Proč bylo zrušeno 7. veřejné zasedání zastupitelstva MČ

Na středu 6. září 2023 bylo řádně svoláno 7. zasedání zastupitelstva MČ. Na programu měla být kromě standardního Volného mikrofonu informací a diskuze informace o rozpočtových opatřeních č. 5 a 6, schválení uzavření kupní smlouvy na novou hasičskou stříkačku, pořízenou z dotace a výběr nového kulturního koordinátora.

Ve večerních hodinách předchozího dne dorazil na úřad MČ od zastupitele Mgr. Kříže protinávrh programu jednání se zařazením dalších bodů programu jednání a to: „Odvolání rady jako celku“ a „Volby orgánů“. O tomto protinávrhu podle Jednacího řádu ZMČ ale hlasovat nešlo.

Proč?

ČL. 5. odst. 2 Jednacího řádu skutečně umožňuje každému zastupiteli požádat o zařazení návrhu nových bodů programu, o jejichž zařazení zastupitelstvo následně hlasuje.  Ovšem v případě návrhu na odvolání starosty, místostarosty a členů rady musí návrh obsahovat dle čl. 8 odst. 9 Jednacího řádu písemné odůvodnění odvolání. Toto odůvodnění doručený protinávrh Mgr. Kříže neobsahoval. Mgr. Kříž tedy již v probíhajícím jednání zastupitelstva MČ položil předsedajícímu (starostovi) na stůl jednu normostranu A4 textu s nadpisem „Důvody k návrhu na odvolání městské části“ a tento dokument prohlásil za písemné odůvodnění dle Jednacího řádu. Odhlédnu-li od skutečnosti, že už z demokratických principů by měla Rada MČ mít možnost seznámit se s důvody pro své odvolání, nebylo z dokumentu patrné, že jde o písemné odůvodnění odvolání členů rady a zároveň by z logiky věci takový dokument byl materiálem ve smyslu čl. 2 odst. 7 Jednacího řádu a jako takový musí být dle tohoto odstavce nejpozději 7 dní před zasedáním volně přístupný.

Z Příručky pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2022: V dostatečném předstihu před zasedáním byste měli obdržet všechny podklady a materiály související s projednávanými body programu, což můžete upravit rovněž jednacím řádem (tzn. pravidla pro jejich přípravu, způsob a termín jejich doručování členům zastupitelstva).

Z judikatury NSS: Schválení takto nově zařazeného bodu je možné jen tehdy, je-li takový návrh věcně připraven ke schválení a nebrání-li schválení jiné zákonné ustanovení.

Dokument předložený Mgr. křížem na jednání zastupitelstva MČ

Následně bylo tedy hlasováno o původním navrženém programu jednání, který nebyl schválen a proto bylo zasedání zastupitelstva předsedajícím ukončeno.

K jednotlivým důvodům:

  1. Před předmětným hlasováním tehdejší radní oznámil před svědky svůj střet zájmů a samotného hlasování se následně dobrovolně zdržel. Při svých jednáních radní postupují dle Příručky pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2022. Příručka již neuváděla, že dle zákona musí být toto oznámení součástí zápisu, což se následně nestalo. K pochybení tedy došlo, nicméně zjevně nedošlo ke vzniku osobní výhody nebo újmy.
  2. Jelikož nebylo svolání mimořádného jednání s vedením MČ jakkoli konzultováno, nastala situace, kdy část zastupitelů čerpala dovolenou a zastupující radní měli neodkladné povinnosti v zájmu MČ. Všichni nepřítomní zastupitelé byli řádně omluveni a náhradní zasedání zastupitelstva byl bezodkladně svoláno na nejbližší možný termín.
  3. Pravděpodobně“ = spekulace → argumentační faul. Rozsah sociálních služeb zůstal v MČ minimálně na původní úrovni a jednáme o jejich dalším rozšiřování.
  4. Stávající provozovatel komunitního centra Vlna podal dobrovolně výpověď. Proto bude komunitní centrum Vlna pokračovat s novým provozovatelem.
  5. Probíhá standardní smluvní letní údržba a je vypsané výběrové řízení na zimní údržbu.

Martin Tumpach

Postřehy z 25. zasedání zastupitelstva

konaného dne 14. září 2022

Ze zasedání je pořizován oficiální zápis a zvukový záznam

Zasedání bylo zahájeno v 17 hod. Zastupitel Kříž navrhl zařadit ještě za bod č. 15 nový bod – Zpráva o činnosti Kontrolního výboru a to pod číslem 16. K programu jsem upozornil na zavádějící názvy dvou bodů programu, kdy smlouvy o spolupráci s developery měly účelový podtitul „ochrana proti hluku“ a ochrana proti přívalovým vodám“ i když daná témata nebyly jejich hlavním předmětem. Program zasedání byl při následném hlasování schválen všemi hlasy. U formální kontroly zápisu byli všichni přítomní zastupitelé pro.

V rámci volného mikrofonu z občanů vystoupili: MUDr. Kneifl s výzvou radním k omluvě za zavádějící článek o jeho osobě v Ďáblickém zpravodaji, Mgr. Postupová s upozorněním na nevhodné chování radních, ak.mal. M. Stroblová s výzvou radním k intenzivnějšímu řešení nakládání s přívalovou srážkovou vodou a Vladimír Michek s upozorněním na nečinnost radních.

Následovalo hlasování o rozpočtových opatřeních č. 6 a č. 7, kde jsme se z kolegy hlasování zdrželi z důvodu, že nám nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru. U Navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ na teplo a energie byli všichni přítomní zastupitelé pro, stejně jako u předání pozemní komunikace a přilehlého pozemku „Na Blatech“ od Červený Mlýn, bytové družstvo do majetku MČ Ďáblice.

V bodě „Smlouva o vzájemné spolupráci na společném stabilizovaném rozvoji v lokalitě Ďáblice – východ a ochraně proti hluku – spolupráci – RŘK“ se zastupitelé za Volba 2010 zdrželi z důvodu nedostatečných podkladů k jednání, ostatní přítomní zastupitelé byli pro. V bodě „Smlouva o vzájemné spolupráci na společném stabilizovaném rozvoji v lokalitě Křižovnických sadů a Mratínského potoka – RŘK a Křižovnické sady 1253 bytové družstvo“ se vzhledem k nedostatku podkladů zdrželi všichni „opoziční“ zastupitelé. U Rozpočtového opatření č. 8 se „opoziční“ zastupitelé tradičně hlasování zdrželi.

Následovalo hlasování o Smlouvě o smlouvě budoucí darovací, kdy majitel pozemků  v Ďáblicích jich v budoucnu část daruje MČ Ďáblice, výměnou za změnu funkčních ploch na ostatních svých pozemcích ze sportu a obytné. Dle aktuální tržní ceny pozemků se smlouva jeví pro MČ jako výhodná. Deset z třinácti přítomných zastupitelů bylo pro, zbytek se hlasování zdržel.

U Žádosti o schválení návrhu na změny územního plánu – RŘK – ochrana proti přívalovým vodám byli všichni přítomní zastupitelé pro, stejně jako u Žádosti o schválení návrhu na změny územního plánu – RŘK – ochrana proti hluku z komunikace Cínovecká.

V bodě Smlouva o spolupráci – BD Ďáblická x Hořínecká jsme se společně s „opozičními“ zastupiteli hlasování zdrželi (a zastupitel Vlach byl hlasoval proti) z důvodu podezření na ruskou  investici v Ďáblicích.

Všemi přítomnými zastupiteli bylo schváleno udělení čestného občanství městské části Praha-Ďáblice paní Lydii Veselé.

U Zprávy o činnosti Kontrolního výboru jsem se společně s „opozičními“ zastupiteli hlasování zdrželi z důvodu, že zpráva byla předložena až na samotném zasedání a přitom bylo zřejmé, že mohla být rozeslána s předstihem.

Zajímavá byla diskuze u bodu Finanční dary občanům, kdy zastupitel Rexa navrhl k dlouhému výčtu obdarovaných občanů přidat 1000 Kč pro předsedkyni občanského Spolku pro Ďáblice, který je v ďáblickém dění aktivní (připomínkování stavebních záměrů a záměrů skládky, sousedské úklidy veřejné zeleně apod.). Starosta Růžička: … „V principu souhlasím, musel bych se… škoda, že ten návrh nepřišel dříve, abychom se podívali, obrazně řečeno, pokud, proto porovnání, je to sice odměna symbolická, to souhlasím, zároveň i ta symbolika by měla být v ňákých proporcích s těmi ostatními, takže bych se asi ještě já sám za sebe ptal víc, ale může to zastat, mluvím jenom za sebe, ale zastat i nová rada, předpokládám, že ta se ještě k tomu vrátí v průběhu svého působení. Takže v zásadě souhlasím, rozumím tomu návrhu, vzhledem k té diskuzi, která kolem toho proběhla, si nedovolím teďkon do té balance, byla dlouhá diskuze, pokud tito hasiči mají za svůj výkon tolik, pak to neodpovídá něčemu a tak dál a tak dál, byla to složitá diskuze, jak už to tak bývá u takovýchto darů, netroufám si teď tady na místě po pěti minutách se s tím napřímo ztotožnit.

V informacích radních a zastupitelů nechal starosta revokovat na jednání schválené usnesení „Žádost o schválení návrhu na změny územního plánu – RŘK – ochrana proti hluku z komunikace Cínovecká“ a hlasovat o novém znění. S kolegy Prokešem a Rexou jsme se z důvodu zmatečnosti předkládaných materiálů hlasování zdrželi. Ostatní zastupitelé hlasovali pro.

Místostarosta Hrdlička informovalo Dodatku č. 3 k výstavbě domu Akcíz v hodnotě 530 000 Kč a prodloužení doby výstavby. Dále informoval o řešení výstavby psího cvičiště v Ďáblickém háji a prověřování oprávněnosti stavby.

Zasedání skončilo krátce po půl jedenácté večer.

Martin Tumpach, zastupitel

Postřehy z 22. zasedání zastupitelstva městské část

Ze zasedání je pořizován zápis a zvukový záznam

Předsedající radní Dvořák zahájil zasedání a následně se hlasovalo o doplnění návrhového výboru. Všemi přítomnými hlasy byli zvoleni zastupitelé Pěkný a Stránská. Následně starosta Růžička navrhl doplnění bodu Rozpočtové opatření č.2/2022 – schválení a v následném hlasování byl program jednání schválen všemi přítomnými hlasy. Dále byly všemi hlasy formálně schváleny zápisy z předchozích dvou zasedání.

V rámci volného mikrofonu z občanů vystoupili: p. Hnízdil s dotazem na stavební zábory v Květnové ul., na nakládání s aktuální zelení v okolí stavby pod Hřenskou a na možnosti zřízení ordinace druhého praktického lékaře v Ďáblicích. Dle radních praktického lékaře shánějí a záměr na pronájem nových ordinací bude vyhlášen v pol. března 2022. MUDr. Knaifl upozornil, že nabídku na provoz ordinací, včetně ordinace praktického lékaře již radním předložil. Místostarostou Hrdličkou byl mimo jiné vyzván: „nedělejte tady takové divadlo“. Po živelném zapojování občanů do diskuze předsedající radní Dvořák zasáhl: „Nebudem z toho dělat diskuzní kroužek, hospodskej“. Proto jsem zastupitele vyzval k jednání hodnému veřejného zasedání.

Rozpočtové opatření č.12/2021 bylo schávelno všemi přítomnými zastupiteli za STAN. Ostatní přítomní zastupitelé se tradičně hlasování zdrželi, protože jim nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru. Stejně tak při hlasování o vzetí na vědomí Rozpočtového opatření č.1/2022.

U schválení Rozpočtové opatření č.2/2022 hlasovali mimořádně všichni přítomní zastupitelé „pro“ z důvodu vyčlenění částky 1.000.000,- Kč v rozpočtu MČ pro rok 2022 pro krytí výdajů MČ spojených s řešením humanitární pomoci obyvatelům Ukrajiny, byť se do předmětného opatření „ukryly“ i jiné položky jako např. rekonstrukce lékárny či výstavba bytového domu Akcíz II.

Po představení záměrů zástupce žadatele byla všemi přítomnými hlasy schválena Žádost o schválení návrhu na změnu územního plánu u části pozemku parc.č. 1646/1 v k.ú Ďáblice, lokalita U Červeného mlýnku – společnost ASTAR s.r.o., kde by se aktuální plánovaná veřejné vybavenost měla přesunout na křižovatku Ďáblická x Kostelecká (býv. statek) a předmětný pozemek bude z důvodů omezené dopravní obslužnosti využit k výstavbě rodinných domů.

Všemi přítomnými hlasy byl schválen prodej hasičského automobilu Liaz 101 – CAS 25/2500/0 Městu Buštěhrad za 220 000 Kč.

Rovněž všemi přítomnými hlasy byly schváleny Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hl. m. Prahou, TSK hl. m. Prahy, a.s. a městskými částmi, upravující větší informovanost městských částí o plánovaných dopravních omezeních a změnách dopravního režimu.

V Informacích radních a zastupitelů přednesl starosta Růžička informace v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, informaci o podané doplňující žádosti do Fondu rozvoje bydlení pro dofinancování BD Akcíz a místostarosta Hrdlička představil průběh rekonstrukce starého obecního domu, průběh výstavby bytového domu Akcíz II, odeslání nesouhlasného stanoviska MČ k vymezení záplavového území Mratínského potoka, odeslání nesouhlasné stanovisko MČ k projektové dokumentaci změny stavby před dokončením „Novostavba bytového domu Kokořínská 91/1“, a Participativní rozpočet.

Jelikož se do bodu Diskuze nikdo nepřihlásil, skončilo zasedání krátce po sedmé hodině.

Martin Tumpach, zastupitel

Ze zvukového záznamu 18. zasedání zastupitelstva

konaného dne 16. 6. 2021

Za zasedání je pořizován zápis a zvukový záznam.

Radní Dvořák zahájil zasedání a vyzval zastupitele k volbě náhradního člena návrhového výboru. Všemi přítomnými zastupiteli byl zvolen zastupitel Vlach. Náhradním ověřovatelem zápisu byl všemi přítomnými zastupiteli zvolen zastupitel Pěkný.

Před schválením programu zasedání navrhl starosta Růžička doplnění do programu Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace a další spolupráci – SK Ďáblice. Zastupitel Rexa navrhl doplnit do programu zasedání bod Odvodnění, odhlučnění a dopravní okruh Ďáblic. V následném hlasování o doplněné podobě programu hlasovali zastupitelé Rexa a Vlach pro, ostatní přítomní zastupitelé se hlasování zdrželi. Návrh tak nebyl přijat. Při druhém hlasování pouze s doplněním návrhu starosty Růžičky se zastupitelé Rexa a Vlach hlasování zdrželi, všichni ostatní přítomní zastupitelé hlasovali pro a program byl v této podobě přijat. Následně proběhla formální kontrola zápisu z předchozího zasedání.

V rámci volného mikrofonu vystoupila za občany paní Ouředníčková s výzvou pro Sociální komisi k zažádání o grant pro seniory, s dotazem zda má obec strategický plán ke stárnutí obyvatel a ve věci bezdomovců, nepořádku kolem kontejnerů a na veřejných místech. Reagovala radní Dvořáková ve smyslu, že obec o předmětné granty průběžně žádá a na strategických plánech pracuje. Starosta Růžička doplnil, že obec MČ strategický plán má, protože „obcí je v tomto případě hl. m. Praha…

Dále vystoupil pan Lehovec ve věci špatného stavu ulice Šenovské a otřesů domů. Reagoval místostarosta Hrdlička ve smyslu, že „všechny díry až na kruhový objezd byly opraveny“, s PČR byly projednány možnosti instalace zpomalovacích semaforů, s Technickou správou komunikací je komunikováno, aby byla Šenovská zařazena do plánu oprav, někdo musí zjistit, zda je pod Šenovskou špatné podloží a MČ „se to může snažit urychlovat“. Radní Dvořák doplnil, že „to bude teď chtít vydržet“ a „bude to boj s úřadama“. Místostarosta Hrdlička doplnil, že MČ musí donutit auta zpomalit. Starosta Růžička uvedl, že se „bavíme o cizím majetku“ a že „nebudeme slibovat něco, co nedokážeme“. Pan Ševid vystoupil s dotazem, zda starosta prověřil trasy odvozu materiálu ze staveb a umístění značky zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t, jak slíbil na posledním zasedání zastupitelstva. Starosta Růžička se obsáhle vyjádřil k umístění předmětné značky.

Následně v rámci participativního rozpočtu představili jednotliví navrhovatelé své projekty.

Pátým bodem jednání byl Závěrečný účet za rok 2020. Předseda finančního výboru Pavel oznámil, že závěrečný účet byl projednán a schválen bez výhrad na finančním výboru, na Radě MČ a následně zveřejněn. Paní Ouředníčková vystoupila z dotazem proč náklady na produkci kultury výrazně převyšují náklady na samotné kulturní akce. Místostarosta Hrdlička reagoval, že součástí nákladů je příkazní smlouva s pí. Ničovou a pí. Sandrovou, využitá i pro vydávání roušek a dezinfekcí. Zastupitel Rexa zmínil, že se při hlasování zdrží z důvodu, že byla opozice vyhozena z finančního výboru. Reagoval starosta Růžička, že klíčová role opozice byla v kontrolním výboru, který opozice odmítla a nebylo možné tak disproporčně obsadit výbory. Reagoval zastupitel Rexa, že v kontrolním výboru má opozice svého zástupce. V následujícím hlasování se zastupitelé Rexa, Vlach a Pěkný hlasování zdrželi, všichni ostatní přítomní zastupitelé byli pro.

Následujícím bodem jednání byla informace o dosavadním průběhu žaloby FCC ČR, s.r.o. o zaplacení 6.173.650, – Kč s příslušenstvím. Obsáhlého úvodu se chopil starosta Růžička a předal slovo právnímu zástupci MČ JUDr. Pechovi, který stručně shrnul průběh soudního sporu započatého v r. 2010, kde FCC ČR, s.r.o. požadovalo po MČ vrátit nájemné za užívaný pozemek. V rámci jednoho z pozemkových soudních sporů nejvyšší správní soud zneplatnil předmětnou nájemní smlouvu. V diskuzi občanů vystoupila paní Ouředníčková, která byla následně starostou zastavena z důvodu veřejného nahrávání debaty, ke kterému by se mohla dostat protistrana. Zastupitel Rexa navrhl doplnit do usnesení bod ve znění „1. předložit zastupitelstvu protokol ze soudního jednání o vynesení rozsudku, 2. informovat zastupitelstvo o dalších krocích.“ Starosta Růžička se zastupitele Rexy dotázal, k čemu mu tyto informace budou. Zastupitel Rexa reagoval, že je využije pro kontrolu konání Rady. Proti dalšímu informování zastupitelů hlasovali všichni přítomní zastupitelé za STAN s výjimkou zastupitele Kříže, který se hlasování zdržel. Následně bylo usnesení odhlasováno v původním znění.

Šestým bodem jednání bylo rozpočtové opatření č.6/2021 z důvodu přijetí dotace na výstavbu bytového domu Akcíz. Všichni přítomní zastupitelé za STAN byly pro, přítomní zastupitelé za OOOD a Volbu 2010 se tradičně hlasování zdrželi, protože jim nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru.

Sedmým bodem jednání byla prezentace projektu Bytový dům Ďáblická – Hořínecká/V, kde zástupci investora představili developerský záměr. Zastupitel Rexa navrhl doplnit do usnesení bod ve znění „II. doporučuje řešit efektivnější nakládání s dešťovými vodami na pozemku investora (akumulace a využití na splachování, případně na zálivku).“ Všichni přítomní zastupitelé za STAN se hlasování zdrželi a návrh tak nebyl přijat. Následně bylo usnesení odhlasováno v původním znění.

Osmým bodem jednání byl Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace a další spolupráci – SK Ďáblice. Jednalo se o změnu pravidel pro použití dotace, která se opravňuje příjemce čerpat dotaci k realizaci účelu na dobu do 31.12.2023. Všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro až na zastupitele Rexu, který se hlasování zdržel.

V závěrečné diskuzi představil místostarosta Hrdlička „zásadní omezení dopravy“ z důvodu řešení kanalizace (uzavírka mezi Ďáblicemi a Čakovicemi).  Dále informoval o realizaci přechodu akce BESIP U Parkánu. Zastupitel Rexa pogratuloval zastupiteli Vlachovi k sedmdesátým narozeninám a dále upozornil na nutnost odklonu dešťové kanalizace do Mratínského potoka v místech Statkové ulice.

Následovala delší, víceméně neplodná diskuze o tradičních ďáblických problémech odvodnění, odhlučnění  a dopravní optimalizace. Dle místostarosty Hrdličky právě PVS a.s. aktualizuje starší studie odvodnění. Následovalo delší vyjádření starosty Růžičky, ve smyslu, že se na tématech neustále pracuje. Zastupitel Vlach upozornil na neúnosnou dopravní situaci na šenovské a nutnost dopravního odlehčení severním obchvatem Ďáblic a zároveň vyzval radní k možnosti vyjádření zastupitelů k projektům odvodnění ďáblické památkové zóny.

Paní Ouředníčková z publika upozornila na současné problémy Ďáblic, týkající se bezdomovců a tříděného odpadu. Radní Dvořák reagoval, že „to nemá řešení“.  Starosta reagoval: „čeho bysme docílili tim, že se necháme zkoušet, jestli něco děláme.“ Podle mě by se měli radní zodpovídat zastupitelům i občanům z toho, co dělají.  

Zasedání zastupitelstva skončilo krátce po desáté hodině.

Ze záznamu masochisticky vyslechl a zapsal Martin Tumpach, zastupitel

Postřehy ze 17. zasedání zastupitelstva městské části

Ze zasedání je pořizován zápis a zvukový záznam

Předsedající radní Dvořák zahájil zasedání a nechal hlasovat o jeho programu, který byl schválen všemi přítomnými hlasy. Dále byl všemi hlasy formálně schválen zápis z předchozího zasedání.

V rámci volného mikrofonu z občanů vystoupili: paní Stroblová, manželé Ševidovi, paní Rosenhoferová s dcerou, pan František Michek. Paní Stroblová seznámila zastupitele s dopravní problematikou Ďáblic a jejími riziky. Paní Rosenhoferová upozornila na nevhodné dopravní retadéry u kruhového objezdu, které dělají při průjezdu vozidel nepřiměřený hluk.

Pan Ševid upozornil na problematický dopravní provoz v Šenovské ulici, mimo jiné i ve spojení s dopravní obsluhou stavby ve Statkové. Reagoval starosta Růžička, že nechá prověřit „jak je udělaná organizace stavby“, dále že „povrch vozovky v Šenovské je příliš tenký“ a že se „bude dál ptát“. Dále zmínil, že „si nemyslí, že je dobře rušení malých městských částí, ale že mají omezené pravomoce„. Také že „sklízíme chyby z minula“ , že „jediná cesta je to postupně dlouhodobě zlepšovat“ a že „je to jak v té písničce pane prezidente, potřeboval bych svačinu, co s tím uděláte“. Místostarosta Hrdlička uvedl, že předmětnou ulici procházel a nahlásil na Technickou správu komunikací osm závad. Dále přislíbil instalaci radaru, který umí číst poznávací značky.

Pan Michek velmi explicitně upozornil na zvýšení daně z nemovitosti, odhlasované zastupiteli za STAN, kde mu v reakci bylo radními vyhrožováno podáním trestního oznámení a konstatováno že „každý někdy něco nepochopí a vám se to určitě stává taky. Osobně tento přístup radních vůči občanům považuji za velmi nevhodný.

Třetím bodem jednání bylo Úplatné nabytí části pozemků (část pole za fotbalovým hřištěm v prodloužení Kokořínské ulice) za celkovou konečnou kupní cenu ve výši 24,541.980,- Kč. Pan Křížek se v připomínkách občanů dotázal, jaké plány má MČ s předmětným pozemkem do budoucna. Podle starosty „je zcela běžné, že při zvažování nabývání majetku se různé skupiny snaží získat výhodu pro sebe“(?), „někteří se snaží vývoj směřovat jiným směrem“(?), MČ „postupovala maximálně transparentně“, je třeba se „držet územního plánu“, „je v zájmu MČ získat vliv na rozvojová území“ a „netroufá si říct, jak se bude oblast vyvíjet“. Dále starosta na můj doplňující dotaz uvedl, že se „dlouhodobě věnuje urbanismu a má spousty vizí“ (což mě příliš neuklidnilo, ba naopak) a že „má řadu vizí, co se týče tohoto území, je to dlouhý proces, bude to společné dílo to je proces, který bude nastartován a všichni budou mít možnost se k tomu vyjádřit a otvírá prostor k tomu se vyjádřit co s tím pozemkem“. Zastupitel Rexa se hlasování zdržel, všichni ostatní byli pro. Souvisejícím bodem bylo hlasování o Kupní smlouvě se zřízením služebnosti stezky, cesty a inženýrské sítě, kde byli všichni zastupitelé pro.

Pátým bodem jednání bylo Výběrové řízení – „Bytový dům Akcíz v Praze Ďáblicích“, tedy výběr dodavatele na stavbu nového domu u Akcízu. Všichni zastupitelé byli pro.

Šestým bodem bylo schválení Rozpočtové opatření č.5/2021, kde se zástupci OOOD a Volby 2010 tradičně hlasování zdrželi, protože nám nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru. Zastupitelé za STAN byli pro.

Sedmým bodem jednání byly informace radních a zastupitelů. Místostarosta informoval o vznikající studii lávky přes Cínoveckou ul. V prodloužení ulice K Lomu, výstavbě nového pavilonu v zahradě ZŠ a projektech přihlášených do participativního rozpočtu.

V závěrečné diskuzi otevřel zastupitel Rexa problematiku hluku v Ďáblicích. Dle vyjádření radních o této věci aktuálně jednají s hl. m. Prahou.

V 19:40 jednání zastupitelstva skončilo.

Martin Tumpach, zastupitel

Postřehy z 16. zasedání zastupitelstva MČ

konaného dne 21. 4. 2021

Z jednání zastupitelstva je pořizován zápis a zvukový záznam.

V 17:04 zahájil předsedající radní Dvořák jednání zastupitelstva. V následném hlasování byl program zasedání schválen všemi hlasy. Před formální kontrolou předchozího zápisu konstatovala tajemnice úřadu, že zápis nebyl podepsán všemi ověřovateli z důvodu absence části zvukové nahrávky ze zasedání. Následného hlasování se zastupitel Rexa zdržel, ostatní hlasovali pro.

V rámci volného mikrofonu nevystoupil nikdo z občanů.

Následující čtyři body jednání byly určeny Rozpočtovým opatřením č. 2, 3 a 4 a Účetní závěrce MČ za rok 2020. Ve všech hlasováních byli zastupitelé zvolení za STAN pro. Zástupci Volby 2010 a OOOD se tradičně hlasování zdrželi, z důvodu, že jim nebylumožněno mít své zástupce ve Finančním výboru.

Bod 7 jednání byl k Výběrovému řízení – „Letní a zimní údržba MČ Praha-Ďáblice – 2021-2023“, kde všichni zastupitelé (s výjimkou zastupitele Vlacha, který se hlasování zdržel) schválili Smlouvu o provedení údržby veřejné zeleně, úklidu a /zimní, pozn. autora/ údržby místních komunikací se společností AQIK s.r.o. za částku 2,513.485,23 Kč vč. DPH.

Bod 8 jednání se týkal Výběrového řízení – „Bytový dům Akcíz v Praze Ďáblicích“, kde místostarosta Hrdlička informoval zastupitele o průběhu výběrového řízení na realizaci stavební akce MČ.

V bodě 9 bylo hlasování o Dodatku ke Smlouvě o spolupráci – AKROS, s.r.o., týkající se předpokládané stavby nové provozovny naproti supermarketu Billa, kde všichni zastupitelé hlasovali pro.

Desátým bodem jednání byla Smlouva o spolupráci – „Bydlení Ďáblická 32“, kde jde o 13 bytových jednotek na předmětné adrese. Jménem investora představili zastupitelům projekt: Ing. Koníček, Mgr. VoděrkaMBA a Ing. arch. Milan Vít. Jedná se o stejného investora, který bude realizovat i bytový dům U Prefy. Smlouvou se investor se zavazuje poskytnout MČ finanční kompenzaci v celkové́ výši 329 550 Kč. Paní Ouředníčková za veřejnost a zastupitel Prokeš se radních dotázali, jakým způsobem jsou investorům stanovovány smluvní kompenzace. Starosta Růžička reagoval ve smyslu, že stávajícím formátem je uzavírání smluv o spolupráci. Místostarosta Hrdlička uvedl, že se vychází z paušálních částek, která se používají v Ďáblicích a „nemají žádný výpočet“. V následném hlasování byli všichni zastupitelé pro uzavření předložené smlouvy a zastupitel Rexa se hlasování zdržel.¨

Jedenáctým bodem byly informace radních a zastupitelů

Ing. Hrdlička:

v únoru byl nainstalován nový certifikovaný žebřík k hernímu prvku na dětském hřišti na Koníčkově náměstí, ze hřiště U Prefy byl opět odcizen basketbalový koš,

MČ Praha – Ďáblice vydala souhlasné závazné stanovisko k propojení dešťové kanalizace U Parkánu,

v březnu byla doplněna hluková studie o vliv protihlukových valů, varianty k dříve posuzovaným protihlukovým stěnám v úseku jižně od Kostelecké ulice. Výsledky budou využity k podpoře argumentů městské části během dalších jednání o vybudování protihlukových opatření podél Cínovecké ulice.

obdrželi jsme schválený povodňový plán pro městskou část Praha-Ďáblice – bude následovat komunikace s obyvateli ze záplavového pásma,

výzva pro zastupitele – MHMP nabízí zdarma městským částem stojany na kola, návrhy vhodných lokalit je možné nahlásit na sekretariát,

výsadba stromů 2021 – vytipování rozsahu,

Z louky Pod Hvězdárnou byly odcizeny ovocné stromy na louce pod hvězdárnou (u ulice Hřenská), vše nahlášeno na policii ČR a nyní probíhá šetření. V případě zjištění osob, které by mohli činnost opakovat, žádáme veřejnost o okamžité nahlášení na linku 158 nebo 156.

Ing. Růžička:

příští zasedání ZMČ se bude konat 19. nebo 26.5.,

BD Ďáblická – MČ Praha-Ďáblice bude mít 4 byty (3x 3+kk a 1x 1+kk) o celkové ploše 249,7 m2, došlo o navýšení plochy pro MČ o cca 5m2, než bylo původně prezentováno,

společnost FCC zaslala odpověď na žádost MČ o seznámení s přijatými opatřeními v souvislosti s požárem na skládce v listopadu 2020,

RMČ neschválila žádost občana o odkoupení části pozemku parc.č. 135/1, v k.ú. Ďáblice, který je ve svěřené správě MČ Praha-Ďáblice, vedený jako ostatní plocha a ostatní komunikace, na žádost občana jsou informováni všichni zastupitelé,

MČ postupně rekonstruuje kontejnerová stání v Ďáblicích,

Ministerstvo životního prostředí vydalo Závěr zjišťovacího řízení D0, stavba 520 Březiněves-Satalice, projekt bude řádně posouzen,

MČ odeslala vyjádření k oznámení záměru „PHA1119_Stavba č.7552: Mladoboleslavská-Budovatelská,

MČ odeslala vyjádření k oznámení záměru „PHA1117_Zkapacitnění Průmyslového polookruhu“ v rámci posuzování vlivů na životní prostředí.

V závěrečném bodu „Diskuze“ se zastupitel Prokeš zeptal radních na záměr se zasíťovanou „čarodějnickou“ louku vedle ulice Kučerové, zveřejnění hydrostudie ďáblické skládky, covidový režim ďáblické školy a covidový režim na dětských hřištích v Ďáblicích.

K využití pozemku „čarodějnické“ louky je nyní sestavováno zadání studie území. Dle místostarosty Hrdličky: „Toto území chceme mít vyřešené. Je to dlouhodobě deklarovaný úmysl.“ což je v kontrastu s informacemi z loňského roku.  Hydrostudie skládky prý bude zveřejněna v nejbližší době. „Není to nic tajného, jak nám tady podsouváte. … nemusíte v tom hledat ňákou konspiraci.“ mimo jiné podsunul zastupiteli Prokešovi místostarosta Hrdlička hledání konspirace. Hřiště jsou prý zavřená proto, že není personální kapacita uhlídat, aby se na hřištích neshlukovali lidé. Z vlastního pozorování vím, že lidé se na hřištích i přes zákaz shlukují (a dokáži to pochopit), proto si myslím, že by jejich oficiální otevření a zvýšená četnost desinfekce herních prvků byla krokem správným směrem. Podle starosty Růžičky „tady nikdo nikoho nerozhání a necháváme ty lidi, aby vzali svůj osud do svých rukou.“ Starosta se bez zásadnějších informací obsáhle vyjádřil i k situaci ve škole.

Zasedání skončilo krátce po půl osmé večer.

Postřehy z 15. zasedání zastupitelstva MČ

konaného dne 27. ledna 2021

Z technických důvodů se nepodařilo pořídit zvukový záznam bodů 1-5. Ze zasedání je pořízen částečný zvukový záznam bodu 6  a zvukový záznam bodů 7-9. Dále je ze zasedání pořízen oficiální zápis.

V pět hodin zahájil předsedající zasedání zastupitelstva. Z důvodu nepřítomnosti zastupitele Pavla byl všemi přítomnými hlasy zvolen členem návrhového výboru zastupitel Pěkný. Dále byl všemi přítomnými hlasy schválen program zasedání a zápis z předchozího jednání.

V rámci volného mikrofonu vznesla paní Ouředníčková dotaz, zda je na masivní výstavbu v lokalitě U Spojů dostatečně připravena infastruktura MČ. Reagoval starosta Růžička ve smyslu, že MŠ kapacitu má, ZŠ je nyní na maximu kapacity a zdravotní péče je individuální s tím, že využití starého obecního domu plánuje MČ ve prospěch zdravotní a sociální péče. Pan Bezušek upozornil na časté záplavy dolní části Ďáblic a vyzval vedení MČ zajistit na řešení této problematiky odborníka. Obsáhle reagoval starosta a nešlo nesouhlasit s glosou pana Bezuška: „řekl jste toho hodně, ale neodpověděl na moji otázku“. Dle místostarosty Hrdličky řešení situaci „za rok nebude, za dva roky to taky nebude“. Třetí v pořadí vystoupil pan Michek s upozorněním na záplavy dolní části Ďáblic a často přerostlou vegetaci na Šenovské, která brání ve výhledu pro přednost v jízdě (pozn. autora: stejně tak na Hřenské, což naši domácnost stálo nemalé peníze). Vystupující dále nazval Ďáblický zpravodaj „Rudým právem“ a apeloval na zastupitele zvolené za STAN, že přeci „nejsou stroje na zvedání rukou“. Reagoval radní Dvořák: „Byla tam spousta věcí, co nejsou pravda, co jsou nesmysly“.

Třetím bodem jednání bylo schválení rozpočtového opatření č. 11/2020, kde byly přítomní zastupitelé za STAN pro a Volba 2010 s OOOD se tradičně zdrželi, protože jim nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru. Analogicky proběhlo hlasování i u následujících bodů jednání Provádění rozpočtových opatření koncem roku 2020 a Rozpočtové opatření č.1/2021.

Šestým bodem jednání byla Výstavba bytového domu, ul. Ďáblická – Smlouva o právu stavby. Zastupitelé souhlasili, že v rámci tohoto bodu mohou vystupovat i externisti. Formát následující diskuze byl, že právní zástupce druhé smluvní strany (Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou) průběžně u každé připomínky (s výjimkou připomínky zastupitele Prokeše) „opozičních“ zastupitelů vysvětloval, proč nemůže být daná připomínka zapracována do smlouvy. Právní zástupce MČ Ďáblice přítomen nebyl. Tato část zabrala většinu času jednání zastupitelstva a dle mého názoru i mých kolegů by k řešení podobných záležitostí mělo mít zastupitelstvo svůj výbor pro rozvoj obce. Při následném hlasování o smlouvě byli všichni přítomní zastupitelé pro. Velká škoda, že se nedochoval zvukový záznam, kde zástupce Křížovníků deklaruje, že pokud bude stavební pozemek zaplaven, nebudou Křížovníci po MČ žádat kompenzaci.

V bodě sedm vzali všichni přítomní zastupitelé hlasováním na vědomí informaci o výběrovém řízení na rekonstrukci starého obecního domu.

V informacích radních a zastupitelů představil místostarosta Hrdlička studii proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Drážďany, jejíž vedení je navrženo skrz Ďáblice, informoval o přípravě výběrového řízení na letní a zimní údržbu Ďáblic, o výstavbě bytového domu Akcíz a lesním hospodaření v Ďáblickém háji s tím, že dle správce lesa budou stromy pokácené do 4/2020 nahrazeny do dvou let a stromy pokácené po tomto datu do pěti let. Dále místostarosta představil dlouho očekávaný akustický posudek MČ s návrhem konkrétních řešení hlukové problematiky a informoval o navázání jednání s náměstkem pražského primátora Adamem Scheinherrem. V oblasti hlukové problematiky to považuji za velký dílčí úspěch vedení MČ.

Starosta informoval o novém předsedovi přestupkové komise – Petrovi Timurovi, o tom, že ďábličtí senioři 80+ byli osloveni ohledně očkování a o novém sociálním pracovníkovi – Marianě Kaliankové.

Zasedání zastupitelstva skončilo krátce před půl desátou.

Martin Tumpach, zastupitel

Postřehy ze 14. zasedání zastupitelstva MČ

konaného dne 21. 12. 2020

Z jednání zastupitelstva je pořizován zápis a zvukový záznam.

V pět hodin zahájil radní Dvořák zasedání a nechal hlasovat o jeho programu, který byl schválen všemi přítomnými hlasy. Po té byly náhradními členy návrhového výboru zvoleni radní Dvořáková a zastupitel Pěkný. Následovala formální kontrola zápisu z minulého jednání a bod Volný mikrofon, ve kterém nikdo nevystoupil.

Třetím bodem jednání bylo hlasování o rozpočtovém opatření č. 10/2020, s kolegy z Volby 2010 a OOOD jsme se hlasování zdrželi z důvodu, že nám nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru. Zastupiteli za STAN bylo rozpočtové opatření přijato.

Ve čtvrtém bodě jednání byl schvalován rozpočet MČ na rok 2021, který byl přítomnými zastupiteli za STAN schválen, ostatní se z výše uvedených důvodů hlasování zdrželi. Stejně tak u pátého bodu jednání „Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2026“, šestého bodu jednání „Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti na rok 2021“, sedmého bodu jednání „Rozpočet ZŠ a MŠ U Parkánu na rok 2021“ a osmého bodu jednání „Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ U Parkánu na rok 2022-2023“.

Devátým, spíše administrativně formálním bodem jednání bylo provádění rozpočtových opatření koncem roku 2020. Zastupitelé Prokeš a Pěkný se hlasování zdrželi, všichni ostatní přítomní zastupitelé byli pro.

Následně vznesl starosta Růžička návrh o přesunutí bodu „Výstavba bytového domu, ul. Ďáblická“ na konec programu zasedání. Jelikož tento svůj návrh nijak neodůvodnil, hlasování jsem se zdržel. Ostatní přítomní zastupitelé hlasovali pro.

V desátém bodě jednání byla všemi přítomnými hlasy schválena Veřejnoprávní smlouva – SK Ďáblice 2021, na úhradu provozních nákladů oddílů fotbalu a tenisu v roce 2021.

V jedenáctém bodě jednání se hlasovalo o zakoupení sekačky a vertikutátoru v hodnotě 224.300,- Kč pro SK Ďáblice z.s. s veřejným příslibem, že materiál bude využíván i pro potřeby městské části. Zastupitel Rexa se hlasování zdržel, všichni ostatní přítomní zastupitelé hlasovali pro.

Ve dvanáctém bodě jednání všichni přítomní zastupitelé schválili úhradu svozu odpadu za II. pol. 2020.

Následovala všemi přítomnými zastupiteli schválená Zpráva o činnosti Kontrolního výboru a zastupiteli za STAN schválená Zpráva o činnosti Finančního výboru.

V patnáctém bodě jednání se schvalovaly finanční dary občanům MČ. S kolegy z Volby 2010 a OOOD jsme se hlasování zdrželi, kvůli kontroverzní částce 58 000 Kč darované panu J.F., údajnému „poradci starosty“. Na připomínku, že by na takovou částku měla být uzavřena smlouva reagoval starosta Růžička slovy: „uzavírání dohody by vyvolalo jiné otázky a jiné pochybnosti“. Přítomní zastupitelé za STAN hlasovali pro.

Šestnáctým bodem jednání byly Informace radních a zastupitelů. Starosta Růžička zastupitelům dlouze oznámil, že termín příštího jednání zatím neví. Místostarosta Hrdlička oznámil výběr dodavatele rekonstrukce starého obecního domu. Po té starosta obsáhle vysvětloval, proč mi radní neodpovídají na otázky. 

Starosta Růžička uvedl 17. bod jednání“ Výstavba bytového domu, ul. Ďáblická“ a následně předla slovo zástupcům investorů (Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou a Doma je Doma s.r.o.), projektantovi a svému poradci J.F., kteří následně prezentovali záměr. V následném hlasování o smlouvě o vzájemné spolupráci na projektu, kde bude v závěrečné fázi městská část členem bytového družstva se zastupitel Rexa zdržel z důvodu, že si chce záměr podrobněji nastudovat (prezentace nebyla součástí podkladů jednání), všichni ostatní přítomní zastupitelé hlasovali pro.

V závěrečném bodě „Diskuze“ vystoupil starosta, že mu je „opozičními“ zastupiteli „něco“ podsouváno. A vyzval aby, dotazy byly zasílány přímo jemu. Což zní vzhledem k množství nezodpovězených zvláštně. Připomněl jsem mu jeho několik minut starý výrok: „Děkuji, že ses Martine ponížil a nám hloupějším připomněl, o co se jedná.“ Následně vystoupil zastupitel Rexa s příspěvkem k problematice záplav Ďáblic a nastínil možná řešení. Poměrně konstruktivně reagoval zástupce Křížovníků. Rovněž jsem se dotázal radních, zda si myslí, že jsou dodržována zastupitelstvem schválená pravidla pro vydávání Ďáblického zpravodaje. Zastupitel Prokeš se dotázal na záměr s nynějším parkem U Prefy a přečerpávací stanici odpadních vod v Chřibské ulici. Místostarosta Hrdlička reagoval ve smyslu, že je to soukromá zastavitelná plocha a pravděpodobně bude v budoucnu zastavena  žádný z developerů zatím nepřišel s konkrétním návrhem. Starosta k přečerpávací stanici reagoval ve smyslu, že všechno, co MČ mohla udělat udělala a nyní je to v kompetenci hl. m. Prahy a k parku, že územní plán o parku nemluví.

V půl deváté zasedání zastupitelstva skončilo.

Martin Tumpach, zastupitel

Postřehy z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

konaného dne 25. 11. 2020

Ze zasedání je pořizován oficiální zápis a zvukový záznam.

Po zahájení zasedání byl všemi přítomnými hlasy zvolen náhradní člen návrhového výboru. Nepřítomného zastupitele Pavla tak nahradila zastupitelka Dvořáková.

Následně byl všemi přítomnými hlasy schválen program zasedání a provedena formální kontrola zápisu z předchozího jednání.

V rámci Volného mikrofonu vystoupila paní Ouředníčková s návrhem navýšit rozpočet Sociální komise (reagovala zastupitelka Dvořáková, že na letošní rok došlo k navýšení na 300 000 Kč a že v příštím roce není personální kapacita navýšit počet konaných akcí pro seniory a výzvou k uvedení konkrétních akcí, o které by byl mezi seniory zájem) a dotazem, proč nebyly po volbách obnoveny Komise výstavby a investic a Komise životního prostředí a dopravy. Starosta Růžička reagoval bez bližších podrobností (naštěstí) ve smyslu, že činnost těchto komisí je nyní řešena jiným způsobem. Dotázal jsem se, jak je nyní (bez komise výstavby) posuzována individuální výstavba. Tématu se budu brzy věnovat v samostatném článku.

Dalším bodem jednání byla Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice, kde starosta Růžička informoval o proběhlé inventarizaci ze rok 2020.

Následovala informace o Rozpočtovém opatření č. 8 a schvalování Rozpočtového opatření č. 9. S kolegy jsme se hlasování zdrželi, jelikož nám nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru.

Šestým bodem jednání bylo schválení přílohy č. 6 ke zřizovací listině ZŠ z důvodu předání movitého majetku škole. Všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro.

Sedmým bodem bylo hlasování o rozpočtovém provizoriu pro rok 2021. Provizorium stanovuje, jakým způsobem lze čerpat fin. prostřeky, pokud není schválen rozpočet MČ. Schvalování rozpočtu MČ je závislé na schválení rozpočtu hl. m. Prahy, které doposud neproběhlo a není jisté, zda nebude ve schvalování rozpočtu nečekaný vývoj, na který by MČ musela reagovat. Pro případ takové nenadálé komplikace se provizorium schvaluje. S kolegy z Volby 2010 jsme se hlasování zdrželi, zbytek řítomných zastupitelů byl pro.

Osmým bodem jednání bylo schválení kompenzačního příspěvku za provoz skládky na rok 2021. Z veřejnosti vystoupila paní Ouředníčková s připomínkou, že se jedná o účelově vázané peníze a že příspěvky jsou vypláceny i těm, kteří nejsou provozem skládky postiženi. Zastupitel Rexa se následného hlasování držel, všichni ostatní přítomní zastupitelé hlasovali pro.

Devátým bodem jednání bylo výběrové řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy obecního domu“ – rekonstrukce OD Ke Kinu. Dodavatel nebyl v době zasedání definitivně vybrán, a proto se hlasovalo o pověření Rady MČ k výběru dodavatele. S kolegy z Volby 2010 jsme se hlasování zdrželi, protože nám nepřijde principiálně vhodné dávat Radě více pravomocí, ostatní přítomní zastupitelé byly pro.

Desátým bodem jednání bylo velmi svérázné navýšení pravomocí Rady MČ ohledně rozhodování o veřejných zakázkách s argumentem místostarosty Hrdličky, že zákon to připouští a argumentem starosty Růžičky, že „tímto opatřením se Rada dostáváme do komfortnější situace jako partneři těch firem“. Podle mého názoru je takové navýšení pravomocí nedůvodné. Proto jsme byli s „opozičními“ kolegy při hlasování proti, zastupitel Pěkný se zdržel a všichni přítomní zastupitelé za STAN hlasovali pro.

Schválené Usnesení o svěření kompetencí Radě MČ

V jedenáctém bodě jednání proběhly informace radních a zastupitelů.

Starosta Růžička informoval o prosincovém termínu zasedání ZMČ, o předání veřejného osvětlení v Buližníkové ul. do správy hl. m. Prahy o výstavbě silničního okruhu kolem Prahy a o ďáblické skládce.

Zastupitel Rexa informoval o tom, že mu v rozporu s Pravidly pro vydávání Ďáblického zpravodaje i s tiskovým zákonem nebyly otisknuty dva názorové příspěvky v Ďáblickém zpravodaji a upozornil na nedostatečný počet členů Redakční rady. Dále se dotázal radních, zda podle jejich názoru má zastupitel právo na otištění názorového příspěvku ve zpravodaji. Více zde.

Dle starosty došlo k nepříjemnému šíření informací o bezpečnosti obyvatel v Ďáblicích v souvislosti s požárem skládky. Zastupitelé se neshodli, zda měly být obyvatelé informováni formou SMS prostřednictvím Mobilního rozhlasu. Dle starosty s místostarostou to nebylo třeba. Dále starosta citoval z protokolu hasičů, který byl o zásahu vypracován. Dle starosty se v Ďáblicích měly „rozjet manipulace s veřejným míněním“ a nařkl některé zastupitele z „pochybení“. Na toto téma následně proběhla delší, spíše neplodná diskuze. Místostarosta: „zaslaná SMSka není informace“ a SMS nebyla potřeba, protože kdo informace chtěl, mohl si je najít na webu MČ.

Místostarosta Hrdlička informoval o plánovaném slavnostním rozsvícení vánočního stromu.

Zastupitel Rexa informoval o připomínkách ke zjišťovacímu řízení EIA k záměru SOKP 520 Březiněves – Satalice.

V Diskuzi se zastupitel Prokeš dotázal na stav řešení hlukové problematiky. Dle místostarosty varianty matematického modelu s protihlukovou stěnou dostane MČ do konce roku 2020. Dle starosty probíhají průběžná jednání. Následovala delší, převážně neplodná diskuze o hlukové problematice.

V průběhu zastupitelstva ze strany zastupitelů dvakrát padlo, že vyzívali starostu mailem ke spolupráci a nebylo jim vůbec odpovězeno. To podle mého názoru celkem přesně charakterizuje přístup současného vedení MČ. Bohužel.

Martin Tumpach, zastupitel

Postřehy z 12. veřejného zasedání zastupitelstva

Ze zasedání je pořizován oficiální zápis a zvukový záznam.

Předsedající radní Dvořák zahájil krátce po páté hod. zasedání a seznámil přítomné s navrženým programem. Zastupitel Rexa v návaznosti na letní bleskové záplavy Ďáblic navrhl v souladu s jednacím řádem zařadit do programu nový bod – Odvodnění Ďáblic. V následném hlasování byli zastupitelé Rexa, Vlach, Tumpach, Pěkný, Prokeš pro zařazení bodu, zastupitelé Dvořák, Dvořáková, Tesař a Kříž proti zařazení bodu a ostatní zastupitelé se hlasování zdrželi. Návrh tak nebyl přijat a následně byl odhlasován program v původním znění.

Následně byl formálně schválen zápis z minulého zasedání a prostor pro „volný mikrofon“ který nikdo nevyužil.

V třetím bodě jednání byla všemi hlasy schválena instalace dopadových ploch na hřiště v MŠ.

Body 4 a 5 jednání byly určené k hlasování o rozpočtových opatřeních č. 6 a 7. Zástupci Volby 2010 a OOOD se tradičně hlasování zdrželi z důvodu, že nám nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru. Hlasy zastupitelů za STAN byla tato opatření schválena.

V bodě 6 jednání byla všemi hlasy schválena smlouva o spolupráci s MČ Dolní Chabry, MČ Suchdol, obcí Radonice, obcí Veleň a obcí Přezletice na vyhotovení aktualizace studie proveditelnosti Regionální (od Prahy vzdálenější) varianty vedení Pražského okruhu. Vznesl jsem dotaz, zda ve fázi, kdy prakticky není žádná významnější politická vůle stávající naplánovanou trasu měnit je účelné investovat do změny finance. Finanční prostředky by šly též využít např. k přípravě nadstandardních protihlukových a krajinných opatření pro snížení vlivu stavby na okolí. Dle starosty Růžičky jsou i pro úpravy aktuálně plánované trasy informace z aktualizované studie důležité.

Sedmým bodem jednání bylo hlasování o smlouvě o spolupráci s investorem výstavby bytového domu U Prefy. Zástupci investora krátce představili záměr. Před hlasováním jsem podal protinávrh usnesení, který by více reflektoval ochranu okolních obyvatel před vlivem stavby a to těmito smluvními body:

Po celou dobu výstavby zajistí Investor dodržení hygienických limitů hluku hodin ve venkovním chráněném prostoru nejbližší stavby v souladu s platnými předpisy. V případě provádění souvislých hlučných prací delší pěti hodin oznámí investor tuto skutečnost nejpozději 12 hodin před započetím prací MČ e-mailem na posta@dablice.cz.

Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou ze stavby, Investor neprodleně provede očištění komunikací.

Pro příjezd na stavbu bude plně respektováno dopravní značení a dopravní režim lokality.

V případě omezení provozu na místních komunikacích delší pěti hodin oznámí Investor tuto skutečnost nejpozději 12 hodin před započetím omezení MČ e-mailem na posta@dablice.cz.

Při porušení povinností dle čl. II odst. 12) až 15) se Investor zavazuje zaplatit MČ smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ.

Následně podal „kompromisní“ protinávrh i starosta Růžička, který byl čtrnácti zastupiteli schválen (zastupitel Rexa se hlasování zdržel). O mém původním návrhu se tak vůbec nehlasovalo.

V informacích radních a zastupitelů představila radní Dvořáková svůj návrh na pořízení pingpongového stolu do zahrady ve Vlně. Jednalo se o jediný návrh, který k participativnímu rozpočtu dorazil. Následovala delší kritika ze strany místostarosty Hrdličky obyvatel, kteří se chopili oprav herních prvků na Koníčkově náměstí. Dále informoval o možnosti finančního příspěvku MČ na program Dešťovka, plánované povodňové prohlídce Mratínského potoka a o plánovaném přechodu v ulici Na Terase (ve fázi stavebního řízení). Zastupitel Rexa informoval o problematice bleskových záplav spodní části Ďáblic a nastínil možnosti řešení. Se souhlasem zastupitelů dostala prostor k vyjádření obyvatelka Ďáblic paní Vítovcová se zkušenostmi se záplavami domu v Myslivecké ulici. Reakce starosty Růžičky není v záznamu. Dále reagoval radní Dvořák ve smyslu, že nová výstava ve Statkové ul. moderním řešením odvodnění situaci pomůže. Starosta Růžička se dotazuje zastupitele Rexy, kdo objednával prezentované studie. Zastupitel Rexa reaguje, že městská část Ďáblice.

Zastupitel Rexa informuje o problematice záplav dolní části Ďáblic

Posledním bodem byla Diskuze. Z řad občanů vystoupila paní Prokešová s upozorněním na nepravdivou informaci, která byla o její rodině uvedena místostarostou Hrdličkou v Ďáblickém zpravodaji. Zastupitel Prokeš je předsedajícím vyvolán do diskuze větou „tak z toho uděláme ještě větší bramboračku“, starosta reaguje k protipovodňové úpravě koryta mimo záznam „nikdo, kdo má na svém pozemku koryto potoka do něj nechce zasáhnout“. Podle mě by někteří majitelé pozemku takový zásah naopak uvítali. Radní Dvořák: „pro obec by bylo levnější postavit vám dům vedle než dělat protipovodňové úpravy“… „přežívá a vyhrává ten, kdo se umí nejlíp přizpůsobit“. Zastupitel Rexa upozornil na nevhodnou reakci starosty v Ďáblickém zpravodaji a nedostatečné konání radnice v ohledu protipovodňových opatření. Radní Dvořák reaguje ve smyslu, že to „není obrovský problém Ďáblic“. Na vyjádření zastupitele Prokeše k problematice povodní reaguje (pro mne překvapivě) místostarosta Hrdlička: „pokud prostě se takhle budeme vzájemně neustále osočovat, ať už přímo nebo nepřímo, nebo jenom takový chytrý narážky, tak se nedostaneme vůbec nikam“. Starosta k opozičním zastupitelům: „vy ty fakta znáte, ale protože se vám to hodí, tak říkáte, že nic neděláme“.

Martin Tumpach, zastupitel