Program 2022

Vážení spoluobčané, sousedé! Naše ďáblické hnutí Volba 2010 stále žije a v tomto končícím volebním období hrálo roli konstruktivní opozice vůči vedoucí síle STAN. I díky tomu jsme obohatili své dosavadní zkušenosti v ďáblické samosprávě. Připomínáme to proto, že již umíme rozlišit realitu od chymér. Nechceme být „profesionálními politiky“, rádi bychom byli spíš dobrými správci.  Děkujme tak za stovky Vašich podpisů k podání naší kandidátky nezávislých kandidátů. Nabízíme veřejně angažované kandidáty bez škraloupů a kauz. Nebudeme vám slibovat stavbu vzdušných zámků a uskutečňování nereálných projektů. Budeme otevření ďáblickým občanům na partnerské úrovni. Máme zájem navázat spolupráci s místními odborníky s jejich znalostí zdejší problematiky. Upřednostňujeme týmovou práci bez ohledu na to, pod jakým praporem ten či onen působí. Budeme prosazovat a hájit společné zájmy ďáblických občanů a k tomu si přejme hodně síly, vytrvalosti, zdraví a spokojenost pro všechny. 

Koncepční rozvoj Ďáblic

 • Chceme dbát na to, aby se s  každým novým rozvojem Ďáblic zohlednila dostatečně kapacitní infrastruktura.
  • Budeme sledovat, aby rozvoj probíhal s přiměřenou intenzitou určenou podrobnějšími studiemi území.
  • Vzájemná domluva s vlastníky klíčových pozemků je základním předpokladem naší práce.
  • Budeme dbát na zachování krajinotvorných prvků a přírodních dominant.
  • Podpoříme dostupnost služeb (např. usilujeme o bankomat v Ďáblicích).
  • Zasadíme se o rekonstrukci hlavních dopravních tepen, tj. ulic Ďáblická, Šenovská a Kostelecká, a to s důrazem na odhlučnění a bezpečnost.

Bezpečnost

 • Zavedeme preventivní kroky proti vzniku nebezpečných úseků v průběhu organizačních a technických opatření v dopravě. 
  • Budeme důsledně prosazovat izolaci celopražsky významných zdrojů hluku u vedení pražského magistrátu.
  • Zastáváme předcházení vandalství na území městské části tím, že podpoříme vhodné volnočasové aktivity, které povedou k výchově mládeže směrem ke zdravému životnímu stylu.
  • Chceme aktivně spolupracovat s městskými strážníky, Policií ČR a dopravní policií.

Životní prostředí a infrastruktura

 • Nákupem dalších strategických pozemků chceme zajistit budoucí rozvoj obce.
  • Za výdajovou prioritu rozpočtu považujeme náklady na údržbu infrastruktury, obecního mobiliáře, údržbu zeleně a úklid veřejných prostranství.
  • Máme v úmyslu revitalizovat Mratínský potok a vytvořit z něj funkční celek rekreačních, krajinotvorných, ekologických a hydrologických prvků, se zaměřením na  financování pomocí dotací od hl. m. Prahy a fondů EU..
  • Budeme pokračovat v jednání s vedením Prahy 8 o možnosti parkování občanů Ďáblic v modrých zónách Prahy 8.
  • S přihlédnutím k významnému nárůstu počtu obyvatel naší obce požádáme DP o navýšení spojů linky 103.

Otevřená radnice

 • Naším cílem je proporční personální zastoupení v redakční radě Ďáblického zpravodaje a ve všech výborech zastupitelstva.
  • Jde nám o efektivní a aktuální využívání různých informačních kanálů (SMS Mobilní rozhlas, web, zpravodaj, vývěsky…).
  • Informace na ďáblickém webu budeme pravidelně aktualizovat.
  • Vyvineme úsilí, aby byl každý dotaz vznesený na ďáblickou radnici zodpovězen bez zbytečných odkladů.
  • Odborníkům z řad zastupitelů nebo občanů otevřeme příležitost, aby se mohli zapojit do rozhodovacích procesů, zřízení odborných komisí a výborů.
  • Všechny záměry, které by zásadním způsobem ovlivnily život obyvatel Ďáblic, budeme projednávat veřejně.
  • Přidělování bytů a prostor ve vlastnictví městské části bude probíhat transparentně.
  • Chceme vést jednání bez argumentačních faulů. Otevřeme diskuzi o etickém kodexu zastupitele.

Život v Ďáblicích

 • V popředí našeho zájmu je osobní spolupráce s občanskými spolky, sportovními kluby a sdruženími a jejich podpora z rozpočtu obce.
  • Máme v úmyslu posílit kulturního života v obci na základě přání a vkusu jejích obyvatel.
  • Chceme podporovat vzdělání a komunitní setkávání dětí, dospělých i seniorů.
  • Máme zájem na rozvoji sportovišť a dětských hřišť adekvátně k nárůstu počtu obyvatel.
  • K řešení potřeb ďáblických obyvatel chceme přistupovat individuálně, naší cílovou skupinou budou zejména ti, kteří pomoc skutečně potřebují.
  • Budeme usilovat o vznik nových lékařských ordinací v Ďáblicích, a to hlavně praktického lékaře a další potřebné odbornosti.
  • Znovu otevřeme diskuzi o snížení daně z nemovitosti, za účelem pomoci všem obyvatelům, kteří čelí vysokému nárůstu životních nákladů.

Všechna naše snaha má za cíl vytvořit přívětivější Ďáblice pro všechny věkové kategorie. Neslibujeme nemožné, nebráníme se kritice spoluobčanů, uvítáme mezi sebe všechny, kteří se chtějí podílet na rozkvětu naší obce a vytváření přívětivé atmosféry mezi jejími obyvateli.