Postřehy z 12. veřejného zasedání zastupitelstva

Ze zasedání je pořizován oficiální zápis a zvukový záznam.

Předsedající radní Dvořák zahájil krátce po páté hod. zasedání a seznámil přítomné s navrženým programem. Zastupitel Rexa v návaznosti na letní bleskové záplavy Ďáblic navrhl v souladu s jednacím řádem zařadit do programu nový bod – Odvodnění Ďáblic. V následném hlasování byli zastupitelé Rexa, Vlach, Tumpach, Pěkný, Prokeš pro zařazení bodu, zastupitelé Dvořák, Dvořáková, Tesař a Kříž proti zařazení bodu a ostatní zastupitelé se hlasování zdrželi. Návrh tak nebyl přijat a následně byl odhlasován program v původním znění.

Následně byl formálně schválen zápis z minulého zasedání a prostor pro „volný mikrofon“ který nikdo nevyužil.

V třetím bodě jednání byla všemi hlasy schválena instalace dopadových ploch na hřiště v MŠ.

Body 4 a 5 jednání byly určené k hlasování o rozpočtových opatřeních č. 6 a 7. Zástupci Volby 2010 a OOOD se tradičně hlasování zdrželi z důvodu, že nám nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru. Hlasy zastupitelů za STAN byla tato opatření schválena.

V bodě 6 jednání byla všemi hlasy schválena smlouva o spolupráci s MČ Dolní Chabry, MČ Suchdol, obcí Radonice, obcí Veleň a obcí Přezletice na vyhotovení aktualizace studie proveditelnosti Regionální (od Prahy vzdálenější) varianty vedení Pražského okruhu. Vznesl jsem dotaz, zda ve fázi, kdy prakticky není žádná významnější politická vůle stávající naplánovanou trasu měnit je účelné investovat do změny finance. Finanční prostředky by šly též využít např. k přípravě nadstandardních protihlukových a krajinných opatření pro snížení vlivu stavby na okolí. Dle starosty Růžičky jsou i pro úpravy aktuálně plánované trasy informace z aktualizované studie důležité.

Sedmým bodem jednání bylo hlasování o smlouvě o spolupráci s investorem výstavby bytového domu U Prefy. Zástupci investora krátce představili záměr. Před hlasováním jsem podal protinávrh usnesení, který by více reflektoval ochranu okolních obyvatel před vlivem stavby a to těmito smluvními body:

Po celou dobu výstavby zajistí Investor dodržení hygienických limitů hluku hodin ve venkovním chráněném prostoru nejbližší stavby v souladu s platnými předpisy. V případě provádění souvislých hlučných prací delší pěti hodin oznámí investor tuto skutečnost nejpozději 12 hodin před započetím prací MČ e-mailem na posta@dablice.cz.

Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou ze stavby, Investor neprodleně provede očištění komunikací.

Pro příjezd na stavbu bude plně respektováno dopravní značení a dopravní režim lokality.

V případě omezení provozu na místních komunikacích delší pěti hodin oznámí Investor tuto skutečnost nejpozději 12 hodin před započetím omezení MČ e-mailem na posta@dablice.cz.

Při porušení povinností dle čl. II odst. 12) až 15) se Investor zavazuje zaplatit MČ smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ.

Následně podal „kompromisní“ protinávrh i starosta Růžička, který byl čtrnácti zastupiteli schválen (zastupitel Rexa se hlasování zdržel). O mém původním návrhu se tak vůbec nehlasovalo.

V informacích radních a zastupitelů představila radní Dvořáková svůj návrh na pořízení pingpongového stolu do zahrady ve Vlně. Jednalo se o jediný návrh, který k participativnímu rozpočtu dorazil. Následovala delší kritika ze strany místostarosty Hrdličky obyvatel, kteří se chopili oprav herních prvků na Koníčkově náměstí. Dále informoval o možnosti finančního příspěvku MČ na program Dešťovka, plánované povodňové prohlídce Mratínského potoka a o plánovaném přechodu v ulici Na Terase (ve fázi stavebního řízení). Zastupitel Rexa informoval o problematice bleskových záplav spodní části Ďáblic a nastínil možnosti řešení. Se souhlasem zastupitelů dostala prostor k vyjádření obyvatelka Ďáblic paní Vítovcová se zkušenostmi se záplavami domu v Myslivecké ulici. Reakce starosty Růžičky není v záznamu. Dále reagoval radní Dvořák ve smyslu, že nová výstava ve Statkové ul. moderním řešením odvodnění situaci pomůže. Starosta Růžička se dotazuje zastupitele Rexy, kdo objednával prezentované studie. Zastupitel Rexa reaguje, že městská část Ďáblice.

Zastupitel Rexa informuje o problematice záplav dolní části Ďáblic

Posledním bodem byla Diskuze. Z řad občanů vystoupila paní Prokešová s upozorněním na nepravdivou informaci, která byla o její rodině uvedena místostarostou Hrdličkou v Ďáblickém zpravodaji. Zastupitel Prokeš je předsedajícím vyvolán do diskuze větou „tak z toho uděláme ještě větší bramboračku“, starosta reaguje k protipovodňové úpravě koryta mimo záznam „nikdo, kdo má na svém pozemku koryto potoka do něj nechce zasáhnout“. Podle mě by někteří majitelé pozemku takový zásah naopak uvítali. Radní Dvořák: „pro obec by bylo levnější postavit vám dům vedle než dělat protipovodňové úpravy“… „přežívá a vyhrává ten, kdo se umí nejlíp přizpůsobit“. Zastupitel Rexa upozornil na nevhodnou reakci starosty v Ďáblickém zpravodaji a nedostatečné konání radnice v ohledu protipovodňových opatření. Radní Dvořák reaguje ve smyslu, že to „není obrovský problém Ďáblic“. Na vyjádření zastupitele Prokeše k problematice povodní reaguje (pro mne překvapivě) místostarosta Hrdlička: „pokud prostě se takhle budeme vzájemně neustále osočovat, ať už přímo nebo nepřímo, nebo jenom takový chytrý narážky, tak se nedostaneme vůbec nikam“. Starosta k opozičním zastupitelům: „vy ty fakta znáte, ale protože se vám to hodí, tak říkáte, že nic neděláme“.

Martin Tumpach, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *