Z besedy o rozvoji Ďáblic

konané dne 30. 11. 2021

Zahájení besedy

Krátce po půl šesté zahájil starosta Růžička besedu, představil hosty – zástupce Pražské vodohospodářské společnosti, zástupce Rytířského řádku Křížovníku s červenou hvězdou (vlastníky většiny pozemků kolem Ďáblic) a doc. Hlaváčka, náměstka primátora hl. m. Prahy a nastínil svoji vizi rozvoje Ďáblic. Až po závěrečný bod – Diskuze, probíhaly jednotlivé příspěvky a prezentace překvapivě svižně a věcně.

Oficiální vize rozvoje

V následující prezentaci místostarosty Hrdličky byl představen plánovaný silniční okruh kolem Prahy (SOKP) a jeho úseky, procházející přes Ďáblice 519 a 520, včetně mimoúrovňové křižovatky (MÚK) u Březiněvsi. Místostarosta Hrdlička prezentoval souhlasné stanovisko MČ s trasou obchvatu Březiněvsi, nesouhlasné s jeho napojením na MÚK, nesouhlasné stanovisko MČ s plánovaným obchvatem Čakovic, trasovaným za OC Globus, nesouhlasné stanovisko MČ s plánovaným obchvatem Chaber a potenciálnímu severozápadnímu obchvatu Ďáblic se nevyjádřil s odůvodněním, že „diskuze na toto téma neprobíhá“. Dále avizoval instalace radarů s identifikací SPZ na Šenovskou ulici v r. 2022, informoval o plánovaném přemostění Cínovecké ul. směrem do Letňan pro pěší a cyklisty a ujistil přítomné, že ve všech připomínkách MČ k pražské dopravě je uváděna nutnost odhlučnění Ďáblic. Výsledky aktuální hlukové studie, včetně nových měření by měly být hotové ještě v letošním roce. Ve věci vyústění tunelu plánované vysokorychlostní tratě (VRT) v Ďáblicích MČ spolupracuje s iniciativou Sdružení obcí a spolků Koridor D8.

Starosta Růžička připojil obecnější příspěvek k hlukové problematice zakončený ne příliš uklidňující informací, že „MČ hledá vlastní cesty“. Dále informoval o plánu zrušení územním plánem definovaných ploch veřejné vybavenosti v oblasti Blat, ujistil přítomné, že problematiku dopravy ve Statkové ul. a v historickém centru Ďáblic MČ řeší a obecněji se zmínil i o odvodnění Ďáblic.

Následovala prezentace studie odvodnění Ing. Rozsypalové z PVS a Ing. Štoska z Aqua Procon, kde oba představili několik variant řešení odvodnění, následně hodnocených matematickým modelem. Jako nejvýhodnější varianta byla definována varianta dešťových koridorů kombinovaná se suchými poldry.

Následně páter Gregůrek představil aktivity Křížovníků, vysvětlil způsob jejich dlouhodobého plánování hospodaření s nemovitostmi a předal slovo dalšímu zástupci Křížovníků Mgr. Prátovi. Mgr. Prát informoval, že teprve v poslední době získali Křížovníci některé pozemky do nezpochybnitelného vlastnictví a upozornil, že většina plánovaného odvodnění vede po křížovnických pozemcích. Dále ujistil o hledání kompromisů s MČ  a představil záměr zpřístupnění křížovnického statku a přilehlých zahrad veřejnosti.

Záměr zpřístupnění statku a jeho okolí. červeně obytná zástavba, zeleně rekreační zeleň, žlutě plochy pro odtok dešťové vody, modře poldry a nádrže. Areál statku je uvažován pro služby a školství.

Doc. Hlaváček upozornil posluchače, že začátkem příštího roku bude možnost se vyjádřit k aktuální verzi vznikajícího metropolitního plánu.

Po osmé hod. byl prostor pro diskuzi.

Mgr. Prát ujistil posluchače, že o odhlučnění Ďáblic jsou Křížovníci připraveni s MČ jednat na základě podkladů poskytnutých MČ (pozn. nejspíš myšlena především studie dokončovaná v prosinci 2021).

Starosta Růžička na příspěvky k odhlučnění reagoval, že „je potřeba zmapovat, co vše je v území možné“, poprosil o trpělivost s vyjádřením „Nechci říkat makáme, makáme. Uvidíme.“.

Dále z diskuze:

Starosta: „Sportovní hala je v běhu.

Ing. Rozsypalová: „Odvodnění Ďáblic je koordinováno s plánem výstavby SOKP.

p. Michek: „Obec mi ničí statek a nikdo to neřeší.

Starosta: „Další projednávání projektu Koňská louka bude na přelomu 2021/2022.“, „Ďáblice velmi těžko konkurují (pozn. v žádostech  o odhlučnění na hl. m. Prahu) ostatním místům v Praze zasaženým hlukem.

Ing. Marusiak: navrhuje protihlukové opatření s pomocí protihlukových stěn a komplexní řešení území Ďáblic prostřednictvím územní studie, která mimo jiné posuzuje i nároky na infrastrukturu.¨

Starosta: „Dělat takové stěny je ještě větší problém než cokoli jiného.“ „(Hluková) studie MČ uvažuje kombinaci valů a stěn.“ „Okolí Ďáblic je dynamicky se rozvíjející. Podchytit konstantní stav, se kterým by se dalo pracovat v Ďáblicích nelze.“ Místostarosta: „To by byla práce do šuplíku.

Ve 21:21 starosta ukončuje zasedání.

Trpělivě vyslechl a zapsal Martin Tumpach, zastupitel

Zimní procházky k Mratínskému potoku

Seriál Mratínský potok, část 14

Do tohoto  dílu seriálu o Mratínském potoku vkládám aktualizovaný text, který byl  publikován  v Ďáblickému zpravodaji.  

Pozvání na vycházku do ďáblické krajiny – k prameništi Mratínského potokaNa katastru Ďáblic  se nachází nemalé plochy polí. Každoročně tu můžeme vidět nejrůznější v minulosti nevídané plodiny.  Řepku nepřehlédne nikdo. Před lety jsme  pod Hřenskou obdivovali modře kvetoucí vonící pole. Byla  tam vyseta  svazenka vratičolistá.  Bohatá vůně a pastva pro včely.  Svojí barevností  již několikátým rokem na sebe upozorňuje  jetel inkarnát  vínově rudé barvy, který  letos rozzářil pole okolo  Billy  u Březiněvsi a lán  na evropském  rozvodí. Letos byla  na  nejbližším lánu  Ďáblic Na skřivánčí vyseta pšenice.  Svah od  polní cesty do Zdib k ulici Ďáblické je jakýmsi přírodním amfiteátrem, kde mnoho drobných pramínků dává vznik Mratínskému  potoku. Pan  Roučka  pracovník firmy Agro Kmínek  mi  sdělil, že by občané  neměli do polí vstupovat  v době aktivní vegetace. Po žních nastala vhodná chvíle. Nastal čas  projít se  po polích k rybníku Ohrada.  Nejbližší  vstup k prameništi  je od brány skládky komunálního odpadu a z polní cesty do Zdib, která začíná v ulici Statkové.  Před několika lety, kdy v Ďáblicích aktivní občané zorganizovali poprvé akci Zažít Ďáblice jinak, kdy jsme silnici okolo základní školy proměnili v korzo, jsem připravila  se svolením RŘK naučnou stezku jejich statkem. Brána ze statku  na cestě směrem k Ohradě nám byla otevřena. Kdo měl zájem mohl k prameništi projít.  Do budoucna –  je jen na spolupráci  vedení naší obce a představitelů řádu dohodnout se a čas od času občany pozvat do velkostatku Křížovníků a umožnit jim zajít  k prameni Mratínského potoka tou správnou cestou.                                     

Přidávám fotografii, která dokumentuje nejjednodušší dělení velkého lánu  v okolí Ohrady na menší části v souladu s  nařízením ministerstva zemědělství /moudrým/ dělit lány na pole do  velikosti 30 hektarů terasováním.  Lán pšenice byl předělen pásy lničky – první vlaštovka zájmu zemědělce zadržet vodu v krajině Ďáblic.

Procházka  po toku potoka z Ďáblické ke Chřibské

Je tu podzim, přichází zima. Plodiny jsou sklizeny, půda polí  zpevní chladem. Kopřivy a palach  /rákosí/ na  břehu Mratínského potoka uschne,  stromy uvolní listí. Je možné tok potoka dobře prohlédnout.  V zimním období můžeme v procházkách k Mratínskému potoku pokračovat. Uvidíme tok potoka, jeho krásu i jeho letité znečišťování … i plasty. Od  mostku přes potok na Ďáblické můžeme podél potoka jít několik desítek metrů. Přijdeme až k mostku u ulice  Chřibské. Zde probíhá stavba – odkanalizování Ďáblic související s nárůstem výstavby. Bude nutné se zde otočit a vrátit se zpět stejnou cestou. Po dokončení stavby bude možné přes mostek přejít  a Chřibskou se vrátit  na křižovatku Ďáblická Kostelecká.

 Nelze přehlédnout tzv. multifunkční objekt pro odkanalizování vody z Cínovecké. O něm však v dalších dílech seriálu.

 Ďáblice nechali v nedávné době vypracovat povodňový plán. Dle něj  je nutné kontrolovat stav toku  spolu s majiteli, kteří jsou odpovědní za  jeho údržbu. Na webu naší městské části nalezneme zápis z prohlídky, kterou pan místostarosta Hrdlička svolal na 22. října roku 2020.   Z textu uvádím část , která mapuje  stav místa, kde majitel břehů Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou má provést  potřebný úklid větví i spadlých stromů v úseku, kam zvu na procházku. Mratínský potok na našem katastru během roku navštívím několikrát. Mohu  sdělit, že   úklidu přírodního materiálu a plastů  zde v zimním období 2020- 2021 nedošlo. V dokumentu nalezneme i „ kilometrovník“ toku.    Dovídáme se, že celý tok Mratínského potoka má délku  15,25 km.  

Ve svátek dušiček svátek zemřelých jsem položila kytičku a rozsvítila svíčku u kříže, který se nachází u silnice při vjezdu na skládku komunálního odpadu. Chodím sem vzdát úctu zemřelým občanům Ďáblic (Davlic). Těm, kteří zde staletí žili v plném sepjetí s krajinou. Vážili si potoka, vodu denně potřebovali pro svůj život, každý kousek suchého dřeva jim dal teplo. Připomenu si Akci K , kterou komunistická strana  likvidovala církevní řády v 50. letech minulého století. Vzpomenu likvidaci selského stavu  zestátněním zemědělské půdy, hrubé  ponížení rodin, které byly po staletí v denním kontaktu se svojí  půdou. V tom nejpřirozenějším vztahu,  v lásce,  tvořili výživu českého národa. Do dnešní doby je tento vztah zpřetrhán. Jen na asi 30% rozlohy polí  po restituci hospodaří vlastníci.

A mám i radost, protože podle množství svíček a květin u kříže nejsem jediná, kdo sem přichází.

23.11.2021                                                                                       Milada Stroblová

Ze zvukového záznamu 18. zasedání zastupitelstva

konaného dne 16. 6. 2021

Za zasedání je pořizován zápis a zvukový záznam.

Radní Dvořák zahájil zasedání a vyzval zastupitele k volbě náhradního člena návrhového výboru. Všemi přítomnými zastupiteli byl zvolen zastupitel Vlach. Náhradním ověřovatelem zápisu byl všemi přítomnými zastupiteli zvolen zastupitel Pěkný.

Před schválením programu zasedání navrhl starosta Růžička doplnění do programu Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace a další spolupráci – SK Ďáblice. Zastupitel Rexa navrhl doplnit do programu zasedání bod Odvodnění, odhlučnění a dopravní okruh Ďáblic. V následném hlasování o doplněné podobě programu hlasovali zastupitelé Rexa a Vlach pro, ostatní přítomní zastupitelé se hlasování zdrželi. Návrh tak nebyl přijat. Při druhém hlasování pouze s doplněním návrhu starosty Růžičky se zastupitelé Rexa a Vlach hlasování zdrželi, všichni ostatní přítomní zastupitelé hlasovali pro a program byl v této podobě přijat. Následně proběhla formální kontrola zápisu z předchozího zasedání.

V rámci volného mikrofonu vystoupila za občany paní Ouředníčková s výzvou pro Sociální komisi k zažádání o grant pro seniory, s dotazem zda má obec strategický plán ke stárnutí obyvatel a ve věci bezdomovců, nepořádku kolem kontejnerů a na veřejných místech. Reagovala radní Dvořáková ve smyslu, že obec o předmětné granty průběžně žádá a na strategických plánech pracuje. Starosta Růžička doplnil, že obec MČ strategický plán má, protože „obcí je v tomto případě hl. m. Praha…

Dále vystoupil pan Lehovec ve věci špatného stavu ulice Šenovské a otřesů domů. Reagoval místostarosta Hrdlička ve smyslu, že „všechny díry až na kruhový objezd byly opraveny“, s PČR byly projednány možnosti instalace zpomalovacích semaforů, s Technickou správou komunikací je komunikováno, aby byla Šenovská zařazena do plánu oprav, někdo musí zjistit, zda je pod Šenovskou špatné podloží a MČ „se to může snažit urychlovat“. Radní Dvořák doplnil, že „to bude teď chtít vydržet“ a „bude to boj s úřadama“. Místostarosta Hrdlička doplnil, že MČ musí donutit auta zpomalit. Starosta Růžička uvedl, že se „bavíme o cizím majetku“ a že „nebudeme slibovat něco, co nedokážeme“. Pan Ševid vystoupil s dotazem, zda starosta prověřil trasy odvozu materiálu ze staveb a umístění značky zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t, jak slíbil na posledním zasedání zastupitelstva. Starosta Růžička se obsáhle vyjádřil k umístění předmětné značky.

Následně v rámci participativního rozpočtu představili jednotliví navrhovatelé své projekty.

Pátým bodem jednání byl Závěrečný účet za rok 2020. Předseda finančního výboru Pavel oznámil, že závěrečný účet byl projednán a schválen bez výhrad na finančním výboru, na Radě MČ a následně zveřejněn. Paní Ouředníčková vystoupila z dotazem proč náklady na produkci kultury výrazně převyšují náklady na samotné kulturní akce. Místostarosta Hrdlička reagoval, že součástí nákladů je příkazní smlouva s pí. Ničovou a pí. Sandrovou, využitá i pro vydávání roušek a dezinfekcí. Zastupitel Rexa zmínil, že se při hlasování zdrží z důvodu, že byla opozice vyhozena z finančního výboru. Reagoval starosta Růžička, že klíčová role opozice byla v kontrolním výboru, který opozice odmítla a nebylo možné tak disproporčně obsadit výbory. Reagoval zastupitel Rexa, že v kontrolním výboru má opozice svého zástupce. V následujícím hlasování se zastupitelé Rexa, Vlach a Pěkný hlasování zdrželi, všichni ostatní přítomní zastupitelé byli pro.

Následujícím bodem jednání byla informace o dosavadním průběhu žaloby FCC ČR, s.r.o. o zaplacení 6.173.650, – Kč s příslušenstvím. Obsáhlého úvodu se chopil starosta Růžička a předal slovo právnímu zástupci MČ JUDr. Pechovi, který stručně shrnul průběh soudního sporu započatého v r. 2010, kde FCC ČR, s.r.o. požadovalo po MČ vrátit nájemné za užívaný pozemek. V rámci jednoho z pozemkových soudních sporů nejvyšší správní soud zneplatnil předmětnou nájemní smlouvu. V diskuzi občanů vystoupila paní Ouředníčková, která byla následně starostou zastavena z důvodu veřejného nahrávání debaty, ke kterému by se mohla dostat protistrana. Zastupitel Rexa navrhl doplnit do usnesení bod ve znění „1. předložit zastupitelstvu protokol ze soudního jednání o vynesení rozsudku, 2. informovat zastupitelstvo o dalších krocích.“ Starosta Růžička se zastupitele Rexy dotázal, k čemu mu tyto informace budou. Zastupitel Rexa reagoval, že je využije pro kontrolu konání Rady. Proti dalšímu informování zastupitelů hlasovali všichni přítomní zastupitelé za STAN s výjimkou zastupitele Kříže, který se hlasování zdržel. Následně bylo usnesení odhlasováno v původním znění.

Šestým bodem jednání bylo rozpočtové opatření č.6/2021 z důvodu přijetí dotace na výstavbu bytového domu Akcíz. Všichni přítomní zastupitelé za STAN byly pro, přítomní zastupitelé za OOOD a Volbu 2010 se tradičně hlasování zdrželi, protože jim nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru.

Sedmým bodem jednání byla prezentace projektu Bytový dům Ďáblická – Hořínecká/V, kde zástupci investora představili developerský záměr. Zastupitel Rexa navrhl doplnit do usnesení bod ve znění „II. doporučuje řešit efektivnější nakládání s dešťovými vodami na pozemku investora (akumulace a využití na splachování, případně na zálivku).“ Všichni přítomní zastupitelé za STAN se hlasování zdrželi a návrh tak nebyl přijat. Následně bylo usnesení odhlasováno v původním znění.

Osmým bodem jednání byl Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace a další spolupráci – SK Ďáblice. Jednalo se o změnu pravidel pro použití dotace, která se opravňuje příjemce čerpat dotaci k realizaci účelu na dobu do 31.12.2023. Všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro až na zastupitele Rexu, který se hlasování zdržel.

V závěrečné diskuzi představil místostarosta Hrdlička „zásadní omezení dopravy“ z důvodu řešení kanalizace (uzavírka mezi Ďáblicemi a Čakovicemi).  Dále informoval o realizaci přechodu akce BESIP U Parkánu. Zastupitel Rexa pogratuloval zastupiteli Vlachovi k sedmdesátým narozeninám a dále upozornil na nutnost odklonu dešťové kanalizace do Mratínského potoka v místech Statkové ulice.

Následovala delší, víceméně neplodná diskuze o tradičních ďáblických problémech odvodnění, odhlučnění  a dopravní optimalizace. Dle místostarosty Hrdličky právě PVS a.s. aktualizuje starší studie odvodnění. Následovalo delší vyjádření starosty Růžičky, ve smyslu, že se na tématech neustále pracuje. Zastupitel Vlach upozornil na neúnosnou dopravní situaci na šenovské a nutnost dopravního odlehčení severním obchvatem Ďáblic a zároveň vyzval radní k možnosti vyjádření zastupitelů k projektům odvodnění ďáblické památkové zóny.

Paní Ouředníčková z publika upozornila na současné problémy Ďáblic, týkající se bezdomovců a tříděného odpadu. Radní Dvořák reagoval, že „to nemá řešení“.  Starosta reagoval: „čeho bysme docílili tim, že se necháme zkoušet, jestli něco děláme.“ Podle mě by se měli radní zodpovídat zastupitelům i občanům z toho, co dělají.  

Zasedání zastupitelstva skončilo krátce po desáté hodině.

Ze záznamu masochisticky vyslechl a zapsal Martin Tumpach, zastupitel

Věřino stromořadí

Stromy v roce 2021

Seriál Mratínský potok, část 13

Byl říjnový podvečer. Šla jsem ulicí Kokořínskou. Pohlédla jsem do dáli a  uviděla horizont ďáblické krajiny. Cesta nad Skřivánčí, cesta do Zdib je odtud vidět v uzoučkém průhledu mezi domy. Obraz to byl čarovný. V nastávajícím šeru bylo vidět horizont, pole a stromy při cestě, jako černá plocha v kontrastu s oranžově modrošedou oblohou. Slunce zapadalo. Krásný záběr na Věřino stromořadí. Už několik let ho tak nazývám.  Od hájku na konci ulice  Statkové je vysázeno stromořadí různých listnatých stromů.  Informaci o výsadbě stromů  jsem chtěla pojmout jako můj rozhovor s Věrou Prokešovou. Nedařilo  se mi to.  To v jak nezapomenutelném obrazu se mi ten večer část stromořadí vyjevila, mě přivedlo k počítači a vzniká tak další díl seriálu o Mratínském potoku.

Horizon nad Skrivanci od plotu skladky

Po revoluci 1989 byl starostou  Ďáblic pan architekt  Jiří Veselý. Když začal poznávat celou naši městskou část, vstoupil do části Blata. Tehdy začala jeho spolupráce s Věrou. Její rodina žije na Blatech  už v páté generaci. Dědeček Věry zde pěstoval květiny, které  ženy z rodiny prodávaly u ďáblického kubistického hřbitova. Věra velmi dobře znala problémy  zdejší části Ďáblic. Zrodila se, jak Věra vzpomíná spolupráce, která nesla ovoce a oboustrannou radost. Věra se stala předsedkyní komise životního prostředí Ďáblic.  Okolo Věry se seskupilo několik občanů a všichni doslova hýřili nápady, jak zlepšit ďáblický život.  S panem starostou šla spolupráce jako na drátku.  V té době vzniknul nápad vysázet podél cesty ke skládce stromy. S minimálními  náklady byly pořízeny malé doubky, které členové komise vysadili. Co se však nestalo. Při orbě lánu na Skřivánčí traktorista nevnímal  přirozený porost keřů okolo lánu a doubky rovněž.  Vše skončilo pod radlicí. Když to členové komise zjistili, nemohli jinak, udělali na radnici poplach. Tehdy Ďáblice měly zaměstnankyni inženýrku Králíkovou starající se o životní prostředí. Paní inženýrka konala.  Jednoho dne v místech po doubcích bylo vysazeno nové stromořadí.  To stále provází naše kroky, když se vypravíme cestou do Zdib.

Stromoradi v roce 2008

Tento můj zápis je  i připomenutím  spolupráce komise životního prostředí a radnice zastoupené panem  Veselým a paní Králíkovou.  Věra Prokešová vedla komisi i v období starostky paní Ševčíkové. Spolupráce skončila jejím odvoláním a výměnou za pana Růžičku dnešního starostu.  Já nemohu jinak a musím znovu v paměti občanů obnovit informaci, že již tři roky komisi životního prostředí současná  Rada obce nepotřebuje. Jak říká pan starosta:  „Děláme to jinak.“

Velikost stromku v roce 2008

Stromořadí blízko  hranice  rozvodí Labe  Vltava tvoří pro mě přírodní a malebný rámec lánu, kde z hloubi země tryská nespočet pramínků, které se spojují v Ohradě. Zde vzniká Mratínský potok.

Stromy v roce 2020

Vyjadřuji poděkování všem, které jsem zmínila  i  všem členům komise životního prostředí  doby před čtvrt stoletím za jejich práci a SPLUPRÁCI.

Vera u Mratinskeho potoka na jare 2021

V podvečer, kdy jsem tento text napsala,  mi dcera připomněla, že je 8.řijna  den, kdy Věry slaví svátek.

8. října 2021

                                              Milada Stroblová

Mratínský potok v Kostelci nad Labem

Seriál o Mratínském potoku,  část 12

Moje výpravy  za poznáním Mratínského potoka  v letošním roce 2021 probíhaly  především  o prázdninách. Pokračovala jsem po toku potoka stále blíže k Labi. O  dění u prameniště  budu psát déle,  materiálu mám mnoho. Avšak  už v roce 2020 jsem poznávala  Mratínský potok v Čakovicích, Mirovicích a  Mratíně. Když mě potok začal víc a více přitahovat a zrodila se ve mně potřeba o něm  v dnešní době vypovídat, domnívala jsem se, že budu o potoku informovat systematicky od pramene k ústí v Labi, jakoby s plavoucím listem po jeho hladině. Pocítila jsem však , že chci psát, tak jak vnímám  potřebu sdílet živé zážitky z míst, která  jsem aktuálně navštívila.  Potřebuji také kompenzovat jakýsi  svůj žal, kterým , jak jsem poznala, trpím nad stavem Mratínského potoka na katastru Ďáblic.  Letos  jsem   poznala  potok  a rybník ve Sluhách a poprvé ve svém životě jsem stanula  v  Kostelci nad Labem. 3. září jsem vyjela autem do tohoto města s cílem najit Mratínský potok ve větší síle než ho znám v Ďáblicích.  Myšlenky na seznámení se s  místem, kde se vody Mratínského potoka vlévají do Labe,  jsem  vnímala jako přípravu na posvátnou chvíli. Před výpravou si vždy prohlídnu internetovou mapu místa  v různém zvětšení , vytisknu si ji a pak vyjíždím. Zaparkovala jsem na náměstí ,   prošla jsem uličkami a posléze jsem stanula na břehu Labe.  Byl slunečný podvečer.  Slunce  se klonilo k západu ve směru proudu řeky. Klidně plynoucí proud, ve slunci stříbřící  se vlnky, několik kachen, při březích žlutě stulíky, žádná plující loď. Hlavně však klid, ticho.  Neskutečně příjemné ticho.  I u Koníčkova náměstí, kde v Ďáblicích  bydlím, je slyšet  hukot z Cínovecké. Ponejprv jsem si sedla  do trávy  užívala jsem si  to ticho.  Po zpevněné cestě jsem pak  podél malých zahrádek se skromnými chatami šla  po toku dále. Věděla jsem ze studia mapy, že se k  soutoku Mratínského  potoka  a Labe je blízko. Míjela jsem  několik přivázaných pramiček, části břehu  pečlivě posekané v místech, kde si majitelé chat vyrobili přístupové  schodky k vodě. V dáli  jsem  spatřila u břehu mohutněji se čeřící vodu.  Po několika desítkách metrů chůze jsem stanula na mostě. Pod ním se valil silný proud vody deroucí se do klidného Labe. Stála jsem na mostě u ústí Mlýnského potoka a s úžasem patřila  na mohutnou vlnu  pěnící se vody padající  přes  vloženou kamennou či betonovou barieru,  dávajíce  svým charakteristickým  zvukem  pozdrav krajině, kterou  opouštěla. Zmínila jsem Mlýnský potok. To proto, že Mratínský potok  se  v Kostelci nad Labem vlévá  do Mlýnského. Neměla jsem s sebou fotografický aparát.  Obrazy ze setkání nesu v sobě. K soutoku se  v budu vracet.  Budu tam odpočívat při pohledu na proud, užívat si ticho.  Budu řeku fotografovat v různém  denním světle.

Setkání s vodou potoka  mi přináší mnoho radosti.  Přináší i setkání s lidmi  žijícími v jeho blízkosti. Letos na jaře jsem si povídala s  tatínkem, který se svým   šestiletým synkem čistili Třeboratický potok ( v Mirovicích se vlévá do Mratínského). Mluvila jsem se staříkem bydlícím poblíž potoka  v Mirovicích, který mi vyprávěl, jak si jako děti dnes a denně u potoka  hrály. Ve Sluhách jsem stála nad vydlážděným korytem potoka s mužem, který bydlí v těsné jeho blízkosti. Ukázal mi až kam sahala voda 14. a 15.  srpna 2020 ( loňská povodeň).

Poznala jsem většinu přístupných míst potoka.  Poznala jsem krásné přírodní scenerie.  Nejhorší tristní stav potoka  je  na katastru Ďáblic. ( text a foto v minulých dílech seriálu) . O potok dle zákona má pečovat řada subjektů. Prameniště  a první metry toku jsou na  polnostech Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou..…. Dalo by se  čekat, že zastupitelstvo pod vedením zemědělského inženýra Miloše Růžičky ukáže zájem o komunikaci   s řádem  a schopnost  s řádem spolupracovat při ochraně  krajiny, vody a v neposlední řadě  majetku obyvatel Ďáblic a  obyvatel obcí  dále po toku, kde  rozvodněný potok páchá větší škody. Sama jsem  třikrát  napsala dopis RŘK s přáním, aby řád  vystoupil z anonymity a dal vědět občanům o svých  plánech, jak oživí péčí o krajinu významného místa života  řádu. Až na třetí dopis jsem dostala krátkou pro občany Ďáblic nic neříkající odpověď.  

Místo fotografií  v tomto díle seriálu připomenu texty z letního dvojčísla Ďáblického zpravodaje z roku 2013 vážící se k Mratínskému potoku.  Vize staré 8 let  – dvě volební období.                                                                                                          Milada Stroblová

Za odhlučnění, odvodnění a severní obchvat Ďáblic

AKTUALIZACE: Reakce náměstak primátora hl. m. Prahy Ing. Adama Scheinherra, MSc, Ph.D. na petici občanů:

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, v platném znění

Níže podepsaní občané žádáme:

I. Hluk z Cínovecké radiály:

I.1. S ohledem na slibované a dlouhodobě nedostatečně řešené odhlučnění Cínovecké (původně Prosecké) radiály požadujeme:

  • vybudovat protihlukový val (dále jen „PHV“) vysoký min. 10 m nad úrovní vozovky;
  • vybudovat protihlukovou stěnu (dále jen PHS) o min. výšce 3 m umístěnou na koruně PHV;
  • osázet stromovou vegetaci před a za PHS, která bude plnit funkci biofiltrů.

Uvedená protihluková opatření (dále jen „PHO“) požadujeme vybudovat podél celé Cínovecké radiály v k.ú. Ďáblice včetně nadjezdových ramp mimoúrovňové křižovatky (dále jen MÚK) Cinovecká-Kbelská a Cínovecká-Kostelecká, všech součástí stavby SOKP 520 a 519 včetně nadjezdových ramp MÚK Březiněves na území k.ú. Ďáblice, stavby plánované vysokorychlostní tratě a severního obchvatu Ďáblic (viz III. níže).

II. Odvodnění

Navržený systém odvodnění dešťových vod předpokládá jejich odvedení do Mratínského potoka. Přívalové srážkové události posledních let opakovaně způsobují zaplavení dolní části Ďáblic včetně památkové zóny Staré Ďáblice s horní částí Mratínského potoka v k.ú. Ďáblice.

K těmto záplavám přispívá zejména svedení přívalových srážek z:

  • cca 66 ha komunikací, zpevněných ploch a zástavby městské části Praha-Ďáblice do Mratínského potoka.

Problém zaplavování souvisí se skutečnou intenzitou deště na území Ďáblic. V pořadí druhý loňský přívalový déšť dne 14.8.2020 navíc překračoval hodnoty padesátileté srážky (viz video), a to bohužel není výjimečné.

S ohledem na uvedené požadujeme:

II.1. Realizovat retenční nádrže dle Generelu odvodnění Prahy Sever (GO 2007), DÚR 2006, realizovat další protipovodňová opatření v k.ú. Ďáblice pro stoletou vodu.  

II.2.  Upravit přepad pod Cínoveckou ul. tak, aby původním korytem tekla voda pouze v daném množství a při větším průtoku  byla voda odváděna do stávajícího dobře udržovaného trubního obchvatu.

II.3. Zajistit správu a pravidelnou údržbu 92 m dlouhého přepadu, včetně trubního obchvatu Blata odpovědným správcem toku.

III. Severní obchvat Ďáblic

V rozvojovém území v severní části Ďáblic, kde je plánovaná bytová výstavba pro cca 2 000 obyvatel bez adekvátní dopravní infrastruktury, budou obyvatelé přilehlých stávajících komunikací neúměrně zatíženi dopravou. Další nárust dopravy z rozvojového území bude mít pravděpodobně negativní vliv na životní prostředí tohoto území, dopravní bezpečnost v okolí školy i na ďáblickou památkovou zonu.

III.1  Požadujeme vypracování studie severního obchvatu včetně navazující výstavby (urbanistické i infrastruktury) a jeho zanesení do územně plánovací dokumentace (Územní plán Prahy a Metropolitní plán)

IV. Požadujeme stavby ad I. – ad III. zahrnout do Metropolitního plánu Prahy.

V. Požadujeme činit účinné kroky na vyřešení odvodnění Ďáblic, odhlučnění Cínovecké radiály a vypracování studie severního obchvatu včetně harmonogramu jednotlivých kroků pro všechny neřešené oblasti.

Zlepšení života v Ďáblicích je na nás všech.

Za petiční výbor:  Martin Tumpach, Říjnová 28, Praha-Ďáblice , Věra Prokešová, Na Blatech 7, Praha-Ďáblice , Michael Vlach, Na Terase 19, Praha-Ďáblice

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká a podpisy podporují petici

„Za odhlučnění, odvodnění a severní obchvat Ďáblic“ Svým podpisem podporuji tuto petici a prohlašuji, že jsem se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil/a a k jejímu podpisu jsem nebyl/a žádným způsobem nucen/a:Postřehy ze 17. zasedání zastupitelstva městské části

Ze zasedání je pořizován zápis a zvukový záznam

Předsedající radní Dvořák zahájil zasedání a nechal hlasovat o jeho programu, který byl schválen všemi přítomnými hlasy. Dále byl všemi hlasy formálně schválen zápis z předchozího zasedání.

V rámci volného mikrofonu z občanů vystoupili: paní Stroblová, manželé Ševidovi, paní Rosenhoferová s dcerou, pan František Michek. Paní Stroblová seznámila zastupitele s dopravní problematikou Ďáblic a jejími riziky. Paní Rosenhoferová upozornila na nevhodné dopravní retadéry u kruhového objezdu, které dělají při průjezdu vozidel nepřiměřený hluk.

Pan Ševid upozornil na problematický dopravní provoz v Šenovské ulici, mimo jiné i ve spojení s dopravní obsluhou stavby ve Statkové. Reagoval starosta Růžička, že nechá prověřit „jak je udělaná organizace stavby“, dále že „povrch vozovky v Šenovské je příliš tenký“ a že se „bude dál ptát“. Dále zmínil, že „si nemyslí, že je dobře rušení malých městských částí, ale že mají omezené pravomoce„. Také že „sklízíme chyby z minula“ , že „jediná cesta je to postupně dlouhodobě zlepšovat“ a že „je to jak v té písničce pane prezidente, potřeboval bych svačinu, co s tím uděláte“. Místostarosta Hrdlička uvedl, že předmětnou ulici procházel a nahlásil na Technickou správu komunikací osm závad. Dále přislíbil instalaci radaru, který umí číst poznávací značky.

Pan Michek velmi explicitně upozornil na zvýšení daně z nemovitosti, odhlasované zastupiteli za STAN, kde mu v reakci bylo radními vyhrožováno podáním trestního oznámení a konstatováno že „každý někdy něco nepochopí a vám se to určitě stává taky. Osobně tento přístup radních vůči občanům považuji za velmi nevhodný.

Třetím bodem jednání bylo Úplatné nabytí části pozemků (část pole za fotbalovým hřištěm v prodloužení Kokořínské ulice) za celkovou konečnou kupní cenu ve výši 24,541.980,- Kč. Pan Křížek se v připomínkách občanů dotázal, jaké plány má MČ s předmětným pozemkem do budoucna. Podle starosty „je zcela běžné, že při zvažování nabývání majetku se různé skupiny snaží získat výhodu pro sebe“(?), „někteří se snaží vývoj směřovat jiným směrem“(?), MČ „postupovala maximálně transparentně“, je třeba se „držet územního plánu“, „je v zájmu MČ získat vliv na rozvojová území“ a „netroufá si říct, jak se bude oblast vyvíjet“. Dále starosta na můj doplňující dotaz uvedl, že se „dlouhodobě věnuje urbanismu a má spousty vizí“ (což mě příliš neuklidnilo, ba naopak) a že „má řadu vizí, co se týče tohoto území, je to dlouhý proces, bude to společné dílo to je proces, který bude nastartován a všichni budou mít možnost se k tomu vyjádřit a otvírá prostor k tomu se vyjádřit co s tím pozemkem“. Zastupitel Rexa se hlasování zdržel, všichni ostatní byli pro. Souvisejícím bodem bylo hlasování o Kupní smlouvě se zřízením služebnosti stezky, cesty a inženýrské sítě, kde byli všichni zastupitelé pro.

Pátým bodem jednání bylo Výběrové řízení – „Bytový dům Akcíz v Praze Ďáblicích“, tedy výběr dodavatele na stavbu nového domu u Akcízu. Všichni zastupitelé byli pro.

Šestým bodem bylo schválení Rozpočtové opatření č.5/2021, kde se zástupci OOOD a Volby 2010 tradičně hlasování zdrželi, protože nám nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru. Zastupitelé za STAN byli pro.

Sedmým bodem jednání byly informace radních a zastupitelů. Místostarosta informoval o vznikající studii lávky přes Cínoveckou ul. V prodloužení ulice K Lomu, výstavbě nového pavilonu v zahradě ZŠ a projektech přihlášených do participativního rozpočtu.

V závěrečné diskuzi otevřel zastupitel Rexa problematiku hluku v Ďáblicích. Dle vyjádření radních o této věci aktuálně jednají s hl. m. Prahou.

V 19:40 jednání zastupitelstva skončilo.

Martin Tumpach, zastupitel

Pod hrází Ohrady potůček nezurčí

Mratinsky_p.__nad_Dablickou,_brehy_zarostle_rakosim

Seriál Mratínský potok, Část 11

M.p.levy_breh_,_stromy_na_odtoku_z_meliorace

9. května letošního roku 2021 jsem hned ráno vyšla k Mratínskému potoku. Chtěla jsem v brzkém jaru více poznat pro mě nejméně známou špatně přístupnou část toku pod Ohradou. Přístup polní cestou k Ohradě a prvním metrům toku potoka  je doposud nemožný.  Miloš Růžička  už v roce 2007 v rozhovoru nás dvou, když u nás na zahradě formuloval svoje vize  péče o životní prostředí Ďáblic,  kladl důraz na prostupnost krajiny – z centra obce všemi směry do polí. Doposud  však nezapočal  spolupráci s Rytířským řádem Křížovníků s červenou hvězdou v této oblasti péče o náš domov. Brána ke schůdné cestě  na hráz Ohrady vede z nádvoří statku.  Statek RŘK , který si pronajímá pan Kmínek (firma Agro Kmínek), je pro veřejnost uzavřen. Jednou mohli občané na hráz rybníka zajít. Bylo to při prvním konání Zažijme Ďáblice jinak. Připravila jsem  tehdy naučnou stezku statkem  RŘK a vyžádala si  otevření brány. Nejsnazší přístup na levý břeh potoka v současnosti je možný po polích od brány skládky. V plném rozpuku vegetačního období, kdy na poli je řepka (rok 2019) nebo peluška  (2020) se  ani od skládky projít nedá. Na poli pod Skřivánčí  byl  na podzim loňského roku vyset ozim.

M.p._pod_hrazi_Ohrady,_vysoky_rakos_a_koprivy

V květnu byl nejvyšší čas k levému břehu potoka dojít. Osení mi sahalo do půlky lýtek. Využila jsem však k chůzi koleje, které obilím vyjel traktor. Při dřívějším pozorování toku potoka od mostku na  Ďáblické jsem viděla, že voda asi 15 m od mostku tzv. stojí. Žádný zurčící potůček, který bychom očekávali blízko pramene potoka. Tušila jsem příčinu zanesení potoka. S fotografováním jsem proto započala už zkraje pole. Více než 2 m vysoké rákosí  roste na části břehu potoka. V symbióze žije s kopřivami. Suché rákosí padá do potoka,  zde se mísí  se splavenou půdou z polí. Dno potoka se zanáší. Hladina vody se zvyšuje, vodní plocha se rozšiřuje.  Malá výška hladiny potoka a zpomalený odtok, dle mého laického posouzení, zde dovolily, že uprostřed toku začal rašit a ujímat se života rákos. Nad tímto místem je vyústění meliorace z polí při levém břehu potoka.

M._p._pod_hrazi_Ohrady
M.p._stav__leveho_brehu

V dobách sucha i v době častějších srážek jsem zde zaznamenala minimální odtok vody. Vybudované koryto pro odtok meliorační vody je však velké. Vyfotila jsem také pravý břeh potoka a za ním významnou stavbu statku – dlouhou stodolu RŘK. Právě kvetly mirabelky. V myšlenkách jsem pobyla s členy řádu  a dávnými obyvateli těchto míst. Ti, nedopustili spoušť, která na toku Mratínského potoka vznikla po roce 1989. Bez vody z pramenů  a potoků nemohli žít. V myšlenkách jsem se vrátila k letošní velikonoční neděli, kdy jsem vyčistila alespoň malou část potoka těsně při mostku na Ďáblické. Když poklesla hladina, znovu jsem mohla pozorovat třpytivý zdroj zemité vody z levého břehu potoka, který jsem objevila v minulosti……  otvírání studánek….  A byla jsem myšlenkou i doma v kraji mého  rodiště.  Byla jsem na Třech studních u pramenů, kde sedával Bohuslav Martinů a  Vítězslava Kaprálová.

M.p.__kameny_lezici_na_tlejicich_prirodninach

Když opravuji tento text je 18. června. Dnes  jsem znovu navštívila Mratínský potok. Na polích mezi dlouhou stodolu a skládkou je letos pšenice. Začíná metat. Pan Kmínek naplnil výzvy k protierozním úpravám polí  – zmenšovat lány na pole do 30 hektarů a předělil lán pruhy jiné rostliny. Dle slov pana inženýra Roučky z Agro Kmínek je to lnička.

Upozorňuji na fotografii č.6 . že kameny leží na dně potoka, jsem se přesvědčila tím, že jsem do místa hodila kámen. Zůstal ležet. Žádné „žbluňk“.      

Milada Stroblová

Nárůst dopravy na Šenovské

Otevřený dopis zastupitelům Ďáblic a ďáblickým občanům

S rodinou bydlíme poblíž ulice Šenovské.  Sledujeme výstavbu nových obytných areálů u ulice Statkové. Občanů, kteří bydlí na Šenovské, se  dotkne  vše, co bude souviset se životem nových obyvatel lidí, kteří  se sem budou stěhovat. Soucítím s nimi.V bytovém komplexu  Areál Ďáblice (Doma je doma) má  přibýt asi 750 obyvatel. Územní plán tohoto místa však do budoucna  počítá se zastavěním obou stran ulice.  Celkem tu může bydlet až 1500 obyvatel. Ti  budou  za prací  odjíždět mimo Ďáblice. ( v obci za třicet let  nevznikly významnější pracovní příležitosti) Veškeré nákupy budou obyvatelé obstarávat  autem. (  v Ďáblicích po roce 1989 dokonce ubylo  ploch  pro prodej základních potřeb pro život) Spádovou základní školou pro Doma je doma má  být  škola Burešova ( za OC Ládví).  V Šenovské dojde  k enormnímu nárůstu dopravy.  Občané, kteří u této silnice v dávné minulosti stavěli svůj dům, neměli potuchy , jaký  provoz  bude před jejich domem  v budoucnosti. Možná by se někteří lidé ze Šenovské nejraději odstěhovali. Jejich nemovitost však  ztrácí hodnotu. Stane se neprodejnou.

 Pozor !            Jak vypadal plán rozvoje tohoto místa  cca do roku 2010?

Za starostky D. Ševčíkové jsem byla členkou komise životního prostředí pod  vedením Miloše Růžičky.  V té době probíhala  řada změn územního plánu. Změnami ÚP jsme  se oba důkladně zabývali. Přikládám fotografii  návrhu urbanistického řešení místa, o kterém píši. Odvedení dopravy ze Statkové bylo projektováno i  po polích  s vyústěním  na Ďáblickou do místa mezi stodolu statku RŘK a  Mratínským potokem. Snímek  z map  konceptu ÚP byl pořízen  v lednu 2009.  Na dalších mapách   od roku 2010 již tato komunikace zakreslena  není. Okolo roku 2010 muselo dojít k jejímu vymazání z plánu. Zmíněný  návrh komunikace Miloš Růžička určitě pamatuje a v archivu  úřadu se nachází.  Vznikající zástavba Doma je doma nemá charakter rozvolnění, který  je pro Ďáblice typický. Naopak zde dochází k navyšování bytových jednotek řadovou bytovou zástavbou a čtyřpodlažními domy. Na místě bývalých Spojů je nastartováno   nejhustější  osídlení  Ďáblic. Pro porovnání – v současnosti mají Ďáblice něco přes 3500 obyvatel.

Zástavba okolo Statkové  se může stát  vážným porušením  kvality prostředí pro zdravý život.   Spolek pro Ďáblice se pokusil  na projektovanou zástavbu v roce 2019  reagovat a ovlivnit ji. Velmi doporučuji, abyste si  vy občané, kteří bydlíte na Šenovské,  texty přečetli. (  web : spolek pro dablice)

Budou výstavbou dotčení starousedlíci s panem Růžičkou,  Hrdličkou a Dvořákem a hledat alespoň částečnou  nápravu  neharmonického stavu?

19.5.2021                                                                                                                                  Milada Stroblová

Čištění malé části zaneseného potoka

Seriál Mratínský potok, část 10

Mratinský potok u mostku na Ďablické 20. 11. 2020

Na počest  svátku sv. Anežky České jsem v roce 2009 vyzvala kamarády aktivisty Ďáblic, abychom  spolu uklidili břeh rybníka Ohrada. Přišla jsem však  sama.  Uklidila jsem vše, co bylo v mých silách. Pro vzpomínku jsem  fotoaparátem zaznamenala  tuto moji návštěvu.

Mratinský potok, místo blokovaní toku potoka

Nyní,  když  jsem zcela ukončila svou profesi restaurování uměleckých děl, mohu věnovat  čas návštěvám prameniště častěji. Něco ve mně potřebuje s ďáblickým potokem žít. Pozorovat ho, pozorovat  i jeho okolí. Sklánět se  v úctě k předkům, kteří zde  žili v dokonalém spojení s přírodou. Ráda i nějaké místo vyčistím.                                                                                                                           

potok stav po zimě, 4.4.2021

Než  popíši další svoji návštěvu Mratínského potoka, dávám něco ze svého profesního života na vysvětlení svých postojů ke krajině Ďáblic.  Pro vykonávání profese  restaurátora je nepostradatelný komplexní přístup v  péči o obraz nebo plastiku. Není možné vyhnout se znečištění, poškození a jen barvami přikrašlovat stav. Například při restaurování oltáře bylo  k němu lešení přistaveno po několika staletích. Stejně tak vnímám péči o náš domov,  celý katastr Ďáblic. Ten má tu krásnou  výjimečnost, že na rozdíl od centra  naší metropole slučuje v sobě zástavbu, lesy, potok a pole.  

detail tlejícího materiálu

Harmonický rozvoj Ďáblic si já představuji  jako  péči o všechny tyto  důležité části. Miloš Růžička pracuje jako starosta 11. rokem.  V prosinci 2016 odstoupila vedoucí  komise životního prostředí . Několik měsíců komisi vedl Martin Tumpach a pak  s volbami 2018 komise ukončila činnost.  Čekala jsem, že Miloš Růžička po dalším volebním vítězství komisi z občanů příznivců STAN znovu vytvoří. Nastalo se tak. Rada zrušila  komisi výstavby a investic. Místo toho  se opakovaně dovídáme : „Děláme to jinak.“  V Ďáblicích  Miloš Růžička  vytvořil mikromanažment správy obce. Ten  by  však měl obsáhnout všechny činnosti, které Ďáblice pro trvale udržitelný rozvoj potřebují neustále vykonávat.  A občané  mají právo vyjít do krajiny Ďáblic, a čerpat z ní energii.  Jaká je  nyní tvář krajiny Ďáblic ? To se ve zpravodaji nedozvíme. Díky internetu  se nám však nabízí porovnávat, jak jiné komunity Česka přistupují k svému domovu. Nemusím daleko, pojďme do Březiněvsi. Uvádím výtah ze zápisu jednání zastupitelů roku 2020.

mrtvý strom nad místem blokace toku vody

Péči o životní prostředí  od doby vytvoření skládky komunálního odpadu  měl v naší obci na starosti placený zaměstnanec. Připomenu paní ing. Králíkovou, kterou na úřad Ďáblic přijal první starosta Ďáblic ak. architekt Jiří Veselý. Toto pracovní místo bylo zrušeno za  Miloše Růžičky.  Započít jednání s vlastníky nemovitostí, která nejsou dostatečně opečovávána, leží  dnes jen a jen na zemědělské inženýrovi Miloši Růžičkovi a  stavebním inženýrovi Janu Hrdličkovi. V rozhovorech  s Martinem Tumpachem, bývalým místostarostou (vystudoval krajinné inženýrství ) se dovídám , že z jeho odborného pohledu by se ve spolupráci s majiteli polností, lesa a potoka mohlo pro obecné blaho- nápravu škod na krajině a příjemný životní pocit obyvatel  dalo udělat mnoho. On by určitě začal jmenovat příklady. Současná rada zastupitelstva Ďáblic však inženýra krajináře nepotřebuje ani jako odborného konzultanta.

stav po čištění
stav po čištění

Na podzim 2020 pozval  ing. Hrdlička majitele břehů Mratínského potoka  ke  společné  prohlídce. Majitelé pozemků u potoka  byli vyzvání k odstranění  popadaných větví a všeho, co nesmí bránit toku potoka. Pan místostarosta si za to zaslouží poděkování.   Do dnešní doby jsem při svých návštěvách potoka od Ďáblické  až po ulici Chřibskou  nezaznamenala čištění žádné.  Právě levá strana potoka  mezi Ďáblickou a Chřibskou by mohla být místem  k procházkám za předpokladu, že se břeh potoka  bude udržovat. 4. dubna jsem si  k návštěvě  krajiny  potoka vzala  zahradnické nůžky a i pilku. Chci se snáze dostávat  k potoku nad Ďáblickou ulicí. Odříznout něco  suchých větví, odstranit trny  a bylo hotovo. Při zimní návštěvě jsem si všimla, že u kamenů ležících  ve vydlážděném korytu  potoka se zadržuje přírodní materiál.   O velikonoční neděli jsem viděla, že stav se zhoršil.  Nános listí  a větve spadlé z mrtvého stromu nad místem zacpaly potok. Rozhodla jsem se pokusit zábranu odstranit. Měla jsem štěstí. Na strmém břehu ležela asi  tři metry dlouhá větev, která  mi dobře posloužila. Na několika metrech toku  vyčištěním poklesla hladina blokované vody asi o 15 cm. Tok se zbavil  tlejícího materiálu a voda začala přirozeně proudit. Vyčištění alespoň malé části mi udělalo obrovskou radost.

20. dubna 2021                                                                                          Milada Stroblová