahrazeny do dvou let a stromy pokácené po tomto datu do pěti let. Dále místostarosta představil dlouho očekávaný akustický posudek MČ s návrhem konkrétních řešení hlukové problematiky a informoval o navázání jednání s náměstkem pražského primátora Adamem Scheinherrem. V oblasti hlukové problematiky to považuji za velký dílčí úspěch vedení MČ.

Starosta informoval o novém předsedovi přestupkové komise – Petrovi Timurovi, o tom, že ďábličtí senioři 80+ byli osloveni ohledně očkování a o novém sociálním pracovníkovi – Marianě Kaliankové.

Zasedání zastupitelstva skončilo krátce před půl desátou.

Martin Tumpach, zastupitel

Brutální vlna vandalismu

Jsem znechucená vlnou vandalismu, která se prohnala Ďáblicemi. Začalo to zapálenými kontejnery na tříděný odpad v Hřenské a K náměstí, následovaly rozkopané koše na odpadky. Přesto bych nečekala to, co přijde. Odřezané koruny lip a zmrzačený ořešák v pěší spojce mezi ul K Náměstí a Hřenskou a další poničené stromy u koňské ohrady a dále v lesíku pod hvězdárnou u třešňovky.

Někdo a neváhám nazvat ho asociálním hlupákem, si zkoušel mačetu, sekeru nebo podobný nástroj na stromech. Podle mého se nejedná o čin bezdomovce, ten by si odsekané větve odnesl. Policie odhadla předběžnou škodu za zničené stromy na 160 tisíc, mluvíme tedy o trestném činu. Pevně doufám, že se podaří najít viníka a potrestat ho.
Pokud máte nějaké informace, které by vedly k jeho identifikaci, prosím volejte buď přímo služebnu policie v Kobylisích, případně 156,158, nebo MÚ Ďáblice.

Moc bych si přála, aby se toho zmetka podařilo chytit. A nejde jen o to, že všichni zaplatíme z daní náhradu škod. K lípám jsem měla já i moje rodina docela osobní vztah:-)

Když je, tuším, v roce 2014 usadili, byly to jen proutky, zasazené trochu nevhodně blízko sebe. Vzali jsme si je na starost a začali je zalévat, protože představa, že z nich jednou bude lipová alej, byla hezká.

Alena Marušiaková

Postřehy ze 14. zasedání zastupitelstva MČ

konaného dne 21. 12. 2020

Z jednání zastupitelstva je pořizován zápis a zvukový záznam.

V pět hodin zahájil radní Dvořák zasedání a nechal hlasovat o jeho programu, který byl schválen všemi přítomnými hlasy. Po té byly náhradními členy návrhového výboru zvoleni radní Dvořáková a zastupitel Pěkný. Následovala formální kontrola zápisu z minulého jednání a bod Volný mikrofon, ve kterém nikdo nevystoupil.

Třetím bodem jednání bylo hlasování o rozpočtovém opatření č. 10/2020, s kolegy z Volby 2010 a OOOD jsme se hlasování zdrželi z důvodu, že nám nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru. Zastupiteli za STAN bylo rozpočtové opatření přijato.

Ve čtvrtém bodě jednání byl schvalován rozpočet MČ na rok 2021, který byl přítomnými zastupiteli za STAN schválen, ostatní se z výše uvedených důvodů hlasování zdrželi. Stejně tak u pátého bodu jednání „Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2026“, šestého bodu jednání „Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2021“, sedmého bodu jednání „Rozpočet ZŠ a MŠ U Parkánu na rok 2021“ a osmého bodu jednání „Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ U Parkánu na rok 2022-2023“.

Devátým, spíše administrativně formálním bodem jednání bylo provádění rozpočtových opatření koncem roku 2020. Zastupitelé Prokeš a Pěkný se hlasování zdrželi, všichni ostatní přítomní zastupitelé byli pro.

Následně vznesl starosta Růžička návrh o přesunutí bodu „Výstavba bytového domu, ul. Ďáblická“ na konec programu zasedání. Jelikož tento svůj návrh nijak neodůvodnil, hlasování jsem se zdržel. Ostatní přítomní zastupitelé hlasovali pro.

V desátém bodě jednání byla všemi přítomnými hlasy schválena Veřejnoprávní smlouva – SK Ďáblice 2021, na úhradu provozních nákladů oddílů fotbalu a tenisu v roce 2021.

V jedenáctém bodě jednání se hlasovalo o zakoupení sekačky a vertikutátoru v hodnotě 224.300,- Kč pro SK Ďáblice z.s. s veřejným příslibem, že materiál bude využíván i pro potřeby městské části. Zastupitel Rexa se hlasování zdržel, všichni ostatní přítomní zastupitelé hlasovali pro.

Ve dvanáctém bodě jednání všichni přítomní zastupitelé schválili úhradu svozu odpadu za II. pol. 2020.

Následovala všemi přítomnými zastupiteli schválená Zpráva o činnosti Kontrolního výboru a zastupiteli za STAN schválená Zpráva o činnosti Finančního výboru.

V patnáctém bodě jednání se schvalovaly finanční dary občanům MČ. S kolegy z Volby 2010 a OOOD jsme se hlasování zdrželi, kvůli kontroverzní částce 58 000 Kč darované panu J.F., údajnému „poradci starosty“. Na připomínku, že by na takovou částku měla být uzavřena smlouva reagoval starosta Růžička slovy: „uzavírání dohody by vyvolalo jiné otázky a jiné pochybnosti“. Přítomní zastupitelé za STAN hlasovali pro.

Šestnáctým bodem jednání byly Informace radních a zastupitelů. Starosta Růžička zastupitelům dlouze oznámil, že termín příštího jednání zatím neví. Místostarosta Hrdlička oznámil výběr dodavatele rekonstrukce starého obecního domu. Po té starosta obsáhle vysvětloval, proč mi radní neodpovídají na otázky. 

Starosta Růžička uvedl 17. bod jednání“ Výstavba bytového domu, ul. Ďáblická“ a následně předla slovo zástupcům investorů (Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou a Doma je Doma s.r.o.), projektantovi a svému poradci J.F., kteří následně prezentovali záměr. V následném hlasování o smlouvě o vzájemné spolupráci na projektu, kde bude v závěrečné fázi městská část členem bytového družstva se zastupitel Rexa zdržel z důvodu, že si chce záměr podrobněji nastudovat (prezentace nebyla součástí podkladů jednání), všichni ostatní přítomní zastupitelé hlasovali pro.

V závěrečném bodě „Diskuze“ vystoupil starosta, že mu je „opozičními“ zastupiteli „něco“ podsouváno. A vyzval aby, dotazy byly zasílány přímo jemu. Což zní vzhledem k množství nezodpovězených zvláštně. Připomněl jsem mu jeho několik minut starý výrok: „Děkuji, že ses Martine ponížil a nám hloupějším připomněl, o co se jedná.“ Následně vystoupil zastupitel Rexa s příspěvkem k problematice záplav Ďáblic a nastínil možná řešení. Poměrně konstruktivně reagoval zástupce Křížovníků. Rovněž jsem se dotázal radních, zda si myslí, že jsou dodržována zastupitelstvem schválená pravidla pro vydávání Ďáblického zpravodaje. Zastupitel Prokeš se dotázal na záměr s nynějším parkem U Prefy a přečerpávací stanici odpadních vod v Chřibské ulici. Místostarosta Hrdlička reagoval ve smyslu, že je to soukromá zastavitelná plocha a pravděpodobně bude v budoucnu zastavena  žádný z developerů zatím nepřišel s konkrétním návrhem. Starosta k přečerpávací stanici reagoval ve smyslu, že všechno, co MČ mohla udělat udělala a nyní je to v kompetenci hl. m. Prahy a k parku, že územní plán o parku nemluví.

V půl deváté zasedání zastupitelstva skončilo.

Martin Tumpach, zastupitel

Z rozpočtu pro rok 2021

Celkové příjmy jsou odhadovány na 41 642 600 Kč

Z neinvestičních výdajů jde o

Rozvoj obce 1 080 000 Kč – údržba a vybavení nového obecního domu a Vlny.

Městská infrastruktura 4 870 000 Kč  – městský mobiliář, kontejnery úklid, příspěvky na popelnice, údržba a výsadba zeleně, rozpočet na problematiku hluku snížen o 100 000 Kč.

Doprava 2 212 300 Kč – dopravní značení, vánoční osvětlení, opravy silnic, zimní údržba chodníků. Oprava a údržba komunikací snížena o 200 000 Kč.

Školství a mládež 8 680 300 Kč – údržba budov školy, pojištění, příspěvky na školu, kompenzační příspěvky pro děti za skládku, příspěvek SK Ďáblice, kontroly a opravy dětských hřišť.

Zdravotnictví a sociální oblast 366 000 Kč – sociální komise, akce pro seniory, sociální pracovník.

Kultura, sport a cestovní ruch 2 013 000 Kč – provoz knihovny, kulturní akce MČ, příspěvky na činnost zájmovým sdružením.

Bezpečnost 1 040 500 Kč – provoz dobrovolných hasičů, fin. rezerva před schválením dotace na Covid19.

Místní hospodářství 200 000 Kč

Vnitřní správa a samospráva 12 609 800 Kč – mzdové výdaje, pojištění, počítač, tonery, voda, energie, telekomunikace, pojištění, právní služby, školení, software, provoz úřadu.

Všeobecná pokladní správa 3 034 600 Kč – participativní rozpočet, sociální fond, rekonstrukce starého obecního domu.

Z investičních výdajů jde o

Rozvoj obce 300 000 Kč – kamerový systém, výstavní systém, pozemky kolem Mratínského potoka.

Městská infrastruktura 300 000 Kč – nová kontejnerová stání.

Doprava 100 000 Kč – vyjmutí pěšin z půdního fondu.

Školství a mládež 300 000 Kč – modernizace ZŠ.

Sociální oblast 10 000 000 Kč – Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby.

Kultura a sport 395 100 Kč – odbydlování SK Ďáblice a odhlučnění areálu, informační systém v lokalitě Ďáblice.

Bezpečnost 150 000 Kč – rekonstrukce budovy hasičů.

Místní hospodářství 991 000 Kč – zhodnocení a odbydlování bytů MČ, část stavby domu Akcíz II

Výdaje celkem 48 642 600 Kč

Celý rozpočet je k nalezení na webu MČ.

Tři Milady a vánočka ze šesti Natotata

Setkání seniorů na přelomu roku 2019. Sedíme s Miladkou , která je  trochu znalejší  života než já vedle sebe a   a … a nejde jinak, musíme si připomenout, jak se nám povedly vánočky. Ona praví: „ Já každoročně dělám prvně bochánek na zkoušku. Pak zadělám na jednu, ta se sní za jednu svačinu. Další den na svátek už udělám dvě. O svátcích, když se schází rodina , peču tři na rozdání. Dávno, když jsme žili s mojí babičkou, zadělala  jsem vánočky pozdě večer. V noci  kynuly a babička je dopoledne, když já byla v práci, upekla.“  Můj obličej vyjadřuje úžas a úctu ženě straší určitě o 15 let. Co mám přidat já? Recept na celozrnnější vánočku méně sladkou ten už mám vychytaný, ale problém je vánočku uplést.  Říkám: „Můj děda legionář po návratu z Vladivostoku převzal rodinné pekařství a obě dcery teta i moje maminka  dostaly od něj věnem umění uplést vánočku ze šesti a to naráz. Je to krásné a natotata. Tedy žádné skládání tří pletenců na sebe s proklátím těsta párátky . Maminka jménem Milada mě zaplétání učila, ale chyběla mi ta praxe pekárenského provozu. Zapomněla jsem.  Maminka odešla a s sebou vzala umění pletení vánočky ze šesti a naráz. „Miladka s velkým úsměvem přidává. „Je to na internetu. Pekařky to zveřejnily na internetu!“ Já jí skáču do řeči: „My jsme to taky s dcerou  zjistily. S válem jsme se přesunuly před obrazovku počítače. Pletly jsme a zaplétaly jsme se do problémů a každý hádek  těsta se nám prodlužoval, když jsme vánočku znovu a znovu rozplétaly a zase zaplétaly. Nakonec dcera upletla vánočku ze šesti, tak jak si to sama  dříve vyšpekulovala. Pletenec je na pohled pěkný a však vánočka je zcela plochá.“ To už   jsme  spolu s Miladkou obě slzely smíchy. Říkám : „Kameraman  na internetu musí stát za pekařem, aby se učedníci pletení vánočky z šesti naráz nemátli.“Plny radosti ze sdílených zkušeností s pečením  starostaré a stále mladé vánočky v době internetu jsme přidávaly další postřehy. Miladka praví: „Těsto nesmí být moc plné másla, jinak se vánočka rozvalí.“Zářím souzněním. „Moje maminka  kdysi vzpomínávala: „Táta byl lidumil a o svátcích si ženské mohly přinést svoji vánočku upéci si ji v jeho parní pekárně první parničce mezi Havlíčkovým Brodem a Tišnovem. Když si hospodyně přicházely pro hotové pečivo, některá dostala  na plechu tu rozvalenou a rozzlobila se proto na pekaře. Můj děda pokaždé zopakoval: „Jo paní, vy jste chtěla mít vánočku moc dobrou a dala jste do ní moc másla.  Co ještě přidat?  Mandle a rozinky v rumu. Co přidat ještě?  Je krásné se na přelomu roku ponořit do  krásných vzpomínek a pocítit těšení se na to, že za rok už to bude vánočka ze šesti Natotata.                                

Milada  (do počtu tří ) přeje  všem v ponoru k moudrému z minulosti předků  snazší zvládnutí roku 2021.