Školkovné

V souvislosti s novelou zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání nastala změna ve stanovování výše úplat v MŠ a školní družině, které se nově vypočítávají z aktuální minimální měsíční mzdy. Mateřské školky v Praze pak dle našich zjištění téměř plošně navyšují školkovné na maximálních 1 512 Kč měsíčně a poplatek za školní družiny na 756 Kč měsíčně.

Plošné navýšení školkovného v MČ Praha 8

Ďáblice s přihlédnutím k možnostem udržet stávající standard a nezastavovat investice do budov a pozemku MŠ i k finanční zátěži rodičů stanovují tedy školkovné na kompromisních 1 200 Kč měsíčně a poplatek za školní družinu na 450 Kč měsíčně. Dětem starším 5 let, pro které je předškolní vzdělávání povinné nebo které mají odklad povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání poskytováno zdarma. Osvobozeni od úplaty jsou zákonní zástupci dítěte, kteří pobírají opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonní zástupci nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, fyzické osoby, které o dítě osobně pečují a z důvodu péče o toto dítě pobírají dávky pěstounské péče a nově se rozšiřuje okruh osob, které budou mít nárok na osvobození od úplaty o rodiny, které pobírají přídavek na dítě. Zároveň v Ďáblicích stále držíme pro naše obyvatele volné kapacity školy i školky.

Martin Tumpach, starosta

Údržba obce

 • sekání trávy je prováděno 6x za rok
 • zametání chodníků minimálně 2x ročně + znečištění na hodně frekventovaných místech vícekrát za rok.
 • čištění kanálových vpustí 1x za rok
 • vyvážení odpadkových košů 1x týdně (obyvykle každý čtvrtek)
 • údržba trvalek a mulčovaných mís kolem stromů a arboristické zásahy na vzrostlých stromech – zadává pověřený pracovník ÚMČ dle aktuální potřeby externímu dodavateli.
 • sběr odpadu na autobusových zastávkách 1 x týdně (každý pátek)
 • dětská hřiště jsou kontrolována a udržována na základě dlouhodobé smlouvy se společností Bezpečné hřiště s.r.o.
  • 4 x ročně probíhá provozní kontrola všech hřišť v souladu s příslušnými ČSN.
  • 1 x ročně probíhá hlavní kontrola všech hřišť rovněž dle příslušných ČSN.
  • Namátkově pak hřiště kontrolují i naši zaměstnanci

Veřejný prostor nelze navzdory některýnm představám udržovat ve stejném režimu jako privátní zahradu. Zejména z důvodu jeho rozmanitosti a nárokům na různé, často protichůdné funkce. Velkou roli hraje také intenzivní využívání prostoru různými sociálními skupinami obyvatel, což bohužel generuje zvýšené množství odhozaných odpadků a opakovaný vandalismus. Údržba veřejného prostoru je regulována celou řadou zákoných předpisů a závazných norem a poptávání odborných externistů podléhá administrativně složitému výběrovému procesu. Proto neumí být městská část stejně flexibilní jako majitel, starající se o svoji zahradu. V neposlední řadě jde o omezené finanční náklady spojené s údržbou a s tím i trochu spojenou spolehlivost externích dodavatelů. V ďáblických ulicích můžete denně potkat i tři naše pracovníky údržby popř. ďáblické dobrovolné hasiče. Veřejné prostory se v Ďáblicích snažíme zachovávat v první řadě přiměřeně bezpečné, přiznivé potřebám obyvatel i životnímu prostředí a pokud možno i vizuálně estetické.

Martin Tumpach, starosta

Kam s odpadem

Nová on-line přehledná aplikace hl. m. Prahy

Do levého horního pole je třeba zadat PSČ vaší lokality.

Mapa velkoobjemových kontejnerů: Nově můžete sledovat, kdy a kde budou přistaveny kontejnery na objemný odpad (VOK) a bioodpad (Bio VOK). Stačí zadat svou adresu a vybrat typ odpadu, který vás zajímá. Na mapě se vám zobrazí, kde a kdy bude nejbližší kontejner přistaven. Některé kontejnery mají dokonce možnost sledovat jejich online polohu, což pomůže, pokud dojde k jejich přesunu na jiné místo.

Sběrné dvory na mapě: Jednoduše zjistíte, kde se nachází nejbližší sběrný dvůr, jeho otevírací dobu. Na mapě si můžete také zobrazit průměrnou vytíženost sběrných dvorů, což vám umožní naplánovat si návštěvu v době, kdy nebudete muset čekat ve frontě. Zároveň můžete ohodnotit provoz sběrného dvora.

Další užitečné informace: Aplikace poskytuje již od loňského roku i kompletní přehled o nejbližších veřejně přístupných nádobách na tříděný odpad. Získáte informace o frekvenci svozu odpadu včetně konkrétních plánovaných svozových dní.

Vztah člověka ke krajině a vodě

Seriál o Mratínském potoku, část 34

„opustíš li mě nezahynu, opustíš li mě zahyneš“ –  úryvek z básně Viktora Dyka  Země mluví

Nedá se přehlédnout, že se  na Zeměkouli mění klima.  V naší  zemi jsou zimy sušší a teplejší. V létě přicházejí přívalové deště. Vnímáme výkyvy  teplot  netypické pro roční období. Vědci monitorují probíhající změny. A co více. Je zjištěno, že  způsob obhospodařování půdy u nás způsobil ztrátu její kvality a tím také snáze podléhá erozi. Ďáblice  se rozkládají na úpatí  vrcholu a hřebene, který je  čarou  rozvodí řek Vltavy a Labe. Nad obcí  se nacházíejí  pole, traviny, lesy. Majetek patří  ve většině soukromníkům.

Naši zastupitelé  řeší dlouhou dobu úkol vypořádat se s dešťovkou  (data  text . p. Rexa  DZ duben 2024). Kapacita dešťové kanalizace  se ukázala  poddimenzována. Ulicemi Ďáblickou a Šenovskou se valí voda, ohrožuje automobily.  Dochází k zaplavování několika nemovitostí v Ďáblicích a většího počtu domů dál   po toku Mratínského potoka. Uvádím úpravy, které byly doposud  k zvládnutí záplav a ochraně zemědělské půdy  provedeny :

V Ďáblicích se v nedávných letech  pracovalo s dešťovou vodou až téměř v nejnižších místech zástavby. První úprava terénu  se nachází nad řadovými domy nad ulicí K Náměstí na čarodějnické louce (za starostky p.  Ševčíkové).  V budově hasičárny se  za vedení obce p. Růžičkou vybudovala v celé ploše jedné z garáží vykachlíkovaná vana, která jímá vodu, která od rozvodí stéká  Šenovskou a naráží na hasičárnu. Vody z této jímky se odvádí rourou DN 400, která je vložená do země od hasičárny pod nádvořím statku do rýhy podél Ďáblické a do Mratínského potoka (návrh za starostky p. Ševčíkové a realizace místostarostka p. Fišmistová v prvním období  starosty pana Růžičky). Ukazuje se, že roura nemá dostatečnou kapacitu. Po nevelké bouřce, ukázali mi hasiči, stojí ve vaně garáže 50 cm vysoký sloupec vody. Voda postupně odtéká a hasiči vanu po té vyčistí.

Z plochy zástavby sídliště Na cihelně  je voda regulovaně odváděna (obrovská podzemní nádrž). Přesto jsou v tomto  sídlišti malá místa, kde voda může škodit.  Je třeba je monitorovat a lokálně upravit  odvodnění. Ďáblice stále postupující  cestou jednání díky radnímu p. Prokešovi mají z konce zimy vyčištěné břehy potoka od dřevin, které v případě přívalového deště ucpávaly  odtokové roury u Cínovecké (část Ďáblická – Cínovecká).   

 Co se děje.  Co se bude dít dále?

Je třeba věnovat se opatřením – ozdravení orné půdy a úpravám krajiny, které spolupracují s přírodou. Skoro 50% plochy půdy je prý utuženo těžkou technikou, půdě chybí humus schopný vodu udržet (odborná vysvětlení se dají dohledat  na internetu). Cestou velkovýroby poškozená orná půda deště špatně vskakuje.  Mimo to, je třeba vytvářet další díla, která vodu zadrž a zpomalit  její odtok. To je úkol pro zemědělce.                                                                                                                                   Většina půdy nad Ďáblicemi patří soukromým osobám.  V Ďáblicích však máme i něco málo míst, která jsou  naší obce a  úpravny by zde bylo možné udělat.                                                                                        

Potřeba ozdravit půdu  a lesy, bránit ničivému vysychání krajiny, ochránit majetek může lidi spojit ke spolupráci.  Na  špatný  stav zemědělské půdy v Česku a klimatické změny reagovalo Ministerstvo životního prostředí. 17. června roku 2021 vydalo vyhlášku o ochraně zemědělské půdy před erozí (sbírka zákonu 240)

Dále  zviditelňuji z textu konkrétní a podstatné : extavilán – majitelé polí se postarají o to, že velké lány se rozdělí  na menší části, které se osévají různými plodinami.  Ve velkých lánech se znovu vytvoří meze  s křovinami, budou se vysazovat stromy. Klimatická změna a  špatný stav půdy, vymírání  zvěře, velký úbytek hmyzu, ptáků /existuje monitoring/, je varující.

Jak  nařízení  z roku 2021  začali uvádět v život i zemědělci  v Ďáblicích? Ukazují to moje fotografie. K porovnání znovu publikuji fotografie po přívalovém dešti 14.8. 2020. Pole byla  rozdělena na různými plodinami oseté menší části, nebo byla zatravněna. Trávnaté plochy déšť dobře vsakují.

Poslední projekt k odvodnění  naší obce: Návrh je z roku 2022 (společnost PVS prostřednictvím AquaProcon).  Ten jen jednou větou upozorňuje na potřebu zadržet vodu dešťů v místě spadu na polích. Většina dokumentu pak podává výčet technické návrhů například – vhodné přespádování silnic, zvýšení chodníků u ohrožených nemovitostí, vybudování nové kanalizační větve  na západní části obce,  retenční nádrž u Mratínského potoka,  atd..

Jsou ve státní kase potřebné peníze, které budou na úpravy potřeba?  Dokáží  zastupitelé  zanechat  svárů a spojit se v pracovní tým spolupracující i se soukromými subjekty?

Celo republikově se ukázalo, že zhoršování stavu pudy  jde velmi rychle.  Doplňování ztraceného humusu jde naopak velmi pomalu.  

  Ministerstvo vydalo další zpřísňující vyhlášku: Pro hospodaření na erozně ohrožených půdách začnou platit nová pravidla, která lépe ochrání pole (publikováno 2023/07/18). Vyhláška bude  postupně nabývat platnosti během letošního roku – 2024.

Změna hospodaření musí zabránit ztrátám  orné půdy, která je  z polí odnášena při deštích a v době sucha větrem.

Ministerstvem doporučovaná technická opatření jsou –  doslova  cituji: 1/ příkopy, 2 průlehy, 3 zatravněné údolnice, 4 polní cesty s protierozní funkcí, 5 ochranné hrázky, 6 ochranné nádrže, 7 terénní urovnávky, atd..

Jak budou úpravy v Česku realizovány těžko  předjímat. Mnoho polí vlastní subjekty, které nemají rodový vztah k půdě (půda – vhodná investice, zisk), nájemní zemědělci  trpí přebujelou kontrolní činností (především menší hospodáři). Je tu  konkurence levnějších potravin vyprodukovaných  nefer  cestou v zahraničí (soudobé otrokářství).                                                                                   

Jak upravit pole, aby co nejlépe odolávala suchu, při přívalovém dešti neztrácela humus a nezpůsobovala záplavy se zabývají vědci a také několik spolků. Vypracovávají se metody monitoringu ohrožené krajiny a ve spolupráci odborníků z více oborů se tvoří návrhy úpravy krajiny.  Aktivisté umí též reagovat na dotační programy ministerstev.  Mě zaujal spolek Živá krajina a jeho projekty. Již realizované úpravy krajiny najdeme na webu spolku. Spolek  nabízí přednášky a proškoluje zájemce o ochranu krajiny. Spolek získal zájem i škol.  V  Česku máme dvě ZŠ, kde se děti pod vedením pedagogů prakticky  o krajinu starají (podpořeno grantem).  Vše je i s mnoha fotografiemi na webu Živá krajina.

O úpravách krajiny podél toku Mratínského potoka jsem průběžně ve  svých textech psala.  V okolí  Ďáblic udělala zastupitelstva dobrou práci (Čakovice, Líbeznice, Zlonín, Ctěnice,  Kbely) . Vynikající příklad je na hranici Horoušánek a Úval. V Ďáblicích se udělalo minimum.  O dění v krajině  ďáblického katastru, o ochraně krajiny  budu dál psát.                                                                               

Fotografie :  1 lán mezi skládkou a Ďáblicemi v roce 2022, celá plocha byla letitě osévána stejnou komoditou, 2 – 3  ztráty humusu po povodni 2020, 4 dělení lánu na části s různými plodinami 2024, 5 travina  mezi Ďáblickým hájem a  Spořickou, 6   hromady popadaných větví a padlé stromy na Mratínském potoku pod Ďáblickou  rok 2021,   7- 9   čištění břehů Lesy ČR zima 2024, 10  odtoková rýha a val  na spodní části čarodějnické louky – majetek MČ, 11 práce spolku Živá krajina- konference v roce 2022 ,  12  zapojení dětí,  13  vytvořené rybníčky k oživení krajiny- zadržení vody, zvlhčení vzduchu, atd..

 10. května 2024

Milada Stroblová

Výpravy do okolí Veleně

Seriál  Mratínský potok, část 33

Podháj v létě

Ve 32. dílu mého seriálu jsem sdělila, že  místa za Velení hned neopustím. Ponejprv předkládám fotografie krásného rybníka Podháj. Fotografie ze zimy doplňuji záběry z léta 2023.   Majitelé – rodina Němcova se o rybník a okolí starají.  Listnatý mladý les byl od mé první návštěvy vyčištěn od křovisek. Na louce mezi rybníkem a silnicí na Brázdim jsem „fotoaparátem honila motýla“.  Mám štěstí, že při vycházkách k Mratínskému potoku  vidím i více  života, který na okraji  Prahy nenalézám.  MODRÁSEK. Překrásný motýlek! Modrásků je více druhů.  Hledala jsem na internetu – snad jde o modráska jehlicového.  Zajímavé je, že motýl má ze spodní strany zcela  jinou kresbu a samička není modrá. Člověk se diví. Žasnu, jsem  nadšená a v pokoře děkuji za krásu přírody.

Zlatý kopec

Na Zlatý kopec vede asfaltová silnice, která odbočuje vpravo hned za Velení směr Brázdim. Není udržovaná. V současnosti je na odbočce z ulice Hlavní instalována značka  zákaz vjezdu.   Přístup je i od  Přezletic.   Lokalita byla osídlena stejně jako to bylo na Kuchyňce. Rozdíl je tu ten, že na nejvyšším místě  se nachází proláklina zarostlá listnatými stromy. Na několika místech jsou zde prudké srázy, kde se uvolňováním půdy obnažují kořeny stromů.

Kuchyňka

Za posledními domy obce Starý Brázdim, jen několik minut jízdy do kopce nad Velení    v poli na ploše necelé 4 hektary se nachází kamenitý vrchol. Jeho název Kuchyňka byl navržen v roce 1948.   V roce 1998 bylo místo zapsáno jako přírodní památka. Ve wikipedii se o Kuchyňce dozvíme, že skály jsou převážně zkameněliny. Byly tu nalezeny i pozůstatky po člověku starší doby mladšího paleolitu. / 50000 – 10000 před naším letopočtem – doba kamenná/ Toto místo jsem s rodinou navštívila po prve před třemi  roky v létě.  Letos jsem se vypravila na jaře, abych se potěšila jarními kvetoucími rostlinami. Jako laika  a malířku mě přitahují. 30. března jsem tam fotila  několik rostlin, které trochu znám.  Mezi kameny zářila mochna.  Mochny je více druhů,  přesněji „krasavici žlutě zářící“ nepopíšu. Podívejte se, každý okvětní lístek je srdíčko.  Květ má lístků pět.  Našla jsem jeden kopeček křivatce  nízkého vzrůstu. Snad jde o křivatec  český. Křivatec má lístků 6.   Jiný druh křivatce na jaře běžně vidíte  ve Stromovce a v parku u Zámeckého rybníka v Čakovicích. Vyfotila jsem pryšec.  Kultivary máme ve svých  zahradách. Mezi kameny je mnoho trsů mateřídoušky.  Samozřejmě ještě nekvete. Poznám ji po listí a  znovu jsem si užila její nádhernou vůni promnutím lístku.   Pod úpatím skalnatého vrchu jsou plochy orseje. Opět žlutý květ avšak s osmi okvětními lísky.

Na krásném přírodní  místě je znát , že má své ochránce. Klučí se tu náletové dřeviny.  Stahují se na volné míso a spalují. Na okraji  svahu jsem zaznamenala nově vysazený strom. Letos se do Kuchyňky znovu vrátím. Těším se na další vykvétající rostliny.

19. dubna  2024                                                                       Milada Stroblová

Čerpání rozpočtu v roce 2023

Příjmy:

Příjmy na výkon státní správy v souladu s plánovaným rozpočtem. Kompenzační příspěvek za skládku byl pro rok 2023 11,5 mil Kč a inflační navýšení 1 740 100,- Kč.

Dále MČ za období obdržela od hl. m. Prahy dotace pro primární prevenci ve školství ve výši 86 300,- Kč, pro zkoušky odborné způsobilosti ve výši 25 800,- Kč, na zahradní pavilon ZŠ ve výši 6 000 000,- Kč, pro místní knihovnu ve výši 8 900,- Kč, pro nákup požární techniky pro naše hasiče ve výši 9 000 000,- Kč a pro provoz a činnost hasičů ve výši 657 600,- Kč, pro navýšení mzdových výdajů ve školství a školním stravování ve výši 1 622 200,- Kč, pro výdaje ve školství ve výši 3 616 032,- Kč, příspěvek z příjmů hl. m. Prahy z hracích a výherních automatů ve výši 846 000,- Kč, příspěvek v podobě výnosu z daně z příjmů právnických osob za rok 2022 ve výši 1 747 800,- Kč a příspěvek na volby prezidenta ČR ve výši 92 200,- Kč.

Dařilo se čerpat i z dotací z minulých let. Například dotace na COVID 19 ve výši 233 700,-Kč, na výsadbu stromu a alejí ve výši 452 400,- Kč, na opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací ve výši 792 900,- Kč, na zahradní pavilon ve výši 13 013 900,- Kč, na protihlukové zdi sportovního areálu SK Ďáblice ve výši 866 800,- Kč, na rekonstrukci lékárny starého obecního domu Ke Kinu 1 915 500,- Kč nebo na rekonstrukci přístupových cest ke hvězdárně ve výši 700 000,- Kč.

Z vlastních příjmů tvořených přijatými sankčními platbami, přijatými úroky, ostatními příjmy, poplatky ze psů, záborů, správních poplatků, poplatků z pobytu, příjmů z knihovny, příspěvku obce Hovorčovice na zabezpečení požární ochrany. Celkový příjem za loňský rok včetně úroků z termínovaného vkladu činil 4 946 194,70 Kč.

Celkové příjmy byly v částce 80 329 129,57 Kč.

Výdaje:

Rozvoj obce – pravidelné revize, kávovar do budovy ÚMČ, nový nábytek pro kancelář místostarostů, pro technické služby byl zakoupen 2x nový křovinořez Stihl, benzínové nůžky a motorová sekačka. Dále byly hrazeny mzdy technických pracovníků. Opraveny byly dvě části plotu u KC Vlna. Celková částka 1 218 957,-Kč.  

Městská infrastruktura a zeleň – svoz komunálního odpadu, velkoobjemové kontejnery včetně bioodpadu a obsluhy a opravy košů na psí exkrementy, svoz odpadu pro občany a bytové domy, oprava laviček u dětského hřiště K Lomu, mzdové výdaje za brigádníky na úklid obce, nákup odpadkových košů, nová svářečka Gamastar, benzínový foukač Stihl, motorová pila Husqvarna, obecní vývěska, čistění kanalizačních vpustí, monitoring skládky a hluku a služby ohledně problematiky hluku, smlouvy s externími dodavateli na plošnou údržbu zeleně (seče trávy, střihy keřů), údržba stromů na Koníčkovo náměstí, odborné ošetření dřevin v ulicích Ďáblická, Dražetická, Květnová, Sadařská a u radnice, odborné zahradnické práce v KC Vlna, v parčíku Poděbradova, upraven byl záhon v Kučerové, další práce proběhy v atriích úřadu, u kruhového objezdu, u bytového komplexu, ošetření růží v KC Vlna, v ulici Sadařská, úpravy záhonů u kaple, školy, v ulici K lomu, u OD Ke Kinu, v ulici Legionářů, odborné arboristické v ulicích Kokořínská, Legionářů, U Parkánu, U Prefy a K Letňanům, výběrová řízení na údržbu zeleně pro rok 2023 a služby spojené s touto agendou, generální údržbu bosé stezky v ulici K náměstí , havarijní řez stromů v ulici Jiříkovská, mzdové výdaje brigádníků na údržbu zeleně, oprava oplocení školní farmy, participativní rozpočet v podobě kultivace terénu za SK Ďáblice. Celková částka 5 117 631,-Kč.

Doprava – výdaje na elektrickou energii za radary, zimní údržba chodníků a silnic, oprava dopravního značení a nákup dopravních značek, oprava chodníků (Šenovská, Myslivecká, Pod Prodejnou, Poděbradova, Legionářů, Ďáblická, Blata) a silnic, pronájem vánočního osvětlení. Celková částka 1 083 236,-Kč.

Školství a mládež – příspěvek zřizovatele pro ZŠ a MŠ, čerpání dotace na pomoc rodinám postižené inflací, dotační příspěvek na primární prevenci, posílení mzdových výdajů, dotace z Operačního programu EU Jana Ámose Komenského, pojištění budov, odvodnění zdi školního pozemku, oprava podlahy ZŠ, oprava vnitřního rozvodu kanalizace, oprava svislé clony a žaluzií, oprava kotle, deratizační práce, příspěvky na činnosti pro nezisková sdružení pracující s dětmi, příspěvek pro SK Ďáblice, kontroly dětských hřišť, oprava skluzavky na Koníčkově náměstí a nástupní rampy u dětského prvku na dětském hřišti K Lomu, opravy houpaček, opravy dopadových ploch u dětských prvků na hřišti Osinalická a Červencová, výměna sedaček na houpačkách, oprava herních prvků na dětském hřišti Na Znělci, kompenzační příspěvky dětem do 18 ti let. Celková částka 15 163 705,-Kč.

Sociální a zdravotní oblast – příspěvky na pedikúru seniorů, vstupné do bazénů pro seniory, mzdové výdaje na kurzy, gratulace k jubileím seniorům, oslava MDŽ, potravinová pomoc, výlet seniorů, vítání občánků, koncert Hany Křížkové, kurz Šikovných rukou, Den seniorů, vánoční posezení seniorů, výdaje na sociálního pracovníka, nákup ledničky a mikrovlnné trouby pro Obecní dům, externí zdroj pro propojení kanceláří v Obecním domě s úřadem MČ. Celková částka 704 012,-Kč.

Kultura, sport – výdaje za knihovnu, služby (mzdové výdaje, energie, teplo – zálohové platby, nákup knih), odměna kronikáři, dary neziskovým sdružením, kulturní akce, výdaje kulturní komise na nákup služeb na pořádání akcí pro mládež (Masopust, divadélka pro děti, besedy, Čarodějnice), participativní rozpočet v podobě nové knihobudky na Koníčkově náměstí a divadelního představení, výdaje sportovní komise. Celková částka 1 896 596,-Kč.

Bezpečnost – zálohy na vodu, plyn a elektřinu hasičské zbrojnice, platby za pohonné hmoty hasičských vozidel, úhrada servisního poplatku na svolávací systém, drobné výdaje na materiál, služby, nákup ochranných pomůcek, drobného hmotného majetku, dar neziskovému sdružením pro mladé hasiče. Celková částka 1 297 463,-Kč.

Hospodářství – zakoupen úklidový vozík a další drobný materiál, čerpáno dle havarijních potřeb. Celková částka 7 602,-Kč.

Vnitřní správa a samospráva – občerstvení, cestovné, hlavní objem tvoří odměny zastupitelům a s tím související pojistné odvody, platy zaměstnanců úřadu, energie, poštovné, poradenské a právní služby, telekomunikace, pojištění majetku MČ, SW, drobné opravy, nákup materiálu, nákup telefonů, notebooku, skartovacího stroje, laminovacího stroje, tiskáren, PC sestavy, aj., servisní práce spojené s IT, tisk Zpravodaje, zajištění chodu web. stránek, měsíční výdaje na pověřence GDPR, stravenky pro zaměstnance, inzerce pracovních míst, ostraha radnice, výdaje spojené se služebním vozidlem aj., příspěvky do místních samospráv a Svazu městských částí. Celková částka 11 381 427,-Kč.

Investiční výdaje – výdaje na akci Výstavba bytového domu Akcíz II., odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice, výdaje na projekt přístavby, budoucí družstevní podíl v bytovém domě Družstvo Ďáblická, nákup pozemků, rekonstrukce kontejnerového stání, rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně (odvodnění cesty), rekonstrukce starého Obecního domu (snížení energetické náročnosti budovy realizací fotovoltaického systému)

výběrové řízení pro nákup požární techniky pro hasiče, pořízení malotraktoru pro technické služby. Celková částka 12 468 268,-Kč.

Celkové příjmy v roce 2023 byly 80 329 130 Kč.

Celkové výdaje v roce 2023 byly 53 024 488 Kč.

Na základě podkladů Finančního odboru

Martin Tumpach, starosta

Rybník Podháj

Seriál  Mratínský potok, část 32

18. prosince  roku 2021 jsem vyjela na poslední „objevitelskou výpravu“ toho roku. Vždy začínám nad mapou.  Těšila jsem se na to, že poznám rybník Podháj.  Je to, počítám- li  od pramene, třetí rybník na Mratínském potoku.  Je hned  vedle Veleně.  Rozhodla jsem se, že z obce pojedu ulicí Hlavní, která vede na Starý a Nový Brázdim. Někde zaparkuji a  vyjdu do krajiny.

Při výjezdu z Veleně jsem po levé straně uviděla základní školu, kde místa na parkování  byla. Pomalu jsem  však jela dál, přejela most přes Mratínský potok, viděla odbočku k rybníku a pak mě již silnice  odvedla až do Brázdimy.  „Koukám, tak hladké to nebude.“ řekla jsem si. Vrátila jsem se, zaparkovala u školy a  vyšla jsem k potoku.

Od školy není chodník,  po kterém by člověk bezpečně došel do podniků postavených podél silnice, do satelitu přízemních domků nedávno postavených a došel i k potoku.  Všimla jsem si, že nová zástavba na několika místech dosahuje téměř k němu. Šla jsem dál proti jedoucím autům k doleva odbočující polní cestě vedoucí k Podháji. Na jejím kraji byla závora s označením- soukromý pozemek.

Rozhodnula jsem se vrátit a k rybníku se přiblížit ze silnice do Sluh. Na cestě lemované mladými lipkami jsem zaparkovala s vědomím, že jsem projela na soukromý pozemek. I zde byla závora, avšak byla odsunuta. Stálo tu   několik osobních aut. Po krátké cestě alejí jsem si již užívala objevitelskou radost – pohled na rybník, který dostal jméno Podháj.  Hráz rybníka byla nasypána  mezi potokem a  příkrým dlouhým svahem zarostlým stromy – tedy rybník pod hájem.

Blížilo se poledne.  Mlžný opar oslaboval sluneční paprsky.  Zimní krajina beze sněhu  v šedohnědých tónech barev. Trochu nebeské modře, trochu zeleně travin. Bylo bezvětří a  ticho. Šla jsem po hrázi, fotila jsem.

Chtěla jsem rybník  dokumentovat  ještě z jeho druhé strany a pak jsem se chystala odejít. Bylo proč.  Pod hrází seděla skupina krojovaných mužů (nepoznám ani myslivce, ani rybáře). Zapalovali oheň a připravovali buřty k opékání. Pozdravila jsem. Oni odpověděli a žádný z nich mě nevykázal.  Šla jsem tedy dál podél kraje rybníka po cestě, která je vyznačena v mapě. Chtěla jsem vidět i odbočku potoka Podháj napájející.  Prodírala jsem se bezinkovým křovím. Bylo tak husté, že jsem to po chvíli vzdala a raději se vrátila. Měla jsem starost, abych svým autem neblokovala odjezd skupiny. Když jsem se vracela, viděla jsem, že  polední siesta skončila.  Oheň byl uhašen.  Muži  balili.

Doma jsem se podívala do katastru nemovitostí. Rybník a okolí patří rodině Němcových, která možná staletí v těchto místech hospodařila.  Po roce 1989 restituovali svůj majetek, hospodaří  a dál pečují o krajinu.  Nákladní auto s logem statku Němcových jsem už viděla. Je na něm kráva.

K rybníku jsem se vrátila v létě 2023, abych tato místa viděla a  fotografií zachytila ve vegetačním období.  Do míst nad potokem se vypravím i s  povídáním znovu. Jsou tu důležitá místa, o kterých bychom měli vědět.  Jsou to Zlatý kopec a Kuchyňka.

 Fotografie : 1  mapa ukazující Podháj a další rybník na potoku ve Sluhách a cesta k procházce  ze Sluh  k Podháji a zpět,  2   silnice Hlavní  vedoucí k mostu přes Mratínský potok, 3 ze silnice není možné bezpečně k potoku sejít, 4 Mratínský potok z mostu na Hlavní, 5 -7 nová výstavba a její postavení vůči potoku, přívalové deště  „ ukusují“  břeh,  8 zde se od potoka odděluje koryto, kterým natéká voda do rybníka ,  9 – 15 Podháj, 16 pohled na  stromy  lemující rybník ze silnice do Sluh, 17  Podháj , Zlatý kopec, Kuchyňka

29. února 2024                                                                                         Milada Stroblová

Z rozpočtu na rok 2024

V prosinci loňského roku schválilo zastupitelstvo MČ Ďáblice rozpočet na rok 2024. Za jeho sestavení tímto děkuji Finančnímu výboru a vedoucí finančního oddělení paní Koubové, kteří návrhu věnovali hodiny času a odborné práce. Všem přítomným zastupitelům děkuji za podporu, důvěru a schválení předloženého rozpočtu, který umožní nadále rozvíjet Ďáblice.

V oblasti příjmů se jedná o daňové příjmy ve výši 5 845 000 Kč, nedaňové příjmy 7 048 800 Kč, příspěvek ze státního rozpočtu 129 300 Kč a příspěvek od hl. m. Prahy 39 642 000 Kč. MČ tedy pracuje s celkovým ročním příjmem 52 730 100 Kč.

Z výdajů jde o rozvoj obce s částkou 3 104 000 Kč. Zejména revize budou a zařízení, opravy, mzdy, studie apod. A rezervováno máme 5 200 000 Kč na případný nákup klubovny se zahradou pro mimoškolní aktivity. Městská infrastruktura s částkou 5 289 000 Kč. Zejména jde o nakládání s dešťovou vodou, mzdy pracovníků úklidu, městský mobiliár, monitorování skládky, svoz odpadu, protihlukové projektové práce nebo plošná údržba zeleně. Dalších 575 000 Kč máme připraveno na nová kontejnerová stání a rekonstrukci podtrubí u budovy naproti škole. Doprava s částkou 2 830 000 Kč. Zejména jde o dopravní značení opravy a zimní údržba ulic a chodníků. Školství a mládež s částkou 8 860 400 Kč. Zejména jde o pojištění a opravy budov a zařízení ZŠ a MŠ U Parkánu, příspěvek na činnost ZŠ a MŠ U Parkánu (6 899 600 Kč), příspěvky subjektům pracujícím v Ďáblicích s dětmi a mládeží nebo revize a opravy dětských hřišť. Dalších 1 465 100 Kč máme připraveno na stavbu nového zahradního pavilonu ZŠ a nové herní prvky. Zdravotnictví a sociální oblast s částkou 735 000 Kč. Zejména jde o činnost sociální komise a výdaje na sociálního pracovníka. Kultura, sport a cestovní ruch s částkou 2 165 000 Kč. Zejména jde o provoz knihovny, výdaje na obecní kroniku, výdaje kulturní a sportovní komise, kulturní akce MČ nebo příspěvky zájmovým sdružením. Dalších 500 000 Kč máme připraveno na rekonstrukci sociálního zázemí SK. Bezpečnost s částkou 633 000 Kč. Zejména jde o výdaje spojené s provozem ďáblických dobrovolných hasičů. Další 1 000 000 Kč máme připravený na spoluúčast na financování nového hasičského vozu. Hospodářství s částkou 350 000 Kč na nový plynový kotel a bojler do hasičárny. Dalších 8 528 700 Kč máme vyčleněno na opravy budovy bývalé radnice v Květnové ulici a splátky podílu na bytovém družstvu. Vnitřní správa a samospráva s částkou 14 138 000 Kč. Zejména jde o odměny zastupitelů, výdaje na volby, platy a pojištění zaměstnanců, energie, telefony, poplatky, hardware a software. Další 2 800 000 Kč máme vyčleněno na techniku pro údržbu obce svépomocí. Všeobecná pokladní správa s částkou 2 911 800 Kč, což je finanční rezerva např. pro krytí participativního rozpočtu nebo další nyní nespecifikované výdaje. Celkové výdaje jsou 61 130 100 Kč. Schodek 8 400 000 Kč je financovaný z rezervního fondu (úspory z minulých let) a jde o příspěvek na družstevní bydlení, kdy na základě vzájemných dohod a smluv získají Ďáblice až 5 nových bytů za velmi příznivou cenu a zhodnotí jeden ze svých pozemků, který je samostatně nezastavitelný. Kompletní schválený rozpočet na rok 2024 je na webových stránkách MČ Ďáblice.

Martin Tumpach, starosta

Ďáblická skládka a zrušení kompenzačního příspěvku

Na ďáblické skládce se od r. 2019 aktivně neskládkuje. Současně navážený materiál slouží k postupné rekultivaci celého tělesa skládky. Na základě Dodatku č. 3 z r. 2016 ke smlouvě o spolupráci při hospodaření s komunálním odpadem bude MČ Ďáblice dostávat od hl. m. Prahy kompenzační příspěvek ve výši cca 13 000 000,- Kč do roku 2031.  Z této částky bylo 2 000 000,- Kč využíváno na základě žádosti rodičů na kompenzační příspěvek na dítě, žijící v Ďáblicích a 1 442 579,- Kč na svoz tuhého komunálního odpadu v II. pololetí roku. Zbytek prostředků byl součástí účelových příjmů rozpočtu MČ. Na prosincovém zasedání ďáblického zastupitelstva byla po mnoha jednáních schválená dohoda o narovnání s provozovatelem skládky – FCC Česká republika, s.r.o., ve které je zásadní, že provozovatel nebude usilovat o rozšíření skládky či navýšení kapacity skládky, výměnou za to, že Ďáblice v areálu skládky umožní vybudování a provozu třídící linky na papír a plasty pro účely dotřiďování a separace s kapacitou do 20.000 t/rok včetně sociálního zázemí a skladovací plochy se související odstavnou plochou pro vozidla, logistických ploch, tj. zpevněných asfaltových ploch pro účely parkování svozové techniky, strojů a mechanismů, skladování a manipulaci a inženýrských sítí a/nebo jejich přípojek potřebných pro realizaci a provoz záměru. Vzhledem k těmto skutečnostem se vedení městské části na základě přihlédnutí k doporučení finančního výboru rozhodlo zbývajících osm let vyplácení kompenzace využít k investici do vlastních technických služeb, které by měly zajišťovat řádnou údržbu Ďáblic i po ukončení vyplácení příspěvku. Místostarostové byli Radou MČ pověřeni k sestavení konceptu budování a rozvoje vlastních technických služeb a už nyní s přelomem roku začínáme pořízením sekacího traktůrku, motorové sekačky, pily, křovinořezu a plotostřihu. Uvědomujeme si, že zrušení zavedených příspěvků může být zásahem do rodinných rozpočtů. I tak se nám v současné situaci jeví odpovědné hledět dopředu a preferovat investice před jednorázovým plošným poskytnutím příspěvku jednotlivým obyvatelům. Osobně dlouhodobě neschvaluji příspěvky na svoz komunálního odpadu, protože mohou někoho motivovat k jeho navyšování. Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne a pokud už nějaký máme, měli bychom usilovat o maximální třídění a recyklaci. Ani s ukončením aktivního skládkování nerezignujeme na důkladnou kontrolu vlivu skládky na Ďáblice a průběžně si necháváme zpracovávat rozbory vody z okolí skládky i dopravní a hlukové studie se zapracováním dopravní obslužnosti areálu skládky a nadále platí zákaz tranzitního průjezdu nákladních vozidel Ďáblicemi. Nelegální průjezdy nákladních vozidel zástavbou Ďáblic tak řešíme s městskou i státní policií.

Informace o skládce a dokumenty ke stažení na oficiálních webových stránkách MČ Praha-Ďáblice.

Starší články o skládce (zejména o projednávání jejího znovuotevření) na tomto webu.

Martin Tumpach, starosta