Postřehy z 5. zasedání zastupitelstva MČ Ďáblice

Konaného dne 19. 6. 2019

Krátce po šesté hod. zahájil starosta Ing. Růžička zasedání a konstatoval, že je omluven p. Kříž (řádně omluven byl i zastupitel za Volbu p. Prokeš).

Do návrhového výboru byli pro toto zasedání zvolení p. Pěkný a p. Tesař. Následně byl všemi hlasy schválen program zasedání i zápis zasedání předešlého.

V rámci volného mikrofonu vystoupil p. Křížek s tématy dlouhodobě nefunkčního čidla EPS na novém Obecním domě, náhradní výsadby za pokácené topoly u fotbalového hřiště, neaktuálnosti Ďáblického zpravodaje, průjezdu nákladních automobilů zástavbou v souvislosti kulturní akce na fotbalovém hřišti a dotazem na způsob zásobování budoucí stavby sportovní haly. K topolům reagoval starosta, že náhrada byla nařízena a bude – na všech možných místech v Ďáblicích. Výsadba by měla být i uvnitř [sportovního] areálu, tam, kde to bude možné. Reakce místostarosty Ing. Hrdličky na vystoupení p. Křížka slovy „zase mluvíte z cesty“ mi nepřišla příliš vhodná.

V bodě 3 zastupitelé jednohlasně schválili objednání zajištění ďáblických kulturních akcí za částku do max. výše 50 000 Kč.

Stejně tak body 4 a 5 byly jednohlasně schváleny. Jednalo se o rozpočtová opatření, tedy přesuny některých položek schváleného rozpočtu. V bodě 6 se schvaloval závěrečný účet roku 2018, kdy se hlasování zdrželi p. Rexa a p. Vlach. Ostatní zastupitelé hlasovali pro.

V bodě 7 se hlasovalo o zhodnocení finančních prostředků MČ formou termínovaného vkladu. Jako jediný jsem se v tomto bodu zdržel hlasování z důvodů jediného osloveného zpracovatele nabídek, který je financován z provizí peněžních ústavů.

Bod 8 se týkal vyjádření k návrhu celoměstské vyhlášky o změně koeficientu daně z nemovitosti směrem k větším výnosům města. Přiznám se, že jako laik se v dostupných podkladech stoprocentně neorientuji a budu rád, pokud by mi někdo z hlasujících zastupitelů (tedy všichni zvolení za STAN) problematiku přiblížil. Z těchto důvodů jsem se hlasování zdržel. Z podkladů vyplývá, že v případě platnosti vyhlášky by se v Ďáblicích zvýšil výnos z daně z nemovitosti o 633 983 Kč. Z logiky věci bych předpokládal, že toto navýšení zaplatí vlastníci ďáblických nemovitostí. 

V bodě 9 zastupitelé prodloužili možnost čerpání investiční dotace SK Ďáblice na stavbu sportovní haly. Zdržel se p. Rexa a p. Vlach. Ostatní zastupitelé hlasovali pro. Jednohlasně byl schválen dar 100 000 Kč SK Ďáblice k 100 letému výročí.

V bodě 11 se zastupitelům a přítomné veřejnosti představil nový šéfredaktor a redaktor Ďáblického zpravodaje – Alexandr Kliment a Jiří Kubec. Oba pánové se shodli, že budou respektovat dodržování Pravidel pro vydávání. Dokonce padlo povzbudivé: „co se týče etiky, tam budeme jejími strážci“. K tomu pánům držím palce.

Následně se v bodě 12 volil nový člen Finančního výboru Ing. Jiří Fidranský, CSc. Hlasování jsme se společně s p. Pěkným zdrželi. Osobně jsem toho názoru, že vzhledem k volebním výsledkům i demokratickým principům by každé uskupení v zastupitelstvu mělo mít nárok jmenovat do Finančního výboru jednoho člena. Ostatní zastupitelé hlasovali pro.

Bodem 13 byla Diskuze. Slova se ujal starosta s tvrzením, že bych měl „neustále vymáhat aby adresa na moje prezentace, případně mého volebního sdružení, aby byly otiskovávány v Ďáblickém zpravodaji“. Dále bych měl zneužívat prostor Ďáblického zpravodaje k „demagogiím a vymáhání si politického prostoru“.  Proti tomu se musím výrazně ohradit. Opakovaně jsem žádal o dodržování zastupitelstvem odsouhlasených Pravidel pro vydávání Ďáblického zpravodaje a trvale se pokouším vymáhat, aby byly redakční úpravy názorových článků zastupitele dávány autorům před vydáním na vědomí. 

Závěrem v informacích radních a zastupitelů informoval místostarosta o stavebních projektech v MČ:

Je vyhotovena dokumentace na stavbu bytového domu Akcíz II. Projekt byl z důvodu ochranného pásma vysokého napětí odsunut, čímž se zmenšil o dvě plánované bytové jednotky. Dům je opatřen zatravněnou terasou a zelenou střechou. Vykácená zeleň by měla být nahrazena přímo v lokalitě.

Rekonstrukce starého obecního domu. Dojde k rekonstrukcím stropů, zvýšení druhého patra, zakrytí terasy ve druhém nadzemním podlaží, rozšíření místností ve sklepních prostorech, rekonstrukci sociálních zařízení. Lékárna a kadeřnictví zůstane téměř beze změn (kadeřnictví rozšířeno o sanitu). Polidštění předního dvora s pohledem do sálu. V druhém nadzemním podlaží vzniknou dvě ordinace, jedna pro praktického lékaře a prostory pro fyzioterapeuty, další prostory budou v tuto chvíli kanceláře. Výška hřebene budovy se nemění. O typech fasády se stále jedná (k 06/2019).

Radních jsem se e-mailem před zasedáním ZMČ tázal: Zda „reklamovala MČ propadlý chodník na křižovatce Květnová x Hřenská po výkopových pracích inženýrských sítí? S jakým výsledkem?“ Pan místostarosta během svého vystoupení uvedl, že propad je již 14 dní opravený (později písemně upřesnil, že opravu provedl zaměstanec MČ). Radní Dvořák reagoval, že bych se za svůj dotaz měl omluvit (!?).

Dále místostarosta představil některé investiční projekty hl. m. Prahy:

Rozšíření kapacity ČOV Chřibská, realizace 2020 – 2021

Rekonstrukce Ďáblická: V úseku Hřenská – Střelničná, realizace 2019. V úseku U Parkánu – K Lomu, včetně úpravy autobusových zastávek K Letňanům a Ďáblice směr na Ládví, realizace nejdříve 2020.

Odhlučnění Cínovecká – „je to na delší dobu i na delší diskuzi“ (místostarosta)

Přechod U Parkánu by měl být vybudován 2019.

Přechod Na Terase: „upouštěno od bezpečnostních úprav, bude jednodušší verze„. (místostarosta)

Starosta k nepravdivé informaci o zavření sběrného dvora v areálu skládky, která měla být otištěna v Dáblickém zpravodaji: „Přiznávám se, že jsem ve finále před podáním do tisku zasáhl. Přistoupil jsem k cenzuře, tato zpráva nebyla otištěna.“

Osobně bych raději na místo cenzury viděl vyjádření radnice s uvedením informací na pravou míru. Dle mého názoru jde o typický případ pro využití čl. VII, odst. 4, písm. a) Pravidel pro vydávání ĎZ. „Vydavatel může reagovat na příspěvky čtenářů ve stejném čísle, ve kterém mají být uveřejněny, pokud jsou zásadní informace v daném článku chybné, zavádějící nebo nepravdivé a jejich upřesnění nebo uvedení na pravou míru v zájmu informovanosti veřejnosti není vhodné odložit až do příštího čísla. „, který bývá v současné době spíše zneužíván ke snižování věrohodnosti oponentů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *