Postřehy ze 14. zasedání zastupitelstva MČ

konaného dne 21. 12. 2020

Z jednání zastupitelstva je pořizován zápis a zvukový záznam.

V pět hodin zahájil radní Dvořák zasedání a nechal hlasovat o jeho programu, který byl schválen všemi přítomnými hlasy. Po té byly náhradními členy návrhového výboru zvoleni radní Dvořáková a zastupitel Pěkný. Následovala formální kontrola zápisu z minulého jednání a bod Volný mikrofon, ve kterém nikdo nevystoupil.

Třetím bodem jednání bylo hlasování o rozpočtovém opatření č. 10/2020, s kolegy z Volby 2010 a OOOD jsme se hlasování zdrželi z důvodu, že nám nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru. Zastupiteli za STAN bylo rozpočtové opatření přijato.

Ve čtvrtém bodě jednání byl schvalován rozpočet MČ na rok 2021, který byl přítomnými zastupiteli za STAN schválen, ostatní se z výše uvedených důvodů hlasování zdrželi. Stejně tak u pátého bodu jednání „Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2026“, šestého bodu jednání „Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2021“, sedmého bodu jednání „Rozpočet ZŠ a MŠ U Parkánu na rok 2021“ a osmého bodu jednání „Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ U Parkánu na rok 2022-2023“.

Devátým, spíše administrativně formálním bodem jednání bylo provádění rozpočtových opatření koncem roku 2020. Zastupitelé Prokeš a Pěkný se hlasování zdrželi, všichni ostatní přítomní zastupitelé byli pro.

Následně vznesl starosta Růžička návrh o přesunutí bodu „Výstavba bytového domu, ul. Ďáblická“ na konec programu zasedání. Jelikož tento svůj návrh nijak neodůvodnil, hlasování jsem se zdržel. Ostatní přítomní zastupitelé hlasovali pro.

V desátém bodě jednání byla všemi přítomnými hlasy schválena Veřejnoprávní smlouva – SK Ďáblice 2021, na úhradu provozních nákladů oddílů fotbalu a tenisu v roce 2021.

V jedenáctém bodě jednání se hlasovalo o zakoupení sekačky a vertikutátoru v hodnotě 224.300,- Kč pro SK Ďáblice z.s. s veřejným příslibem, že materiál bude využíván i pro potřeby městské části. Zastupitel Rexa se hlasování zdržel, všichni ostatní přítomní zastupitelé hlasovali pro.

Ve dvanáctém bodě jednání všichni přítomní zastupitelé schválili úhradu svozu odpadu za II. pol. 2020.

Následovala všemi přítomnými zastupiteli schválená Zpráva o činnosti Kontrolního výboru a zastupiteli za STAN schválená Zpráva o činnosti Finančního výboru.

V patnáctém bodě jednání se schvalovaly finanční dary občanům MČ. S kolegy z Volby 2010 a OOOD jsme se hlasování zdrželi, kvůli kontroverzní částce 58 000 Kč darované panu J.F., údajnému „poradci starosty“. Na připomínku, že by na takovou částku měla být uzavřena smlouva reagoval starosta Růžička slovy: „uzavírání dohody by vyvolalo jiné otázky a jiné pochybnosti“. Přítomní zastupitelé za STAN hlasovali pro.

Šestnáctým bodem jednání byly Informace radních a zastupitelů. Starosta Růžička zastupitelům dlouze oznámil, že termín příštího jednání zatím neví. Místostarosta Hrdlička oznámil výběr dodavatele rekonstrukce starého obecního domu. Po té starosta obsáhle vysvětloval, proč mi radní neodpovídají na otázky. 

Starosta Růžička uvedl 17. bod jednání“ Výstavba bytového domu, ul. Ďáblická“ a následně předla slovo zástupcům investorů (Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou a Doma je Doma s.r.o.), projektantovi a svému poradci J.F., kteří následně prezentovali záměr. V následném hlasování o smlouvě o vzájemné spolupráci na projektu, kde bude v závěrečné fázi městská část členem bytového družstva se zastupitel Rexa zdržel z důvodu, že si chce záměr podrobněji nastudovat (prezentace nebyla součástí podkladů jednání), všichni ostatní přítomní zastupitelé hlasovali pro.

V závěrečném bodě „Diskuze“ vystoupil starosta, že mu je „opozičními“ zastupiteli „něco“ podsouváno. A vyzval aby, dotazy byly zasílány přímo jemu. Což zní vzhledem k množství nezodpovězených zvláštně. Připomněl jsem mu jeho několik minut starý výrok: „Děkuji, že ses Martine ponížil a nám hloupějším připomněl, o co se jedná.“ Následně vystoupil zastupitel Rexa s příspěvkem k problematice záplav Ďáblic a nastínil možná řešení. Poměrně konstruktivně reagoval zástupce Křížovníků. Rovněž jsem se dotázal radních, zda si myslí, že jsou dodržována zastupitelstvem schválená pravidla pro vydávání Ďáblického zpravodaje. Zastupitel Prokeš se dotázal na záměr s nynějším parkem U Prefy a přečerpávací stanici odpadních vod v Chřibské ulici. Místostarosta Hrdlička reagoval ve smyslu, že je to soukromá zastavitelná plocha a pravděpodobně bude v budoucnu zastavena  žádný z developerů zatím nepřišel s konkrétním návrhem. Starosta k přečerpávací stanici reagoval ve smyslu, že všechno, co MČ mohla udělat udělala a nyní je to v kompetenci hl. m. Prahy a k parku, že územní plán o parku nemluví.

V půl deváté zasedání zastupitelstva skončilo.

Martin Tumpach, zastupitel

Jeden komentář u “Postřehy ze 14. zasedání zastupitelstva MČ”

 1. Všem občanům, kteří by se rádi dozvěděli o krocích Rady zastupitelstva, které by postupně po částech napomohly lépe zvládat přívalový déšť , pomohu sdělením. Na webu Ďáblic v rubrice samospráva najdete archiv zasedání zastupitelstva. Zde jsou audio záznamy jednání. V poslední nahrávce průběhu jednání 14. zasedání zastupitelstva je zmc.21.12.2020 9 mp3 . Zde pan Rexa v 7. minutě 38. sekundě pokládá otázku na využití rybníku Ohrada a okolí k zachycení přívalové vody z polí, jejichž hlavním majitelem je Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou. Odpovídá právník Řádu pan doktor Prat a po té pan starosta Růžička. Dotaz pana Rexy musíte zesílit na maximum- nekvalitní záznam. Sdělení pana starosty nerozumím. V paměti mám vyjádření pana Dvořáka pana Růžičky k povodním v prázdninovém dvojčísle zpravodaje.
  Jestliže se povodně staly zdrojem rozepří mezi STAN, OOOD a Volbou , je vhodné do zpravodaje aktuálně po proběhlých jednáních s RŘK dávat informace . Stačí krátká sdělení. Například: “ Dne….. se sešli zástupci STAN……….a …….. za RŘK k jednání o povodních, které vznikají na polích pod polní cestou do Zdib. Jednání proběhlo na místě u rybníka Ohrada. Přítomní se shodli na tom, že tvar krajiny je předurčen k jedinému přirozenému řešení s nejmenšími náklady na vytvoření potřebného poldru. Zmínili velikost lánu, který pronajímatel nezačal předělovat pásy zeleně, které by částečně zadržovaly ornici. Ta byla v roce 2020 v enormním množství splavena do Ohrady. Je nanejvýš nutné začít bránit dalším škodám.“

  Takto je třeba harmonizovat vztahy mezi zastupiteli i občany. A navazovat dobrou spolupráci s Řádem Anežky České.

  Ještě jedna informace: To, že se příprava odvodnění v Ďáblicích táhne , zhoršuje povodně v Mirovicích a Veleni. ( publikovaný text ze zpravodaje Veleně je na tomto webu ) Povodeň v Březiněvsi vedla tamní Radu k rychlím krokům v zadržení vody v krajině a ochránění majetku občanů Březiněvsi a obcích dále na toku Mratínského potoka. ( změna územního plánu ve zrychleném řízení v Březiněvsi ) Veleň již má projekty poldrů v přípravě. O tom podám informace v následujících částech seriálu o Mratínském potoku.
  Já obyvatelka Ďáblic jsem k RŘK tolerantní . Majetek jim byl vrácen nedávno. Obce Březiněves a Veleň jsou zastupitelům STAN příkladem .
  16.1.2021 Milada Stroblová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *