Odkaz Rytířského řádu s červenou hvězdou zavazuje

Seriál Mratínský potok, Část 15

Vjezd do statku

Ve patnáctém dílu seriálu o Mratínském potoku  stále zůstávám v Ďáblicích. Je toho mnoho, co se tu za posledních 32 let událo. Nemluvě o tom, že jsem se seznámila s rodinou, která ve velkostatku Ďáblice žila v době socialistického Československa.   V seriálu dojde i na rozhovor s těmito pamětníky. Píši o potoku a o životě v jeho sousedství. Přes moje texty však chtě nechtě představuji sebe. Téma, které v tomto dílu představím plně souvisí s profesí, kterou jsem 40 let vykonávala. V roce 1979 jsem na Akademii výtvarných umění ukončila studiu  restaurování maleb – závěsných obrazů a nástěnné malby a také restaurování polychromované plastiky. Od roku 2004 do doku 2018 jsem zvolila  práci  u Národního památkového ústavu středních  Čech. Kontrolovala jsem  stav památek  zámků tohoto kraje. Restaurovala obrazy v dílně, prováděla  údržbu  památek v objektech. Není proto divu, že moje krásná profesní deformace mě i po odchodu do důchodu vede k památkám. Nejblíže je vesnická památková zóna našich Ďáblic.  V roce 2015, kdy jsme pod vedení Simony Dvořákové realizovali první Zažijme Ďáblice jinak, jsem získala svolení představitelů RŘK podívat se do statku. Připravila jsem naučnou stezku  dvorem a upozornila na zajímavé historické  i krajinné části statku. S archeologem PhDr. Jan Havrdou občanem Ďáblic jsem vytvořila památeční skládačku. Vrátila jsem se k ní po šesti letech. Znovu  jsem pocítila radost. Vám všem čtenářům ji zasílám u příležitosti Adventu.            

Vstup do nádvoří zámečku

Velice, velice děkuji Panu Kmínkovi a zaměstnancům firmy Agro Kmínek, kteří se o uchovávání objektů od  roku 1989 do restitucí církevního majetku  postarali. Vztah k přírodě statku dokládám fotografiemi.

Pohled z nádvoří na kapli

V úterý 30. listopadu tohoto roku 2021 proběhlo setkání představitelů Rady Ďáblic, představitelů  RŘK,  pracovníků  Pražské vodohospodářské společnosti PVS a pana ing. arch Hlaváčka z MHMP s občany Ďáblic k rozvoji  MČ. Beseda trvala skoro 4 hodiny.  Na nový návrh odvodnění  Ďáblic navázal RŘK návrhem výstavby domů  za statkem. Představil též nové využití budov statku. Zmínil důležitost zpřístupnění dvora občanům Ďáblic.

U rybníčku Parkán

Já jsem si dovolila asi třikrát zdvořile  oslovit představitele řádu, protože se domnívám, že kontakty řádu Křížovníků s občany obce by mohly být širší než jen ve formátu  1 a 1 ( jak se dnes  slovo používá)  starosta a  řád zastupující právník (znovu  na besedě připomenut právníkem panem Prátem) a účast občanů na mších v kapli. Jestli něco současný stav života na Zemi potřebuje,  je spolupráce vycházející z vzájemného naslouchání. Je nám třeba více lásky. Dělejme drobné kroky ke sbližování.

Co znamená  vesnická památková zóna (zkracována jako VPZ). VPZ  je v České republice stupněm plošné ochrany památkového území nižším než vesnická památková rezervace. Vesnická památková zóna má menší koncentraci kulturních památek než vesnická památková rezervace. /citace z wikipedie/ Úkolem je významné kulturní hodnoty  v ní  zachovat. Zodpovědní jsou majitele. Po restitucích a po ztrátě původního využití objektů  je to úkol přetěžký. Chtěla bych poznat správce obcí, kteří vlastníkům v tomto pomáhají. V Česku je  vyhlášeno 211 vesnických památkových zón.

13.12.2021                                                                                                    Milada Stroblová

Z besedy o rozvoji Ďáblic

konané dne 30. 11. 2021

Zahájení besedy

Krátce po půl šesté zahájil starosta Růžička besedu, představil hosty – zástupce Pražské vodohospodářské společnosti, zástupce Rytířského řádku Křížovníku s červenou hvězdou (vlastníky většiny pozemků kolem Ďáblic) a doc. Hlaváčka, náměstka primátora hl. m. Prahy a nastínil svoji vizi rozvoje Ďáblic. Až po závěrečný bod – Diskuze, probíhaly jednotlivé příspěvky a prezentace překvapivě svižně a věcně.

Oficiální vize rozvoje

V následující prezentaci místostarosty Hrdličky byl představen plánovaný silniční okruh kolem Prahy (SOKP) a jeho úseky, procházející přes Ďáblice 519 a 520, včetně mimoúrovňové křižovatky (MÚK) u Březiněvsi. Místostarosta Hrdlička prezentoval souhlasné stanovisko MČ s trasou obchvatu Březiněvsi, nesouhlasné s jeho napojením na MÚK, nesouhlasné stanovisko MČ s plánovaným obchvatem Čakovic, trasovaným za OC Globus, nesouhlasné stanovisko MČ s plánovaným obchvatem Chaber a potenciálnímu severozápadnímu obchvatu Ďáblic se nevyjádřil s odůvodněním, že „diskuze na toto téma neprobíhá“. Dále avizoval instalace radarů s identifikací SPZ na Šenovskou ulici v r. 2022, informoval o plánovaném přemostění Cínovecké ul. směrem do Letňan pro pěší a cyklisty a ujistil přítomné, že ve všech připomínkách MČ k pražské dopravě je uváděna nutnost odhlučnění Ďáblic. Výsledky aktuální hlukové studie, včetně nových měření by měly být hotové ještě v letošním roce. Ve věci vyústění tunelu plánované vysokorychlostní tratě (VRT) v Ďáblicích MČ spolupracuje s iniciativou Sdružení obcí a spolků Koridor D8.

Starosta Růžička připojil obecnější příspěvek k hlukové problematice zakončený ne příliš uklidňující informací, že „MČ hledá vlastní cesty“. Dále informoval o plánu zrušení územním plánem definovaných ploch veřejné vybavenosti v oblasti Blat, ujistil přítomné, že problematiku dopravy ve Statkové ul. a v historickém centru Ďáblic MČ řeší a obecněji se zmínil i o odvodnění Ďáblic.

Následovala prezentace studie odvodnění Ing. Rozsypalové z PVS a Ing. Štoska z Aqua Procon, kde oba představili několik variant řešení odvodnění, následně hodnocených matematickým modelem. Jako nejvýhodnější varianta byla definována varianta dešťových koridorů kombinovaná se suchými poldry.

Následně páter Gregůrek představil aktivity Křížovníků, vysvětlil způsob jejich dlouhodobého plánování hospodaření s nemovitostmi a předal slovo dalšímu zástupci Křížovníků Mgr. Prátovi. Mgr. Prát informoval, že teprve v poslední době získali Křížovníci některé pozemky do nezpochybnitelného vlastnictví a upozornil, že většina plánovaného odvodnění vede po křížovnických pozemcích. Dále ujistil o hledání kompromisů s MČ  a představil záměr zpřístupnění křížovnického statku a přilehlých zahrad veřejnosti.

Záměr zpřístupnění statku a jeho okolí. červeně obytná zástavba, zeleně rekreační zeleň, žlutě plochy pro odtok dešťové vody, modře poldry a nádrže. Areál statku je uvažován pro služby a školství.

Doc. Hlaváček upozornil posluchače, že začátkem příštího roku bude možnost se vyjádřit k aktuální verzi vznikajícího metropolitního plánu.

Po osmé hod. byl prostor pro diskuzi.

Mgr. Prát ujistil posluchače, že o odhlučnění Ďáblic jsou Křížovníci připraveni s MČ jednat na základě podkladů poskytnutých MČ (pozn. nejspíš myšlena především studie dokončovaná v prosinci 2021).

Starosta Růžička na příspěvky k odhlučnění reagoval, že „je potřeba zmapovat, co vše je v území možné“, poprosil o trpělivost s vyjádřením „Nechci říkat makáme, makáme. Uvidíme.“.

Dále z diskuze:

Starosta: „Sportovní hala je v běhu.

Ing. Rozsypalová: „Odvodnění Ďáblic je koordinováno s plánem výstavby SOKP.

p. Michek: „Obec mi ničí statek a nikdo to neřeší.

Starosta: „Další projednávání projektu Koňská louka bude na přelomu 2021/2022.“, „Ďáblice velmi těžko konkurují (pozn. v žádostech  o odhlučnění na hl. m. Prahu) ostatním místům v Praze zasaženým hlukem.

Ing. Marusiak: navrhuje protihlukové opatření s pomocí protihlukových stěn a komplexní řešení území Ďáblic prostřednictvím územní studie, která mimo jiné posuzuje i nároky na infrastrukturu.¨

Starosta: „Dělat takové stěny je ještě větší problém než cokoli jiného.“ „(Hluková) studie MČ uvažuje kombinaci valů a stěn.“ „Okolí Ďáblic je dynamicky se rozvíjející. Podchytit konstantní stav, se kterým by se dalo pracovat v Ďáblicích nelze.“ Místostarosta: „To by byla práce do šuplíku.

Ve 21:21 starosta ukončuje zasedání.

Trpělivě vyslechl a zapsal Martin Tumpach, zastupitel