Z Programového prohlášení Pirátské strany, hnutí Praha sobě a koalice TOP 09 a Starostové a nezávislí ve spolupráci s KDU-ČSL ve vedení hl. m. Prahy

Prohlášení má 32 stran a je dostupné on-line

Z témat týkajících se mimo jiné i Ďáblic stojí za zmínku:

Doprava

 • Budeme pokračovat v přípravě stavby 511 (Běchovice–dálnice D1) a vyvineme úsilí, aby dopady stavby 511 na místní obyvatele byly co nejmenší. [tzv. vnější okruh]
 • V návazné severní části Pražského okruhu je nutné prosadit nejvhodnější variantu. Je nezbytné maximálně odklonit zejména nákladní dopravu mimo území Prahy, aby došlo ke zlepšení ovzduší v hlavním městě.
 • Výstavba Pražského okruhu vyžaduje intenzivní spolupráci Prahy, městských částí, Ministerstva dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Středočeského kraje a jednotlivých obcí. Za hlavní město jmenujeme konkrétního koordinátora, který bude mít jediný úkol: odblokuje přípravu výstavby Pražského okruhu.
 • Podpoříme řešení okruhu, které se ukáže jako nejvhodnější z hlediska dopadů na obyvatele, bezpečnosti dopravy, nákladů a termínu realizace.

Pozn.: Bohužel se v Prohlášení nevyskytuje pro nás důležité odhlučnění Cínovecké/D8

 • Ustavíme komisi pro parkování, která bude řešit vylepšení současných parametrů parkovacího systému tak, aby se stal uživatelsky příjemnějším, ekonomicky motivujícím a aby vedl ke zvýšení počtu parkovacích míst pro rezidenty.
 • Využijeme existující data k aktualizaci a optimalizaci parametrů parkovacích zón.
 • Upravíme prostorové uspořádání ulic za účelem zvýšení počtu parkovacích míst.
 • Posílíme ochranu ovzduší před emisemi pevných částic.
 • Budeme budovat chodníky tam, kde chybějí. Budeme dbát na pěší a cyklistickou prostupnost krajiny a na možnost pěšího propojení městských částí.
 • Zprovozníme systém řízení dopravy, který umožní zkrátit čas v kolonách a zrychlit MHD.

Výstavba

 • Skončíme se zažitou praxí, kdy se dopravní stavby a městská zástavba plánují odděleně. Urbanisté, architekti a dopravní inženýři musejí vytvářet jednotné dílo – jedno město.
 • Prosazujeme princip rovné dostupnosti základní vybavenosti a snížení závislosti obyvatel na automobilu tak, aby rezidenční čtvrti byly místem pro plnohodnotný život, nikoliv jen noclehárnami.
 • Participativní projednávání projektů s veřejností je cestou, jak zajistit společenskou dohodu o chystaném záměru; často vede ke zkrácení doby nutné k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
 • Budeme pravidelně a co nejvíce mluvit s Pražany o našem městě a jejich potřebách. Zapojíme všechny, kdo budou chtít, do diskuse už od počátku – ať už půjde o úpravu náměstí, výstavbu nové budovy, či využití volného prostoru.
 • Dokončíme výstavbu velkých kanalizačních sběračů.

Přístup k občanům

 • Podpoříme otevřenou komunikaci posilující důvěru obyvatel města v jeho správu a rozvoj.
 • Zajistíme občanům možnost poskytovat zpětnou vazbu na kvalitu služeb, které zajišťuje město.
 • Vytvoříme koncept radnice otevřené občanům. Maximální možnou měrou zpřístupníme dokumenty a další agendu, kterou samospráva má ve své kompetenci.

Životní prostředí

 • V rámci naplňování Strategie adaptace hl. m Prahy na změnu klimatu budeme zvyšovat množství zeleně v ulicích, revitalizovat vnitrobloky a přidávat do ulic vodní prvky (fontány, pítka nebo kašny).
 • Revitalizujeme pražské potoky tak, aby sloužily k rekreaci a přitom nepředstavovaly povodňovou hrozbu. Budeme přitom spolupracovat se Středočeským krajem, kde se nacházejí horní toky většiny pražských potoků.

Pozn. V Ďáblicích máme pražskou anomálii, kdy se ve Středočeském kraji nachází naopak dolní tok našeho potoka.

 • … podpoříme prioritní výkup vodních ploch, které jsou nyní ve vlastnictví třetích osob.

Pozn. Příkladem je náš Mratínský potok

 • Nebudeme rozšiřovat současné skládky komunálního odpadu.

Novému vedení hl. m. Prahy přeji, aby se jim podařila splnit alespoň polovina z Prohlášení a Ďáblické Radě, aby pro ně Prohlášení bylo inspirací.

Martin Tumpach, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *