Údržba Mratínského potoka

Ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy a Odborem životního prostředí jsme zahájili čištění lapačů splavenin (dvou průtokových nádrží a propustku) v křížení Mratínského potoka s Cínoveckou silnicí. Po odstranění vegetace byl zbylý zvodnělý sediment pomocí pojízdného jeřábu s drapákem a pásového bagříku nakládán do bezodtokových kontejnerů a odvážen k likvidaci. Touto úpravou se za vyšších průtoků sníží riziko ucpání česlí ve vtoku do trubního obchvatu Blat.

Zanesené nádrže spadaly v Ďáblicích mezi témata, která někdy mohou působit jako dlouhodobě neřešená. Čištění lapačů předcházely schůzky a jednání se zástupci SVM MHMP, OSI MHMP, PVK, vodoprávního úřadu Prahy 8, Povodí Labe, ředitelem OTV MHMP, ředitelem OCP MHMP, ředitelem PVS, ředitelem Lesů hl. m. Prahy, ředitelkou MHMP a pražskou radní pro životní prostředí. Po více než roce usilovné a časově náročné práce se podařilo přimět odpovědné orgány k realizaci účinného opatření. Obdobný charakter mají v Ďáblicích i další problematiky, jejichž aktuální vývoj můžete sledovat na ďáblických webových stránkách v adresáři O Ďáblicích → Diskutovaná témata.

Na Mratínském potoce nás čeká ještě další práce, například na určení stálého správce lapačů splavenin, přimět správce toku a vlastníky pozemků k průběžné údržbě v rozsahu stanoveným zákonem, požadovat po vodoprávním úřadu a Magistrátu hl. m. Prahy zpracování projektů úprav protipovodňových opatření, aktualizovat studii revitalizace toku z r. 2013 a rozšířit ji o místní Územní systém ekologické stability (především biokoridor podél toku) a jednat s vlastníky pozemků o možnostech realizací úprav.

Niva vodního toku je rozmanité území. Obvykle skýtá přírodně bohaté lokality, v kterých se vyskytuje mnoho druhů organismů. Rozmanitost je důležitou charakteristikou zdravé krajiny, určující počet druhů organismů, ale i neživé přírody a lidské kultury. Byla by škoda nechat jeden z mála vodních toků na severovýchodě Prahy zapomenutý a nevyužít jeho potenciál. Naším cílem je funkční celek rekreačních, krajinotvorných, ekologických a hydrologických prvků Mratínského potoka.

Martin Tumpach

2 komentáře u „Údržba Mratínského potoka“

  1. O Mratínský potok se zajímám už od roku 2007. Alespoň jedenkrát za rok jdu k rybníku Parkán a k Ohradě. Fotografuji. Děkuji za informace k čištění. Text o čištění důležitých míst potoka byl M. Tumpachem vložen 3.5.2019. Hovoří za kolektiv. Prosím, kdo za Ďáblice v minulých 2-3 letech připravoval akci, kdo ji patrně letos na jaře za Ďáblice realizoval.
    Vím, že David Prokeš se svým kamarádem na jaře sami půl dne čistili potok u Blat / v DZ byla o tom zmínka/. Můžeme o obou těchto aktivitách vědět více? děkuji Milada Stroblová

    1. Článek byl psán pro Ďáblický zpravodaj na začátku roku 2018, kdy měl Mratínský potok v gesci tehdejší místostarosta Martin Tumpach.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *