Demolice U Spojů

Reakce ďáblického občana Milana Filipa na informace z 8. zasedání zastupitelstva MČ.

Zřejmě bydlím v jiném Šmoulově, jak tady tomu říká pan starosta „velmi vtipně“!. Bude nás tady zřejmě více takových překvapených. Mezi námi je i pan Hájek, z našeho domu č.p. 541, který Vás v této záležitosti osobně navstívil pana místostarostu Ing. Hrdličku. Jak pan místostarosta připomněl na zastupitelstvu.

Takže k věci, v pondělí 13.ledna se poprvé objevili v areálu firmy pracovníci firmy Švestka, aby se tu pustili do demolice objektů. Následně už od středy se začalo s demolici, jak můžete vidět na fotce z poloviny týdne, stále tu u vstupu na staveniště nebyla žádná informace o bourání. Vzhledem k tomu, že se začalo plechovými a zděnými garážemi táhnoucími se dozadu areálem, „nebylo“ zřejmě nutné nikomu nic v okolí oznamovat. Teprve v pátek odpoledne se u závory objevilo rozhodnutí o povolené demolici. Pokud se týká okolních bytovek č.p. 539,540 a 541 do dnešního dne tu nikdo na naše vchody nevyvěsil ani větu, to jen k prohlášením pana místostarosty na zastupitelstvu a také příslibu panu Hájkovi, který ho navštívil v této věci osobně.

O vlastní demolici objektu „Bývalé polygrafie“ nás informoval bývalý bezpečnostní technik areálu VegaComu v neděli večer v půl deváté, s tím že přislíbil investorovi, že obejde domy. Se slovy, že si máme přeparkovat z naší cesty stranou, která vede podle bývalého objektu, že se bude demolovat. Přiznám se, že jsem tam chtěl auto naschvál nechat. Nepředstavuji si tak informování dotčeného sousedního pozemku, o kterém místostarosta tak ohnivě hovořil se starostou na únorovém zastupitelstvu.

Támhle když městská policie ve spolupráci s firmou zajišťuje čištění ulic, všude visí dopředu několik dní informace a tady nic. Ale dobře, že jsem ho tam nenechal, spadl jim sloupek objektu na centrální přívod elektřiny a odstavil nás překvapivě od proudu. Utrpělo by moje auto, stálo původně hned vedle. Můžete mi povědět, tedy kdy nás měla firma o harmonogramu informovat, vždyť ani ve vašem Zpravodaji na konci roku nic nebylo a do dneška tady žádný papír od investora na vchodech nevisel??? I když to pan místostarosta panu Hájkovi taky zmínil, že se tady informace na vchodech
objeví.Ještě v létě se hovořilo o tom, že tu může být ve Šmoulově výzkumný
ústav a nikdo nic nevěděl. Ochranný plot stavby se objevil až po zbourání
polygrafie.

Ještě mě překvapila jedna věta pana starosty na Zastupitelstvu,
který jak se zdá, námi voliči pohrdá. Věřím, že se mu to ve volbách vrátí!
Každému podle jeho zásluh. Jde o vyjádření, že se narovná situace, kdy jsme
měli parkovat na cizím pozemku a že nic už léta nedelame. Tak v prvé řadě k
tomu uvedu, že uvnitř parkovali pouze ti, co měli dohodu a platili si za to.
Za druhé to bylo i několik lidí z okolí, nejen odsud z bytovek U Spojů. Za
třetí ostatní jsme parkovali do doby demolice buď na našich pozemcích nebo u okraje obslužné komunikace, což je běžné po celých starých Ďáblicích, žádná specialita. Tedy nic neoprávněného! Takže taková prohlášení na
zastupitelstvu beru spíše jako neúctu k voličům! Naopak problémy s
parkováním nám tady díky této výstavbě vyvstanou. Zvláště, když jsme se od stavbyvedoucího demoliční čety dozvěděli, že se to týká i obou příjezdových cest. Jsme tady U Spojů hrdí na ten zelený ostrůvek mezi zástavbou a bohužel to s ním nevypadá dobře, možná o část zeleně přijdeme.

Variant řešení je několik a co teprve najít shodu uvnitř jednotlivých SVJ a pak se nějak dohodnout všechny správy domů tady. Myslím osobně, že nás čekají krušné chvíle, alespoň to mohu říci k našemu SVJ v čísle popisném 541. Tolik jsem chtěl napsat k prohlášením na únorovém Zastupitelstvu.

S pozdravem
Milan Filip
provozovatel facebookové skupiny Ďáblice. eu

Původní statek dolního pana Steyskala

V době okolo 10 let. Myslíte si, že se v městské části Praha – Ďáblice
nemůže stát, aby developer bez povšimnutí veřejnosti i volených zástupců
získal povolení k demolici dvou zachovalých historických staveb, statků v
památkové zóně. Přesně to se stalo, podařilo se to soukromé firmě. ACTON s.r.o. Šenovská 90/7, Ďáblice, 182 00 Praha 8, zapsána v katastru nemovitostí.

Tuto nemovitost vlastnil po generace pán Steyskal Martin, jako celek a 25.08.2017, se tato nemovitost zapsáním do katastru nemovitostí převedla, na výše uvedenou firmu. Vzápětí po převedení na současného majitele (pana
Kopeckého ) se začalo bourat! Mnoho let ve spodní části byl pouze prohnutý v jednom místě krov střechy, kde ze dne na den po převodu střecha spadla. Tím nastali další demoliční práce. Nedalo mi a musel jsem se informovat zda je vydán demoliční výměr. V mém cítění pro danou oblast, jsem kontaktoval i NPÚ

Národní památkový ústav, územní odborné, pracoviště v hlavním městě Praze. Po konzultaci se stavebním úřadem jsem byl zděšen! Bylo nahlášeno na stavebním odboru Prahy 8, pouze oprava střešní krytiny. NPÚ se v této věci začalo blíže zabývat, do té doby netušili, že v památkovém jádru zóny
probíhají úpravy a demolice objektů. Z toho pramení, že nebylo vydané
povolení! Po rozhovoru s pracovníkem oddělení specialistů, památkového
ústavu, mi bylo řečeno, že majiteli mohou udělit pokutu ve výši 50 000,- Kč.

Jak mě bylo oznámeno to není hlavním předmětem, ale mají zájem znát budoucí realizaci projektu majitele o dané budoucí stavbě. V té době nebylo ze strany majitele znám budoucí záměr s tímto pozemkem po likvidaci. Po celou dobu mě zajímalo zda tyto budovy statku a celá plocha zachová svou
konfiguraci urbanizace v daném prostoru starých Ďáblic, v rámci památky.
Cenné eklektické stodoly s půlkruhovým zdobně vyzděným větracím průduchem a slepými segmentovými arkádami jsou rovněž součástí čp.3, parcelní číslo 17/2, celé ztvárnění stodol je v lidové architektuře, cenný dochovaný úkaz hospodářských budov.

Horní části, bývalého teletníku, byla budova zrekonstruována na byty a ubytovnu. Je to stále v majetku Martina Steyskala. Zde byl možný citlivý zásah do rekonstrukce zachována řada důležitých architektonických prvků. Nechce se mi ani proto věřit, že o tom ani radnice neví! Osobně jsem o tom informoval starostu Ing. Růžičku Miloše, 17. 9. 2017! Byty místo stodol! Tento týden jsem byl seznámen od vyměřujících geometrů! V humoru na závěr: “ ďábel nemá kopyta a rohy! “ Veřejní funkcionáři v samosprávě, veřejné státní správě a úředníci, skutečně musí zastávat veřejnou funkci. Jak říká ústava, musejí konat v zájmu všech občanů, nikoliv v zájmu osobním. Jakmile nastává problém střetu zájmů, sahá se k takovým zákonům po celé České republice.

Ve výše uvedeným jsem poukazoval na celou řadu právních porušení. V mém nálezu kauzy, bych nově konstatoval: “ po telefonickém rozhovoru dne 17. 2. 2020, s úřadem Zenklova 1/35 Praha 8 Libeň, stavebním odborem územního rozvoje a výstavby, s paní referentkou Ing. Ryvorovou Janou. Která mě konstatovala, že na pozemek K.ú. parcelní číslo 1/2 Praha Ďáblice bylo vydáno rozhodnutí ze dne 18.10. 2018 povolení k odstranění budov v havarijním stavu. Z toho pramení, že povolení bylo vydáno zpětně, když byla provedená demolice objektů. Poškození objektů bylo zahájeno před dnem 25.08. 2017. Demolice probíhala bez povolení! Ve stejný den jsem se telefonicky kontaktoval NPÚ- Národní památkový ústav – územního odborného pracoviště, Na Perštýně 356/12 Praha 1 Staré Město.
Oddělení specialistů Ing. Josefa Bambase, konstatoval, že vydali k demolici,
která již probíhala zamítavé rozhodnutí. V průběhu kontaktoval ve spolupráci s Ing. arch . Kolářovou z MHMP OPP.

Upozornil bych, že byla porušena vyhláška o památkové zóně ( jádru staré Ďáblice ) 15/1991, Vyhláška o prohlášení části území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Rád bych upozornil pana starostu Ing. Miloše Růžičku, radu a zastupitelstvo, městské části Praha – Ďáblice. Byl bych velice potěšen kdyby zastupovali místní občany, slušnou formou a neignorovat porušení vyhlášky, nebýt “ slepí “ ve veřejném prostoru. “ Mysleme dopředu “ pro další generace, nebuďme ignoranti a nenechme za sebou spálenou obec. Ale v tom našem myšlení nezapomeňme na naše kořeny, identitu v součinnosti s místem, odkud jsme a pocházíme. S tím návazně spolutvořené tradice. Co by se dalo obecně nazvat naším domovem. Okruh souvěrců, dům, v kterém žijeme, naše
obec a krajina.

Pozler Petr

O většině věcí, které tady jsou uvedeny jsem nebyl informován.

Starosta Ing. Růžička na 8. zasedání zastupitelstva dne 19. 2. 2020

Přehled stavebních záměrů v MČ

Multifunkční (sportovní) hala

Plánované za fotbalovým hřištěm na konci ulice Hořínecká. Hala je plánována z lehké ocelové konstrukce s pláštěm ze zateplených sendvičových panelů. Dle projektu z listopadu 2017 bude zastavěná plocha 2002,5 m2, Výška v hřebeni 9,44 m. Téma hojně diskutované na zasedání zastupitelstva i na stránkách Ďáblického zpravodaje. Informace o projektu jsou k nalezení na stránkách SK Ďáblice.

Obytný soubor (řadové domy) „Pod Hvězdárnou“

Řadové domy na prostranství naproti restauraci Květnová, vymezeném ulicemi K Náměstí, Kučerové a Hřenská. Půjde o 24 dvoupodlažních řadových domů s celkovou zastavěnou plochou 5 099,6 m2. Viz článek níže. Odkaz na prezentaci na webových stránkách MČ.

Bydlení Ďáblice

Řadové domy ve Statkové ulici. Jde o 37 dvoupodlažních řadových domů o celkové zastavěné ploše 3 384 m2. Odkaz na prezentaci na webových stránkách MČ.

Obytný soubor Areál Ďáblice

Řadové domy ve Statkové ulici (bývalý areál Vegacomu). Jde o 134 dvoupodlažních řadových domů a čtyři třípodlažní bytové domy. Odkaz na prezentaci na webových stránkách MČ.

Bytový dům Akcíz

Projekt městské části. Stavby nedaleko křížení ulic Ďáblická a Hřenská. Dle informací z března 2018 jde o dvoupodlažní budovu s 501,9 m2 zastavené plochy a šestnácti různě velkými byty. Dle informací z radnice bude projekt ještě přepracován a upraven do stavu vyhovujícímu všem povinným požadavkům a normám. Na webových stránkách MČ je k nalezení zevrubná studie, aktuální k lednu 2020. Odkaz na web MČ.

Aktuálně dostupné informace o podobě záměru jsou k 01/2020:

Rekonstrukce (starého) obecního domu Ke Kinu

Celková rekonstrukce v 2. pol. roku 2020 v odhadované ceně 20 000 000 Kč. Prezentace ne webu MČ.

Výstavba řadových domů „Pod hvězdárnou“

Zastupitelé za STAN na únorovém zasedání ZMČ schválili smlouvu O investiční činnosti a vzájemné spolupráci se společností M Ďáblická s.r.o. Smlouva upravuje podobu a způsob výstavby řadových domů na prostranství, vymezeném ulicemi Květnová, Kučerové, K Náměstí a Hřenská. Studii projektu je možné si prohlédnout na webových stránkách MČ. Investor se zavazuje poskytnout MČ finanční podíl na nákladech spojených s realizací veřejné dopravní a technické infrastruktury, a jiné veřejné infrastruktury vyvolané Záměrem Investora ve výši 6 265 900 Kč. MČ se zavazuje vyjádřit se kladně ke všem řízením, bude-li Záměr Investora realizován při respektování smluvních podmínek.

Na tak velký stavební záměr bychom měli nahlížet i v měřítku celých Ďáblic. Kvalifikované rozhodnutí pak nelze učinit bez kontextu budoucí zástavby okolních pozemků (např. návaznosti ulic, vzájemná interakce budov, harmonický pohled od hvězdárny apod.). Jediná znalost vychází z Územního plánu, který je pro takové posouzení příliš všeobecný. Vyjádření vedení MČ na zasedání ZMČ zní Bylo zjištěno, že okolní pozemky jsou obytné zóny. Nemáme pocit, že bychom potřebovali řešit celé území od Kučerové až po Ďáblickou“.

Smlouva bohužel vůbec neřeší, jak bude naloženo se stávající zelení. Dle vyjádření místostarosty na zasedání ZMČ se otázka zeleně bude řešit až následně při vyjádření MČ k územnímu rozhodnutí (Smlouva MČ zavazuje ke kladnému vyjádření) a borovice-místní dominanta by měla být zachována.

MČ se Smlouvou zavazuje, že na úpravy odpadového hospodářství a autobusové zastávky při ulici Hřenská zajistí potřebná povolení na svoje náklady, mimo náklady na projektovou dokumentaci, se zdůvodněním na zasedání ZMČ, že „taková je dohoda“. Otázkou je, zda se nešlo dohodnout pro MČ výhodněji.

MČ po realizaci Záměru převezme do správy veřejné komunikace, chodníky, parkovací stání a veřejnou zeleň. Jejich konkrétní podoba, potřebná pro stanovení rozsahu a náročnosti údržby není stanovená.

Jedná se o rozsáhlý stavební projekt na exponovaném místě obce, důležitý i z hledisek celkového dopadu na harmonii krajiny a provozních režimů. Investor vychází MČ v mnoha věcech vstříc a je dobře, že zástavba bude realizována ve spolupráci s MČ. Samotný záměr je lokalitě přiměřený, proto je škoda, když byla Smlouva schválena bez zapracování věcných připomínek zastupitelů ze sdružení nezávislých kandidátů a některých stavebních odborníků z Ďáblic. Dle mého názoru by se o něco konstruktivnější diskuzí dalo dojít ke Smlouvě, akceptovatelné pro všechny zastupitele a s většími jistotami pro MČ. Jak dobře byly podmínky spolupráce MČ s Investorem nastavené, ukáže čas.

Martin Tumpach, zastupitel

Jak se nás dotýká návrh Metropolitního plánu

Metropolitní plán má za úkol nahradit stávající Územní plán z roku 1999, jehož platnost končí v roce 2022. Územní plán je předpis, který určuje, jak se bude město v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet. Kde se stavět smí a kde nesmí, kde má vzniknout park, kudy povede nová silnice, kde mají být školy, školky a nemocnice a jak moc se má proměnit podoba každé části města. Musí přitom nastavit vyvážené podmínky mezi veřejným zájmem a soukromými zájmy obyvatel, stavebníků a investorů, to celé v zájmu udržitelného rozvoje města. Úkolem plánu je sladit všechny tyto mnohdy protichůdné požadavky a vytvořit tak přehledné a stabilní prostředí, kde platí jasná pravidla. Územní plán tak nejen stanovuje určité limity, ale zároveň vlastníkům garantuje právo využívat pozemky v souladu se schválenými regulativy. Stavební úřady tyto pravidla musejí respektovat při vydávání svých rozhodnutí.

V Ďáblicích vychází Metropolitní plán svým rozsahem z Územního plánu a plocha určená k zástavbě se výrazně nemění. Z větší části se nám spíš otevírá prostor k zapracování připomínek, které nebylo možné promítnout do stávajícího Územního plánu. Patrnou změnou je příležitostné nahrazení Izolační zeleně a Lesních porostů všeobecným pojmem Krajinné rozhraní (např. podél Cínovecké) a Veřejné vybavení na konci ulice K Lomu Zastavitelnou obytnou lokalitou. V podobném principu je návrh Metropolitního plánu v některých lokalitách méně konkrétní než Územní plán. Úpravy však stále umožnují využívat lokality pro účel definovaný ve stávajícím Územním plánu. Plochy před Vlnou a Multifunkčním domem se mění z Všeobecně smíšené na Plochy občanské vybavenosti. U policejního areálu posouvá návrh Metropolitního plánu Zastavitelnou transformační plochu s obytným využitím až k Mratínskému potoku, za Cínoveckou ulicí navrhuje vyústit podzemní vedení rychlodráhy a Zeleň městskou a krajinnou podél skládky nahrazuje pojmem Pole (vše rozporujeme).

V úterý 27. 6. proběhla v ZŠ U Parkánu veřejná beseda se zástupci obce a architektem osloveným městskou částí. Paralelně probíhalo i veřejné projednání návrhu Metropolitního plánu na Výstavišti. Bohužel se nedaly stihnout obě akce najednou. I tak z řady jednání vyplynulo 18 připomínek, které po projednání zastupitelstvem MČ budou vzneseny na Magistrát hl. m. Prahy. Některé připomínky byly podány hromadně v rámci Svazu městských částí.

Aplikace pro prohlížení návrhu Metropolitního plánu.

Martin Tumpach