Postřehy ze 7. zasedání Zastupitelstva

Konaného dne 19. prosince 2019

Ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam.

V 17:00 zahájil radní Ing. Dvořák zasedání zastupitelstva. Zastupitel Ing. Rexa, CSc. navrhl v souladu s jednacím řádem ZMČ zařadit do programu bod o trestním stíhání starosty Ing. Růžičky a informaci o neodsouhlasení dotace Radou HMP pro SK Ďáblice. Návrh nebyl po hlasování přijat a následně zastupitelé většinou odhlasovali program v původním znění. Proběhla formální kontrola zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva a přistoupilo se k bodu Volný mikrofon.

V rámci Volného mikrofonu vystoupila paní Ouředníčková s poděkováním za dosavadní spolupráci se zastupiteli, pan Jelínek s oznámením „podání žaloby proti MČ Praha Ďáblice kvůli lživému výroku pana starosty o panu Jelínkovi na zasedání Zastupitelstva“, paní Beranová s oznámením rekonstrukce jejich domu, pan F. Michek s nesouhlasem se zvýšením daně z nemovitosti odhlasované zastupiteli za STAN, pan V. Michek s upozorněním, že část ulice Na Terase je kolaudována jako pěší zóna a reálně používána jako průjezd ke škole, paní Stroblová k cenzuře Ďáblického zpravodaje (Ing. Dvořák reaguje, že „tam padlo pár nepřesností, včetně toho, že není spolužák Miloše Růžičky“. Jiné nepřesnosti nezmínil, což mi přišlo jako záměrné snížení důvěryhodnosti celého sdělení), pan V. Michek s dotazem na pražský okruh, plánovaný kolem Ďáblic, pan F. Michek k manipulativnímu sdělení v Ďáblickém zpravodaji a paní Beranová k povinnosti platit daně. Reagoval starosta Ing. Růžička k nezbytnosti zvýšit daň z nemovitosti, k pražskému okruhu, že neotištění článků paní Stroblové nechá prověřit, k zlepšení komunitního života v Ďáblicích, k rekonstrukci starého obecního domu a tomu, že nebude generovat zisk a bude určen pro veřejné služby a k vozovému parku a počtu zaměstnanců ÚMČ. Také reagovala Mgr. Dvořáková s informací o sociálním fondu pro seniory pro placení daně z nemovitosti, Ing. Hrdlička k pražskému okruhu a Ing. Dvořák k průjezdu ulicí Na Terase ve smyslu, že jde o běžnou dopravu.

Dalším z bodů zasedání byl Informace k podpisové akci „Maata. Starosta Ing. Růžička bod uvedl slovy „víc si řekneme na faktech“ a slovo předal zástupci Advokátní kanceláře Dohnal Bernard panu Mgr. Jiřímu Cihlářovi. Mgr. Cihlář obsáhle zrekapituloval průběh stížností na nové využití budovy bývalé radnice a přidal svůj komentář. Podivuji se, že právně vzdělaný člověk z prestižní právní kanceláře se ve svém sdělení dopustil nepodložené spekulace ve smyslu, že pisatel stížnosti podal podnět na státní zastupitelství  „možná i snad za podpory některých zastupitelů“. Osobně mi to přijde na úrovni prohlášení předsedy KSČM Filipa, že za kybernetický útok na benešovskou nemocnici možná stojí spolek Milion chvilek pro demokracii. Starosta následně prezentaci shrnul slovy: „bylo nutné si projít všechny ty fakta“. K tomuto bodu zastupitelé nedostali dopředu žádné podklady a nešlo si tak předem prezentované informace nezávisle ověřit. Z toho důvodu jsem hlasoval proti přijetí předloženého usnesení.

Následovaly body týkající se rozpočtových opatření a návrhu rozpočtu na rok 2020. Jelikož byl Finanční výbor „silově“ obsazen členy dosazenými zastupiteli za STAN a „opoziční“ zastupitelé nebyli přizváni k tvorbě rozpočtu a neměli tedy možnost zapracování svých připomínek, odmítli jsme s kolegy být za rozpočet na rok 2020 i rozpočtová opatření zodpovědní a těchto hlasování jsme se zdrželi.

Bod 10 se vztahoval k uzavření veřejnoprávní smlouvy s SK Ďáblice o neinvestiční dotaci 400 000 Kč. Zde jsem protinávrhem usnesení upravil jeden z odstavců smlouvy tak, aby deklaroval snahu zastupitelů podpořit všechny obyvatele Ďáblic ve sportovních aktivitách. Tento návrh byl 13ti hlasy přijat.

U hlasování o zprávě o činnosti Kontrolního výboru jsme s „opozičními“ kolegy hlasovali proti přijetí usnesení, které konstatovalo, že zprávu zastupitelé přijímají „bez výhrad“. Nejpodstatnější výhrady shrnul Ing. Rexa, CSc v rámci diskuze zastupitelů. Následovala zpráva o činnosti Finančního výboru, kde jsme se hlasování s kolegy z výše uvedených důvodů zdrželi.

Za dobrý krok vedení MČ považuji spolupráci s MČ Dolní Chabry na sdílení sociálního pracovníka s využitím financování z dotace. Smlouva byla přijata všemi hlasy.

V bodě 16 se jednohlasně hlasovalo o inventarizaci majetku MČ a v bodě 17 o schválení úhrady tuhého komunálního odpadu. V bodě 18 zastupitelstvo schválilo udělení drobných finančních darů občanům, kteří se v uplynulém roce aktivně podíleli na veřejném životě v Ďáblicích.

V bodě Diskuze okomentoval starosta některé body zastupitelstva a proběhla krátká diskuze k podpoře sportu v Ďáblicích. Ing. Rexa, CSc vyzval starostu Ing. Růžičku k vyjádření k jeho trestnímu stíhání a s tím spojené dotaci na výstavbu krytého sportoviště u fotbalového areálu. Tomuto tématu se věnuji v samostatném článku.

Posledním bodem jednání byly Informace radních a zastupitelů. Pan místostarosta Ing. Hrdlička informoval o monitorování hluku v Ďáblicích, o plánované plošné výsadbě stromů, o vybudování autobusové zastávky u Billy, o stavbě protihlukové stěny podél fotbalového hřiště, která by měla být hotová v průběhu roku 2020, o dopravně-bezpečnostní úpravě před ZŠ U Parkánu, která již získala stavební povolení o přepracování plánované dopravně-bezpečnostní úpravy ulice Na Terase se zachováním většího množství parkovacích míst a o plánovaném přechodu Ďáblické u Akcízu, jehož realizace byla podstoupeny hl. m. Praze.

Zasedání skončilo krátce před devátou hodinou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *