Zimní procházky k Mratínskému potoku

Seriál Mratínský potok, část 14

Do tohoto  dílu seriálu o Mratínském potoku vkládám aktualizovaný text, který byl  publikován  v Ďáblickému zpravodaji.  

Pozvání na vycházku do ďáblické krajiny – k prameništi Mratínského potokaNa katastru Ďáblic  se nachází nemalé plochy polí. Každoročně tu můžeme vidět nejrůznější v minulosti nevídané plodiny.  Řepku nepřehlédne nikdo. Před lety jsme  pod Hřenskou obdivovali modře kvetoucí vonící pole. Byla  tam vyseta  svazenka vratičolistá.  Bohatá vůně a pastva pro včely.  Svojí barevností  již několikátým rokem na sebe upozorňuje  jetel inkarnát  vínově rudé barvy, který  letos rozzářil pole okolo  Billy  u Březiněvsi a lán  na evropském  rozvodí. Letos byla  na  nejbližším lánu  Ďáblic Na skřivánčí vyseta pšenice.  Svah od  polní cesty do Zdib k ulici Ďáblické je jakýmsi přírodním amfiteátrem, kde mnoho drobných pramínků dává vznik Mratínskému  potoku. Pan  Roučka  pracovník firmy Agro Kmínek  mi  sdělil, že by občané  neměli do polí vstupovat  v době aktivní vegetace. Po žních nastala vhodná chvíle. Nastal čas  projít se  po polích k rybníku Ohrada.  Nejbližší  vstup k prameništi  je od brány skládky komunálního odpadu a z polní cesty do Zdib, která začíná v ulici Statkové.  Před několika lety, kdy v Ďáblicích aktivní občané zorganizovali poprvé akci Zažít Ďáblice jinak, kdy jsme silnici okolo základní školy proměnili v korzo, jsem připravila  se svolením RŘK naučnou stezku jejich statkem. Brána ze statku  na cestě směrem k Ohradě nám byla otevřena. Kdo měl zájem mohl k prameništi projít.  Do budoucna –  je jen na spolupráci  vedení naší obce a představitelů řádu dohodnout se a čas od času občany pozvat do velkostatku Křížovníků a umožnit jim zajít  k prameni Mratínského potoka tou správnou cestou.                                     

Přidávám fotografii, která dokumentuje nejjednodušší dělení velkého lánu  v okolí Ohrady na menší části v souladu s  nařízením ministerstva zemědělství /moudrým/ dělit lány na pole do  velikosti 30 hektarů terasováním.  Lán pšenice byl předělen pásy lničky – první vlaštovka zájmu zemědělce zadržet vodu v krajině Ďáblic.

Procházka  po toku potoka z Ďáblické ke Chřibské

Je tu podzim, přichází zima. Plodiny jsou sklizeny, půda polí  zpevní chladem. Kopřivy a palach  /rákosí/ na  břehu Mratínského potoka uschne,  stromy uvolní listí. Je možné tok potoka dobře prohlédnout.  V zimním období můžeme v procházkách k Mratínskému potoku pokračovat. Uvidíme tok potoka, jeho krásu i jeho letité znečišťování … i plasty. Od  mostku přes potok na Ďáblické můžeme podél potoka jít několik desítek metrů. Přijdeme až k mostku u ulice  Chřibské. Zde probíhá stavba – odkanalizování Ďáblic související s nárůstem výstavby. Bude nutné se zde otočit a vrátit se zpět stejnou cestou. Po dokončení stavby bude možné přes mostek přejít  a Chřibskou se vrátit  na křižovatku Ďáblická Kostelecká.

 Nelze přehlédnout tzv. multifunkční objekt pro odkanalizování vody z Cínovecké. O něm však v dalších dílech seriálu.

 Ďáblice nechali v nedávné době vypracovat povodňový plán. Dle něj  je nutné kontrolovat stav toku  spolu s majiteli, kteří jsou odpovědní za  jeho údržbu. Na webu naší městské části nalezneme zápis z prohlídky, kterou pan místostarosta Hrdlička svolal na 22. října roku 2020.   Z textu uvádím část , která mapuje  stav místa, kde majitel břehů Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou má provést  potřebný úklid větví i spadlých stromů v úseku, kam zvu na procházku. Mratínský potok na našem katastru během roku navštívím několikrát. Mohu  sdělit, že   úklidu přírodního materiálu a plastů  zde v zimním období 2020- 2021 nedošlo. V dokumentu nalezneme i „ kilometrovník“ toku.    Dovídáme se, že celý tok Mratínského potoka má délku  15,25 km.  

Ve svátek dušiček svátek zemřelých jsem položila kytičku a rozsvítila svíčku u kříže, který se nachází u silnice při vjezdu na skládku komunálního odpadu. Chodím sem vzdát úctu zemřelým občanům Ďáblic (Davlic). Těm, kteří zde staletí žili v plném sepjetí s krajinou. Vážili si potoka, vodu denně potřebovali pro svůj život, každý kousek suchého dřeva jim dal teplo. Připomenu si Akci K , kterou komunistická strana  likvidovala církevní řády v 50. letech minulého století. Vzpomenu likvidaci selského stavu  zestátněním zemědělské půdy, hrubé  ponížení rodin, které byly po staletí v denním kontaktu se svojí  půdou. V tom nejpřirozenějším vztahu,  v lásce,  tvořili výživu českého národa. Do dnešní doby je tento vztah zpřetrhán. Jen na asi 30% rozlohy polí  po restituci hospodaří vlastníci.

A mám i radost, protože podle množství svíček a květin u kříže nejsem jediná, kdo sem přichází.

23.11.2021                                                                                       Milada Stroblová

Ze zvukového záznamu 18. zasedání zastupitelstva

konaného dne 16. 6. 2021

Za zasedání je pořizován zápis a zvukový záznam.

Radní Dvořák zahájil zasedání a vyzval zastupitele k volbě náhradního člena návrhového výboru. Všemi přítomnými zastupiteli byl zvolen zastupitel Vlach. Náhradním ověřovatelem zápisu byl všemi přítomnými zastupiteli zvolen zastupitel Pěkný.

Před schválením programu zasedání navrhl starosta Růžička doplnění do programu Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace a další spolupráci – SK Ďáblice. Zastupitel Rexa navrhl doplnit do programu zasedání bod Odvodnění, odhlučnění a dopravní okruh Ďáblic. V následném hlasování o doplněné podobě programu hlasovali zastupitelé Rexa a Vlach pro, ostatní přítomní zastupitelé se hlasování zdrželi. Návrh tak nebyl přijat. Při druhém hlasování pouze s doplněním návrhu starosty Růžičky se zastupitelé Rexa a Vlach hlasování zdrželi, všichni ostatní přítomní zastupitelé hlasovali pro a program byl v této podobě přijat. Následně proběhla formální kontrola zápisu z předchozího zasedání.

V rámci volného mikrofonu vystoupila za občany paní Ouředníčková s výzvou pro Sociální komisi k zažádání o grant pro seniory, s dotazem zda má obec strategický plán ke stárnutí obyvatel a ve věci bezdomovců, nepořádku kolem kontejnerů a na veřejných místech. Reagovala radní Dvořáková ve smyslu, že obec o předmětné granty průběžně žádá a na strategických plánech pracuje. Starosta Růžička doplnil, že obec MČ strategický plán má, protože „obcí je v tomto případě hl. m. Praha…

Dále vystoupil pan Lehovec ve věci špatného stavu ulice Šenovské a otřesů domů. Reagoval místostarosta Hrdlička ve smyslu, že „všechny díry až na kruhový objezd byly opraveny“, s PČR byly projednány možnosti instalace zpomalovacích semaforů, s Technickou správou komunikací je komunikováno, aby byla Šenovská zařazena do plánu oprav, někdo musí zjistit, zda je pod Šenovskou špatné podloží a MČ „se to může snažit urychlovat“. Radní Dvořák doplnil, že „to bude teď chtít vydržet“ a „bude to boj s úřadama“. Místostarosta Hrdlička doplnil, že MČ musí donutit auta zpomalit. Starosta Růžička uvedl, že se „bavíme o cizím majetku“ a že „nebudeme slibovat něco, co nedokážeme“. Pan Ševid vystoupil s dotazem, zda starosta prověřil trasy odvozu materiálu ze staveb a umístění značky zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t, jak slíbil na posledním zasedání zastupitelstva. Starosta Růžička se obsáhle vyjádřil k umístění předmětné značky.

Následně v rámci participativního rozpočtu představili jednotliví navrhovatelé své projekty.

Pátým bodem jednání byl Závěrečný účet za rok 2020. Předseda finančního výboru Pavel oznámil, že závěrečný účet byl projednán a schválen bez výhrad na finančním výboru, na Radě MČ a následně zveřejněn. Paní Ouředníčková vystoupila z dotazem proč náklady na produkci kultury výrazně převyšují náklady na samotné kulturní akce. Místostarosta Hrdlička reagoval, že součástí nákladů je příkazní smlouva s pí. Ničovou a pí. Sandrovou, využitá i pro vydávání roušek a dezinfekcí. Zastupitel Rexa zmínil, že se při hlasování zdrží z důvodu, že byla opozice vyhozena z finančního výboru. Reagoval starosta Růžička, že klíčová role opozice byla v kontrolním výboru, který opozice odmítla a nebylo možné tak disproporčně obsadit výbory. Reagoval zastupitel Rexa, že v kontrolním výboru má opozice svého zástupce. V následujícím hlasování se zastupitelé Rexa, Vlach a Pěkný hlasování zdrželi, všichni ostatní přítomní zastupitelé byli pro.

Následujícím bodem jednání byla informace o dosavadním průběhu žaloby FCC ČR, s.r.o. o zaplacení 6.173.650, – Kč s příslušenstvím. Obsáhlého úvodu se chopil starosta Růžička a předal slovo právnímu zástupci MČ JUDr. Pechovi, který stručně shrnul průběh soudního sporu započatého v r. 2010, kde FCC ČR, s.r.o. požadovalo po MČ vrátit nájemné za užívaný pozemek. V rámci jednoho z pozemkových soudních sporů nejvyšší správní soud zneplatnil předmětnou nájemní smlouvu. V diskuzi občanů vystoupila paní Ouředníčková, která byla následně starostou zastavena z důvodu veřejného nahrávání debaty, ke kterému by se mohla dostat protistrana. Zastupitel Rexa navrhl doplnit do usnesení bod ve znění „1. předložit zastupitelstvu protokol ze soudního jednání o vynesení rozsudku, 2. informovat zastupitelstvo o dalších krocích.“ Starosta Růžička se zastupitele Rexy dotázal, k čemu mu tyto informace budou. Zastupitel Rexa reagoval, že je využije pro kontrolu konání Rady. Proti dalšímu informování zastupitelů hlasovali všichni přítomní zastupitelé za STAN s výjimkou zastupitele Kříže, který se hlasování zdržel. Následně bylo usnesení odhlasováno v původním znění.

Šestým bodem jednání bylo rozpočtové opatření č.6/2021 z důvodu přijetí dotace na výstavbu bytového domu Akcíz. Všichni přítomní zastupitelé za STAN byly pro, přítomní zastupitelé za OOOD a Volbu 2010 se tradičně hlasování zdrželi, protože jim nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru.

Sedmým bodem jednání byla prezentace projektu Bytový dům Ďáblická – Hořínecká/V, kde zástupci investora představili developerský záměr. Zastupitel Rexa navrhl doplnit do usnesení bod ve znění „II. doporučuje řešit efektivnější nakládání s dešťovými vodami na pozemku investora (akumulace a využití na splachování, případně na zálivku).“ Všichni přítomní zastupitelé za STAN se hlasování zdrželi a návrh tak nebyl přijat. Následně bylo usnesení odhlasováno v původním znění.

Osmým bodem jednání byl Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace a další spolupráci – SK Ďáblice. Jednalo se o změnu pravidel pro použití dotace, která se opravňuje příjemce čerpat dotaci k realizaci účelu na dobu do 31.12.2023. Všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro až na zastupitele Rexu, který se hlasování zdržel.

V závěrečné diskuzi představil místostarosta Hrdlička „zásadní omezení dopravy“ z důvodu řešení kanalizace (uzavírka mezi Ďáblicemi a Čakovicemi).  Dále informoval o realizaci přechodu akce BESIP U Parkánu. Zastupitel Rexa pogratuloval zastupiteli Vlachovi k sedmdesátým narozeninám a dále upozornil na nutnost odklonu dešťové kanalizace do Mratínského potoka v místech Statkové ulice.

Následovala delší, víceméně neplodná diskuze o tradičních ďáblických problémech odvodnění, odhlučnění  a dopravní optimalizace. Dle místostarosty Hrdličky právě PVS a.s. aktualizuje starší studie odvodnění. Následovalo delší vyjádření starosty Růžičky, ve smyslu, že se na tématech neustále pracuje. Zastupitel Vlach upozornil na neúnosnou dopravní situaci na šenovské a nutnost dopravního odlehčení severním obchvatem Ďáblic a zároveň vyzval radní k možnosti vyjádření zastupitelů k projektům odvodnění ďáblické památkové zóny.

Paní Ouředníčková z publika upozornila na současné problémy Ďáblic, týkající se bezdomovců a tříděného odpadu. Radní Dvořák reagoval, že „to nemá řešení“.  Starosta reagoval: „čeho bysme docílili tim, že se necháme zkoušet, jestli něco děláme.“ Podle mě by se měli radní zodpovídat zastupitelům i občanům z toho, co dělají.  

Zasedání zastupitelstva skončilo krátce po desáté hodině.

Ze záznamu masochisticky vyslechl a zapsal Martin Tumpach, zastupitel