Co se dělo na 3. zasedání Zastupitelstva MČ

V 18:15 starosta zahajuje zasedání. Přítomno je čtrnáct zastupitelů z patnácti. Následuje formální schválení zápisu z minulého ZMČ a drobná formální úprava programu zasedání. V rámci volného mikrofonu vystupuje pan J. s nespokojeností ohledně přístupu radnice k jeho podnětům. Následně vystupuje pan. M s dotazem na zastupitele Ing. Rexu ohledně legálnosti pokácení dvou topolů v r. 2005. Ing. Rexa reagoval odkazem na příslušný dokument.

V bodu 3. Schválili zastupitelé jednohlasně kupní smlouvu, kdy developer ze Statkové ulice prodává městské části pozemky v celkové výměře 292 m2 za symbolických 1000 Kč.

V bodě 4. se diskutovala smlouva s developerem řadových domů na prostranství vymezeném ulicemi Květnová a Kučerové (smlouvě se věnuji v samostatném článku). Jelikož se jedná o pro Ďáblice zásadní a rozsáhlý dokument, který vzhledem k pozdě zaslaným podkladům neměli někteří zastupitelé čas důkladně nastudovat, navrhuje zastupitel p. Prokeš odložit hlasování na příští zasedání ZMČ a do té doby zapracovat do smlouvy některé připomínky. V následném hlasování jsou všichni zastupitelé za STAN (10) proti, ostatní (5) pro a návrh tak nebyl přijat. STAN svojí většinou přijali až druhý protinávrh místostarosty – tedy smlouvu v původním znění s doplněním závazné výšky krajních domů.

Dále zastupitelé pověřují starostu dalším jednáním o odejmutí pozemku u průchodu z Ďáblické do Legionářů ze správy MČ, jednomyslně schvalují vyplatit České poště kompenzaci 773 190 Kč za stavební investice do prostor městské části a rovněž i rozpočtové opatření č. 1. Bod č. 8, směrnici O zveřejňování dokumentů na webových stránkách MČ Praha-Ďáblice byl předkladatelem stažen z programu. V bodě 9. zastupitelé schválili formální úpravu jednacího řádu ZMČ.

V bodě 10. se zastupitelé seznámili se Zprávou o činnosti (neúplné) Redakční rady Ďáblického zpravodaje. V rámci vyváženosti Redakční rady ji navrhuji doplnit Ing. Rexou. Pro jsou Tumpach-Pěkný-Prokeš, hlasování se zdrželi Rexa-Kříž, zbytek zastupitelů je proti. Ing. Rexa navrhuje v rámci vyváženosti doplnit Redakční radu Ing. Tumpachem. Pro jsou Pěkný-Prokeš-Rexa-Vlach, hlasování se zdrželi Tumpach-Klímek, zbytek zastupitelů je proti. Návrh tak nebyly přijaty. Zajímavostí je, že před samotným hlasováním se zastupitelé za STAN odebrali na několik minut do předsálí, zřejmě k poradě.

V bodě 11. se diskutuje dosud neobsazená funkce předsedy Kontrolního výboru. Jako Volba 2010 o obsazení této funkce nemáme zájem z obavy, že naše nominace předsedy KV by byla krokem k legitimizaci aktuálního přístupu  RMČ k informování zastupitelů. Zástupci OOOD mají názor obdobný a navrhují do této funkce nominovat zastupitele Mgr. Kříže (zvolen za STAN).

Následuje bod Diskuze. Na moji omluvu za nepřesnost uvedenou v Ďáblickém zpravodaji pan místostarosta reaguje replikou, kterou mi nedalo si poznamenat pro některé z dalších jednání v budoucnu a žádá o doplňující informace k žádosti o vyvěšení vlajek na podporu lidských práv. Starosta doplňuje, že je pro něj vyvěšení tibetské vlajky všeobecným symbolem. Až ze zvukového záznamu, jsem zjistil, že jsem měl dle starosty údajně někdy zmínit, že si Tibeťané svůj osud zaslouží. Proti tomu se chci důrazně ohradit. Nikdy jsem nic takového neřekl! Poté zastupitel Ing. Rexa vystupuje s příspěvkem, vyzívajícím ke vzájemné spolupráci všech zastupitelů. Zastupitel p. Prokeš se dotazuje na zřízení komisí a stav navýšení kapacity přečerpávací stanice tlakové kanalizace. Starosta reaguje, že v letošním roce je navýšení kapacity ve výrobním i finančním plánu PVS. Místostarosta doplňuje, že záměr je nyní v územním řízení a protipovodňová komise nakonec asi nebude zřízená, protože zatím zřízená být nemusí. Místo komisí rady je v plánu zřízení pracovních týmů (?). Zastupitel Ing. Pěkný se ptá na osud zeleně v místě plánovaného bytového domu Akcíz II. Místostarosta reaguje ve smyslu, že projektanti se potýkají více s problémem ochranného pásma než zeleně, ale cílem je vysadit náhradní výsadbu co nejblíže domu. Ing. Rexa vystupuje s tématem odvodnění.

Posledním bodem jednání jsou Informace radních a zastupitelů. Místostarosta informuje o plánované rekonstrukci Ďáblické ulice a následují různé informace k případu pana J.

Zasedání zastupitelstva končí deset minut po půlnoci. Opravdoví masochisté si mohou poslechnout zvukový záznam, dostupný na webových stránkách MČ. Případné dotazy můžete zasílat na mail dotazy.dablice@dablice.cz

Martin Tumpach, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *