Z rozpočtu na rok 2024

V prosinci loňského roku schválilo zastupitelstvo MČ Ďáblice rozpočet na rok 2024. Za jeho sestavení tímto děkuji Finančnímu výboru a vedoucí finančního oddělení paní Koubové, kteří návrhu věnovali hodiny času a odborné práce. Všem přítomným zastupitelům děkuji za podporu, důvěru a schválení předloženého rozpočtu, který umožní nadále rozvíjet Ďáblice.

V oblasti příjmů se jedná o daňové příjmy ve výši 5 845 000 Kč, nedaňové příjmy 7 048 800 Kč, příspěvek ze státního rozpočtu 129 300 Kč a příspěvek od hl. m. Prahy 39 642 000 Kč. MČ tedy pracuje s celkovým ročním příjmem 52 730 100 Kč.

Z výdajů jde o rozvoj obce s částkou 3 104 000 Kč. Zejména revize budou a zařízení, opravy, mzdy, studie apod. A rezervováno máme 5 200 000 Kč na případný nákup klubovny se zahradou pro mimoškolní aktivity. Městská infrastruktura s částkou 5 289 000 Kč. Zejména jde o nakládání s dešťovou vodou, mzdy pracovníků úklidu, městský mobiliár, monitorování skládky, svoz odpadu, protihlukové projektové práce nebo plošná údržba zeleně. Dalších 575 000 Kč máme připraveno na nová kontejnerová stání a rekonstrukci podtrubí u budovy naproti škole. Doprava s částkou 2 830 000 Kč. Zejména jde o dopravní značení opravy a zimní údržba ulic a chodníků. Školství a mládež s částkou 8 860 400 Kč. Zejména jde o pojištění a opravy budov a zařízení ZŠ a MŠ U Parkánu, příspěvek na činnost ZŠ a MŠ U Parkánu (6 899 600 Kč), příspěvky subjektům pracujícím v Ďáblicích s dětmi a mládeží nebo revize a opravy dětských hřišť. Dalších 1 465 100 Kč máme připraveno na stavbu nového zahradního pavilonu ZŠ a nové herní prvky. Zdravotnictví a sociální oblast s částkou 735 000 Kč. Zejména jde o činnost sociální komise a výdaje na sociálního pracovníka. Kultura, sport a cestovní ruch s částkou 2 165 000 Kč. Zejména jde o provoz knihovny, výdaje na obecní kroniku, výdaje kulturní a sportovní komise, kulturní akce MČ nebo příspěvky zájmovým sdružením. Dalších 500 000 Kč máme připraveno na rekonstrukci sociálního zázemí SK. Bezpečnost s částkou 633 000 Kč. Zejména jde o výdaje spojené s provozem ďáblických dobrovolných hasičů. Další 1 000 000 Kč máme připravený na spoluúčast na financování nového hasičského vozu. Hospodářství s částkou 350 000 Kč na nový plynový kotel a bojler do hasičárny. Dalších 8 528 700 Kč máme vyčleněno na opravy budovy bývalé radnice v Květnové ulici a splátky podílu na bytovém družstvu. Vnitřní správa a samospráva s částkou 14 138 000 Kč. Zejména jde o odměny zastupitelů, výdaje na volby, platy a pojištění zaměstnanců, energie, telefony, poplatky, hardware a software. Další 2 800 000 Kč máme vyčleněno na techniku pro údržbu obce svépomocí. Všeobecná pokladní správa s částkou 2 911 800 Kč, což je finanční rezerva např. pro krytí participativního rozpočtu nebo další nyní nespecifikované výdaje. Celkové výdaje jsou 61 130 100 Kč. Schodek 8 400 000 Kč je financovaný z rezervního fondu (úspory z minulých let) a jde o příspěvek na družstevní bydlení, kdy na základě vzájemných dohod a smluv získají Ďáblice až 5 nových bytů za velmi příznivou cenu a zhodnotí jeden ze svých pozemků, který je samostatně nezastavitelný. Kompletní schválený rozpočet na rok 2024 je na webových stránkách MČ Ďáblice.

Martin Tumpach, starosta

Ďáblická skládka a zrušení kompenzačního příspěvku

Na ďáblické skládce se od r. 2019 aktivně neskládkuje. Současně navážený materiál slouží k postupné rekultivaci celého tělesa skládky. Na základě Dodatku č. 3 z r. 2016 ke smlouvě o spolupráci při hospodaření s komunálním odpadem bude MČ Ďáblice dostávat od hl. m. Prahy kompenzační příspěvek ve výši cca 13 000 000,- Kč do roku 2031.  Z této částky bylo 2 000 000,- Kč využíváno na základě žádosti rodičů na kompenzační příspěvek na dítě, žijící v Ďáblicích a 1 442 579,- Kč na svoz tuhého komunálního odpadu v II. pololetí roku. Zbytek prostředků byl součástí účelových příjmů rozpočtu MČ. Na prosincovém zasedání ďáblického zastupitelstva byla po mnoha jednáních schválená dohoda o narovnání s provozovatelem skládky – FCC Česká republika, s.r.o., ve které je zásadní, že provozovatel nebude usilovat o rozšíření skládky či navýšení kapacity skládky, výměnou za to, že Ďáblice v areálu skládky umožní vybudování a provozu třídící linky na papír a plasty pro účely dotřiďování a separace s kapacitou do 20.000 t/rok včetně sociálního zázemí a skladovací plochy se související odstavnou plochou pro vozidla, logistických ploch, tj. zpevněných asfaltových ploch pro účely parkování svozové techniky, strojů a mechanismů, skladování a manipulaci a inženýrských sítí a/nebo jejich přípojek potřebných pro realizaci a provoz záměru. Vzhledem k těmto skutečnostem se vedení městské části na základě přihlédnutí k doporučení finančního výboru rozhodlo zbývajících osm let vyplácení kompenzace využít k investici do vlastních technických služeb, které by měly zajišťovat řádnou údržbu Ďáblic i po ukončení vyplácení příspěvku. Místostarostové byli Radou MČ pověřeni k sestavení konceptu budování a rozvoje vlastních technických služeb a už nyní s přelomem roku začínáme pořízením sekacího traktůrku, motorové sekačky, pily, křovinořezu a plotostřihu. Uvědomujeme si, že zrušení zavedených příspěvků může být zásahem do rodinných rozpočtů. I tak se nám v současné situaci jeví odpovědné hledět dopředu a preferovat investice před jednorázovým plošným poskytnutím příspěvku jednotlivým obyvatelům. Osobně dlouhodobě neschvaluji příspěvky na svoz komunálního odpadu, protože mohou někoho motivovat k jeho navyšování. Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne a pokud už nějaký máme, měli bychom usilovat o maximální třídění a recyklaci. Ani s ukončením aktivního skládkování nerezignujeme na důkladnou kontrolu vlivu skládky na Ďáblice a průběžně si necháváme zpracovávat rozbory vody z okolí skládky i dopravní a hlukové studie se zapracováním dopravní obslužnosti areálu skládky a nadále platí zákaz tranzitního průjezdu nákladních vozidel Ďáblicemi. Nelegální průjezdy nákladních vozidel zástavbou Ďáblic tak řešíme s městskou i státní policií.

Informace o skládce a dokumenty ke stažení na oficiálních webových stránkách MČ Praha-Ďáblice.

Starší články o skládce (zejména o projednávání jejího znovuotevření) na tomto webu.

Martin Tumpach, starosta

Krajina se uložila k zimnímu spánku – čas odpočinku, vzpomínání na uplynulý rok

seriál Mratínský potok, část 31

01

Je 21. prosince, kdy dokončuji vydání  31. dílu seriálu. V pátek 22.prosince začne astronomická zima- krátce před půl pátou ráno.V pátek  nastane zímní slunovrat.   Noci se další dny začnou zkracovat, den prodlužovat.

02

Snažím se vcítit se do starých časů, kdy se lidé na venkově uzavřeli do svých chalup.  Období vegetace skončilo. Muži opravovali nářadí. Dralo se peří do peřin a polštářů. Začínaly přípravy na vánoční svátky. Vzpomínalo se,  jaký byl rok na poli…. Lidé více odpočívali  stejně jako příroda.

03

V roce 2023 jsem fotografovala  lán mezi statkem a skládkou, pole v majetku Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Vzniknul mi takto soubor fotografií zobrazující hlavní vegetační etapy. Fotografie jsemvystavila ve Vlně při akci Zažijme Ďáblice jinak.  Výstava trvala krátce, protože se Vlna zavírala. Na konec roku 2023  v seriálu  připomenu uplynulý  rok na poli  s oslavou sklizně dožínkami.

04

Po žních obilí  se v minulosti konala oslava úspěšného sklizení úrody, konaly se DOŽÍNKY. Scházívala se celá ves. Lidé poděkovali za úrodu. Hodovalo se, tančilo, lidé se radovali.  Mechanizováním sklizně, nebylo v zemědělství tolik lidí potřeba. Také vyvlastněním půdy soukromníků, zestátněním půdy došlo k oddálení hospodářů od polí, došlo k vysidlování vesnic. Postupně upadal vztah člověk – krajina – výživa z českých polích.  V současnosti jsou dožínky často jen společenskou akcí, většinou  bez účastníků žní.

05

Dožínky  – historie podle wikipedie

Jaké byly Dožínky v minulých stoletích?  Začínaly průvodem –  společnou cestou  obyvatel z pole, při které se účastníci ozdobili květy a klasy. Nesli  ozdobené  kosy a  hrábě.  Ze stejného materiálu měli i věnce na hlavách. Důležitý byl obzvlášť dožínkový věnec  ponechávaný v domě až do jarní setby. Mezi dožínkové obyčeje patřily například zvyky spojené s posledním uvázaným snopem obilí. Ten se v českém prostředí nazýval baba, stará nebo nevěsta a často byl stylizován do ženské postavy a oblékán do ženských šatů. Nakonec byla figurína  odvezena do statku, předána hospodáři a zanechána v domě do příštích dožínek. Podobně se na poli nechávalo obilí svázané do  jednoho jehlanu – panáku s kytkou na vrcholu – stodola či sibilia. Než byly vynalezeny kombajny, seklo se obilí kosou, svazovalo se do otýpek – snopů, které se postavily do jehlanu – panáku, kde  obilí doschlo. Následně bylo  svezeno do stodoly, kde se z klasů vymlátilo zrno.

06

Výstavu DOŽÍNKY  jsem připravila  v úctě ke krajině, zemědělcům a darům přírody. Děkuji za pomoc  Šárce a Jakubovi, Táně a Lukášovi při rámování a věšení fotografií.

1  –  16.2. 2023  Co je na lánu mezi skládkou a statkem Křížovníků  vyseto?  Nevím. , 2  –  24.2.  Lán už se zelená! Pohled od vjezdu na skládku.,  3  –  18.6. 2023 V  nejvyšší části lánu je  vyset mák. 4  –  18.6. V dolní části lánu byla vyseta pšenice.,  5  –  24.5.  vzrostlá  pšenice na  části lánu u Stakové,  v  pozadí nová architektura Ďáblic Spiritex, 6  –  24.7. lán v den, kdy začalo sečení  pšenice,  7 – 24.7.dozrálé obilí,  v pozadí sídliště  u Statkové postavené v místě, kde  byla  Steyskalova cihelna, 8 – 24.7.   dozrále obilí, v pozadí sídliště Central Group,  9,10,11 –  24.7.  sklizeň pšenice započala, než uvidíme  kombajn, fotíme přírodu, suchem rozpukanou ornici,  12 –  24.7.   s vnoučaty čekám, kombajn jen slyšíme, za pár minut  vidíme jeden  kombajn  Class,  13 , 14 – 24.7.  V dalších minutách už víme, že pšenici  sečou dva kombajny.    15,16, 17 –  24.7.   Když se zásobník na zrno v kombajnu naplní ,  řidič povolává vůz  a pšenice se  sype na speciální valník, který sám  vyfukuje obilí na sýpku. 18 – 8.8. už je sklizeno,   19 –  15.8. orání strniště, pod horizontem vpravo  kombajn  sklízí makovice,  20  Zavzpomínejme na minulý rok  – jetel inkarnát na stejném  lánu. 16.5.2022, 21 vodní nádrž Ohrada , místo, kde  v Ďáblicích pramení  Mratínský potok

Kynu svým dožínkový kloboukem

Milada Stroblová