Voda jako zdroj života, voda jako přítěž

Seriál Mratínský potok, část 9

Ládví na svažitém poli kukuřice a řepka, 2020

Problém s  přívalovým deštěm  začíná, už když  autem vjíždíme  od Dolních Chaber do Ďáblic.

Šenovská ulice pod vrcholem Ládví, bez příkopu

8. dílu seriálu o Mratínském potoku jsem popsala pravý břeh potoka  mezi Ohradou  a ulicí Ďáblickou. Díl byl o vodě pramenící z hloubi matky Země.     V tomto dílu budu pokračovat opět na pravém břehu potoka,  ale budu  psát o vodě padající z mraků, stékající po svahu od vrcholu Ládví krajinou polí a pak obcí do nejnižších míst  –  do našeho  potoka. Podíváme se na místa při ulici Šenovské, silnici od Dolních Chaber …

Křižovatka Buližníkové a Šenovské

Slabá kapacita dešťové kanalizace , stav polí a klimatické změny  se  zde sčítají. Letos si připomeneme páté výročí první povodně, která nejvíce postihla majetek občanů právě nad pravým břehem potoka. Potopa 14. srpna 2020 by mohla být výstrahou , že se děje něco, co narušuje harmonický život Ďáblic. Prošla jsem si již vícekrát místa po silnici od Dolních Chaber, kde se  odtékající voda, kterou špatně vsakuje těžkými zemědělskými stroji utemovaná orná půda, vylévá i s ornicí  na Šenovskou. Vodu již od rozvodí Vltava Labe nesbírá  a nereguluje příkop. Ten podél silnice na straně vrcholu Ládví není žádný. Nejnižší místo pole  pod Ďáblickým hájem je u vjezdu do ulice Buližníkové.   Zde voda  může narazit na první dům  v ulici.  Při přívalovém dešti  v roce  2016 zde povodeň zatopila  sklep. V loňském roce se všichni čtenáři Ďáblického zpravodaje  dozvěděli, že mohou v tomto nejnižším  místě pole  navštívit Kukuřičník – bludiště udělané ve vzrostlé kukuřici.  Všeobecně se ví, že půda osetá kukuřicí nejhůře vsakuje dešťovou vodu…

Když  popsané místo najdete v územním plánu Ďáblic, naleznete tam zelenou plochu s nápisem ZMK. Tato plocha   znázorňuje  uzemní systém ekologické stability  ÚSES. Tento výraz  dobře znají v Ďáblicích všichni  ochránci životního prostředí.  Na vysvětlení:  V územním plánu rozvoje obce  musí být zakresleny prvky, které při realizaci stabilizují   krajinotvorné změny prováděné člověkem. Z hlediska udržitelného rozvoje harmonizují život člověka a přírody. Nesmíme zapomínat na zvěř! Na územním plánu Ďáblic ÚSES  sleduji od roku 2007. Tehdy mě  Miloš Růžička získal  k nové mojí angažovanosti pro život v Ďáblicích. Spolu jsme započali další etapu komise životního prostředí, po té, kdy byla z vedení komise odvolána Věra Prokešová pro nežádoucí tlak na Radu zastupitelstva, aby  se více zabývala životním prostředím (vedení obce  paní Ševčíkova  a pane Engel ). Komise pod  jejím vedením odešla.   Již od té doby vím, jak by ÚSES od háje až ke statku RŘ Křížovníků měl probíhat. Právě v místě kukuřičníku by měla krajinu ekologicky stabilizovat  plocha  stromoví  –  zeleň městská krajinná  ZMK- odborný název (mapa).

ÚSES v Šenovské

Zemědělský inženýr Miloš Růžička  pracuje v Ďáblicích jako starosta  jedenáctým rokem.  Zatím  však čekáme, kdy iniciuje tvorbu  alespoň této části ÚSES  a  bude  řídit  její  realizaci. Já  zatím  sním o  oáze stromů s retenční nádrží, která  zadrží vodu z polí pod Ládvím a pomalu ji pak odpouští do dešťové kanalizace. Ukázkou , vzorem je ta , kterou členové komise výstavby bydlící na Blatech promysleli a napomohli k realizaci, aby zmenšila případnou místní povodeň. Peníze  naše obec má. V roce 2020 z finančního plánu bylo využito jen asi 40%.

Příklad harmonizujícího opatření

Přejděme  na druhou stranu silnice. Podél ní je lán polí. Při přívalovém dešti  se voda i ornice  valí do ulice Statkové.  Mezi polem a silnicí je však  příkop vybudován.  Nabízí se tu porovnání obou okrajů silnice (fotografie).  U prvního domu satelitu naproti Buližníkové  příkop končí a  plocha mezi silnicí a ploty je zarostlá travou. Po několika metrech se příkop  „vynořuje“ a  dále vede podél celého satelitu až k bývalému vjezdu do Montážního podniku spojů , dnes vjezd do bytového komplexu  Doma je doma.  Zde příkop  definitivně končí. Od kruhového objezdu  níže  má  silnice sklon k  příkopu. Dešťová voda díky zaslepení vtéká na silnici. Regulace odtoku  vody v těchto místech  jak byla založena a jak nyní vypadá, je popsána u fotografií.   

Šenovská ulice při výjezdu z Ďáblic směr Dolní Chabry

Shrneme-li ,  i laik se dovtípí, že  dešťové vodě stékající od vrcholu  Ládví a z polí  nad Šenovskou nebyla vytvořena žádná přirozená ani technická účinná bariera.  Přívalový potok v podvečer 14.srpna  2020 dosáhnul  u základní školy výšky cca  50 cm.  Vím, že o údržbu silnic a blízkého okolí se stará TSK- technická správa komunikací. Jak je  v součinnosti s obcemi plánována, realizována a  optimalizována, to nevím. My občané  však platíme daně z nemovitostí.  V celé naší zemi máme právo  zastupitele žádat, aby urbánní plochy byly odkanalizovány co nejúčinněji, všude tam, kde soukromá osoba nemá  možnost  toto realizovat. Očekáváme, že zastupitelé budou upozorňovat majitelé polí, aby  napravovali chyby v nakládání  s ornou půdou  v sousedství zástavby.

24.března 2021                                                                             Milada Stroblová

Příkop u Šenovské
Příkop u prvního domu končí
Odtok vody ze silnice
Zanesené zasakování
Zanesený průtok u Šenovské
Další ze zanesených průtoků u Šenovské
Příkop podél developerského záměru společnosti Doma je Doma
Neostatečná údržba příkopu, 2020
Nedostatečná údržba příkopu Šenovské ulice, 2020