Hnízdění slípky zelenonohé na Zámeckém rybníku v Čakovicích

Seriál o Mratínském potoku, část 22

Vzpomínám, že v dětství už asi v deseti letech  jsem kreslila luční květiny  a dávala jsem  je doma do váziček.  Ve svém skautském období jsem se naučila ty nejkrásnější květiny poznávat.  Nyní jsem v důchodu. V přírodě pobývám co nejvíce a  přírodu dál poznávám.  Mám i více času na zamyšlení.  Je  pro mě nejvyšší čas  odpovědět si  na  otázku: Proč žiju?  Proč nejrůznější strasti, které mi život  přinesl,  jsem dokázala  hojit  balzámem přírody?

 V tomto dílu seriálu přináším příběh páru slípky zelenonohé, který jsem spoluprožila u Zámeckého rybníku.

Před čtyřmi   lety 12. srpna 2018 jsem na  Zámeckém rybníku spatřila ptáka, který mi učaroval. V takových chvílích říkám : „Pán Bůh tě pěkně vymaloval!“  Tykám tvorům i květinám, které vidím poprvé a oslní mě svou krásou.  Doma pak je můj objev  téma pro celou rodinu. Zeť z mého popisu hned věděl, co je to za ptáka  a stejně vzal chytrý mobil  a všichni jsme  sklonili hlavu nad malou svítící obrazovkou.   Neznámý pestře zbarvený pták byla slípka zelenonohá.

Moje vnoučata  předškolního  věku v těchto chvílích zkouším:  „Může nějaká továrna takovéto ptáčky ( kytičky) vyrobit?“  Popovídáme se  o kráse přírody , její  nenahraditelnosti. A učíme se spolu  úctě k ní  projevené ochranou. Po rekonstrukci Zámeckého rybníka se ptactvo  na jeho hladinu začalo vracet. V květnu jsem pochopila, proč byl ve vodě položen velký  plochý kámen, který částí vyčníval nad hladinu. (foto 4)  Při jedné návštěvě jsem uviděla, že slípky  se na rybník vrátily,  kámen přijaly a vystavěly  si na něm hnízdo. Život páru jsem často pozorovala.  Vždy, když jsem  k rybníku  přišla, stál na břehu  člověk a   pozoroval  hnízdící samičku.

Od jedné paní jsem se dozvěděla, že samička snesla 8 vajec.   Přesto, že  hnízdo bylo blízko břehu, samička se nenechala vyplašit,  ani z hnízda vylákat soustem  rohlíku. Poznala jsem samečka. Pilně nosil na hnízdo další a další kousky přírodního materiálu, který sbíral u břehu. Plaval jaksi nakřivo. Když vyskočil na kámen, uviděla jsem proč. Sameček nemá  prstíky levé nožky. Svůj hendikep ho  však neodradil od péče o svou partnerku a o  budoucí potomstvo.  Zjistila jsem si, že tento pták sedí na vejcích tři týdny.  Vyklubání mláďat se mi však  nepodařilo  zachytit. Škoda.

Jeden den jsem  k rybníku  nepřišla a  další den bylo již  hnízdo  prázdné. Obešla jsem celý rybník,  chodila jsem po kraji zámeckého parku, rodinka slípky  zmizela. Uběhlo několik týdnů a na hladině rybníka se znovu jedna   slípka objevila.  Mimo kachny však na rybníce přibyli čtyři  hnědaví ptáci. Zeť mi okamžitě vysvětlil, že jsou to nejspíše  mláďata.  Sedla jsem k počítači a otevřela  Wikipedii.  Už jsem cítila, že se o tomto ptáku chci dozvědět něco více. S poděkováním encyklopedii volně interpretuji  informace o životě tohoto krásného ptáka.

Přeji vám čtenářům , aby vás můj malý  foto dokument  o životě páru krásně zbarveného ptáka potěšil.

Převzato z WIKIPEDIE

Samec slípky zelenonohé dorůstá mírně větších rozměrů než samice.Tělo ptáka je  leskle černé s modravým nádechem, Hřbet a křídla jsou  hnědá.Pozoruhodné jsou jeho  žlutozelené  pařátky, Přenádhernou ozdobou slípky  je červený čelní štítek a zobák se žlutou špičkou.Na bocích jsou nápadné linky bílých per. Končetiny má opatřeny velmi dlouhými prsty, které rozkládají váhu těla a slípce zelenonohé tak umožňují snadno se pohybovat po bahnitém dně a plovoucí vegetaci. Obě pohlaví se zbarvením vzájemně neliší.  Mladí ptáci jsou převážně hnědí.  Slípka zelenonohá náleží k vůbec nejrozšířenějším sladkovodním ptákům světa. Je velmi přizpůsobivá a proto může žít prakticky téměř na všech typech stojatých, pomalu tekoucích sladkých i poloslaných vod od rybníků, jezer a močálů až po průplavy a větší vodní nádrže v samotných centrech měst. Je částečně tažná.  Ptáci ze zamrzajících vodních ploch se každým rokem hromadně stahují směrem na jih. Na českém území hnízdí přibližně 5 000–10 000 párů a zimuje okolo 700–1500 jedinců. V Červeném seznamu České republiky je v současné době zařazena do kategorie téměř ohrožených druh.  Během hnízdění slípka žije v pevném svazku. Zajímavostí je, že pár během jednoho hnízdního období staví z pobřežní vegetace, rákosu a ostatních vodních rostlin hned několik hnízd a pouze jedno, které bývá velké přibližně 15 × 15 cm využívá k hnízdění, další slouží jako nocoviště. Na vejcích samička sedí zhruba 3 týdny. O mláďata pečují oba rodiče. Mláďata opouští hnízdo již krátce po vylíhnutí. Od rodičů  se vzdálí  obvykle  málo týdnů poté. V  jejich blízkosti však zůstávají celé léto a při další snůšce vajec  rodičům pomáhají při sezení na vejcích a následném opečovávání vylíhlých mláďat. Slípka zelenonohá  se dožívá maximálně 11ti let.

30. srpna jsem šla na další obhlídku rybníka. Nespatřila jsem žádnou slípku, hnízdo na kameni bylo rozmetáno větrem. Zní to jako smutný konec příběhu. Ne ne, to je jen konec jedné etapy života.                                                                                                                                         První monitoring hnízdění jsem zaznamenala  29. května, snímky  21 – 24 jsou pořízené 22. srpna.  Hnědí ptáci se zelenožlutýma nohama byla opravdu  mláďata. Po vylíhnutí se  zcela určitě  rodina  slípky uchýlila do   utajeného nocležiště v parku.                                                                                                                                                  

 fotografie : 1 – 3 klidné místo  u Zámeckého rybníka, kde hluk z  Cínovecké neslyšíte,  4 hnízdiště,   17 stulík žlutý, 21 – 23  mláďata slípky , nohy mláďat  nezapřou svůj původ, 24  některý z rodičů 22.srpna   25 první setkání se slípkou zelenonohou    12.září 2022   

                                                                                                     Milada Stroblová

Výsledky voleb

Zde budou prostřednictvím iRozhlas zobrazovány průběžné a následně i konečné výsledky komunálních voleb v Ďáblicích.

Postřehy z 25. zasedání zastupitelstva

konaného dne 14. září 2022

Ze zasedání je pořizován oficiální zápis a zvukový záznam

Zasedání bylo zahájeno v 17 hod. Zastupitel Kříž navrhl zařadit ještě za bod č. 15 nový bod – Zpráva o činnosti Kontrolního výboru a to pod číslem 16. K programu jsem upozornil na zavádějící názvy dvou bodů programu, kdy smlouvy o spolupráci s developery měly účelový podtitul „ochrana proti hluku“ a ochrana proti přívalovým vodám“ i když daná témata nebyly jejich hlavním předmětem. Program zasedání byl při následném hlasování schválen všemi hlasy. U formální kontroly zápisu byli všichni přítomní zastupitelé pro.

V rámci volného mikrofonu z občanů vystoupili: MUDr. Kneifl s výzvou radním k omluvě za zavádějící článek o jeho osobě v Ďáblickém zpravodaji, Mgr. Postupová s upozorněním na nevhodné chování radních, ak.mal. M. Stroblová s výzvou radním k intenzivnějšímu řešení nakládání s přívalovou srážkovou vodou a Vladimír Michek s upozorněním na nečinnost radních.

Následovalo hlasování o rozpočtových opatřeních č. 6 a č. 7, kde jsme se z kolegy hlasování zdrželi z důvodu, že nám nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru. U Navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ na teplo a energie byli všichni přítomní zastupitelé pro, stejně jako u předání pozemní komunikace a přilehlého pozemku „Na Blatech“ od Červený Mlýn, bytové družstvo do majetku MČ Ďáblice.

V bodě „Smlouva o vzájemné spolupráci na společném stabilizovaném rozvoji v lokalitě Ďáblice – východ a ochraně proti hluku – spolupráci – RŘK“ se zastupitelé za Volba 2010 zdrželi z důvodu nedostatečných podkladů k jednání, ostatní přítomní zastupitelé byli pro. V bodě „Smlouva o vzájemné spolupráci na společném stabilizovaném rozvoji v lokalitě Křižovnických sadů a Mratínského potoka – RŘK a Křižovnické sady 1253 bytové družstvo“ se vzhledem k nedostatku podkladů zdrželi všichni „opoziční“ zastupitelé. U Rozpočtového opatření č. 8 se „opoziční“ zastupitelé tradičně hlasování zdrželi.

Následovalo hlasování o Smlouvě o smlouvě budoucí darovací, kdy majitel pozemků  v Ďáblicích jich v budoucnu část daruje MČ Ďáblice, výměnou za změnu funkčních ploch na ostatních svých pozemcích ze sportu a obytné. Dle aktuální tržní ceny pozemků se smlouva jeví pro MČ jako výhodná. Deset z třinácti přítomných zastupitelů bylo pro, zbytek se hlasování zdržel.

U Žádosti o schválení návrhu na změny územního plánu – RŘK – ochrana proti přívalovým vodám byli všichni přítomní zastupitelé pro, stejně jako u Žádosti o schválení návrhu na změny územního plánu – RŘK – ochrana proti hluku z komunikace Cínovecká.

V bodě Smlouva o spolupráci – BD Ďáblická x Hořínecká jsme se společně s „opozičními“ zastupiteli hlasování zdrželi (a zastupitel Vlach byl hlasoval proti) z důvodu podezření na ruskou  investici v Ďáblicích.

Všemi přítomnými zastupiteli bylo schváleno udělení čestného občanství městské části Praha-Ďáblice paní Lydii Veselé.

U Zprávy o činnosti Kontrolního výboru jsem se společně s „opozičními“ zastupiteli hlasování zdrželi z důvodu, že zpráva byla předložena až na samotném zasedání a přitom bylo zřejmé, že mohla být rozeslána s předstihem.

Zajímavá byla diskuze u bodu Finanční dary občanům, kdy zastupitel Rexa navrhl k dlouhému výčtu obdarovaných občanů přidat 1000 Kč pro předsedkyni občanského Spolku pro Ďáblice, který je v ďáblickém dění aktivní (připomínkování stavebních záměrů a záměrů skládky, sousedské úklidy veřejné zeleně apod.). Starosta Růžička: … „V principu souhlasím, musel bych se… škoda, že ten návrh nepřišel dříve, abychom se podívali, obrazně řečeno, pokud, proto porovnání, je to sice odměna symbolická, to souhlasím, zároveň i ta symbolika by měla být v ňákých proporcích s těmi ostatními, takže bych se asi ještě já sám za sebe ptal víc, ale může to zastat, mluvím jenom za sebe, ale zastat i nová rada, předpokládám, že ta se ještě k tomu vrátí v průběhu svého působení. Takže v zásadě souhlasím, rozumím tomu návrhu, vzhledem k té diskuzi, která kolem toho proběhla, si nedovolím teďkon do té balance, byla dlouhá diskuze, pokud tito hasiči mají za svůj výkon tolik, pak to neodpovídá něčemu a tak dál a tak dál, byla to složitá diskuze, jak už to tak bývá u takovýchto darů, netroufám si teď tady na místě po pěti minutách se s tím napřímo ztotožnit.

V informacích radních a zastupitelů nechal starosta revokovat na jednání schválené usnesení „Žádost o schválení návrhu na změny územního plánu – RŘK – ochrana proti hluku z komunikace Cínovecká“ a hlasovat o novém znění. S kolegy Prokešem a Rexou jsme se z důvodu zmatečnosti předkládaných materiálů hlasování zdrželi. Ostatní zastupitelé hlasovali pro.

Místostarosta Hrdlička informovalo Dodatku č. 3 k výstavbě domu Akcíz v hodnotě 530 000 Kč a prodloužení doby výstavby. Dále informoval o řešení výstavby psího cvičiště v Ďáblickém háji a prověřování oprávněnosti stavby.

Zasedání skončilo krátce po půl jedenácté večer.

Martin Tumpach, zastupitel

Budou komunální volby

Když se stane, že starosta řídí obec dvanáctým rokem, jako je tomu v Ďáblicích, dalo by se čekat, že  při navýšení daně z nemovitosti bude základní péče o obec  perfektní. Před volbami se skládají účty.  V sobotu 28. srpna jsem vyfotila místa, která dokladují, že vedení obce nedokáže dobře monitorovat nedostatky, nedokáže zaměstnat potřebný počet pracovníků na úklid chodníků a na péči o květiny  v květináčích do ulic Ďáblic pořízených. Ďáblická ulice  –  páteřní ulice, která je výlohou obce, je ostudou….  Pan starosta Růžička v minulém zpravodaji hned na úvod  nabídnul koláž svých    fotografií několika pěkných ďáblických míst…. 

K odvodnění  Ďáblic v několika zpravodajích bych chtěla sdělit následující. Občané zde byli  seznamováni s novou podobou odvodnění obce, která byla vložena do Metropolitního plánu. Kolik občanů mapám porozumělo?  Jsou tu zakresleny i poldry umístěné v nejnižších místech obce při Mratínském potoku. Nahlédněme na problém s odvodněním malé části obce, kde vznikají potíže i při nevelké bouřce. Dešťová voda od hvězdárny stéká po svazích na ulici Hřenskou, točí se do Kučerové a teče též po polích k zástavbě v ulici K náměstí. Občané zde bydlící si tu v minulosti proti zaplavení  sami vykopali ochrannou strouhu a udělali val. Řidič, který v bouřce jede autem z Ďáblické obloukem ulice Hřenské,  je před odbočkou do Kučerové v nejnižším místě silnice  oslepen vlnou špinavé vody, která se zde hromadí. O tomto místě jsem hovořila na radě zastupitelstva, kam jsem byla pozvána po přívalovém dešti v roce 2020… Letos jsem si vyžádala osobní rozhovor s panem místostarostou Hrdličkou na téma práce s dešťovkou nad obcí.  Hovořila jsme o zachycení vody v místech, kde spadne a to nad detailními mapami, které jsem přinesla. Problém se záplavou místa na Hřenské plánované  poldry nevyřeší…

Snad nové zastupitelstvo bude výkonnější i ve věci odstranění uvedených  a podobných nedostatků. Přeji si, aby se neopakovalo to, co jsem po čtyři roky  vídala.  Kdykoli jsem šla na veřejné zasedání zastupitelstva, pozorovala jsem, že většina zastupitelů za STAN nepodává k projednávaným bodům žádné náměty. Jen hlasují. Audio záznamy průběhu Veřejných zasedání zastupitelstva to dokládají. V záznamech uslyšíte připomínky převážně jen pěti občanů opozice.

Vysvětlivky:  Poldr je vybagrovaná plošší jáma ( jako třeba pro rybník) umístěná tak, že při přívalovém dešti zachytí vodu z okolí. Něco jako pootevřené stavidlo v hrázi poldru postupně vodu odpouští.

Fotografie:  křižovatka  Hřenská , Kučerové  – skončil přívalový déšť 14.srpna 2020, voda ze svahů se stále vylila

Milada Stroblová

Program 2022

Vážení spoluobčané, sousedé! Naše ďáblické hnutí Volba 2010 stále žije a v tomto končícím volebním období hrálo roli konstruktivní opozice vůči vedoucí síle STAN. I díky tomu jsme obohatili své dosavadní zkušenosti v ďáblické samosprávě. Připomínáme to proto, že již umíme rozlišit realitu od chymér. Nechceme být „profesionálními politiky“, rádi bychom byli spíš dobrými správci.  Děkujme tak za stovky Vašich podpisů k podání naší kandidátky nezávislých kandidátů. Nabízíme veřejně angažované kandidáty bez škraloupů a kauz. Nebudeme vám slibovat stavbu vzdušných zámků a uskutečňování nereálných projektů. Budeme otevření ďáblickým občanům na partnerské úrovni. Máme zájem navázat spolupráci s místními odborníky s jejich znalostí zdejší problematiky. Upřednostňujeme týmovou práci bez ohledu na to, pod jakým praporem ten či onen působí. Budeme prosazovat a hájit společné zájmy ďáblických občanů a k tomu si přejme hodně síly, vytrvalosti, zdraví a spokojenost pro všechny. 

Koncepční rozvoj Ďáblic

 • Chceme dbát na to, aby se s  každým novým rozvojem Ďáblic zohlednila dostatečně kapacitní infrastruktura.
  • Budeme sledovat, aby rozvoj probíhal s přiměřenou intenzitou určenou podrobnějšími studiemi území.
  • Vzájemná domluva s vlastníky klíčových pozemků je základním předpokladem naší práce.
  • Budeme dbát na zachování krajinotvorných prvků a přírodních dominant.
  • Podpoříme dostupnost služeb (např. usilujeme o bankomat v Ďáblicích).
  • Zasadíme se o rekonstrukci hlavních dopravních tepen, tj. ulic Ďáblická, Šenovská a Kostelecká, a to s důrazem na odhlučnění a bezpečnost.

Bezpečnost

 • Zavedeme preventivní kroky proti vzniku nebezpečných úseků v průběhu organizačních a technických opatření v dopravě. 
  • Budeme důsledně prosazovat izolaci celopražsky významných zdrojů hluku u vedení pražského magistrátu.
  • Zastáváme předcházení vandalství na území městské části tím, že podpoříme vhodné volnočasové aktivity, které povedou k výchově mládeže směrem ke zdravému životnímu stylu.
  • Chceme aktivně spolupracovat s městskými strážníky, Policií ČR a dopravní policií.

Životní prostředí a infrastruktura

 • Nákupem dalších strategických pozemků chceme zajistit budoucí rozvoj obce.
  • Za výdajovou prioritu rozpočtu považujeme náklady na údržbu infrastruktury, obecního mobiliáře, údržbu zeleně a úklid veřejných prostranství.
  • Máme v úmyslu revitalizovat Mratínský potok a vytvořit z něj funkční celek rekreačních, krajinotvorných, ekologických a hydrologických prvků, se zaměřením na  financování pomocí dotací od hl. m. Prahy a fondů EU..
  • Budeme pokračovat v jednání s vedením Prahy 8 o možnosti parkování občanů Ďáblic v modrých zónách Prahy 8.
  • S přihlédnutím k významnému nárůstu počtu obyvatel naší obce požádáme DP o navýšení spojů linky 103.

Otevřená radnice

 • Naším cílem je proporční personální zastoupení v redakční radě Ďáblického zpravodaje a ve všech výborech zastupitelstva.
  • Jde nám o efektivní a aktuální využívání různých informačních kanálů (SMS Mobilní rozhlas, web, zpravodaj, vývěsky…).
  • Informace na ďáblickém webu budeme pravidelně aktualizovat.
  • Vyvineme úsilí, aby byl každý dotaz vznesený na ďáblickou radnici zodpovězen bez zbytečných odkladů.
  • Odborníkům z řad zastupitelů nebo občanů otevřeme příležitost, aby se mohli zapojit do rozhodovacích procesů, zřízení odborných komisí a výborů.
  • Všechny záměry, které by zásadním způsobem ovlivnily život obyvatel Ďáblic, budeme projednávat veřejně.
  • Přidělování bytů a prostor ve vlastnictví městské části bude probíhat transparentně.
  • Chceme vést jednání bez argumentačních faulů. Otevřeme diskuzi o etickém kodexu zastupitele.

Život v Ďáblicích

 • V popředí našeho zájmu je osobní spolupráce s občanskými spolky, sportovními kluby a sdruženími a jejich podpora z rozpočtu obce.
  • Máme v úmyslu posílit kulturního života v obci na základě přání a vkusu jejích obyvatel.
  • Chceme podporovat vzdělání a komunitní setkávání dětí, dospělých i seniorů.
  • Máme zájem na rozvoji sportovišť a dětských hřišť adekvátně k nárůstu počtu obyvatel.
  • K řešení potřeb ďáblických obyvatel chceme přistupovat individuálně, naší cílovou skupinou budou zejména ti, kteří pomoc skutečně potřebují.
  • Budeme usilovat o vznik nových lékařských ordinací v Ďáblicích, a to hlavně praktického lékaře a další potřebné odbornosti.
  • Znovu otevřeme diskuzi o snížení daně z nemovitosti, za účelem pomoci všem obyvatelům, kteří čelí vysokému nárůstu životních nákladů.

Všechna naše snaha má za cíl vytvořit přívětivější Ďáblice pro všechny věkové kategorie. Neslibujeme nemožné, nebráníme se kritice spoluobčanů, uvítáme mezi sebe všechny, kteří se chtějí podílet na rozkvětu naší obce a vytváření přívětivé atmosféry mezi jejími obyvateli.

Letní procházky po toku Mratínského potoka v Čakovicích

Seriál Mratínský potok                 část 21

Ve dvacátém dílu seriálu o Mratínském potoku jsem se dostala na okraj katastru Ďáblic.  S lístkem vrby poplujme dál do katastru  čakovického. Prošla  jsem  terén poblíž potoka za Globusem  a dále  až po silnici do Třeboratic,  pokud to jen šlo. Tato místa jsou plně poznamenána způsobem života  moderní  civilizace. Jak jinak, je třeba to přijmout. Na břehu potoka stojí přečerpávací zařízení  hloubkové kanalizace  do čističky  na Císařském  ostrově Vltavy.  Jsou tu k vidění různé haly  a obrovské roury  vedoucí od třeboratické teplárny. Zelenou oázou tu však najdeme. Hned za hranicí katastrů za hotelem  Aura je  rovná travnatá plocha  se  stromy a keři.  Mratínský potok  se  tu skrývá  v hloubi pod svahem na jejím okraji. Pro stromy a keře ho neuvidíme. Ani neuslyšíme zurčení vody. Hluk provozu Globusu to neumožňuje. 

Vypravíme   se dál podél potoka  až k Lidlu.  Zvu Vás na letní procházky po pěšině  mezi potokem a čakovickými rybníky.  Věřte, stojí to za to. Blíže Ďáblicím  je Čakovický  rybník, užívá se i název Cukrovarský (sloužil  při zpracování řepy cukrovky v sousedním cukrovaru), níže je Zámecký. Je poblíž silnice vedoucí vedle zmíněného obchodního domu. V posledním roce Čakovice udělaly pro přírodu a lidi skvělý kus práce. Zásluhu na tom má místostarostka paní Soňa Černá, která  řídí zde spolupráci úřadu a firem, naplňuje úkol, který pro Čakovice přijala – péči o  životní prostředí. Břehy  okolo potoka  a Cukrovarského rybníka byly v předjaří 2022  vyčištěny od náletových dřevin a  suchého roští. Vyklučení dřevin byla určitě  práce nelehká. Svahy nad potokem jsou příkré. Ještě, že existuje  technika. Člověk si už nedokáže představit, kolik práce by bylo s vyřezávání náletů ruční pilou.

Na jaře byla  u Cukrovarského rybníka instalována tabule informující  o plánech revitalizace potoka a okolí až k Lidlu.  Vyfotila jsem ji k přečtení. Projekty na potoku a na  obou rybnících představuje  paní   Černá  i v krátkém filmu.  Za potokem bylo  po roce 1989 postaveno sídliště. Dle  několika  tamních obyvatel, se kterými jsem dala  řeč, část sídliště  stavěla holandská stavební firma. Uvidíme  tam  úpravy terénu vedené tak, aby  dešťová voda neodtékala kanalizací. Je vedena  po povrchu  avšak řízeně.

Doporučuji vám  po procházce okolo rybníků i návštěvu přilehlého sídliště. Přikládám více fotografií. A co uvidíte za Lidlem?  Jeďte se podívat. K rybníkům chodím často. Potřebuji je, těším se na ně. Vždy tam mohu pozorovat něco nového. Je třeba tam dojet autem nebo autobusem. Je to  však od pramene potoka nejbližší místo, kde je možné si odpočinout.

Pohled na Cukrovarský rybník

1. července jsem  na výpravu k Zámeckému rybníku vzala vnoučata. Na břehu jsme  viděli chlapce asi čtrnáctiletého, který pozoroval vodní přítok do rybníka jako přírodovědec. Oslovila jsme ho. Nestačila jsem se divit. Hoch popisoval tamní přírodu, názvy v parku objevených živočichů  uváděl i latinsky.  O životě u rybníků  napíši více  v dalších dílech seriálu.

10. července 2022                                                                          Milada Stroblová

Největší problémy potoka na našem katastru

13

Seriál Mratínský potok                        část  č. 20

Které části Mratínského potoka na katastru Ďáblic jsem se ještě popisem nedotkla?  Je to část, jíž  jsem se trochu vyhýbala, protože  na ní  vznikají problémy, které se zhoršují.  Čekala jsem, dojde li ke změně, kterou budu moci radostně popsat. Jde o část potoka od silnice Ďáblická k ulici Chřibská. Dále pak o část potoka od Chřibské pod Cínoveckou. Problém těchto míst vzniká  jíž na velkém lánu  mezi  dlouhou stodolou Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou RŘK a skládkou. Odhaduji třicet let zde půda nedostává výživu z hnoje. V půdě ubývá humus, který zadržuje vodu. Ďáblice  již zasáhly přívalové deště.  Stále je třeba mít na paměti,  že Ďáblice leží na úpatí svahu. Dešťovka padající na zmíněný  lán o rozloze větší než 70 ha, odtéká přes Ohradu dál  potokem  pod mostkem  v ulici Ďáblické. Za  starostky D. Ševčíkové byla původní užší roura o průměru 600  mm odstraněna a byla tu vybetonována propust oválného  tvaru o průměru mezi 1500 – 1600 mm.

5.

Silnější deště nedostatečně vstřebané půdou odtékají z velkého pole pod silnicí otvorem bez problémů. Po velké  povodni 14. srpna 2020 jsem nad silnicí Ďáblickou nezaznamenala, že by zde došlo k  rozlivu vody po polích – zadržení deště v místě spadu, tak jak je doporučováno  a je moudré. Mezi Ďáblickou a ulicí Chřibskou jsou břehy potoka  z obou stran porostlé stromovím a keři. Toto místo přinejmenším od roku 1989 nebylo čištěno od větví a dalších odpadu.  Mezi Chřibskou  a  Cínoveckou  je potok rozšířen a vybetonován. Nad tímto místem ústí  do potoka velká roura přivádějící vodu z dešťové kanalizace Ďáblic.  Do betonového koryta je  svedena i voda z povrchu D8 z Cínovecké. Úkolem této vodohospodářské stavby je zregulovat obrovské množství vody, které se sem navalí  při přívalovém dešti. Inženýři  virtuálně popsali možné děje, které  zde mohou nastat, když dojde k velkým srážkám.  Souběžně s přirozeným korytem potoka, byl zde vybudovat tzv. BYPAS – zatrubněný odtok vody. V této technické stavbě  začíná  dvěma rourami o průměru 150 cm, před nimiž jsou umístěny mříže (česlo), které zachytávají deštěm  splavený materiál, který nesmí vniknout do rour. Roury odvádějí vodu pod poli a  končí za zástavbou na našem katastru ústím opět do Mratínského potoka. Představme si přívalový déšť 14. srpna 2020. Voda  ze zmíněného lánu a okolí strhává na březích potoka pod Ďáblickou ležící větve, unáší je dál.  Mříže česla v celé  své výši zadrží nečistoty.

8.
7.

Česlo se ucpe.  Voda se pak valí přes přepad na  část obce  za Cínoveckou na  Blata, kde  poškozuje majetek obyvatel. Je jasné,  že všechny deště průběžně odnáší neodklizené větve a plasty a ty se na mřížích zachycují. Je zcela logické, že prostor před česly je nutno pravidelně a často kontrolovat a čistit. Psát o této části potoka Ďáblic jsem odkládala díky absenci čištění břehů potoka  a problémům na česle.  Přála jsem si, abych zde mohla napsat:  Nádrže už mají stanoveného správce, česlo se pravidelně kontroluje a čistí.  Opak je pravdou.  Stavba, kterou zadal Magistrát hlavního města Prahy za třicet let nebyla předána, Magistrát sám se o ni nestará.  Břehy potoka jsou prozatím stálým zdrojem větví. O čištění  česla se starají obyvatelé z Blat, kterým  hrozí povodeň.                                                                                                                                      

1.

Kde je chyba? Jedno je nezpochybnitelné. Zastupitele volíme my občané proto, že určité úkoly, které je nutné pro zdravý  život obyvatel  obcí vykonat v našem společenském  systému, nemůže udělat sám jeden občan. Na starostovi obce leží odpovědnost za realizaci  velkých děl, která obec nevyhnutelně potřebuje. Starosta je povolán k tomu komunikovat se subjekty, se kterými  pro realizaci potřebuje spolupracovat. Od roku 1989 mají Ďáblice  třetího starostu. Miloš Růžička je starostou  dvanáctým rokem.

12.

Léta běží a nejistota, kdy se ucpe česlo,  visí  stále ve vzduchu.  S věcí  v nedávné době pohnuli tři muži.  Martin Tumpach místostarosta  do roku 2018 jednal v řadě kanceláří  a postupně se dopídil, že nemají-li Ďáblice povodňový plán, věc se nepohne. Nyní ho naše MČ už má zásluhou spolupráce  místostarosty  Jana Hrdličky, zastupitele Davida Prokeše a úředníků. Děkujeme. Po té v letech 2020 a 2021 proběhly na potoce Ďáblic protipovodňové prohlídky. Tak tomu bude každoročně.  Majitelé toku a majitelé břehů potoka jsou informováni o svých povinnostech, jejichž splněním je provedena základní prevence proti povodni.  Při prohlídce se upozorní na závady, majitelé břehů potoka jsou vyzváni k nápravě. Břehy potoka mezi Ďáblickou a Chřibskou jsou  v majetku  Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou a  za čistotu břehů odpovídají. V době dvou období vegetačního klidu řád  úklid  nezorganizoval.  Představme si ještě, co obnáší úklid. Organizátora, pilu, rukavice, pevné boty,  nákladní auto.  A ochotu ke spolupráci členů řádu, radních Ďáblic , farníků a občanů, kteří chtějí pomoci, protože nejsou ke krajině Ďáblic lhostejní.  Za bezproblémový průtok vody v potoku zodpovídá Povodí Labe. Tato organizace   na potoku již pracovala.  Mám informaci, že hasiči Ďáblic několikrát česlo čistili.

6.

Potok  teče dál až do Labe. V Ďáblicích  v místě spadu nezadržená voda zhoršuje povodně na potoku ve Veleni,  Sluchách a  Mirovicích. Nejde jen vodu z výše uvedeného  pole pod cestou do Zdib, jde o  vodu ze svahů nad naší městskou částí  od Dolních Chaber, Ďáblického  háje a hvězdárny….

3.

Snahy o odvodnění Ďáblic mají bohatou historii.…..  Na posledním představení projektu odvodnění Ďáblic  Pražskou vodohospodářskou společností a.s. o zadržení dešťů  v tak zvaném extravilánu (pole a louky) nebylo nic řečeno. Informace  o besedě a  o návrhu řešení odvodnění  Ďáblic  a to  včetně úprav polí k zadržení vody  v Ďáblickém zpravodaji nebylo  radními sděleno  rovněž nic.  

11.

Při mých cestách dál po toku jsem oslovila  občany bydlící u potoka ve Veleni. Bojí se již každého deště.  Veleňští radní připravili projekty odvodnění. Mohu zde přiložit foto publikace, pomocí které Veleň žádá o pomoc Prahu.  Povodně v okolí Veleně zhoršuje  totiž i velký nárůst zástavby severního okraje Prahy. Dešťovku je nutno  co nejvíce zadržet na polích a  nevsáknutou  zregulovat poldry, retencemi.  Funkční ďáblickou retenci jsem již představila  v  17. dílu seriálu.

9.
10.

Jaro 2022. Český svaz ochránců přírody vyhlašovatel celostátní akce Ukliďme Česko motivoval již po několikáté i  ďáblické radní k výzvě , aby se občané Ďáblic připojili  k úklidu v Ďáblickém háji. Několik  členů Spolku pro Ďáblice, kteří jsou si vědomi toho, že  místa  na potoku pod Ďáblickou je nutné uklidit  neodkladně, se vypravili na  zmíněná místa. Vyvezli jsme  dva vozíky  za auto  odpadu  převážně nepřírodního.  Na více jsme nestačili. Před dokončením tohoto dílu seriálu  vyšel  Ďáblický  zpravodaji květen 2022.   Stojí zde, že  za 15000 Kč nechal úřad uklidit část Blat- část, která znečištěním nevyvolá povodňový stav….                                                                                                                                                                       

Oslovila jsem osobně  kněze RŘK  otce Tomáše Gregůrka, který slouží mše v ďáblické kapli. Informovala jsem ho, že neuklizené břehy na Mratínské potoce mohou znovu způsobit vážné problémy. Otec Tomáš mi řekl, že část potoka pod Ďáblickou prošel. Sdělila jsem mu, že přestože je RŘK  obcí informován a zástupce řádu byl na protipovodňové prohlídce  na podzim 2021, není  již jiné cesty než publikovat tento článek. Po rozhovoru  mě  otec Tomáš vyzval, abych se za občany na podzim ozvala a akce úklidu by  se mohla  připravit.  Velice jsem mu poděkovala.

4.

Popis fotografií

1 – 3   znečištění potoka mezi ulicí Ďáblickou a Chřibskou, 4  – 5  vybetonované koryto potoka s rourou přivádějící vodu z Cínovecké,  vodu ze severu i jihu silnice D8,  kde se stéká potok, přepad hloubkové kanalizace a  dešťová voda z Ďáblic,  6 – 7 – 8 česlo ,  9-10 částečný úklid břehů u policie ČR dobrovolníky, 11 – 12 publikace  k řešení povodní ve  Veleni, 13  vybetonované koryto , pohled od ulice Chřibská, 14  pohled na břeh potoka při úklidu na jaře 2022

Fotografie M. Stroblová,  V. Prokešová, A. Marušiaková

25.5.2022                                                                                                    Milada Stroblová


Mratínský potok Na Blatech

Seriál o Mratínském potoku

Část 19

Na úvod této části poznávání Mratínského potoka uvádím  zeměpisné údaje, které jsem doposud nesdělila. Nejvyšší místo v katastru Ďáblic  v Ďáblickém háji  má výšku 359 m nad mořem. Mratínský potok vzniká z mnoha pramínků v nejvyšších plochách pole pod rozvodím Vltava – Labe,  asi pod vrstevnicí  300 m nad mořem. Pramen Pod vrbou je ve výšce  250 m nad mořem. Jen o málo níže  Mratínský potok odtéká z ďáblického katastru.

V předešlé  části seriálu jsem čtenářům přiblížila přirozeně vyvěrající  pramen potoka Pod vrbou. Nyní  se po toku tohoto pramene  můžeme podívat na  jeho část poblíž  ulice Kostelecké. Když budeme  čekat v autobusu nebo  v autě  na křižovatce s Cínoveckou „na zelenou“, vpravo od Kostelecké  uvidíme část  Mratínského potoka tekoucího od pramene Pod vrbou. Zde podél břehu uvidíme plochu stromoví. Je  v majetku několika vlastníků a je neudržovaná. Plocha zarostlá stromy různého stáří se dlouhodobě stává odkladištěm  odpadu.  Přitom by se  mohla stát krásným místem pro odpočinek a hry dětí. Při návštěvě Blat se můžete podívat, jak  malou veřejnou  plochu pro společné hry děti vytvořilo zastupitelstvo pod vedení paní D. Ševčíkové (je hned na kraji ulice Na Blatech). Podél  břehu potoka roste  několik starých stromů. Průměr kmenů odhaduji  na více než 1 metr.  Pohled na ně mně naplňuje úctou a  pokorou. K potoku se od okraje pole připojuje ještě jeden maličký  vodní zdroj. Dle Věry Prokešové jde o vyústění vodního přepadu z vodárenských nádrží, které se na katastru Ďáblic nacházejí.  Dvě pramenné  větve potoka se stékají Na Blatech na východu ďáblického katastru, na části Ďáblic oddělené od středu obce poli a od roku 1990 i Cínoveckou.  Zde  téměř celá  část potoka protéká soukromými zahradami.

Potok se nachází mezi ulicemi Na Blatech, Řepná a mostkem  na ulici U Červeného mlýnku.  Objevila jsem jen čtyři místa, kde je možné  k potoku sejít. Nejblíže je možné podívat se  na vodu z mostku v ulici Řepné.  Potok  jsem zde několikrát viděla znečištěný plasty. Ty přináší voda a  vítr od Ďáblické  silnice ke skládce. Několikrát jsem viděla, jak auto jedoucí ke skládce trousilo odpad z nezakrytého valníku. Znečištěná plasty je část potoka od mostku na Ďáblické až k ulici Řepná.

V minulosti na Blatech hospodařilo na deset zahradníků.  Z mostu v Řepné po pravici  uvidíme hned  u břehu neoplocený pás  stromů. V loňském roce byla  na části plochy pod mostkem u Řepné MČ Ďáblice provedena údržba vyřezáním náletových dřevin a jejich odvozem v souvislosti s plněním protipovodňových nařízení – čistit břehy od přírodního materiálu, který by v případě povodně ucpával koryto. Toto místo patřilo v první republice panu Plašilovi. Jeho rodina zde pěstovala květiny. Prodejní stánek měli u kubistického hřbitova.  Zahradník pan Plašil patřil k těm lidem, které komunisté  nenávistně nazývali kulak – třídní nepřítel  zemědělec, který musel být zbaven majetku a půdy. Byl z posledních, kteří se bránili znárodnění. Zahradničil ještě za Antonína Zápotockého. (Ten byl prezidentem  mezi roky 1953 – 1957.)  Sklonit se nad potokem, vidět jeho čistotu či znečištění,  podívat se  na květenu břehů potoka  lze Na Blatech v místě retenční nádrže (psala jsem o ní v 16. části  seriálu). Stará mapa – II. vojenské mapování  (1806-1808, 1810-1811) dokládá, že se níže na potoku v minulosti nacházel rybník a mlýn Rothe M. –  Červený Mlýn. Po nich  zůstal  název místa a název ulice U Červeného Mlýnku. Výše nad potokem je novodobý dům, jehož barva fasády připomíná  minulost.  Mratínský potok je v mapě  uveden také  jako  Červenomlýnský. V tomto místě potok odtéká z katastru naší obce.

K názvu ulice Na Blatech. Místní lidé, kteří tu po staletí žili a v souznění s krajinou hospodařily, se snadno shodli na tomto názvu. Na spodní vodu je zde možné narazit v hloubi ani ne 1 metr. Studny zde jsou hluboké  pouze cca 3 metry. Pro srovnání – v blízkosti Koníčkova náměstí jsou studny hluboké až 15 metrů.  S tímto jevem se museli vypořádat budovatele kanalizační stavby po pravé straně Kostelecké – psala jsem o tom v minulém dílu seriálu. Dokládám to  fotografiemi.

18.4.2022                                                                                                    Milada Stroblová

foto 1 – 2 stromoví podél potoka, 3 je takováto výstražná cedule řešením?,  4 pohled na potok z ulice Řepná  – místo zahradnictví květinářství , 5  v zahradách se skrývá potok,  6 přístup k potoku z Řepné v místě neoplocené neudržované parcely, 6 pod tímto svahem stával Červený mlýn, pro hustý porost křovím není možné spatřit ani potok, 7 propojení ulice Na Blatech s Řepnou silničkou K Červenému Mlýnku  s mostem přes potok,  9  pohled na potok z mostku , někde za keři mlel  mlýn , 10 usedlost Červený mlýn pohled z čakovického katastru,  11 stará mapa  místa – rybník a mlýn, 12 -13 budování rozšíření kanalizace Ďáblic

Nový praktický lékař a další odbornosti – proč jsou odmítány?

Vážení občané Ďáblic,

Rozmýšlel jsem jestli tento článek zveřejnit či nikoliv, ale nakonec jsem se rozhodl, že ano, důvodem byla má účast na 22.veřejném zasedání ZMČ, Praha 8- Ďáblice, které se konalo 2.3.2022.

Jsem občanem Ďáblic, žiji zde asi 10 let a krom toho provozuji v Ďáblicích zdravotní zařízení ANGIO – CHIRURGIE s.r.o., tedy odbornosti angiologie, cévní chirurgie, chirurgie a proktologie.

Jistě víte, že před časem začala rekonstrukce OD (Obecního domu) Ke Kinu, průběh byl prezentován v několika číslech Ďáblického zpravodaje, taktéž byl prezentován architektonický projekt s budoucím využitím rekonstruovaných prostor, mimo jiné tato prezentace je na webových stránkách Městské části Ďáblice.

Připravované zdravotnické prostory byly v projektu přizpůsobeny veřejné anketě, která proběhla v roce 2018, kde občané vyjadřovali preferenci, jaké odbornosti by občané chtěli mít zastoupené: 1. místo praktický lékař, 2. místo fyzioterapie. Takže v projektu jsou připravovány prostory ordinace pro praktického lékaře a 3 ordinace pro fyzioterapii.

V průběhu roku 2021 jsem se sám jako občan Ďáblic i jako provozovatel specializovaného zdravotního zařízení, které provozujeme v Ďáblicích, dotazoval jakým způsobem výše zmíněné prostory obec využije. Po osobním jednání se starostou Růžičkou, které bylo asi 3/2021, jsem mu ústně předložil náš návrh na rozšíření odborností o praktického lékaře, intenistu, dermatologa, s tím, že bychom nově rekonstruované prostory využili jako multioborové pracoviště. Starostou bylo řečeno že v plánovaných rekonstruovaných prostorech má zájem působit fyzioterapie, která tam byla již částečně před rekonstrukcí a praktického lékaře obec poptává, že je to PRIORITA. Jinak de facto ústí jednání se starostou Růžičkou nemělo žádný výstup, jen jsem si ověřil tu skutečnost, že na přímou otázku, člověk nedostane přímou odpověď. Já obecně pod slovem priorita si představuji něco jiného, jelikož od března 2021 po dnešek, jsem nezaregistroval jedinou pobídku ze strany obce, proto aby nějaký praktický lékař zvažoval, že si v Ďáblicích pronajme ordinaci. Mimochodem starosta Růžička je mimo jiné jako zastupitel na Magistrátu hl.m. Prahy, členství ve výboru pro zdravotnictví – předseda(jistě ví jak složité je rozšíření zdravotní péče atd.) Nicméně následně jsem náš záměr o rozšíření odborností o praktického lékaře atd. adresoval písemně vedení obce. Dne 31.3.2021 jsem toto i vizuální prezentací přednesl radě MČ – Praha 8 Ďáblice, pozastavím se nad hlavním řečníkem to byl radní Dvořák, který je zřejmě specialista na zdravotnickou problematiku a ekonom, nám odpověděl: „Nevím proč bychom měli podporovat váš business“, nevím asi radní Dvořák, žije v jiné době, prostě soukromé ambulance jsou a budou, to není nic neobvyklého, stejně tak by zřejmě nepodporoval business „fyzioterapie“? Nebo podporoval? Ono je něco jiného úhrada za přímou platbu, a úhrada zdravotními pojišťovnami, ty máme nasmlouvány, takže, za vyšetření pacient neplatí. V květnu 2021 jsem odeslal reakci na vyjádření RMČ Praha 8- Ďáblice, kde jsme nějakým způsobem hledali alternativu stran fyzioterapie, resp. prostor, nabízeli jsme naše dosavadní prostory s výměnou abychom odbornosti měli „ pod jednou střechou“. Následovalo meziobdobí, kdy jsme se dotazovali že náš záměr trvá a jak jsou tedy rekonstruované prostory účelově využitelné a zda jsou tedy zájemci pro provoz fyzioterapie a praktického lékaře. Dále byla doba mlčení ze strany obce.

Dne 11.2.2022 jsem opět předložil nabídku rozšíření odborností a trvající zájem o rekonstruované prostory OD Ke Kinu, citace sdělení:

„Asi nemá smysl dále popisovat mou nabídku ohledně rozšíření lékařských odborností, kterou jsem sdělil. Pojďme si tedy vyložit karty na stůl a jednat otevřeně a věcně bez dalšího přešlapování. Máte tedy nabídky pro využití prostor v OD Ke Kinu? Konkrétně tedy prostory pro zdravotní část? Máte nového lékaře pro ordinaci praktického lékaře?

Rád bych měl tedy jasno! Pokud tedy využití máte, nemá smysl dále něco rozebírat a byl bych rád o jasné sdělení, pokud je tomu naopak, chtěl bych po Vás jasné stanovisko a to: Nabídl jsem rozšíření odborností, úplně nechápu, na co se tedy čeká, přešlapování na místě jistě nikam nevede. Bylo by vhodné si uvědomit, jak složitá je problematika zdravotnictví ve smyslu soukromé ambulance, není to jen o prostorech, je to o tom, kolik byrokratických institucí je pro schválení provozu zainteresováno a další samotná kapitola jsou zdravotní pojišťovny. Na co se čeká? Až je rekonstrukce provedena, bude slavností kolaudace, přestřihnou se pásky a potom se sami zeptáte “Proč jsme tu rekonstrukci dělali, když vlastně nemáme využití?“ na to se Vás nebudu ptát já, ale občané Ďáblic. Jaký bude váš argument? Nebylo by racionálnější před tím, než bude rekonstrukce dokončena, v mezidobí jednat kdo ty prostory obsadí? Jelikož čas ubíhá a jsem také v tlaku, jistě chápete, že potencionální rozšíření odborností je navázáno na nové lékaře, které by byli v rámci našeho pracoviště, ale oni nebudou čekat donekonečna ani já. Chtěl bych jasné stanovisko: Využijeme/nevyužijeme nabídku, chceme/nechceme rozšíření, máme/nemáme praktického lékaře, máme/nemáme prostory k využití. Žádám tedy aby definitivní stanovisko bylo vydáno do 28.2.2022.“ Na toto sdělení jsem od vedení obce neobdržel žádnou odpověď.

Ale zároveň jsem se dozvěděl, že připravované prostory pro fyzioterapii budou volné, že avizovaný potencionální nájemce prostory nechce. Nad tím, se opět člověk musí pozastavit, to se může stát opravdu jen v Ďáblicích. Všude jinde si vlastník budovy předem nějakou formou písemného závazku či smlouvy o smlouvě budoucí zajistí nájemce. Obecně se tedy připravují prostory, ale není již v průběhu rekonstrukce předložen obcí záměr, aby byla jaksi částečná jistota pro to, že prostory tedy budou využité, takže to byla pouze ústní dohoda, ne absurdní, že podle požadavků „fyzioterapie“ se rekonstruují prostory, a následně obec nikoho nemá.

Musím se ohradit nad celým přístupem obce ohledně problematiky rozvoje zdravotní péče v Ďáblicích, je pro mě zarážející a pozoruhodně, že OBEC ZÁMĚRNĚ ZATAJUJE PŘED VEŘEJNOSTÍ INFORMACE OHLEDNĚ NAŠÍ NABÍDKY ODBORNOSTI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE.

Toto tvrzení je umocněno výstupem na 22.veřejném zasedáním ZMČ, které proběhlo 2.3.2022, podobu audiozáznamu(1 stopa) – (opravdu stojí za poslech) lze nalézt na webových stránkách obce:https://dablice.cz/domains/dablice.cz/zasedani-zastupitelstvo/23945-22-verejne-zasedani-zmc

Jsem konsternován, jakým způsobem toto jednání vedené radním Dvořákem probíhalo.

Arogance ze strany radního Dvořáka vůči dotazujícím z řad veřejnosti je obdivuhodná, celá atmosféra jak na „ buzerplace“, jak u výslechu, možná si pan radní plete dobu, již nejsme před rokem 1989.

Již jsem jednal s hlavouny, byrokraty, ale takto nepřátelsky vystupovat proti vlastním občanům a proti podle mého dobrému návrhu, je zarážející. Je pro mě udivující, že na veřejném jednání ZMČ, jsou konstatovány informace, které jsou vzápětí dementovány. Konkrétně na dotaz občana Ďáblic, ohledně rekonstruovaných prostor OD Ke kinu, ve vztahu k využití zdravotních prostor ohledně praktického lékaře: VEDENÍ OBCE ODPOVĚDĚLO: “PRAKTICKÉHO LÉKAŘE NEMÁME, HLEDÁME, PAKLIŽE BY JSTE O NĚKOM VĚDĚL“, nedokáži si vysvětlit to, proč VEDENÍ OBCE zatajilo informaci, že nabídku pro odbornost praktického lékaře z naší strany obdrželo. Následně jsem vystoupil já, kde jsem konstatoval to, že nabídka z mé strany byla předložena.

Odpověď pana místostarosty nebyla v kontextu mého sdělení či otázky, defacto mi bylo, řečeno abych přestal s „ divadlem“, že jsem prostory 1.3.2022 viděl a věnoval mi ½ hodiny času, ale na prostory, zda jsem je viděl či nikoliv jsem se neptal.Radní Dvořák vyzval občana Ďáblic, aby nereagoval bez vyzvání, jinak nebude moc dále vystoupit.Dále pan starosta dementoval informaci, která v citaci výše“ my jsme nic takového neřekli“ Pan zastupitel Tumpach, korigoval a snažil se usměrnit“ vášně“ v jednání.Pan místostarosta se následně za výrok „divadla“ omluvil.

Mimo jiné na zasedaní bylo také řečeno místostarostou Hrdličkou, že v průběhu března bude vyvěšen záměr pronájmu na výše uvedené prostory OD Ke Kinu, k dnešnímu dni 29.3.2022, žádné informace ohledně toho na úřední desce úřadu NEJSOU.

Svojí nabídkou, jsem chtěl zlepšit poskytování zdravotních služeb v Ďáblicích, nedělám to pro sebe, vše je velmi komplikované, dělám to pro občany Ďáblic, i s ohledem i když zde žiji jen 10 let, záleží mě v čem a v jakém prostředí budu žít dále a pokud to bude možné rozvíjet dobré lékařské služby, které poskytujeme.

Jsem zklamán přístupem vedením obce.

BUDU RÁD ZA PODPORU Z ŘAD OBČANŮ PRAHY 8 – ĎÁBLICE.

V Praze dne 29.3.2022

MUDr. Tomáš Kneifl