Skončil šéfredaktor Ďáblického zpravodaje

V létě 2019 dosadili radní zvolnení za STAN do funkce šéfredaktora pana Alexandra Klimenta. Pan Kliment společně s kolegou Kubcem se byli představit zastupitelům na 5. zasedání zastupitelstva MČ. Působení obou pánů v redakci Ďáblického zpravodaje bylo z hlediska jeho čtenářské atraktivnosti přínosem. Bohužel problémy s velmi svérázným výkladem Pravidel pro vydávání ĎZ přetrvávaly.

Články některých ďáblických obyvatel nebyly otiskovány vůbec. Neotisknout článek je právo redakce. Ostatně někdy to ani z kapacitních důvodů není možné. V takovém případě by mi přišlo přinejmenším vhodné, aby přispěvatel dostal zpětnou vazbu, že jeho článek nebyl zařazen do tisku a stručné odůvodnění i s informací, kdo o tom rozhodl. Myslím, že by to ve standardních objemech zaslaných textů nebyla pro redakci velká zátěž a předešlo by se mnoha nepříjemnostem.

Pan Kliment mě z profesního hlediska zklamal svým silným komentářem v únorovém vydání ĎZ. Vulgárních výrazů bychom se všichni měli (nejen) při veřejné komunikaci vyvarovat.

Starosta Ing. Růžička se na 8. zasedání ZMČ k situaci vyjádřil následovně: Oba dva novináři, kteří vám byli představeni a kteří měli chuť dělat jako místní občané Ďáblický zpravodaj tak po zkušenostech které měli které nabyli, myslím si že i na vašich stránkách nebo na těch které Martin Tumpach nejvíc rediguje nebo kam dává ty nezkreslené informace tak tam se tedy i on dozvěděl, že se o něm mluví bez něj a teď to parafrázuji a neměl bych za něj, můžeme ho požádat o oficiální vyjádření, měl toho lidově řečeno plné už zuby a neměl zapotřebí pro obec zdarma dělat za okolností, které celou tu věc provázeli a i je poškozovalo pokud byli veřejně v médiích napadání způsobem jakým byli napadávání chtěli chránit svoje jméno a proto se rozhodli, že nebudou s náma všema, nebudu na nikoho ukazovat, s náma všema spolupracovat. Byli překvapeni jakým způsobem může, můj názor, až agresivně až nenávistně probíhat komunikace sdělil mi že podcenil tento moment, že může probíhat i v malé vesnici jestli se nepletu, tak ňáké krátké oficiální zdůvodnění přidal do zpravodaje a případně ho můžeme požádat o nějakou komunikaci tady další jestli je potřeba jestli je ochoten.

Minimálně příspěvky na tomto webu bych za agresivní až nenávistné neoznačil. Nechávám na čtenáři, ať si udělá vlastní obrázek. Na 8. zasedání ZMČ jsem zmínil, že mi přijde vhodné zapojit do případného dalšího výběru členů Redakce a Redakční rady Ďáblického zpravodaje všechny zastupitele, jako prevenci podobných neshod. Jediná reakce vedení MČ:

To je tvůj názor, na to máš právo.

Martin Tumpach, zastupitel

Otevřený dopis šéfredaktorovi Ďáblického zpravodaje panu Alexandru Klimentovi

Jelikož je to přes tři měsíce, co jsem pana šéfredaktora oslovil a dosud nepřišla odpověď, táži se nyní i formou otevřeného dopisu.

Vážený pane šéfredaktore,

rád bych se dotázal na Váš názor na bod pravidel pro vydávání Ďáblického zpravodaje čl. VII odst. 3.
„Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok s výjimkou názorových příspěvků zastupitelů. Zastupitelé mají právo na otištění svého názorového článku v aktuálním tištěném čísle ĎZ, pokud tomu nebrání vážné důvody. O výběru příspěvků ke zveřejnění rozhoduje redakce. V případě článku, na jehož zveřejnění není jednotný názor, rozhoduje redakce hlasováním.“ Lze Váš výklad tohoto bodu Pravidel chápat tak, že zastupitel má nárok na otištění názorového příspěvku, který Redakce může libovolně krátit či odsunout jeho vydání bez odsouhlasení autora?

Vyjádření redakce, otištěné u názorových příspěvků ve vydání Ďáblického zpravodaje z listopadu 2019

Podle mého názoru tento výklad otevírá prostor pro účelové vynechání kritických částí textu nebo ztrátu aktuálnosti sdělení (jak se dle mého mínění v obou případech již stalo v několika vydáních ĎZ). Smysl ustanovaní čl. VII odst 3. Pravidel vnímám především jako možnost zastupitele prezentovat i nepopulární názor bez zásahu Redakce. Pokud je tomu jinak, rád si nechám výklad pravidel erudovaně vysvětlit.

Ohledně Ďáblického zpravodaje je ještě víc věcí, které mne znepokojují.

Na červnovém zasedání zastupitelstva zmínil starosta Ing. Růžička v souvislosti s nepřesnou informací o zavření sběrného dvora do záznamu: „Přiznávám se, že jsem ve finále před podáním do tisku zasáhl. Přistoupil jsem k cenzuře, tato zpráva nebyla otištěna.“

Osobně bych raději na místo cenzury viděl vyjádření radnice s uvedením informací na pravou míru. Dle mého názoru jde o typický případ pro využití čl. VII, odst. 4, písm. a) Pravidel pro vydávání ĎZ. „Vydavatel může reagovat na příspěvky čtenářů ve stejném čísle, ve kterém mají být uveřejněny, pokud jsou zásadní informace v daném článku chybné, zavádějící nebo nepravdivé a jejich upřesnění nebo uvedení na pravou míru v zájmu informovanosti veřejnosti není vhodné odložit až do příštího čísla. „, který bývá v současné době spíše zneužíván ke snižování věrohodnosti oponentů.

Oslovil mě jeden z občanů Ďáblic, který měl údajně od starosty dostat dopis se sdělením, že jeho články nebudou do odvolání v Ďáblickém zpravodaji otiskovány. Další obyvatelka Ďáblic se na mne obrátila s tím, že svoje články zasílá do redakce a nejen, že nejsou otiskovány, ale není na jejich zaslání ze strany redakce vůbec reagováno.

V poslední době se až příliš často k současnému vedení kritické články do tištěného zpravodaje „nevejdou“ (např. reakce paní. Hrazimové na starostův komenář)

Na červnovém zasedání ZMČ jste zmiňoval dbaní na etiku obsahu Zpravodaje. Osobně mi přijde krajně neetické vydat redakcí upravený text bez odsouhlasení úprav autorem. Měl jsem za to, že autorizace textů je v prostředí tištěných periodik běžná. Rád bych znal Váš názor jako zkušeného odborníka v oblasti médií. Rovněž bych se v tomto ohledu rád zeptal, zda se dle Vašeho názoru vztahuje text v tiráži „Vydavatel si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit, krátit, případně nepřijmout k otištění.“ i na příspěvky zastupitelů MČ? 

Za případnou odpověď předem děkuji.

S pozdravem Martin Tumpach, zastupitel

Vyjádření ke Komentáři místostarosty p. Hrdličky v květnovém vydání zpravodaje.

místostarosta Ing. Jan Hrdlička

„Opakovaně jsme postaveni před otázku, co s příspěvky kolegy zastupitele Martina Tumpacha“

„My“, tedy dle podpisu pan Hrdlička a „vedení MČ“ (zřejmě myšlena Rada MČ). Neměla by před tuto otázku být stavěna Redakce ĎZ či šéfredaktor/ka? Tedy v ideálním případě, kde Rada MČ do obsahu nezasahuje.

Pokud nějaký text zašlu k otištění do Ďáblického zpravodaje, je tím myšleno, že bych byl rád (dle slov p. místostarosty „vyžaduji“) aby byl otištěn. To je důvod, proč ho k otištění posílám.

Radní sice nepovažují za výsadu možnost komentování článků v aktuálním čísle, nicméně takovou možnost Pravidla pro vydávání ĎZ dovolují a osobně bych se nebál to výsadou nazývat.

Ve výčtu nepravd má p. místostarosta jedinou pravdu a to, že zasedání skutečně začalo kolem šesté hod. Za zmíněnou půlhodinovou nepřesnost se tímto omlouvám. Řešení začátku zasedání na stránkách Zpravodaje opravdu nevyžaduji.

Že zastupitelé dostali návrh smlouvy a nedostali její konečnou verzi se s p. místostarostou shodneme. Proto mi není zřejmé, kde p. místostarosta vidí nepravdu.

Odůvodnění neotištění mého článku jsem od šéfredaktorky dostal (viz článek níže) a o důvodech plného rozsahu a neaktuálního obsahu v nich nebyla zmínka. Zde zjevně uvádí nepravdu p. místostarosta. I tak je neotištění názorového článku zastupitele v rozporu s Pravidly pro vydávání Ďáblického zpravodaje, na která se p. místostarosta v začátku svého komentáře odvolává.

Martin Tumpach

Názory zastupitelů na neotištění textu v ĎZ

Všem zastupitelům jsem jednotlivě položil otázku zda podle jejich názoru došlo neotištěním mého článku v Ďáblickém zpravodaji k porušení čl. VII, odst. 3 Pravidel pro vydávání Ďáblického zpravodaje. Z 14ti oslovených reagovalo pět.

Bojím se, že pro objektivní posouzení celé záležitosti nemám dostatek
informací a ani vůli je vyhledávat, neb to celé nepovažuji za téma hodné obětování mého času. Ale nezávidím ani tomu, kdo má času tolik, že je ochoten se v tomto takto patlat.
Tomáš Dvořák

Myslím si, že takové články (a především o takové délce) do Zpravodaje
nepatří.
Simona Dvořáková

Podobné komentáře o průběhu zasedání ZMČ na stránky Zpravodaje nepatří. Jsou to přeci veřejná zasedání, každý tam může přijít, seznámit se se závěry a usneseními, každý si může poté pustit nahrávku. A toto platí pro všechny zastupitele, abyste si nemyslel, že se jedná pouze o Vás. A Váš příspěvek měl být zveřejněn na webových stránkách MČ, což jak vidím nyní se stalo. Jan Hrdlička

Podle mě dle čl. 3 mají zastupitelé právní nárok na otištění svého
názorového článku v aktuálním tištěném čísle ĎZ.
Tj. dle mého názoru došlo k porušení Pravidel pro vydávání ĎZ.
Marek Pěkný

Domnívám se, že zveřejnění nebránily vážné důvody, a proto měl být zveřejněn!
§ 11a Doplňující informace
(1) Dotčený člen zastupitelstva územního samosprávného celku může požadovat
na vydavateli uveřejnění doplňující informace, pokud vydavatel periodického
tisku územního samosprávného celku
a) neuveřejní sdělení podle § 4a po dobu 3 měsíců ode dne doručení tohoto
sdělení vydavateli,
b) neuveřejní sdělení podle § 4a v nejbližším následujícím vydání u
periodického tisku územního samosprávného celku, pokud ve lhůtě 3 měsíců ode
dne doručení tohoto sdělení vydavateli není vydán, nebo
c) uveřejní sdělení podle § 4a, avšak člen zastupitelstva bude mít za to, že
vydavatel mu neposkytl přiměřený prostor podle § 4a.
Vydavatel je povinen doplňující informaci uveřejnit v periodickém tisku
územního samosprávného celku, ve kterém neuveřejnil nebo neposkytl přiměřený
prostor sdělení podle § 4a.
David Prokeš

Povinnost uverejnit clanok/nazor zastupitela nevychadza len z nasich
pravidiel, ale aj z tiskoveho zakona z ktoreho nase pravidla vychadzaju.
Pozri si:
§ 4a,
Sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku
Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen
poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a
poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory
členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto
územního samosprávného celku.
§11a
Doplňující informace
(1) Dotčený člen zastupitelstva územního samosprávného celku může požadovat
na vydavateli uveřejnění doplňující informace, pokud vydavatel periodického
tisku územního samosprávného celku
a) neuveřejní sdělení podle § 4a po dobu 3 měsíců ode dne doručení tohoto
sdělení vydavateli,
b) neuveřejní sdělení podle § 4a v nejbližším následujícím vydání u
periodického tisku územního samosprávného celku, pokud ve lhůtě 3 měsíců
ode dne doručení tohoto sdělení vydavateli není vydán, nebo
c) uveřejní sdělení podle § 4a, avšak člen zastupitelstva bude mít za to,
že vydavatel mu neposkytl přiměřený prostor podle § 4a.
Vydavatel je povinen doplňující informaci uveřejnit v periodickém tisku
územního samosprávného celku, ve kterém neuveřejnil nebo neposkytl
přiměřený prostor sdělení podle § 4a.
(2) Člen zastupitelstva územního samosprávného celku, na jehož žádost byla
vydavatelem uveřejněna doplňující informace podle tohoto zákona, nemůže
požadovat uveřejnění další doplňující informace k této doplňující informaci.
§15a
(2) Žádost o uveřejnění doplňující informace musí být vydavateli doručena
nejpozději do 3 měsíců
a) od marného uplynutí lhůty podle § 11a odst. 1 písm. a),
b) ode dne, kdy mělo být sdělení podle § 4a uveřejněno v nejbližším
následujícím vydání periodického tisku územního samosprávného celku, který
není vydán ve lhůtě 3 měsíců, nebo
c) ode dne, kdy sdělení podle § 4a v periodickém tisku územního
samosprávného celku bylo uveřejněno, ale člen zastupitelstva má za to, že
mu vydavatel neposkytl přiměřený prostor podle § 4a,
jinak právo na uveřejnění doplňující informace zaniká.
Radimír Rexa

Otevřený dopis zastupitelům k cenzuře Ďáblického zpravodaje

Vážení kolegové,

se zklamáním musím konstatovat, že mi v rozporu s čl. VII, odst. 3. Pravidel pro vydávání Ďáblického zpravodaje (odhlasované zastupitelstvem) nebyl ve zpravodaji otištěn článek, pojednávající o průběhu posledního zasedání ZMČ. Článek je psaný slušně a nikoho nenapadá. Jako odůvodnění mi bylo sděleno, že

„zápis ze ZMČ byl už v minulém ĎZ a v tomto čísle by tedy neměl smysl“.

Souvislost zápisu ze ZMČ s pohledem zastupitele na průběh jednání mi není zřejmý. Následně mi bylo přislíbeno publikování článku na webu MČ, což se do této chvíle nestalo /pozn. zřejmě na základě tohoto dopisu byl následně článek publikován na webu MČ/.

Pominu-li „drobnosti“, že už třetí číslo je vydáváno bez Redakce a Redakční rady a snaha tento stav řešit je zastupitelskou většinou STAN soustavně odmítána (viz pozn. dole) i to, že jsou přes můj nesouhlas moje texty opakovaně upravovány a v posledním případě i prokládány jinými texty a fotografiemi (?!) je i tak situace na hraně svobodného projevu a to i přes deklaraci v předvolebním programu STAN Ďáblice

Zachováváme úctu k principům demokracie a právům občanů. I nadále umožníme každému možnost vyjádřit svůj názor během veřejných jednání zastupitelstva. Provedli jsme změny jednacího řádu zastupitelstva v duchu našich Cílů a konceptu „otevřená obec“ a v nastaveném trendu chceme pokračovat. Ďáblický zpravodaj stejně jako činnost redakční rady jsou jasně a veřejně vymezeny jeho statutem. I nadále se zasadíme o vyvážený obsah a stoupající etickou úroveň – místní tiskovina dává prostor i opozičním nebo kritickým hlasům.

Po odeslání mých materiálů do Zpravodaje na uvedenou e-mailovou adresu mi po pěti dnech dorazil text zpátky, okomentovaný jedním z radních s výzvou k úpravě jednotlivých článkům. Např.:

Zde máš přesně označit, koho a kde v textu cituješ.

nebo

„pokud to nevypustíš, okomentuje to /radní/ delším článkem.“

Takové jednání považuji ve fungující demokratické správě obce  za nepřípustné.

S pozdravem

Martin Tumpach

Pozn.: Nepřijatý protinávrh Ing. Rexy na doplnění Redakční rady na 2. zasedání ZMČ 19. 12. 2018, bod 20. a nepřijaté protinávrhy na doplnění Redakční rady můj a Ing. Rexy na 3. zasedání ZMČ 13. 2. 2019, bod. 10.

K diskuzi nad vydáváním Ďáblického zpravodaje

Dle Pravidel pro vydávání Ďáblického zpravodaje vydává MČ zpravodaj za účelem poskytnout obyvatelům MČ objektivní, vyvážené a nestranné informace související s výkonem místní státní správy, plněním úkolů samosprávy a jí zřízenými orgány, informace týkající se společenského, kulturního, sportovního a dalšího dění v Ďáblicích a jeho okolí. Vydavatel poskytuje přiměřený prostor pro prezentaci názorů všech zvolených představitelů obce a pro výměnu názorů občanů.

Vydavatel [čti radní] může reagovat na příspěvky čtenářů ve stejném čísle, ve kterém mají být uveřejněny, pokud jsou zásadní informace v daném článku chybné, zavádějící nebo nepravdivé a jejich upřesnění nebo uvedení na pravou míru v zájmu informovanosti veřejnosti není vhodné odložit až do příštího čísla.V praxi to funguje tak, že připravený zpravodaj putuje ke kontrole radním a na základě jejich připomínek je někdy dodatečně upravován. Následně starosta dodává svůj text, který obvykle reflektuje zbytek obsahu zpravodaje.

Dále existuje Redakční rada, volená zastupitelstvem, která posuzuje podobu jednotlivých čísel ĎZ, ale nezasahuje do jejich přípravy. Má lichý počet členů, minimálně 3. V současné době je v Redakční radě p. Štuka (zvolený za koalici), p. Veselý (zástupce občanů) a redakční radu opustila pí. Schmiedová (zvolena za opozici). Analogicky bych předpokládal, že doplnění Redakční rady bude někým z opozice a přijde mi velká škoda, že u návrhu opozičního kandidáta se pět zastupitelů za STAN vyslovilo proti a stejný počet se zdržel, a proto návrh nebyl přijat.

Ďáblickému zpravodaji tak přeji do roku 2019 funkční a vyváženou Redakční radu, spokojené čtenáře, pestrou a konstruktivní diskuzi a redaktory s takovým prostorem k tvorbě, jaký potřebují. Protože moje přání do nového roku nebylo v prosincovém vydání otištěno, přeji dodatečně i všem čtenářům zpravodaje do nadcházejícího roku hlavně zdraví, mnoho radosti a spokojenosti a sílu s lehkostí čelit všem starostem. Nenechte si nikým a ničím brát dobrou náladu. Ať vaše kroky v novém roce vedou jen po těch cestách, které vás bezpečně dovedou k vysněným cílům…

Martin Tumpach, zastupitel