Stručná reportáž z nového veřejného projednání záměru „Skládka odpadů Ďáblice, Využití volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky, k. ú. Ďáblice“

ze dne 24. července 2019

Projednání bylo zahájeno v 16:00 pracovníkem Magistrátu hl. m. Prahy. Následovalo shrnutí záměru ze strany oznamovatele (za společnost FCC Mgr. Nikl a Ing. Sedláček) a zpracovatelky dokumentace záměru.

Za hl. m. Prahu (HMP) vystoupila RNDr. Plamínková se sdělením, že je záměr pro hl. m. Prahu nepřijatelný. HMP klade v odstraňování odpadu důraz na recyklaci a energetické využití. Skládku tedy nepotřebuje. Při mimořádných situacích (např. odpad z povodní) lze využít kapacit skládek v Uhách nebo Benátkách n. Jizerou. Jedná se o neustálé prodlužování skládkování z původních 10ti let na nynějších 26.

Zpracovatelka dokumentace: Potřebnost či nepotřebnost skládky není předmětem tohoto posouzení. Jedná se pouze o vliv na životní prostředí.

Starosta: MČ předložila k tématu odborné i právní argumenty.

Následovala prezentace s představením argumentů MČ Ďáblice proti navrženému záměru, které byly zaslány do připomínkového řízení a prezentace Ing. Jakoubka, soudního znalce najatého MČ Ďáblice k dodržení závazných norem ČSN. Normy mimo jiné uvádějí, že vzdálenost skládky od zástavby a vodních zdrojů musí být větší než 500 m, což Ďáblická skládka v několika případech nesplňuje.

Zpracovatelka dokumentace: Soulad nebo nesoulad s původním stavebním povolením na nynější situaci nic nemění.

Zástupci FCC: Výpočet volné kapacity skládky vychází z evidence skládkování. Nesoulad předepsaných výškových kót se záměrem je způsoben doplněním tvarového řešení tělesa skládky, které je povoleno v územním rozhodnutí. Provozovatel bude vždy postupovat v souladu se zákonem.

Zpracovatelka dokumentace: Kumulace vlivů byla řádně posouzena. Variantní posouzení není dle zákona nutné uvádět. V záměru ještě může vlivem délky řízení dojít k časovým posunům.

Zástupci FCC k obavě z úniku plynů: Odvod plynů je moderní. Při znovuotevření I. Etapy nedojde k navýšení plynů.

Starosta MČ Březiněves Ing. Haramul: MČ Březiněves již předložila negativní stanovisko. Skládka bude stále sesedat, bude se tedy tvořit stále nová volná kapacita? Ještě nikdo podobné těleso neotevřel, nemůžeme tak předjímat, co se skutečně stane.

Zástupci FCC: Reference z podobných činností máme a máme i technologie k  otevření.

Zpracovatelka dokumentace: Z referencí z jiných skládek nelze usuzovat, jak se bude chovat tato. [pozn. autora zde si zpracovatelka dokumentace se zástupci FCC protiřečí]

Zpracovatelka zápachové studie Ing. Autorská: Každou chvíli jsou naměřeny jiné hodnoty. V ČR není povinnost na skládkách měřit zápach. Dle limitů z Dánska naměřené hodnoty vyhovují.

Zástupci FCC k zápachu: Pokud ucítíte zápach, volejte, pište. Budeme to řešit.

Ing. Jakoubek: Ve vodě je dlouhodobě překračována hodnota síranů, chloridů a tenzidů. Záměr není v souladu se závaznými normami ČSN.

Zpracovatelka dokumentace: Soulad s ČSN teprve bude posuzován.

Zástupci FCC: Tyto normy platí pouze pro nové stavby.

Ing. Višínová z ochrany ovzduší Magistrátu hl. m. Prahy: Do studie budu chtít doplnit opatření proti pachu. Pachová problematika je zákonem ošetřena velmi vágně. Vycházíme tak ze zahraničních limitů.

Ing. Procházková z ochrany vod Magistrátu hl. m. Prahy: Nemáme významnějších námitek.

Následuje diskuze občanů:

p. Michek: Jedná se o několikátou skládku v okolí. Zápach ze skládky je velmi častý. Provoz skládky znehodnocuje nemovitosti lidí z Ďáblic.

p. Andrš za Spolek pro Ďáblice: V záměru není zpracovaný synergický efekt – není uvedena metodika posouzení. V době nedostatku vody v krajině je značná spotřeba vody na následné rekultivace nepřiměřeným plýtváním. Argument potřeby modulace tvaru tělesa skládky neobstojí. Všichni vědí, že jde především o byznys.

p. Rexa za Spolek pro Ďáblice: V záměru není řešena rozmrzelost obyvatelstva, což je v posuzovacím procesu EIA povinnost.

Pí. Pernová upozornila na zodpovědnost budoucím generacím. P. Holý zdůrazňuje, že nikdo z okolí si skládku nepřeje.

Zpracovatelka dokumentace: Rekultivace zadržuje vodu v krajině lépe než pole.

Zástupci FCC: Naše společnost se zabývá i zpracováváním druhotných surovin.

Pí. Dohnalová, bývalá radní: Už v roce 2007 byla slíbena poslední sekce.

P. Špaček zmiňuje, že je skládka dobře rekultivována a nemá smysl tuto rekultivaci narušovat jejím dalším otvíráním.  P. Šindelář upozorňuje na neschopnost zástupců skládky pružně reagovat na vzniklé problémy. Zástupci FCC uvádějí, že na stížnosti reagují obratem.

Pí. Ulrychová: Souhlasili jsme s provizorní skládkou. Na základě jakého zájmu chcete pokračovat?

Zpracovatelka dokumentace: Toto není předmětem posudku. Zástupci FCC: Ne vše jde pálit nebo recyklovat.

p. Dvořák, zastupitel: Záměr je v rozporu s územním rozhodnutím. Jednalo se o dočasnou stavbu a podmínkou byl 20 m široký pruh lesa okolo skládky. Kde je ochranné pásmo skládky?

Zástupci FCC: Ochranná pásma nebylo původně nutné definovat, nyní jsou uvedena v integrovaném povolení.

p. Dvořák, zastupitel: Jak dlouho bude trvat vypracování posudku?

Posuzovatel: Posudek musí být vyhotoven do 60ti dnů od oznámení (tj. do 16.8.2019) s možností prodloužení o 20 dnů.

Následuje diskuze ke spolupráci zástupců skládky se zástupci MČ Ďáblice. Starosta připomíná, že p. Dvořák byl jako zástupce MČ před časem z areálu skládky vypovězen. Zástupci FCC uvedli spokojenost se spoluprací s výborem MČ pod vedením Ing. Králíkové. P. Dvořák zdůraznil, že při vzájemném jednání záleží především na benevolenci zástupců skládky. Pokud některé informace nechtějí poskytnout, tak je neposkytnou. Zástupci FCC vyzvali ke vzájemné otevřenosti. P. Michek připomíná událost z r. 2002, kdy zástupci MČ nebyli do areálu skládky vpuštěni.

p. Michek: Ze začátku hutnily skládku pouze lehké buldozery. Je tedy nedostatečně zhutněna a hrozí další propady při pojezdu současných těžších strojů.

pí. Dohnalová: V záležitosti výsadby zeleně v okolí skládky se podařilo dosáhnout jen dílčích dohod.

P. Hrdlička, místostarosta se táže na příklad podobné akce. Zástupci FCC uvádějí skládku v Tisové.

Pí. Slavíková, starostka Zdib: Zdiby se záměrem také nesouhlasí. Již nyní mají problém s odletujícím odpadem ze skládky. Dokumentace záměru neobsahuje pohodu bydlení a variantní řešení. I ve Zdibech mají problémy se zápachem ze skládky.

Zpracovatelka dokumentace: Otevřeno má být jen 10 % skládky. Pohoda bydlení se skládá z dílčích složek dokumentace (zápach, hluk …). Pokud autorizovaná osoba uvedla do dokumentace zavádějící informace, lze si na ni stěžovat na MŽP.

p. Zavijačič: Proč zástupci FCC opustili před zahájením první svolané projednání? [zde následuje mezi tazatelem, zástupci FCC a zástupci MHMP hektická výměna paragrafů souvisejících zákonů a předpisů].

P. Michek upřesňuje, že původně byla v místě skládky polní cesta a sad, nikoli pole. Zástupci FCC konstatují, že zeleň v okolí skládky a na rekultivované části je v dobrém stavu a že na skládku není zákonem pohlíženo jako na vodní dílo [reakce na žádost Ing. Jakoubka k poskytnutí jména autorizovaného projektanta vodních staveb].

Následuje delší diskuze p. Dvořák – Ing. Jakoubek – zpracovatelka dokumentace – zástupci FCC – starosta. Závěrem s příspěvkem vystupují místostarosta, p. Rexa, p. Andrš, M. Štuka, analytik rizik (za oznamovatele), pí. Čápová, p. Tumpach, p. Tesař a p. Komada.

Krátce po deváté večerní hodině zástupce Magistrátu hl. m. Prahy ukončuje veřejné projednání.

Nyní je na posuzovateli zpracovat posudek na oznámený záměr. Ke zpracování posudku by mu měly sloužit i informace a názory z veřejného projednání. Na projednání padlo mnoho významných argumentů, které by neměly zapadnout. Informace zjištěné Ing. Jakoubkem půjde pravděpodobně na plno využít v další fázi projednávání – na stavebním úřadě. Přesto mě mrzí, že tento výborný odborník vystupoval v diskuzi podle mého názoru až příliš hrubě vůči zjevně těhotné zpracovatelce dokumentace.  Jelikož šlo o zástupce naší městské části, nedělá nám to příliš dobrou vizitku. V ostrém kontrastu mě mile překvapil velmi lidský příspěvek paní Čápové. Ďáblice bez vzájemného respektu jsou podobné Ďáblicím s odpadky. Děkuji Dušanovi Andršovi a Radimovi Rexovi za přednesení příspěvků jménem Spolku pro Ďáblice i Táně Dohnalové za příspěvek a opatření transparentů. Těší mě, že dorazilo mnoho kolegů a známých tváří podpořit stanoviska Ďáblic i okolních městských částí. Myslím, že se podařilo vytvořit konstruktivní atmosféru jednání a zároveň prezentovat jednoznačný nesouhlas s dalším skládkováním. Situaci budeme nadále pečlivě sledovat.

Martin Tumpach

Postřehy z 5. zasedání zastupitelstva MČ Ďáblice

Konaného dne 19. 6. 2019

Krátce po šesté hod. zahájil starosta Ing. Růžička zasedání a konstatoval, že je omluven p. Kříž (řádně omluven byl i zastupitel za Volbu p. Prokeš).

Do návrhového výboru byli pro toto zasedání zvolení p. Pěkný a p. Tesař. Následně byl všemi hlasy schválen program zasedání i zápis zasedání předešlého.

V rámci volného mikrofonu vystoupil p. Křížek s tématy dlouhodobě nefunkčního čidla EPS na novém Obecním domě, náhradní výsadby za pokácené topoly u fotbalového hřiště, neaktuálnosti Ďáblického zpravodaje, průjezdu nákladních automobilů zástavbou v souvislosti kulturní akce na fotbalovém hřišti a dotazem na způsob zásobování budoucí stavby sportovní haly. K topolům reagoval starosta, že náhrada byla nařízena a bude – na všech možných místech v Ďáblicích. Výsadba by měla být i uvnitř [sportovního] areálu, tam, kde to bude možné. Reakce místostarosty Ing. Hrdličky na vystoupení p. Křížka slovy „zase mluvíte z cesty“ mi nepřišla příliš vhodná.

V bodě 3 zastupitelé jednohlasně schválili objednání zajištění ďáblických kulturních akcí za částku do max. výše 50 000 Kč.

Stejně tak body 4 a 5 byly jednohlasně schváleny. Jednalo se o rozpočtová opatření, tedy přesuny některých položek schváleného rozpočtu. V bodě 6 se schvaloval závěrečný účet roku 2018, kdy se hlasování zdrželi p. Rexa a p. Vlach. Ostatní zastupitelé hlasovali pro.

V bodě 7 se hlasovalo o zhodnocení finančních prostředků MČ formou termínovaného vkladu. Jako jediný jsem se v tomto bodu zdržel hlasování z důvodů jediného osloveného zpracovatele nabídek, který je financován z provizí peněžních ústavů.

Bod 8 se týkal vyjádření k návrhu celoměstské vyhlášky o změně koeficientu daně z nemovitosti směrem k větším výnosům města. Přiznám se, že jako laik se v dostupných podkladech stoprocentně neorientuji a budu rád, pokud by mi někdo z hlasujících zastupitelů (tedy všichni zvolení za STAN) problematiku přiblížil. Z těchto důvodů jsem se hlasování zdržel. Z podkladů vyplývá, že v případě platnosti vyhlášky by se v Ďáblicích zvýšil výnos z daně z nemovitosti o 633 983 Kč. Z logiky věci bych předpokládal, že toto navýšení zaplatí vlastníci ďáblických nemovitostí. 

V bodě 9 zastupitelé prodloužili možnost čerpání investiční dotace SK Ďáblice na stavbu sportovní haly. Zdržel se p. Rexa a p. Vlach. Ostatní zastupitelé hlasovali pro. Jednohlasně byl schválen dar 100 000 Kč SK Ďáblice k 100 letému výročí.

V bodě 11 se zastupitelům a přítomné veřejnosti představil nový šéfredaktor a redaktor Ďáblického zpravodaje – Alexandr Kliment a Jiří Kubec. Oba pánové se shodli, že budou respektovat dodržování Pravidel pro vydávání. Dokonce padlo povzbudivé: „co se týče etiky, tam budeme jejími strážci“. K tomu pánům držím palce.

Následně se v bodě 12 volil nový člen Finančního výboru Ing. Jiří Fidranský, CSc. Hlasování jsme se společně s p. Pěkným zdrželi. Osobně jsem toho názoru, že vzhledem k volebním výsledkům i demokratickým principům by každé uskupení v zastupitelstvu mělo mít nárok jmenovat do Finančního výboru jednoho člena. Ostatní zastupitelé hlasovali pro.

Bodem 13 byla Diskuze. Slova se ujal starosta s tvrzením, že bych měl „neustále vymáhat aby adresa na moje prezentace, případně mého volebního sdružení, aby byly otiskovávány v Ďáblickém zpravodaji“. Dále bych měl zneužívat prostor Ďáblického zpravodaje k „demagogiím a vymáhání si politického prostoru“.  Proti tomu se musím výrazně ohradit. Opakovaně jsem žádal o dodržování zastupitelstvem odsouhlasených Pravidel pro vydávání Ďáblického zpravodaje a trvale se pokouším vymáhat, aby byly redakční úpravy názorových článků zastupitele dávány autorům před vydáním na vědomí. 

Závěrem v informacích radních a zastupitelů informoval místostarosta o stavebních projektech v MČ:

Je vyhotovena dokumentace na stavbu bytového domu Akcíz II. Projekt byl z důvodu ochranného pásma vysokého napětí odsunut, čímž se zmenšil o dvě plánované bytové jednotky. Dům je opatřen zatravněnou terasou a zelenou střechou. Vykácená zeleň by měla být nahrazena přímo v lokalitě.

Rekonstrukce starého obecního domu. Dojde k rekonstrukcím stropů, zvýšení druhého patra, zakrytí terasy ve druhém nadzemním podlaží, rozšíření místností ve sklepních prostorech, rekonstrukci sociálních zařízení. Lékárna a kadeřnictví zůstane téměř beze změn (kadeřnictví rozšířeno o sanitu). Polidštění předního dvora s pohledem do sálu. V druhém nadzemním podlaží vzniknou dvě ordinace, jedna pro praktického lékaře a prostory pro fyzioterapeuty, další prostory budou v tuto chvíli kanceláře. Výška hřebene budovy se nemění. O typech fasády se stále jedná (k 06/2019).

Radních jsem se e-mailem před zasedáním ZMČ tázal: Zda „reklamovala MČ propadlý chodník na křižovatce Květnová x Hřenská po výkopových pracích inženýrských sítí? S jakým výsledkem?“ Pan místostarosta během svého vystoupení uvedl, že propad je již 14 dní opravený (později písemně upřesnil, že opravu provedl zaměstanec MČ). Radní Dvořák reagoval, že bych se za svůj dotaz měl omluvit (!?).

Dále místostarosta představil některé investiční projekty hl. m. Prahy:

Rozšíření kapacity ČOV Chřibská, realizace 2020 – 2021

Rekonstrukce Ďáblická: V úseku Hřenská – Střelničná, realizace 2019. V úseku U Parkánu – K Lomu, včetně úpravy autobusových zastávek K Letňanům a Ďáblice směr na Ládví, realizace nejdříve 2020.

Odhlučnění Cínovecká – „je to na delší dobu i na delší diskuzi“ (místostarosta)

Přechod U Parkánu by měl být vybudován 2019.

Přechod Na Terase: „upouštěno od bezpečnostních úprav, bude jednodušší verze„. (místostarosta)

Starosta k nepravdivé informaci o zavření sběrného dvora v areálu skládky, která měla být otištěna v Dáblickém zpravodaji: „Přiznávám se, že jsem ve finále před podáním do tisku zasáhl. Přistoupil jsem k cenzuře, tato zpráva nebyla otištěna.“

Osobně bych raději na místo cenzury viděl vyjádření radnice s uvedením informací na pravou míru. Dle mého názoru jde o typický případ pro využití čl. VII, odst. 4, písm. a) Pravidel pro vydávání ĎZ. „Vydavatel může reagovat na příspěvky čtenářů ve stejném čísle, ve kterém mají být uveřejněny, pokud jsou zásadní informace v daném článku chybné, zavádějící nebo nepravdivé a jejich upřesnění nebo uvedení na pravou míru v zájmu informovanosti veřejnosti není vhodné odložit až do příštího čísla. „, který bývá v současné době spíše zneužíván ke snižování věrohodnosti oponentů.