Boj se suchem

Letošní sucho se podobá tomu z roku 2012 (tehdy byly mimo jiné výnosy plodin nejnižší za posledních 50 let). Je velmi nezvyklé, aby bylo šest let po sobě takové sucho, jaké zažíváme v těchto dnech. Podobný stav vědci předvídali až za dvacet let. A tak nějak doufám a představuji si, že v okamžiku, kdy čtete tyto řádky, vám za oknem životodárně prší.

Zelená střešní učebna ZŠ U Parkánu

Žijeme v době, kdy se ze zpráv například dovídáme, že v Polsku komplikují dopravu písečné bouře, silný vítr zvedá prach z vysušených polí, zvyšuje se četnost požárních výstrah, lesy trpí nejen náhlými požáry, ale hlavně kůrovcovou katastrofou (způsobenou suchem) a Lesy ČR spouštějí největší program pro zadržení vody v lesích v historii podniku.

Vodárenské společnosti v některých krajích začaly omezovat svým obyvatelům odběry vody a nastavili maximální denní limity. Opatření přijímají postupně i některé obce. Zatímco loni byla zásoba vláhy po zimě na celém území republiky dobrá a problémy způsobily až suché a teplotně nadprůměrné jarní měsíce, letos je v některých oblastech z šesti stupňů sucha třetí nejhorší i druhý nejhorší. Situaci vědci porovnávají s průměrnou úrovní vláhy v půdě za roky 1961 až 2010. Dopad bude primárně na zemědělce a lidi čerpající pitnou vodu z mělkých vrtů. Už teď je zřejmé, že letošní sklizeň bude slabší. Předpokládá se například výrazný růst cen brambor.

Navštívil jsem řadu zemí, kde byla pitná voda pouze pro bohaté obyvatele, kteří si ji mohli dovolit koupit, a vůbec nebylo samozřejmé, že teče z klasického vodovodu. Pevně doufám, že se takového stavu ve střední Evropě nedočkáme.

Záhony na střeše nového obecního domu.

Ministerstvo životního prostředí je znepokojeno, že za dva roky fungování dotací pro obce na zadržování vody dorazilo pouze 20 žádostí (v ostrém kontrastu míry využívání dotací stavebních). Hlavní město Praha jedná o vytvoření rezerv pro městské části na boj proti suchu. A z Prahy také čas od času zní smysluplné návrhy jako zohledňování environmentálních aspektů při přidělování dotací jednotlivým projektům, hlídání neklesajícího podílu zeleně při rekonstrukcích ulic, parků a komunikací, využívání retenčního potenciálu území, pravidelné zalévání stromů nebo omezení sekání trávy a ořezávání stromů a keřů v době sucha na minimum. Například MČ Praha 7 22. května vyšla vstříc volání vědců a občanů po tom, aby se připojila k desítkám municipalit z různých částí světa i ke dvěma státům, Velké Británii a Irsku, a vyhlásila stav klimatické nouze. I mezi magistrátními úředníky potkávám lidi na správných místech, podporující rozmanitost (tím pádem i retenční schopnost) krajiny i za cenu nepopulárních opatření.

V Ďáblicích jsou střecha nového obecního domu a venkovní střešní učebna ZŠ osázené teplomilnými rostlinami v substrátu, který má částečně retenční schopnost. I developer výstavby řadových domů u Květnové přislíbil takové střechy na svých domech postavit. MČ Ďáblice v loňském roce rozdala kolem sta nádrží na zachytávání dešťové vody k zalévání zahrad a nabídla finanční příspěvek úspěšným žadatelům o dotaci Dešťovka. Aktuální stav sucha lze sledovat například na webových stránkách Intersucho. Zapojit se do boje proti suchu mohou do jisté míry i jednotlivci.

Opatrujme čistou vodu, protože bez vody (v podzemí, na zemi i ve vzduchu) není života. Svým proaktivním přístupem může přispět každý z nás.

Martin Tumpach

Kontakty pro mimořádné situace

Přehled mimořádných situací v Praze – aktuální informace.

Hlášení závad veřejného osvětlení
Poruchy veřejného osvětlení hlaste společnosti Technologie hlavního města Prahy, a. s., prostřednictvím online formuláře, bezplatné linky 800 40 40 60, nebo e-mailu poruchyvo@thmp.cz.

Informace o výlukách a haváriích vody a informace související jsou uvedeny na stránkách PVK. Jejich prostřednictvím lze nahlásit i nové havárie. Informace z ÚMČ Prahy 8.

Závady na komunikacích, dopravním značení, světelné dopravní signalizaci, mostních objektech apod. můžete nahlásit prostřednictvím online formuláře na stránkách TSK hl. m. Prahy.

Hlášení výpadku elektrického proudu a informace o stavu distribuční sítě. Doporučení ÚMČ Prahy 8 při narušení dodávek energií.

Městská policieokrsek 14 (Ďáblice). Kontakt na Obvodní ředitelství. Denní kontakt na ďáblické městské strážníky Stanislav Háva, tel.: 778 702 047 a Ladislav Vít, tel.: 721 894 528. V nepřítomnosti strážníků a v nočních hodinách se obracejte na linku 156. Tísňová volání.

Obvodní ředitelství Policie České republiky , Místní oddělení Kobylisy. V případě potřeby neodkladné pomoci se obracejte na linu 158. V Ďáblicích má základnu i celoměstský útvar PČR – Pohotovostní motorizovaná jednotka.

Lékařská služba první pomoci (LSPP) pro děti i dospělé se nachází v Nemocnici Na Bulovce, prostorech přízemí budovy č. 2.
Dětská pohotovost je v provozu každý všední den 16 – 06h. O sobotách, nedělích a svátcích pak nepřetržitě.
Kontakt: +420 283 842 224
Pohotovost pro dospělé funguje v pracovní dny od 19 – 06h. O sobotách, nedělích a svátcích rovněž nonstop.
Kontakt: +420 283 842 222, +420 266 08 3301
V Nemocnici Na Bulovce se nachází i pohotovostní lékárna s nepřetržitým provozem.
Urgentní příjem (úrazy) poskytuje péči pro akutně nemocné či zraněné pacienty, jejichž stav vyžaduje provedení diagnostiky a zahájení léčby v co nejkratším možném čase. Jedná se o tzv. vysokoprahový urgentní příjem, který slouží k příjmu pacientů se selháváním základních životních funkcí nebo v bezprostředním ohrožení života. Vchod naleznete ještě před vrátnicí vpravo. První pomoc.

Zubní pohotovost Spálená 12, Praha 1, tel.: 222 924 268 Funguje od pondělí do čtvrtka v čase 19:00–6:00, v pátek 16:00–6:00 a o víkendech a svátcích nepřetržitě. Podrobnější informace najdete zde.

Působení přírodních živlů, epidemie, evakuace.

Krizové řízení Prahy 8. Oficiální orgány k řešení mimořádných situací.

Vyjádření ke Komentáři místostarosty p. Hrdličky v květnovém vydání zpravodaje.

místostarosta Ing. Jan Hrdlička

„Opakovaně jsme postaveni před otázku, co s příspěvky kolegy zastupitele Martina Tumpacha“

„My“, tedy dle podpisu pan Hrdlička a „vedení MČ“ (zřejmě myšlena Rada MČ). Neměla by před tuto otázku být stavěna Redakce ĎZ či šéfredaktor/ka? Tedy v ideálním případě, kde Rada MČ do obsahu nezasahuje.

Pokud nějaký text zašlu k otištění do Ďáblického zpravodaje, je tím myšleno, že bych byl rád (dle slov p. místostarosty „vyžaduji“) aby byl otištěn. To je důvod, proč ho k otištění posílám.

Radní sice nepovažují za výsadu možnost komentování článků v aktuálním čísle, nicméně takovou možnost Pravidla pro vydávání ĎZ dovolují a osobně bych se nebál to výsadou nazývat.

Ve výčtu nepravd má p. místostarosta jedinou pravdu a to, že zasedání skutečně začalo kolem šesté hod. Za zmíněnou půlhodinovou nepřesnost se tímto omlouvám. Řešení začátku zasedání na stránkách Zpravodaje opravdu nevyžaduji.

Že zastupitelé dostali návrh smlouvy a nedostali její konečnou verzi se s p. místostarostou shodneme. Proto mi není zřejmé, kde p. místostarosta vidí nepravdu.

Odůvodnění neotištění mého článku jsem od šéfredaktorky dostal (viz článek níže) a o důvodech plného rozsahu a neaktuálního obsahu v nich nebyla zmínka. Zde zjevně uvádí nepravdu p. místostarosta. I tak je neotištění názorového článku zastupitele v rozporu s Pravidly pro vydávání Ďáblického zpravodaje, na která se p. místostarosta v začátku svého komentáře odvolává.

Martin Tumpach

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace jsou k nalezení na Úředních deskách.

Úřední deska MČ Praha – Ďáblice. Případně se lze na webu registrovat pro odběr novinek e-mailem. Aktuální informace lze dostávat též zdarma přes SMS, při využití služby Mobilní rozhlas.

Úřední deska MČ Praha 8. Na MČ Praha 8 například sídlí pro Ďáblice místně příslušný stavební úřad, který na úřední desce zveřejňuje i dokumenty, související s výstavbou v Ďáblicích. K odběru novinek e-mailem se můžete přihlásit i na Praze 8.

Registr smluv

Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další instituce definované tímto zákonem mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv. Smlouvy musí být publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat.

Registr smluv je informačním systémem zřízeným podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Od 1. 7. 2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti těchto smluv.

Smlouvy uzavřené MČ naleznete zde když do pole „Název publikujícího subjektu“ zadáte „městská část praha-ďáblice“ a kliknete levým tlačítkem myši na pole „Vyhledat“.

Názory zastupitelů na neotištění textu v ĎZ

Všem zastupitelům jsem jednotlivě položil otázku zda podle jejich názoru došlo neotištěním mého článku v Ďáblickém zpravodaji k porušení čl. VII, odst. 3 Pravidel pro vydávání Ďáblického zpravodaje. Z 14ti oslovených reagovalo pět.

Bojím se, že pro objektivní posouzení celé záležitosti nemám dostatek
informací a ani vůli je vyhledávat, neb to celé nepovažuji za téma hodné obětování mého času. Ale nezávidím ani tomu, kdo má času tolik, že je ochoten se v tomto takto patlat.
Tomáš Dvořák

Myslím si, že takové články (a především o takové délce) do Zpravodaje
nepatří.
Simona Dvořáková

Podobné komentáře o průběhu zasedání ZMČ na stránky Zpravodaje nepatří. Jsou to přeci veřejná zasedání, každý tam může přijít, seznámit se se závěry a usneseními, každý si může poté pustit nahrávku. A toto platí pro všechny zastupitele, abyste si nemyslel, že se jedná pouze o Vás. A Váš příspěvek měl být zveřejněn na webových stránkách MČ, což jak vidím nyní se stalo. Jan Hrdlička

Podle mě dle čl. 3 mají zastupitelé právní nárok na otištění svého
názorového článku v aktuálním tištěném čísle ĎZ.
Tj. dle mého názoru došlo k porušení Pravidel pro vydávání ĎZ.
Marek Pěkný

Domnívám se, že zveřejnění nebránily vážné důvody, a proto měl být zveřejněn!
§ 11a Doplňující informace
(1) Dotčený člen zastupitelstva územního samosprávného celku může požadovat
na vydavateli uveřejnění doplňující informace, pokud vydavatel periodického
tisku územního samosprávného celku
a) neuveřejní sdělení podle § 4a po dobu 3 měsíců ode dne doručení tohoto
sdělení vydavateli,
b) neuveřejní sdělení podle § 4a v nejbližším následujícím vydání u
periodického tisku územního samosprávného celku, pokud ve lhůtě 3 měsíců ode
dne doručení tohoto sdělení vydavateli není vydán, nebo
c) uveřejní sdělení podle § 4a, avšak člen zastupitelstva bude mít za to, že
vydavatel mu neposkytl přiměřený prostor podle § 4a.
Vydavatel je povinen doplňující informaci uveřejnit v periodickém tisku
územního samosprávného celku, ve kterém neuveřejnil nebo neposkytl přiměřený
prostor sdělení podle § 4a.
David Prokeš

Povinnost uverejnit clanok/nazor zastupitela nevychadza len z nasich
pravidiel, ale aj z tiskoveho zakona z ktoreho nase pravidla vychadzaju.
Pozri si:
§ 4a,
Sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku
Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen
poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a
poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory
členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto
územního samosprávného celku.
§11a
Doplňující informace
(1) Dotčený člen zastupitelstva územního samosprávného celku může požadovat
na vydavateli uveřejnění doplňující informace, pokud vydavatel periodického
tisku územního samosprávného celku
a) neuveřejní sdělení podle § 4a po dobu 3 měsíců ode dne doručení tohoto
sdělení vydavateli,
b) neuveřejní sdělení podle § 4a v nejbližším následujícím vydání u
periodického tisku územního samosprávného celku, pokud ve lhůtě 3 měsíců
ode dne doručení tohoto sdělení vydavateli není vydán, nebo
c) uveřejní sdělení podle § 4a, avšak člen zastupitelstva bude mít za to,
že vydavatel mu neposkytl přiměřený prostor podle § 4a.
Vydavatel je povinen doplňující informaci uveřejnit v periodickém tisku
územního samosprávného celku, ve kterém neuveřejnil nebo neposkytl
přiměřený prostor sdělení podle § 4a.
(2) Člen zastupitelstva územního samosprávného celku, na jehož žádost byla
vydavatelem uveřejněna doplňující informace podle tohoto zákona, nemůže
požadovat uveřejnění další doplňující informace k této doplňující informaci.
§15a
(2) Žádost o uveřejnění doplňující informace musí být vydavateli doručena
nejpozději do 3 měsíců
a) od marného uplynutí lhůty podle § 11a odst. 1 písm. a),
b) ode dne, kdy mělo být sdělení podle § 4a uveřejněno v nejbližším
následujícím vydání periodického tisku územního samosprávného celku, který
není vydán ve lhůtě 3 měsíců, nebo
c) ode dne, kdy sdělení podle § 4a v periodickém tisku územního
samosprávného celku bylo uveřejněno, ale člen zastupitelstva má za to, že
mu vydavatel neposkytl přiměřený prostor podle § 4a,
jinak právo na uveřejnění doplňující informace zaniká.
Radimír Rexa

Management travnatých ploch v období dlouhodobého sucha a horka – Metodické doporučení MHMP

Obecné podmínky sečení travnatých a trávobylinných ploch v období dlouhodobého sucha a horka vychází z dlouhodobých zkušeností při údržbě veřejné zeleně. Každý správce zeleně musí přistupovat k péči o travnaté a trávobylinné plochy individuálně vzhledem k rozdílnému účelu využití a různorodému složení travnatých a trávobylinných ploch.

A. Parterové, pobytové a parkové travnaté plochy

1. Sečení travnatých ploch

1.1. Travnaté plochy nikdy nesečeme když: – Je teplota vzduchu vyšší než +26o C. – Trvá dlouhodobé sucho – horko a nemáme k dispozici závlahu. Dojde sice krátkodobě ke snížení užitné hodnoty travnaté plochy, ale seč v takovýchto podmínkách může travnatou plochu výrazně dlouhodobě poškodit (zejm. odumírání jemných travních komponentů, vznik prázdných míst, rozvoj plevelných rostlin v travnaté ploše, možný rozvoj chorob atd.). Příklad ideální seče travnaté plochy: Sečeme brzy ráno. Rosa není na závadu kromě pozdního podzimu (od poloviny října). Se sečí končíme vždy, když teplota vzduchu dosáhne +26o C. V ideálním případě začne po seči pršet nebo máme možnost zavlažit travnatou plochu, řezné rány na listech trav se pak rychle se hojí. Závlaha pro parterový, pobytový a zátěžový trávník se pohybuje v dávce od 2 do 6 litrů na 1 m2 travnaté plochy na jednu závlahovou dávku. Seč za mírného deště a po dešti (ne vydatném a přívalovém) je vhodná, máme-li dobře nabroušené nože sekaček a výkonný ventilátor na sběr posečené travní hmoty.

1.2.Postup v případě dlouhotrvajícího sucha: – Nemáme-li k dispozici závlahu a je dlouhodobě sucho, neprovádíme pravidelné plošné sečení travnaté plochy na požadovanou výšku, ale necháme travnatou plochu růst bez seče do té doby, než sucho a vedra pominou a začne se ochlazovat a pršet. Pak začínáme se seči dle pravidla snížení o 1/3 výšky listové plochy trav. – Musíme-li přistoupit k tomuto opatření, je vždy vhodné informovat návštěvníky parku v místě i na webových stránkách. – V případě rozvoje plevelnatých nebo silně alergenních rostlin v travnatých plochách je třeba situaci řešit jen lokální sečí pouze v místě výskytu předmětných rostlin.

2. Základní pravidlo seče travnatých ploch

Travnaté plochy sečí snižujeme vždy pouze o jednu třetinu celkové výšky listů trav před sečí. Příklad: Travnatá plocha má výšku listů trav 21 cm (bylo dlouhodobé horko a sucho). Tuto travnatou plochu za běžných podmínek sečeme na výšku 12 cm. Jak postupovat? První sečí snížíme travnatou plochu na výšku 14 cm (tedy o 1/3 výšky). Druhou seč provedeme za cca 4-5 dnů. Výška listů trav je před sečí cca 16 cm (narostla v průběhu 4-5 dnů), sečí snížíme na 12 cm a dosáhneme standardní výšky travnaté plochy. Takto musíme postupovat vždy u parterových, parkových nebo pobytových travnatých ploch!

3. Čím a jak sekat travnaté porosty

Parterové, parkové, pobytové travnaté plochy je nutné sekat vhodným typem rotačních sekaček. Nože musí být nabroušené, aby řezná rána na listu trav byla co nejméně roztřepená. Pokud není tráva při seči ani následně odstraněna z předmětné plochy, musí být rotační sekačka před započetím seče příslušné travnaté plochy vybavena účinným mulčovacím zařízením (plechy, deflektory, nože). Zásadně je nutné omezit strunové sekačky (motorové kosy) na minimum, používat je jen v odůvodněných případech – např. výrazné terénní nerovnosti. Všechny travnaté plochy se zásadně sečou v přímém směru (rovné linie seče).

B. Květnaté louky a luční porosty

Pro tyto trávobylinné porosty platí obecné podmínky viz. bod A 1.1. První seč bude prováděna v období nejdéle do ½ června a druhá v září (tzv. „otava“). Seč je prováděna na výšku 10-15 cm. Pokosenou hmotu je třeba odstranit, případně je možné po dobu 2-5 dnů materiál ponechat na ploše, aby došlo k vydrolení dozrálých semen, a hmotu odstranit až poté. U přírodně bohatších lučních porostů je vhodné využívat tzv. mozaikovou seč, kdy je cca 20-30 % plochy (ideálně tam, kde je více dvouděložných rostlin) ponecháno nepokosené jako vhodný biotop pro různé druhy bezobratlých živočichů. Zároveň se tím umožní dokončení vývoje (vykvetení, vysemenění) ponechaných rostlin.

Luční porosty a květnaté louky můžeme sekat bubnovou, lištovou, cepovou nebo i některými typy rotačních sekaček.

Vypracoval: Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení péče o zeleň, duben 2019 odborná spolupráce: Ing. Marek Hamata

Přehled stavebních záměrů v MČ

Užitečné odkazy:

Prohlížení stávajícího územního plánu

Informace k plánovanému Metropolitnímu plánu

Prohlížení návrhu Metropolitního plánu

Mapa celopražsky významných developerských projektů včetně ďáblických.

Obchodní areál X-PARK Ďáblice

tzv. „Billa Kostelecká“

Informační systém EIA

Obchodní centrum by se mělo skládat z halového objektu prodejny potravin, nábytku a domácích potřeb a dále z objektu rychlého občerstvení. Parkoviště s kapacitou 93 parkovacích míst. Předpokládaný termín zahájení stavby po získání příslušných povolení 2023. Předpokládaný termín ukončení stavby cca 12 měsíců od zahájení výstavby (předpoklad 2024). Předpokládá se, že nový záměr bude generovat 689 osobních vozidel za den a 10 lehkých nákladnáích vozodel za den v každém směru.

Multifunkční (sportovní) hala

Plánované za fotbalovým hřištěm na konci ulice Hořínecká. Hala je plánována z lehké ocelové konstrukce s pláštěm ze zateplených sendvičových panelů. Dle projektu z listopadu 2017 bude zastavěná plocha 2002,5 m2, Výška v hřebeni 9,44 m. Téma hojně diskutované na zasedání zastupitelstva i na stránkách Ďáblického zpravodaje. Informace o projektu jsou k nalezení na stránkách SK Ďáblice a webu MČ.

Bydlení Ďáblice

Řadové domy ve Statkové ulici. Jde o 37 dvoupodlažních řadových domů o celkové zastavěné ploše 3 384 m2. Odkaz na prezentaci na webových stránkách MČ.

Obytný soubor Areál Ďáblice

Řadové domy ve Statkové ulici (bývalý areál Vegacomu). Jde o 134 dvoupodlažních řadových domů a čtyři třípodlažní bytové domy. Odkaz na prezentaci na webových stránkách MČ.

Bytový dům Ďáblická

Bytový dům, který je společným projektem budoucího bytového družstva Městské části Praha-Ďáblice (MČ), Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou (RŘK) a investora Doma je doma (DjD). Projekt vznikl v r. 2020 a na základě vzájemných dohod a smluv získá MČ až 5 nových bytů (245 m2 bytové plochy) za velmi příznivou cenu a zhodnotí jeden ze svých pozemků, který je samostatně nezastavitelný. DjD a RŘK vytvořili Družstvo (Křižovnické bytové družstvo Ďáblice), které výstavbu zajišťuje a financuje. MČ a RŘK poskytli Družstvu právo stavby na svých pozemcích. MČ uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí kupní s Družstvem, na jejímž základě po kolaudaci bytového domu získá byty za předem stanovenou cenu a stane se členem Družstva.

V termínu 06. 08. 2023 – 19. 05. 2024 bude před světelnou křižovatkou Ďáblická x Kostelecká ve směru od Březiněvsi připojen na Ďáblickou ulici dočasný stavební vjezd pro výstavbu bytového domu Ďáblická 48c.

Pavilon a zahrada ZŠ Ďáblice

Náplní stavby budou chybějící odborně učebny základní školy. Horní podlaží je koncipováno jako cvičná kuchyně se stolováním. Režim užívání je uvažován jako školní výuka od 8 do 16 hod, poté zájmové kroužky nebo kurzy. Spodní podlaží je pojato jako společensko-vzdělávací. Jedna menší učebna je pro půlenou výuku jazyků druhá větší učebna je navržena jako univerzální prostor s využitím taktéž na půlenou výuku jazyků. Hala je pojatá, aby umožňovala alternativní využití jako výukový prostor.
Režim užíváni je uvažován dopoledne školní výuka, odpoledne klubovny družiny. V mimoškolní době je možně využít na zájmové kroužky nebo kurzy pro dospělě.
Školní dvůr je koncipován jako malá zahrada s dětskými hracími prvky, amfiteátrem, užitkovou zahrádkou s bylinkami a ovocnými keři, ovocnými stromy, vrbovým altánem a místem na kola. Nový pavilon rozšiřuje plochu dvora o dvě klubovnyy a společenskou halu.

Bydlení Ďáblická 32

Vize rozvoje severovýchod

Vize rozvje východ

Výstavba řadových domů „Pod hvězdárnou“

Zastupitelé za STAN na únorovém zasedání ZMČ schválili smlouvu O investiční činnosti a vzájemné spolupráci se společností M Ďáblická s.r.o. Smlouva upravuje podobu a způsob výstavby řadových domů na prostranství, vymezeném ulicemi Květnová, Kučerové, K Náměstí a Hřenská. Studii projektu je možné si prohlédnout na webových stránkách MČ. Investor se zavazuje poskytnout MČ finanční podíl na nákladech spojených s realizací veřejné dopravní a technické infrastruktury, a jiné veřejné infrastruktury vyvolané Záměrem Investora ve výši 6 265 900 Kč. MČ se zavazuje vyjádřit se kladně ke všem řízením, bude-li Záměr Investora realizován při respektování smluvních podmínek.

Na tak velký stavební záměr bychom měli nahlížet i v měřítku celých Ďáblic. Kvalifikované rozhodnutí pak nelze učinit bez kontextu budoucí zástavby okolních pozemků (např. návaznosti ulic, vzájemná interakce budov, harmonický pohled od hvězdárny apod.). Jediná znalost vychází z Územního plánu, který je pro takové posouzení příliš všeobecný. Vyjádření vedení MČ na zasedání ZMČ zní Bylo zjištěno, že okolní pozemky jsou obytné zóny. Nemáme pocit, že bychom potřebovali řešit celé území od Kučerové až po Ďáblickou“.

Smlouva bohužel vůbec neřeší, jak bude naloženo se stávající zelení. Dle vyjádření místostarosty na zasedání ZMČ se otázka zeleně bude řešit až následně při vyjádření MČ k územnímu rozhodnutí (Smlouva MČ zavazuje ke kladnému vyjádření) a borovice-místní dominanta by měla být zachována.

MČ se Smlouvou zavazuje, že na úpravy odpadového hospodářství a autobusové zastávky při ulici Hřenská zajistí potřebná povolení na svoje náklady, mimo náklady na projektovou dokumentaci, se zdůvodněním na zasedání ZMČ, že „taková je dohoda“. Otázkou je, zda se nešlo dohodnout pro MČ výhodněji.

MČ po realizaci Záměru převezme do správy veřejné komunikace, chodníky, parkovací stání a veřejnou zeleň. Jejich konkrétní podoba, potřebná pro stanovení rozsahu a náročnosti údržby není stanovená.

Jedná se o rozsáhlý stavební projekt na exponovaném místě obce, důležitý i z hledisek celkového dopadu na harmonii krajiny a provozních režimů. Investor vychází MČ v mnoha věcech vstříc a je dobře, že zástavba bude realizována ve spolupráci s MČ. Samotný záměr je lokalitě přiměřený, proto je škoda, když byla Smlouva schválena bez zapracování věcných připomínek zastupitelů ze sdružení nezávislých kandidátů a některých stavebních odborníků z Ďáblic. Dle mého názoru by se o něco konstruktivnější diskuzí dalo dojít ke Smlouvě, akceptovatelné pro všechny zastupitele a s většími jistotami pro MČ. Jak dobře byly podmínky spolupráce MČ s Investorem nastavené, ukáže čas.

Martin Tumpach, zastupitel

Článek k výstavbě v Ďáblickém zpravodaji 12/2020

Jak se nás dotýká návrh Metropolitního plánu

Metropolitní plán má za úkol nahradit stávající Územní plán z roku 1999, jehož platnost končí v roce 2022. Územní plán je předpis, který určuje, jak se bude město v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet. Kde se stavět smí a kde nesmí, kde má vzniknout park, kudy povede nová silnice, kde mají být školy, školky a nemocnice a jak moc se má proměnit podoba každé části města. Musí přitom nastavit vyvážené podmínky mezi veřejným zájmem a soukromými zájmy obyvatel, stavebníků a investorů, to celé v zájmu udržitelného rozvoje města. Úkolem plánu je sladit všechny tyto mnohdy protichůdné požadavky a vytvořit tak přehledné a stabilní prostředí, kde platí jasná pravidla. Územní plán tak nejen stanovuje určité limity, ale zároveň vlastníkům garantuje právo využívat pozemky v souladu se schválenými regulativy. Stavební úřady tyto pravidla musejí respektovat při vydávání svých rozhodnutí.

V Ďáblicích vychází Metropolitní plán svým rozsahem z Územního plánu a plocha určená k zástavbě se výrazně nemění. Z větší části se nám spíš otevírá prostor k zapracování připomínek, které nebylo možné promítnout do stávajícího Územního plánu. Patrnou změnou je příležitostné nahrazení Izolační zeleně a Lesních porostů všeobecným pojmem Krajinné rozhraní (např. podél Cínovecké) a Veřejné vybavení na konci ulice K Lomu Zastavitelnou obytnou lokalitou. V podobném principu je návrh Metropolitního plánu v některých lokalitách méně konkrétní než Územní plán. Úpravy však stále umožnují využívat lokality pro účel definovaný ve stávajícím Územním plánu. Plochy před Vlnou a Multifunkčním domem se mění z Všeobecně smíšené na Plochy občanské vybavenosti. U policejního areálu posouvá návrh Metropolitního plánu Zastavitelnou transformační plochu s obytným využitím až k Mratínskému potoku, za Cínoveckou ulicí navrhuje vyústit podzemní vedení rychlodráhy a Zeleň městskou a krajinnou podél skládky nahrazuje pojmem Pole (vše rozporujeme).

V úterý 27. 6. proběhla v ZŠ U Parkánu veřejná beseda se zástupci obce a architektem osloveným městskou částí. Paralelně probíhalo i veřejné projednání návrhu Metropolitního plánu na Výstavišti. Bohužel se nedaly stihnout obě akce najednou. I tak z řady jednání vyplynulo 18 připomínek, které po projednání zastupitelstvem MČ budou vzneseny na Magistrát hl. m. Prahy. Některé připomínky byly podány hromadně v rámci Svazu městských částí.

Aplikace pro prohlížení návrhu Metropolitního plánu.

Martin Tumpach