Čerpání rozpočtu v roce 2023

Příjmy:

Příjmy na výkon státní správy v souladu s plánovaným rozpočtem. Kompenzační příspěvek za skládku byl pro rok 2023 11,5 mil Kč a inflační navýšení 1 740 100,- Kč.

Dále MČ za období obdržela od hl. m. Prahy dotace pro primární prevenci ve školství ve výši 86 300,- Kč, pro zkoušky odborné způsobilosti ve výši 25 800,- Kč, na zahradní pavilon ZŠ ve výši 6 000 000,- Kč, pro místní knihovnu ve výši 8 900,- Kč, pro nákup požární techniky pro naše hasiče ve výši 9 000 000,- Kč a pro provoz a činnost hasičů ve výši 657 600,- Kč, pro navýšení mzdových výdajů ve školství a školním stravování ve výši 1 622 200,- Kč, pro výdaje ve školství ve výši 3 616 032,- Kč, příspěvek z příjmů hl. m. Prahy z hracích a výherních automatů ve výši 846 000,- Kč, příspěvek v podobě výnosu z daně z příjmů právnických osob za rok 2022 ve výši 1 747 800,- Kč a příspěvek na volby prezidenta ČR ve výši 92 200,- Kč.

Dařilo se čerpat i z dotací z minulých let. Například dotace na COVID 19 ve výši 233 700,-Kč, na výsadbu stromu a alejí ve výši 452 400,- Kč, na opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací ve výši 792 900,- Kč, na zahradní pavilon ve výši 13 013 900,- Kč, na protihlukové zdi sportovního areálu SK Ďáblice ve výši 866 800,- Kč, na rekonstrukci lékárny starého obecního domu Ke Kinu 1 915 500,- Kč nebo na rekonstrukci přístupových cest ke hvězdárně ve výši 700 000,- Kč.

Z vlastních příjmů tvořených přijatými sankčními platbami, přijatými úroky, ostatními příjmy, poplatky ze psů, záborů, správních poplatků, poplatků z pobytu, příjmů z knihovny, příspěvku obce Hovorčovice na zabezpečení požární ochrany. Celkový příjem za loňský rok včetně úroků z termínovaného vkladu činil 4 946 194,70 Kč.

Celkové příjmy byly v částce 80 329 129,57 Kč.

Výdaje:

Rozvoj obce – pravidelné revize, kávovar do budovy ÚMČ, nový nábytek pro kancelář místostarostů, pro technické služby byl zakoupen 2x nový křovinořez Stihl, benzínové nůžky a motorová sekačka. Dále byly hrazeny mzdy technických pracovníků. Opraveny byly dvě části plotu u KC Vlna. Celková částka 1 218 957,-Kč.  

Městská infrastruktura a zeleň – svoz komunálního odpadu, velkoobjemové kontejnery včetně bioodpadu a obsluhy a opravy košů na psí exkrementy, svoz odpadu pro občany a bytové domy, oprava laviček u dětského hřiště K Lomu, mzdové výdaje za brigádníky na úklid obce, nákup odpadkových košů, nová svářečka Gamastar, benzínový foukač Stihl, motorová pila Husqvarna, obecní vývěska, čistění kanalizačních vpustí, monitoring skládky a hluku a služby ohledně problematiky hluku, smlouvy s externími dodavateli na plošnou údržbu zeleně (seče trávy, střihy keřů), údržba stromů na Koníčkovo náměstí, odborné ošetření dřevin v ulicích Ďáblická, Dražetická, Květnová, Sadařská a u radnice, odborné zahradnické práce v KC Vlna, v parčíku Poděbradova, upraven byl záhon v Kučerové, další práce proběhy v atriích úřadu, u kruhového objezdu, u bytového komplexu, ošetření růží v KC Vlna, v ulici Sadařská, úpravy záhonů u kaple, školy, v ulici K lomu, u OD Ke Kinu, v ulici Legionářů, odborné arboristické v ulicích Kokořínská, Legionářů, U Parkánu, U Prefy a K Letňanům, výběrová řízení na údržbu zeleně pro rok 2023 a služby spojené s touto agendou, generální údržbu bosé stezky v ulici K náměstí , havarijní řez stromů v ulici Jiříkovská, mzdové výdaje brigádníků na údržbu zeleně, oprava oplocení školní farmy, participativní rozpočet v podobě kultivace terénu za SK Ďáblice. Celková částka 5 117 631,-Kč.

Doprava – výdaje na elektrickou energii za radary, zimní údržba chodníků a silnic, oprava dopravního značení a nákup dopravních značek, oprava chodníků (Šenovská, Myslivecká, Pod Prodejnou, Poděbradova, Legionářů, Ďáblická, Blata) a silnic, pronájem vánočního osvětlení. Celková částka 1 083 236,-Kč.

Školství a mládež – příspěvek zřizovatele pro ZŠ a MŠ, čerpání dotace na pomoc rodinám postižené inflací, dotační příspěvek na primární prevenci, posílení mzdových výdajů, dotace z Operačního programu EU Jana Ámose Komenského, pojištění budov, odvodnění zdi školního pozemku, oprava podlahy ZŠ, oprava vnitřního rozvodu kanalizace, oprava svislé clony a žaluzií, oprava kotle, deratizační práce, příspěvky na činnosti pro nezisková sdružení pracující s dětmi, příspěvek pro SK Ďáblice, kontroly dětských hřišť, oprava skluzavky na Koníčkově náměstí a nástupní rampy u dětského prvku na dětském hřišti K Lomu, opravy houpaček, opravy dopadových ploch u dětských prvků na hřišti Osinalická a Červencová, výměna sedaček na houpačkách, oprava herních prvků na dětském hřišti Na Znělci, kompenzační příspěvky dětem do 18 ti let. Celková částka 15 163 705,-Kč.

Sociální a zdravotní oblast – příspěvky na pedikúru seniorů, vstupné do bazénů pro seniory, mzdové výdaje na kurzy, gratulace k jubileím seniorům, oslava MDŽ, potravinová pomoc, výlet seniorů, vítání občánků, koncert Hany Křížkové, kurz Šikovných rukou, Den seniorů, vánoční posezení seniorů, výdaje na sociálního pracovníka, nákup ledničky a mikrovlnné trouby pro Obecní dům, externí zdroj pro propojení kanceláří v Obecním domě s úřadem MČ. Celková částka 704 012,-Kč.

Kultura, sport – výdaje za knihovnu, služby (mzdové výdaje, energie, teplo – zálohové platby, nákup knih), odměna kronikáři, dary neziskovým sdružením, kulturní akce, výdaje kulturní komise na nákup služeb na pořádání akcí pro mládež (Masopust, divadélka pro děti, besedy, Čarodějnice), participativní rozpočet v podobě nové knihobudky na Koníčkově náměstí a divadelního představení, výdaje sportovní komise. Celková částka 1 896 596,-Kč.

Bezpečnost – zálohy na vodu, plyn a elektřinu hasičské zbrojnice, platby za pohonné hmoty hasičských vozidel, úhrada servisního poplatku na svolávací systém, drobné výdaje na materiál, služby, nákup ochranných pomůcek, drobného hmotného majetku, dar neziskovému sdružením pro mladé hasiče. Celková částka 1 297 463,-Kč.

Hospodářství – zakoupen úklidový vozík a další drobný materiál, čerpáno dle havarijních potřeb. Celková částka 7 602,-Kč.

Vnitřní správa a samospráva – občerstvení, cestovné, hlavní objem tvoří odměny zastupitelům a s tím související pojistné odvody, platy zaměstnanců úřadu, energie, poštovné, poradenské a právní služby, telekomunikace, pojištění majetku MČ, SW, drobné opravy, nákup materiálu, nákup telefonů, notebooku, skartovacího stroje, laminovacího stroje, tiskáren, PC sestavy, aj., servisní práce spojené s IT, tisk Zpravodaje, zajištění chodu web. stránek, měsíční výdaje na pověřence GDPR, stravenky pro zaměstnance, inzerce pracovních míst, ostraha radnice, výdaje spojené se služebním vozidlem aj., příspěvky do místních samospráv a Svazu městských částí. Celková částka 11 381 427,-Kč.

Investiční výdaje – výdaje na akci Výstavba bytového domu Akcíz II., odhlučnění sportovního areálu SK Ďáblice, výdaje na projekt přístavby, budoucí družstevní podíl v bytovém domě Družstvo Ďáblická, nákup pozemků, rekonstrukce kontejnerového stání, rekonstrukce přístupových cest ke hvězdárně (odvodnění cesty), rekonstrukce starého Obecního domu (snížení energetické náročnosti budovy realizací fotovoltaického systému)

výběrové řízení pro nákup požární techniky pro hasiče, pořízení malotraktoru pro technické služby. Celková částka 12 468 268,-Kč.

Celkové příjmy v roce 2023 byly 80 329 130 Kč.

Celkové výdaje v roce 2023 byly 53 024 488 Kč.

Na základě podkladů Finančního odboru

Martin Tumpach, starosta

Rybník Podháj

Seriál  Mratínský potok, část 32

18. prosince  roku 2021 jsem vyjela na poslední „objevitelskou výpravu“ toho roku. Vždy začínám nad mapou.  Těšila jsem se na to, že poznám rybník Podháj.  Je to, počítám- li  od pramene, třetí rybník na Mratínském potoku.  Je hned  vedle Veleně.  Rozhodla jsem se, že z obce pojedu ulicí Hlavní, která vede na Starý a Nový Brázdim. Někde zaparkuji a  vyjdu do krajiny.

Při výjezdu z Veleně jsem po levé straně uviděla základní školu, kde místa na parkování  byla. Pomalu jsem  však jela dál, přejela most přes Mratínský potok, viděla odbočku k rybníku a pak mě již silnice  odvedla až do Brázdimy.  „Koukám, tak hladké to nebude.“ řekla jsem si. Vrátila jsem se, zaparkovala u školy a  vyšla jsem k potoku.

Od školy není chodník,  po kterém by člověk bezpečně došel do podniků postavených podél silnice, do satelitu přízemních domků nedávno postavených a došel i k potoku.  Všimla jsem si, že nová zástavba na několika místech dosahuje téměř k němu. Šla jsem dál proti jedoucím autům k doleva odbočující polní cestě vedoucí k Podháji. Na jejím kraji byla závora s označením- soukromý pozemek.

Rozhodnula jsem se vrátit a k rybníku se přiblížit ze silnice do Sluh. Na cestě lemované mladými lipkami jsem zaparkovala s vědomím, že jsem projela na soukromý pozemek. I zde byla závora, avšak byla odsunuta. Stálo tu   několik osobních aut. Po krátké cestě alejí jsem si již užívala objevitelskou radost – pohled na rybník, který dostal jméno Podháj.  Hráz rybníka byla nasypána  mezi potokem a  příkrým dlouhým svahem zarostlým stromy – tedy rybník pod hájem.

Blížilo se poledne.  Mlžný opar oslaboval sluneční paprsky.  Zimní krajina beze sněhu  v šedohnědých tónech barev. Trochu nebeské modře, trochu zeleně travin. Bylo bezvětří a  ticho. Šla jsem po hrázi, fotila jsem.

Chtěla jsem rybník  dokumentovat  ještě z jeho druhé strany a pak jsem se chystala odejít. Bylo proč.  Pod hrází seděla skupina krojovaných mužů (nepoznám ani myslivce, ani rybáře). Zapalovali oheň a připravovali buřty k opékání. Pozdravila jsem. Oni odpověděli a žádný z nich mě nevykázal.  Šla jsem tedy dál podél kraje rybníka po cestě, která je vyznačena v mapě. Chtěla jsem vidět i odbočku potoka Podháj napájející.  Prodírala jsem se bezinkovým křovím. Bylo tak husté, že jsem to po chvíli vzdala a raději se vrátila. Měla jsem starost, abych svým autem neblokovala odjezd skupiny. Když jsem se vracela, viděla jsem, že  polední siesta skončila.  Oheň byl uhašen.  Muži  balili.

Doma jsem se podívala do katastru nemovitostí. Rybník a okolí patří rodině Němcových, která možná staletí v těchto místech hospodařila.  Po roce 1989 restituovali svůj majetek, hospodaří  a dál pečují o krajinu.  Nákladní auto s logem statku Němcových jsem už viděla. Je na něm kráva.

K rybníku jsem se vrátila v létě 2023, abych tato místa viděla a  fotografií zachytila ve vegetačním období.  Do míst nad potokem se vypravím i s  povídáním znovu. Jsou tu důležitá místa, o kterých bychom měli vědět.  Jsou to Zlatý kopec a Kuchyňka.

 Fotografie : 1  mapa ukazující Podháj a další rybník na potoku ve Sluhách a cesta k procházce  ze Sluh  k Podháji a zpět,  2   silnice Hlavní  vedoucí k mostu přes Mratínský potok, 3 ze silnice není možné bezpečně k potoku sejít, 4 Mratínský potok z mostu na Hlavní, 5 -7 nová výstavba a její postavení vůči potoku, přívalové deště  „ ukusují“  břeh,  8 zde se od potoka odděluje koryto, kterým natéká voda do rybníka ,  9 – 15 Podháj, 16 pohled na  stromy  lemující rybník ze silnice do Sluh, 17  Podháj , Zlatý kopec, Kuchyňka

29. února 2024                                                                                         Milada Stroblová

Z rozpočtu na rok 2024

V prosinci loňského roku schválilo zastupitelstvo MČ Ďáblice rozpočet na rok 2024. Za jeho sestavení tímto děkuji Finančnímu výboru a vedoucí finančního oddělení paní Koubové, kteří návrhu věnovali hodiny času a odborné práce. Všem přítomným zastupitelům děkuji za podporu, důvěru a schválení předloženého rozpočtu, který umožní nadále rozvíjet Ďáblice.

V oblasti příjmů se jedná o daňové příjmy ve výši 5 845 000 Kč, nedaňové příjmy 7 048 800 Kč, příspěvek ze státního rozpočtu 129 300 Kč a příspěvek od hl. m. Prahy 39 642 000 Kč. MČ tedy pracuje s celkovým ročním příjmem 52 730 100 Kč.

Z výdajů jde o rozvoj obce s částkou 3 104 000 Kč. Zejména revize budou a zařízení, opravy, mzdy, studie apod. A rezervováno máme 5 200 000 Kč na případný nákup klubovny se zahradou pro mimoškolní aktivity. Městská infrastruktura s částkou 5 289 000 Kč. Zejména jde o nakládání s dešťovou vodou, mzdy pracovníků úklidu, městský mobiliár, monitorování skládky, svoz odpadu, protihlukové projektové práce nebo plošná údržba zeleně. Dalších 575 000 Kč máme připraveno na nová kontejnerová stání a rekonstrukci podtrubí u budovy naproti škole. Doprava s částkou 2 830 000 Kč. Zejména jde o dopravní značení opravy a zimní údržba ulic a chodníků. Školství a mládež s částkou 8 860 400 Kč. Zejména jde o pojištění a opravy budov a zařízení ZŠ a MŠ U Parkánu, příspěvek na činnost ZŠ a MŠ U Parkánu (6 899 600 Kč), příspěvky subjektům pracujícím v Ďáblicích s dětmi a mládeží nebo revize a opravy dětských hřišť. Dalších 1 465 100 Kč máme připraveno na stavbu nového zahradního pavilonu ZŠ a nové herní prvky. Zdravotnictví a sociální oblast s částkou 735 000 Kč. Zejména jde o činnost sociální komise a výdaje na sociálního pracovníka. Kultura, sport a cestovní ruch s částkou 2 165 000 Kč. Zejména jde o provoz knihovny, výdaje na obecní kroniku, výdaje kulturní a sportovní komise, kulturní akce MČ nebo příspěvky zájmovým sdružením. Dalších 500 000 Kč máme připraveno na rekonstrukci sociálního zázemí SK. Bezpečnost s částkou 633 000 Kč. Zejména jde o výdaje spojené s provozem ďáblických dobrovolných hasičů. Další 1 000 000 Kč máme připravený na spoluúčast na financování nového hasičského vozu. Hospodářství s částkou 350 000 Kč na nový plynový kotel a bojler do hasičárny. Dalších 8 528 700 Kč máme vyčleněno na opravy budovy bývalé radnice v Květnové ulici a splátky podílu na bytovém družstvu. Vnitřní správa a samospráva s částkou 14 138 000 Kč. Zejména jde o odměny zastupitelů, výdaje na volby, platy a pojištění zaměstnanců, energie, telefony, poplatky, hardware a software. Další 2 800 000 Kč máme vyčleněno na techniku pro údržbu obce svépomocí. Všeobecná pokladní správa s částkou 2 911 800 Kč, což je finanční rezerva např. pro krytí participativního rozpočtu nebo další nyní nespecifikované výdaje. Celkové výdaje jsou 61 130 100 Kč. Schodek 8 400 000 Kč je financovaný z rezervního fondu (úspory z minulých let) a jde o příspěvek na družstevní bydlení, kdy na základě vzájemných dohod a smluv získají Ďáblice až 5 nových bytů za velmi příznivou cenu a zhodnotí jeden ze svých pozemků, který je samostatně nezastavitelný. Kompletní schválený rozpočet na rok 2024 je na webových stránkách MČ Ďáblice.

Martin Tumpach, starosta

Ďáblická skládka a zrušení kompenzačního příspěvku

Na ďáblické skládce se od r. 2019 aktivně neskládkuje. Současně navážený materiál slouží k postupné rekultivaci celého tělesa skládky. Na základě Dodatku č. 3 z r. 2016 ke smlouvě o spolupráci při hospodaření s komunálním odpadem bude MČ Ďáblice dostávat od hl. m. Prahy kompenzační příspěvek ve výši cca 13 000 000,- Kč do roku 2031.  Z této částky bylo 2 000 000,- Kč využíváno na základě žádosti rodičů na kompenzační příspěvek na dítě, žijící v Ďáblicích a 1 442 579,- Kč na svoz tuhého komunálního odpadu v II. pololetí roku. Zbytek prostředků byl součástí účelových příjmů rozpočtu MČ. Na prosincovém zasedání ďáblického zastupitelstva byla po mnoha jednáních schválená dohoda o narovnání s provozovatelem skládky – FCC Česká republika, s.r.o., ve které je zásadní, že provozovatel nebude usilovat o rozšíření skládky či navýšení kapacity skládky, výměnou za to, že Ďáblice v areálu skládky umožní vybudování a provozu třídící linky na papír a plasty pro účely dotřiďování a separace s kapacitou do 20.000 t/rok včetně sociálního zázemí a skladovací plochy se související odstavnou plochou pro vozidla, logistických ploch, tj. zpevněných asfaltových ploch pro účely parkování svozové techniky, strojů a mechanismů, skladování a manipulaci a inženýrských sítí a/nebo jejich přípojek potřebných pro realizaci a provoz záměru. Vzhledem k těmto skutečnostem se vedení městské části na základě přihlédnutí k doporučení finančního výboru rozhodlo zbývajících osm let vyplácení kompenzace využít k investici do vlastních technických služeb, které by měly zajišťovat řádnou údržbu Ďáblic i po ukončení vyplácení příspěvku. Místostarostové byli Radou MČ pověřeni k sestavení konceptu budování a rozvoje vlastních technických služeb a už nyní s přelomem roku začínáme pořízením sekacího traktůrku, motorové sekačky, pily, křovinořezu a plotostřihu. Uvědomujeme si, že zrušení zavedených příspěvků může být zásahem do rodinných rozpočtů. I tak se nám v současné situaci jeví odpovědné hledět dopředu a preferovat investice před jednorázovým plošným poskytnutím příspěvku jednotlivým obyvatelům. Osobně dlouhodobě neschvaluji příspěvky na svoz komunálního odpadu, protože mohou někoho motivovat k jeho navyšování. Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne a pokud už nějaký máme, měli bychom usilovat o maximální třídění a recyklaci. Ani s ukončením aktivního skládkování nerezignujeme na důkladnou kontrolu vlivu skládky na Ďáblice a průběžně si necháváme zpracovávat rozbory vody z okolí skládky i dopravní a hlukové studie se zapracováním dopravní obslužnosti areálu skládky a nadále platí zákaz tranzitního průjezdu nákladních vozidel Ďáblicemi. Nelegální průjezdy nákladních vozidel zástavbou Ďáblic tak řešíme s městskou i státní policií.

Informace o skládce a dokumenty ke stažení na oficiálních webových stránkách MČ Praha-Ďáblice.

Starší články o skládce (zejména o projednávání jejího znovuotevření) na tomto webu.

Martin Tumpach, starosta

Krajina se uložila k zimnímu spánku – čas odpočinku, vzpomínání na uplynulý rok

seriál Mratínský potok, část 31

01

Je 21. prosince, kdy dokončuji vydání  31. dílu seriálu. V pátek 22.prosince začne astronomická zima- krátce před půl pátou ráno.V pátek  nastane zímní slunovrat.   Noci se další dny začnou zkracovat, den prodlužovat.

02

Snažím se vcítit se do starých časů, kdy se lidé na venkově uzavřeli do svých chalup.  Období vegetace skončilo. Muži opravovali nářadí. Dralo se peří do peřin a polštářů. Začínaly přípravy na vánoční svátky. Vzpomínalo se,  jaký byl rok na poli…. Lidé více odpočívali  stejně jako příroda.

03

V roce 2023 jsem fotografovala  lán mezi statkem a skládkou, pole v majetku Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Vzniknul mi takto soubor fotografií zobrazující hlavní vegetační etapy. Fotografie jsemvystavila ve Vlně při akci Zažijme Ďáblice jinak.  Výstava trvala krátce, protože se Vlna zavírala. Na konec roku 2023  v seriálu  připomenu uplynulý  rok na poli  s oslavou sklizně dožínkami.

04

Po žních obilí  se v minulosti konala oslava úspěšného sklizení úrody, konaly se DOŽÍNKY. Scházívala se celá ves. Lidé poděkovali za úrodu. Hodovalo se, tančilo, lidé se radovali.  Mechanizováním sklizně, nebylo v zemědělství tolik lidí potřeba. Také vyvlastněním půdy soukromníků, zestátněním půdy došlo k oddálení hospodářů od polí, došlo k vysidlování vesnic. Postupně upadal vztah člověk – krajina – výživa z českých polích.  V současnosti jsou dožínky často jen společenskou akcí, většinou  bez účastníků žní.

05

Dožínky  – historie podle wikipedie

Jaké byly Dožínky v minulých stoletích?  Začínaly průvodem –  společnou cestou  obyvatel z pole, při které se účastníci ozdobili květy a klasy. Nesli  ozdobené  kosy a  hrábě.  Ze stejného materiálu měli i věnce na hlavách. Důležitý byl obzvlášť dožínkový věnec  ponechávaný v domě až do jarní setby. Mezi dožínkové obyčeje patřily například zvyky spojené s posledním uvázaným snopem obilí. Ten se v českém prostředí nazýval baba, stará nebo nevěsta a často byl stylizován do ženské postavy a oblékán do ženských šatů. Nakonec byla figurína  odvezena do statku, předána hospodáři a zanechána v domě do příštích dožínek. Podobně se na poli nechávalo obilí svázané do  jednoho jehlanu – panáku s kytkou na vrcholu – stodola či sibilia. Než byly vynalezeny kombajny, seklo se obilí kosou, svazovalo se do otýpek – snopů, které se postavily do jehlanu – panáku, kde  obilí doschlo. Následně bylo  svezeno do stodoly, kde se z klasů vymlátilo zrno.

06

Výstavu DOŽÍNKY  jsem připravila  v úctě ke krajině, zemědělcům a darům přírody. Děkuji za pomoc  Šárce a Jakubovi, Táně a Lukášovi při rámování a věšení fotografií.

1  –  16.2. 2023  Co je na lánu mezi skládkou a statkem Křížovníků  vyseto?  Nevím. , 2  –  24.2.  Lán už se zelená! Pohled od vjezdu na skládku.,  3  –  18.6. 2023 V  nejvyšší části lánu je  vyset mák. 4  –  18.6. V dolní části lánu byla vyseta pšenice.,  5  –  24.5.  vzrostlá  pšenice na  části lánu u Stakové,  v  pozadí nová architektura Ďáblic Spiritex, 6  –  24.7. lán v den, kdy začalo sečení  pšenice,  7 – 24.7.dozrálé obilí,  v pozadí sídliště  u Statkové postavené v místě, kde  byla  Steyskalova cihelna, 8 – 24.7.   dozrále obilí, v pozadí sídliště Central Group,  9,10,11 –  24.7.  sklizeň pšenice započala, než uvidíme  kombajn, fotíme přírodu, suchem rozpukanou ornici,  12 –  24.7.   s vnoučaty čekám, kombajn jen slyšíme, za pár minut  vidíme jeden  kombajn  Class,  13 , 14 – 24.7.  V dalších minutách už víme, že pšenici  sečou dva kombajny.    15,16, 17 –  24.7.   Když se zásobník na zrno v kombajnu naplní ,  řidič povolává vůz  a pšenice se  sype na speciální valník, který sám  vyfukuje obilí na sýpku. 18 – 8.8. už je sklizeno,   19 –  15.8. orání strniště, pod horizontem vpravo  kombajn  sklízí makovice,  20  Zavzpomínejme na minulý rok  – jetel inkarnát na stejném  lánu. 16.5.2022, 21 vodní nádrž Ohrada , místo, kde  v Ďáblicích pramení  Mratínský potok

Kynu svým dožínkový kloboukem

Milada Stroblová                                                                              

Vyjádření ke Zprávě o činnosti kontrolního výboru ZMČ 2023

ad A) Zmiňovaná směrnice zcela zjevně porušena nebyla, viz níže

Ustanovení § 5 Směrnice č. 8/2020 – úplné znění.
Čl. 1 Úvodní ustanovení, odst. 3 Směrnice č. 8/2020 – úplné znění, odkaz na § 31 a § 6 ZZVZ

V tomto případě není pochyb o dodržení transparentnosti a přiměřenosti.

U objednávky č. 237/2023 jsme postupovali ve smyslu § 63 odst. 5 ZZVZ a při dlouhodobém výpadku smluvního dodavatele plošné letní údržby jsme objednali v hodnotě 24 200 Kč okamžitou, mimořádnou seč exponovaných míst, kde vegetace převyšovala 50 cm. Tyto prostředky byly čerpány z neproplacených prací smluvnímu dodavateli letní údržby.

U objednávky č. 238/2023 šlo o opravu podlahy v budově ZŠ U Parkánu v souladu s hygienickými požadavky. Vzhledem k možnosti využití vícero technologických postupů a potřeba provést práce v období letních prázdnin byl třem potenciálním dodavatelům, kteří aktuálně působili v Ďáblicích na jiných zakázkách rozsah prací průběžně prezentován na místě, s tím, že o zakázku projevil zájem pouze jediný dodavatel.

ad B)
Před předmětným hlasováním tehdejší radní oznámil před svědky svůj střet zájmů a samotného hlasování se následně dobrovolně zdržel. Při svých jednáních radní postupují dle Příručky pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2022. Příručka již neuváděla, že dle zákona musí být toto oznámení součástí zápisu, což se následně nestalo. K pochybení tedy došlo, nicméně zjevně nedošlo ke vzniku osobní výhody nebo újmy, tedy naplnění přestupku ve smyslu zákona. Stejně jako radní respektují presumpce neviny u tresteně stíhaného opozičního zastupitele, vyzívají k respektování presumpce neviny u bývalého radního.

ad C) Vyžádaná zpráva byla prokazatelně všem zastupitelům poskytnuta prostřednictvím e-mailu. Podklad byl záměrně zaslán formou otevřeného dokumentu přo případné zapracování připomínek všech zastupitelů (žádné připomínky ale nedorazily). Předmětné usnesení se nezmiňuje o formě předložení podkladu.

Poskytnutí vyžádaného podkladu zastupitelům ze dne 15. 5. 2023

ad D) Viz materiál níže. Nad rámec vyžádaného si Rada MČ sestavila i přehled nájmů ve vzdálenějších městských částech.

Přehled obvyklých výší nájmů v okolních městských částech, vyžádaný ZMČ a následně dne 15.5.2023 zaslaný e-mailem všem zastupitelům.

ad E) Ve výběrovém řízená byly jasně stanoveny minimální požadavky, viz níže a ty byly následně promítnuty i do smlouvy. Je na technologickém know-how dodavatele jakým způsobem je za dodržení všech norem a předpisů naplní. Nyní máme v obecním domě Ke Kinu funkční a moderní fotovoltaický systém za přiměřenou cenu, což je jednoznačně ve prospěch MČ. Navíc bylo při přípravné prohlídce zjištěno, že střecha byla bývalým vedením převzata a zaplacena v technicky nevyhovujícím stavu (značné množství kondenzované vody pod svrchní gumotextilní vrstvou a zanechané ostré kamínky pod toutéž vrstvou, které ji postupně rozedíraly). Zároveň s instalací fotovoltaických panelů bylo nezbytné za velkého úsilí a vynaložených nemalých financí uvést střechu do vyhovujícího stavu.

Martin Tumpach

Zimní údržba 2023/2024

Městská část Ďáblice v zimě pečuje o 15 km ulic a 19 km chodníků. I přes sjednanou údržbu bývají zimní klimatické podmínky pro pohyb lidí i vozidel občas omezující. Není v lidských silách odstranit všechen sníh ihned v okamžilku kdy napadne. V případě vydatného sněžení prosíme o trpělivost. Věřte, že veškerá dostupná technika je v terénu a postupně se dostane i do vaší ulice. Umíme zajistit schůdnost chodníků a sjízdnost silnic. Lokálně na exponovaných místech i operativně ihned, prostřednictvím našich pracovíků. Neumíme zaručit, že nebudou v zimně komunikace místy kluzké. O plošné letní i zimní údržbě platí, že v mezích finančních možností MČ nikdy nemůže dosáhnout úrovně péče o vlastní zahrádku/chodník. Zde apelujeme především na zvýšenou opatrnost chodců i řidičů.

Pokud zjistíte nedostatky v zimní údržbě, kontaktujte nás prosím na tel.: 283 910 723-724  nebo na podatelna@dablice.cz

S vědomím, s jakou až extrémní nevolí u opozice a jejich podporovatelů se setkávají systémové změny ze strany Rady MČ, jsme se rozhodli navázat na letité zkušenosti našich předchůdců a smluvní parametry zimní údržby a shodou okolností i dodavatele ponechali téměř beze změn. Nakolik je systém funkční je určitě otázkou. Do budoucna bychom rádi rozšířili rozsah údržby vlastními silami. Dodavatel provedl k dnešnímu dni 9 řádných výjezdů a 3 doplňkové s posypem, vše dle smlouvy fotograficky dokumentované. Některá exponovaná místa udržujme nad rámec plošné údržby vlastními silami. TSK provedla 8 řádných výjezdů a 6 doplňkových (ve smlouvě je stejné frekvence výjezdů našeho dodavatele jako má TSK, nedostanou-li od nás jiný pokyn). V tuto chvíli evidujeme a s dodavatelem řešíme 20 případů nedostatků údržby. Vedení MČ několikrát porovnávalo kvalitu různých dodavatelů údržby i v okolních městských částech, kde byla kvalita provedení údržby obdobná.

Zimní údržbu komunikací v Ďáblicích zajišťuje na vybraných silnicích Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Údržba na ostatních plochách je realizována MČ Praha Ďáblice prostřednictvím společnosti AQUIK s.r.o., doplňkově i zaměstnanci úřadu.

Pasportkomunikací udržovaných centrálně hl. m. Prahou prostřednictvím TSK

Údržba  je prováděna v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se povádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Činnost, práce a výkony údržby zajišťované MČ Ďáblice jsou zahájeny podle kategorizace předmětných komunikací.

Silnice udržované MČ Ďáblice prostřednictvím firmy Aqik
Chodníky udržované MČ Ďáblice prostřednictvím firmy Aqik
 • Kategorie II. místních komunikací a chodníků: Od vyhlášení pohotovosti TSK hl. m. Prahy na komunikace I. kategorie do 60 minut, nebo od výzvy zástupce MČ do 60 minut. Úklid je dokončen do 12 hodin od zahájení činností.
 • Kategorie III. místních komunikací, parkoviště: Od vyhlášení pohotovosti TSK hl. m. Prahy na komunikace II. kategorie do 240 minut, nebo od výzvy zástupce MČ do 60 minut. Úklid je dokončen do 48 hodin od zahájení činností.
 • Kategorie I. chodníků: Do 30 minut od výzvy zástupce MČ nebo od vyhlášení výjezdu TSK hl. m. Prahy. a to v časovém rozmezí od 7:00 do 17:00. Úklid je dokončen do 12 hodin od zahájení činností.
 • Kategorie II. chodníků: Ihned po dokončení úklidu chodníků I. kategorie a dle pokynů zástupce MČ. Úklid je dokončen nejpozději do 17:00 následujícího dne.
Zimní údržba pováděná smluvní firmou.
Zimní údržba prováděná našimi pracovníky.

Stanovení postupu „Zimní údržba“, 2023-2024, úklid sněhu Ulice, chodníky (bude aktualizováno k 5.12.2023)

Okruh č.l

 • Květnová, Říjnová, Zákupská, Skalnička, Liběchovská, Bulížníková, Markvartická, Na Znělci, U Hájovny, Poděbradova, Kučerové

Okruh Č.2

 • Legionářů, Chřibská, Osinalická, Prácheňská, U Prefy, K Náměstí, Ke Kinu, Mannerova, Hořínecká, K Náměstí, Na Terase, propojka škola, nájezd k ZŠ, Vojkovická, Zákupská, Čenkovská, Sadařská, Včelařská, Pod Prodejnou, Brigádnická, Ptáčnická, Myslivecká, Na Kopci,

Okruh č.3

 • Srpnová, Červencová, Červnová, Březnová, Zářijová, Prosincová, KLomu, K Letňanúm, Kokořínská, Mšenská, Lobečská, U Chaloupek, Humenecká, Županovická, Dražetická

Autobusové zastávky

 • Nájezdy a sjezdy na autobusové zastávky, z autobusových zastávek – odstranění sněhu, posyp inertním materiálem dle potřeby. Ďáblická 4x, K Letňanúm 2x, Květnová 2x, Liběchovská 2x, U Spojů 2x, Na Štamberku 2x, Kokořínská 2x, Na Pramenech Ix, s řetelem na průjezd vozíčkářů.

Přechody

 • Nájezdy a sjezdy na přechod, z přechodu – odstranění sněhu, posyp inertním materiálem dle potřeby s řetelem na průjezd vozíčkářů.
 • 1. V blízkosti autobusových zastávek
 • 2. V ostatních ulicích

Martin Tumpach

Zamyšlení nad současnou dobou

Psychiatr, pedagog, spisovatel, premonstrátský jáhen a esperantista profesor Jaroslav Maximilián Kašparů: Žijeme v zemi, kde není stud, kde nic není hanba. Ztratili jsme směr a stali se z nás Bludní Holanďané

iRozhlas: ON, náš vůdce: jak fungovala sekta plná psychického nátlaku a teorií o pekle i elfech

Ideální podhoubí
Současná socioekonomická situace, válka na Ukrajině a covid podle odborníků vytvořily ideální podhoubí ke vzniku takových společenství s jedním silným vůdcem. „Lidé k tomu budou náchylnější. Je otázka, zda to vždycky bude nějaké religiózní řešení. Ale stále přibývá prvků, které nás ohrožují. Bohužel i kvůli covidu ztratila věda v očích běžných lidí autoritu, což je neštěstí. I díky tomu může nějaká pseudověda a různé alternativy dobře vzkvétat,“ myslí si Remeš. Podle Čírtkové trpíme větším pocitem úzkosti a nejistota spojená s nepřehlednou dobou může vést k „hledání nějakého záchranného stébla“. „Pak právě záleží na tom, jestli se v daném čase vyskytne nějaký vhodný manipulátor, nějaký vhodný guru, který přijde s nějakou pseudoideologií toho či onoho rázu a je tak manipulativní, že kolem sebe dovede sdružit určitou skupinu lidí, ze které pak žije naprosto bez výčitek svědomí,“ uzavírá psycholožka.

dfens: Zakažte bazény, topí se v nich děti!

A myšlenka, že tato rizika, která nemám pod kontrolou, najednou pod kontrolu dostanu kontrolu tím, že represí ovládnu prostředky, které ji často umožňují… Ta je zpropadeně lákavá. Zvláště pod pláštíkem páchání všeobecného dobra.

Naneštěstí hrozí, že až se svým skvělým nápadem na Konečné Řešení Přepadení Benzinek vyrukujete, někdo tu úvahu rozvine za vás a lyžaře, včelaře a arktické průzkumníky vám omlátí o hlavu. Nelomte rukama, na všechno máme řešení: vaší záložní zbraní je hysterický fanatismus. To znamená, že hodnotit váš skvělý nápad poměrem cena:výkon se nesmí. Že kapucy a kukly zachrání před smrtí na omrzliny a alergické reakce ročně více či řádově stejně lidí, jako zahubí pumpařek? Jak to můžete nechápat, to je přeci irelevantní.
Copak někdo potřebuje lyžovat na horách nebo žrát med? Aha?! Umřeli by snad lyžaři či včelaři, kdyby si své kapucové aktivity odpustili? No vidíte, a pumpaři by kvůli kapucám umřeli (nebo umřít mohli). Doufám, že jste tedy již pochopili, že když jde o tak vznešený cíl, jako záchranu životů pumpařů, lyžování i med jsou malá oběť (a pokud ji kdo nechce podstoupit, je sobí hnusec, asociál a patří do kriminálu.) Koneckonců, pro včelaře se může zavést výjimka-licence, pokud prokáží, že jsou alergičtí a že potřebují chovat včely. S takovou již není co namítat, protože chovat včely přeci není žádné lidské právo, zatímco být v bezpečí před lupiči s kapucou ano.

Silniční okruh okolo Prahy (SOKP) 518, 519 a 520

Tzv. „vnější pražský okruh“ v trase Ruzyně – Suchdol (518) a Suchdol – Březiněves (519) a souvisejících staveb (mimoúrovňové křižovatky/MÚK, přivaděče).

K připomínkám byla obcím a veřejnosti v říjnu 2023 zpřístupněna dokumentace záměru vymezení koridoru dálnice D0 tzv. „vnější pražský okruh“ v trase Suchdol – Březiněves (519) a souvisejících staveb, vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). V reakci s předloženým návrhem nesouhlasíme a zároveň jsme stanovili závazné podmínky pro případ, že by Ministerstvo životního prostředí vydalo k EIA kladné stanovisko.

Jedná se o dokumentaci záměru vymezení koridoru dálnice D0 tzv. „vnější pražský okruh“ v trase Ruzyně – Suchdol (518) a Suchdol – Březiněves (519) a souvisejících staveb (mimoúrovňové křižovatky/MÚK, přivaděče). Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) je označení pro proces, jehož cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat, resp. za jakých podmínek je realizace akceptovatelná. Studii EIA musí mít a přiložit ji k žádosti o realizaci všechny velké stavby. Podle zákona se mohou dotčené územní samosprávné celky k dokumentaci vyjádřit u příslušného úřadu, což jsme také za Ďáblice učinili. Vedení MČ Ďáblice nesouhlasí s předloženým návrhem a zároveň stanovuje závazné podmínky pro případ, že by Ministerstvo životního prostředí vydalo k EIA kladné stanovisko.

MČ Ďáblice má celou řadu závazných podmínek pro realizaci záměru. Jednak chceme znát detailnější informace o záměru a jeho pozitivech pro Ďáblice. Dále se nesmí stát, aby byla zprovozněna pouze část okruhu na západ bez východní části (520). Kvůli kumulaci hluků chceme účinná protihluková opatření na okruhu i na stávající Cínovecké a Ďáblické ul. Důležité jsou nájezdy na okruh přímo z křižovatky u Březiněvsi, aby auta zbytečně nezajížděla na vzdálenější nájezdy před Ďáblice. Následuje i požadavek kvalitního, bezpečného odvodnění jak okruhu, tak přilehlých dopravních staveb.

Odborné podklady k vyjádření jsme sháněli společně s kolegy z městských částí Zdiby, Suchdol, Nebušice, Lysolaje, Horoměřice a obcí Veleň. K dispozici jsme měli odborná stanoviska z oblastí emisí, hluku, ochrany přírody, vlivu na krajinný ráz, dopravního inženýrství, ochrany zdraví, hydrologie, klimatu, urbanismu a archeologie. Zásadním způsobem přispěla ke stanovisku MČ Ďáblice i Komise výstavy a dopravy. Zároveň bylo možné částečně navázat i na předchozí ďáblická vyjádření.

Veřejné projednání záměru

Ministerstvo životního prostředí (MŽP), jako příslušný úřad ve smyslu § 21
písm. c) zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, oznámilo veřejné projednání záměru ve smyslu § 17 tohoto zákona, dne 6.11.2023 v Kongresové centrum Praha.

Jednání začalo v 15:00. Ing. Pekárková z MŽP shrnula dosavadní administrativní postup a uvedla, že z projednání vznikne zápis a závěrečné stanovisko. Ing. Mátl z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uvedl, že cílem je vytáhnout dopravu z Prahy, že respektují zásady územního rozvoje (ZÚR) a že se snaží mnimalizovat dopady na životní prostředí. Dr. Gross z ŘSD uvedl, že se jedná o jednu z dopravně nejvýznamnějších staveb a že vnější pražský okruh se skládá z 11 dílčích staveb, kde 7 je hotovách a zbylé 4 v různých stádiích přípravy. Dále shrnul základní údaje o stavbě, s tím, že její příprava trvá již přes 20 let a vznikla pracovní skupina se zastoupením Min. dopravy, MŽP a Min. pro místní rozvoj.

Ing. Plevová z týmu zpracovatelky dokumentace představila základní charakteristiku záměru, s tím, že odvodnění východně od Ústecké ulice je svedeno do Maratínského a Třeboradického potoka a že bylo upraveno odvodnění mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Březiněves. Dále zmínila i koordinaci s přípravou navazujícího úseku 520.

Zpracovatel oponentního posudku ujistil všechny přítomné, že všechny vznesené připomínky budou prověřeny. Následně dostali prostor k vyjádření zástupci dotčených obcí. Za hl. m. Prahu nebyl přítomen žádný zástupce (!), zástupce Středočeského kraje, předseda výboru pro životní prostředí a zemědělství ve svém obsáhlém příspěvku neřekl nic zásadního, starosta Prahy 6 vyjádřil souhlas se záměrem, Praha 8 svého zástupce na projednání neměla, starostka Dolních Chaber konstatovala, že se jedná o dálnici a koridor Berlín-Istambul a záměr by se tak neměl míchat s městskou dopravou. Déle uvedla, že dálnice vede nevhodně skrz obydlená území a cenné přírodní lokality. také, že tento okruh dopravu nezklidní a že se jedná o umělou beriéru ve městě. Ing. Gross (ŘSD) reagoval, že okruh může být použit pro místní dopravu a že je záměr v souladu se ZÚR. Ing. Mátl (ŘSD) reagoval, že vždy trasa nebude vyhovovat všem, bez dálnic bychom se nikam nedostali a že jde o maximální optimalizaci trasy. Ing. Plevová (tým zpracovatelky dokumentace) uvedla, že v příspěvku zmíněné velmi vysoké napětí je součástí výkresové dokumentace (chybí v textové části) a že lanovka z Podbaby do Bohnic má větší vizuální dosah než plánovaný most okruhu přes Vlatvu. Dr. Sosna (Min. dopravy) reagoval, že i v ostatních evropských městech vedou okruhy takto blízko zástavbě. Ve svém příspěvku za Ďáblice jsem upozornil na stávající problémy s hlukem a odvodněním, které musejí být vyřešeny před realizací záměru a že v žádném případě nesmí být zprovozněna část 519 bez funkční části 520. Ing. Plevová (tým zpracovatelky dokumentace) reagovala, že byla vyhotovena komplexní vodohospodářská studie a že hluková opatření jso navržena dle legislativy. Za Lysolaje nevystoupil nikdo. Starosta Nebušic požadoval porovnání dvou variant trasy a oznámil, že bude požadovat kompenzační opatření. Následovala výměna názorů starosty Nebušic s dr. Sosnou jak daleko je veden okruh Mnichova od zástavby. Za Přední Kopaninu nevystoupil nikdo. Starosta Suchdola uvedl, že projekt je amorální a zastaralý, se špatně vymezenou Naturou. Ing. Mátl (ŘSD) reagoval, že varianty již nepřipouští, protože tato je nejoptimálnější. dále uvedl, že u záměrů, kde to dává smysl varianty připouští a že je okruh pro Prahu nutnost. Následně vystoupil starosta Horoměřic. Starostka Zdib ve svém příspěvku mluvila několik desítek minut a já v průběhu (naštěstí dostaly Ďáblice prostor před Zdibami), krátce před šestou hodinou jednání opustil.

Samotné projednání skončilo po 9,5 hodinách krátce po půlnoci. Všechny dotčené obce dostaly možnost se podrobně písemně vyjádřit (což pravděpodobně většina učinila) a osobně vnímám veřejné projednání záměru spíše jako prostor pro věcné informování veřejnosti. Záměr budeme za MČ Ďáblice nadále sledovat.

Martin Tumpach

Záměr stavby vnějšího pražského okruhu „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“

Na portále MŽP CENIA byla koncem listopadu loňského roku zveřejněna dokumentace záměru části vnějšího pražského okruhu D0 520 v trase Březiněves-Satalice. Vzhledem k nedostatkům záměru i celého projektu D0, a vzhledem k uvedeným nedostatkům a nesrovnalostem v dokumentaci EIA a na základě objednaných odborných posudků nemá MČ Ďáblice jinou možnost než se záměrem nesouhlasit. Pokud by MŽP přes všechny uvedené vady vydalo kladné závazné stanovisko EIA, pak MČ požaduje, aby v rámci závazného stanoviska EIA byly formulovány zejména následující závazné podmínky pro navazující řízení: doplnění chybějících plánovaných staveb a významných prvků technické infrastruktury, vedení trasy řešit v zářezu nebo zakrytém hloubeném tunelu, posouzení plánované okružní křižovatky Kostelecká / napojení na Cínoveckou, na katastrálním území Ďáblic nedělat zařízení staveniště a skládky, zapracování do posouzení dopady z vysokorychlostní železnice a provozu skládky, přidat k připomínkám aktuální hlukovou studii, realizovat přímé napojení Březiněvsi na okruh v obou směrech tak, aby nebylo nutné z Březiněvsi projíždět přes centrum Ďáblic, realizovat přímé napojení Březiněvsi na Cínoveckou při výjezdu směrem na sever tak, aby nebylo nutné z Březiněvsi projíždět přes centrum Ďáblic, prodloužení připojovacích pruhů, zajištění řádné správy, provozu a údržby vodních děl při Mratínském potoce, dostatečná kapacita retencí stavby, vybudovat protihlukové valy min. výšky 6 m, doplnit protihlukové stěny nebo valy podél ulice Cínovecké, doplnit ekodukt přes stávající a nově navržená silniční tělesa, zpracovat soubor protiprašných, protihlukových a protiemisních opatření pro dobu výstavby, navrhnout kompenzační opatření ke snížení imisí znečišťujících látek do ovzduší, zejména u benzo(a)pyrenu a suspendovaných částic. Úplné znění vyjádření je veřejně přístupné na webových stránkách MČ.

Veřejné projednání záměru

Ministerstvo životního prostředí (MŽP), jako příslušný úřad ve smyslu § 21
písm. c) zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, oznámilo veřejné projednání záměru ve smyslu § 17 tohoto zákona, dne 22.1.2024 v Kongresové centrum Praha.

Jednání zahájila paní Kateřina Pekárková z MŽP. Za MŽP byli dále přítomni Evžen Doležal a Petr Slezák. Přítomna byla zpracovatelka dokumentace Ilona Plevová s projektantkou Dominikou Urbanovou, autorem rozptylové studie Janem Karlem a autorem hlukové studie Liborem Ládyšem. Za TSK byl přítomen Jan Kreml. Za zpracovatele posudku Tomáš Bayer. Za oznamovatele (ŘSD) Radek Mátl, Tomáš Gros, Michal Hrdlička a Marie Soukupová (z MD).

Paní Pekárková za MŽP shrnula průběj zjišťovacího řízení a pan Gros za oznamovatele představil záměr. Ing. Plevová doplnila, že retenční nádrže (včetně těch na MÚK) mají řešit i extrémní strážky. Dále bylo konstatováno, že zpracovatel posudku Tomáš Bayer zapracuje všechny ústní i písemné připomínky.

Za hl. m. Prahu vystoupil radní Hlaváček v zastoupení radního Hřiba (ten dorazil až v průběhu projednání). Hl. m. Praha se záměrem souhlasí a upozorňuje na vazby a koordinace s jinými záměry v lokalitě. Za Středočeský kraj vystpoupil Dan Jirák s tím, že kraj preferuje tunelovou variantu. Za Březiněves nebyl nikdo. Za Čakovice vystoupil starosta Vintiška, který upozornil na nutnost dobrého hospodaření s dešťovou vodou, preferuje tunelovou variantu a žádá nejmodrnější hluková řešení. Za Ďáblice jsem upozornil na za nás nejdůležitější body (problematiky hluku, odvodu dešťových vod, zvýšení dopravního zatížení…) a odkázal na zaslané podrobné písemné stanovisko. reahoval radní HMP Hlaváček, že hluková opatření na Cínovecké jsou komplikovaná a že mohou být součásí záměru Terminál Sever. Ing. Plevová ubezpečovala, že k závleku dopravy do Ďáblic z MÚK Březiněves podle dopravních modelů nedochází. Za Satalice vystoupila starosta Voborská, která upozornila na nedosatečná protihluková opatření, kdy již nyní je hluk na maximálních přípustných hodnotách. Požadovala doplnění ozeleněných zemních valů. Reagoval p. Gros, že připomínkám rozumí a Ing. Plevová, že opatření jsou v souladu s legislativou. Za Vinoř vystoupil místostarosta Hluší s preferencí tunelové varianty. Za Prahu 20 vedoucí odboru ŽP a dopravy s preferencí tunelové varianty. Brandýs n. Labem a Jenštějn bez zástupců. Za Podolanku vystoupil starosta Pečenka, poděkoval ŘSD za komunikaci, upozornil, že záměr bude mít negativní dopad na obec, konstatoval, že dokumentace je zpracována srozumitelně /pozn. autora: většina lidí, kteří se s ní seznámili tvrdí opak/ a upúozornil, že z 24 dílčích závěrů vychází v 18ti případech lépe tunelová varianta, tzn. že obě varianty nejsou srovnatelné. Reagoval p. Gros, že obě varianty jsou možné. P. Mátl konstatoval, že navrhované odvážení zeminy po železnici není možné. Za Přezeletice vystoupil předseda stavební komise Raidr s dotazem, jak konkrétně bude zapracováno vyjádření obce. Paní Pekárková reagovala, že bude zapracováno do oponentního posudku. Déle pan Raidr upozornil na problematiku přesunu hmot (6-8 mil. m2) a žádal o umístění měřících stanic v obci. Za Radonice nebyl nikdo. Za Veleň vystopupila starostka Matějková s preferencí tunelové varianty a upozornila, že objem dopravy je ve Veleni 1000 x větší než byl v r. 1929, kde se poprvé začala vytyčovat trasa okruhu. P. Gros reagoval, že je podstatná i ekonomická stránka věci. Za Zdiby vystoupila starostka Slavíková s upozorněním, že záměr není posuzován v souladu se zákonem a preferencí tunelové varianty. Dále upozornila na vady hlukového posouzení – nevěrohodnost metodiky a že v potaz jsou prány pouze ty strategie a dokumenty, které se zpracovateli hodí a zpochybnila realističnost dopravních prognóz. V reakci konstatoval Ing. Ládyš, že pokud jsou dva zdroje hluku v soběhu, platí limity pro ten hlučnější, upozornil, že žádné protihlukové opatření není věčné a že v prognózách není zohledněna rozvíjející se elektromobilita ani legislativní snižování hlukových limitů pro nově vyráběné vozy ze strany EU. Za úřady vystoupil pouze zástupce Hygienické stanice hl. m. Prahy s tím, že jsou pouze dílčím orgánem a se záměrem souhlasí. O slovo požádal ještě za Kbely starosta Čermák, že se jich záměr dotýká z pohledu širších vztahů a krátce vystoupil i zástupce IPRu p. Zderadička. Za veřejnost vystoupili zastupitelka HMP paní Lněničková, zástupce spolku Auto-Mat (v reakci paní Plevová, že pražské cyklogenerely bude záměr naplňovat) a zástupce spolku Občané Satalic za životní prostředí. Následovala vystoupení jednotlivých občanů. Projednání skončilo kolem osmé hodiny.

Martin Tumpach

Odkazy

Připomínky Spolku pro Ďáblice k části 518, 519:

Největší negativní vliv na životní prostředí Ďáblic přináší nová silnice jako taková včetně obrovské dálniční mimoúrovňové křižovatky „MUK Březiněves“. Zdá se, že se této infrastrukturní stavbě bohužel již nevyhneme, a tak je nyní velmi důležité její dopady nejen neutralizovat, ale nadto prosadit navazující investice, které budou pro Ďáblice přínosem: protihluková opatření podél Cínovecké radiály, masivní výsadba zeleně podél nové silniční stavby, vytvoření biotopu v místě dešťových usazovacích nádrží, zrušení rezervy na Ďáblické skládce a její kompletní zakonzervování.

rozumnadoprava.cz: Pražský okruh v prosazované trase dopravě v Praze nepomůže, spíš ji zhorší.

Zde si myslím, že pokud by se přistoupilo k prověřování další varianty, vznikl by stejný odpor občanů a obcí v alternativní trase a nepostavilo by se nic. Alternativní trasu tedy neopovažuji za smysluplné řešení. MT

remspace.cz: Dostavbu Pražského okruhu doprovází žaloby a nesouhlas. Jaké jsou nejčastější mýty?

Povodně ve Veleni

Seriál  Mratínský potok, část 30

V tomto dílu seriálu přiblížím problémy na toku Mratínského potoka  ve Veleni, které jsou způsobeny několika vlivy. V krajině Polabí dochází k přívalovým dešťům, které zasahují do života lidí, kteří  bydlí při toku potoka.  Jde o klimatickou změnu. To je jeden problém. Druhý:  Po roce 1989  chtějí lidé bydlet poblíž přírody a chtějí pracovat v Praze.  Na severním okraji Prahy se masivně staví. Nová vyhláška stanoví zpracovat dešťovku v místě spadu. Děje se. Realita života však ukazuje, že povodně se opakuji a i zhoršují. Třetí  vliv: Odvodnění severního dálničního okruhu Prahy má zaústit do Třeboratického a Mratínského potoka. Toto značí další objem vody v Mratínském potoku.

Zastupitelé Veleně na opakující se povodně reagovali, začali  jednat. Jejich spolupráce má výsledky. Aktivní občané Ďáblic zjistili, že vedení Veleně je činorodé.  Již v roce 2021 se osobně seznamili s vedením obce. Starostkou obce je nyní paní Radka Matějková. Od tohoto  prvního setkání občanů Ďáblic s představiteli Veleně vlastníme dokument, který veleňští vytvořili pro potřebu vyjednávání (účastníci setkání – zastupitel  tzv. opoziční a členka  Spolku pro Ďáblice).         

V září 2023 probíhalo jednání EIA o vlivu uvedené dálniční stavby na  životní prostředí severně nad Prahou –  část Severní okruh Prahy SOKP 518, 519.  Nyní se očekává  jednání nad částí SOKP 520.  Tato část obchvatu Prahy se  má vážně dotknout života lidí na potoce ve Veleni a dalších obcích dál po toku. Ďábličtí a veleňští  radní se připravují. Žádat úpravy plánu v místech, kde projekt ne dokonale zohledňuje život lidí, jichž se provoz dálnice dotkne, žádá hledat odborníky  profesí, které ani  neumím vyjmenovat. Takové v našem zastupitelstvu nemáme.

Při své letošní cestě do Veleně jsem zaznamenala vylepený plakát avizující  přednášku doc. Václava Cílka.  Václav Cílek je geolog, který má schopnost vzdělávat se ve velké šíři přírodovědných oborů.  Dokáže informace s nadhledem sumarizovat a analyzovat. Publikuje, přednáší.  Skupinka občanů Ďáblic s panem starostou Tumpachem vyslechla přednášku a po ní chvíli s panem Cílkem a vedením Veleně besedovala.  Pan Cílek  na přednáškách říkává asi toto.  „Dávám informace. A je na politicích, jak s nimi naloží.“ – Už řadu let se ukazuje, že jeho prognózy  život potvrzuje.

V Ďáblicích je však problém. Ďábličtí zastupitelé v minulosti jen sepisovali, hromadili dokumenty a za tu dobu se státní kasa ocitla v chudobě.  Ani soukromí majitelé zemědělské půdy Ďáblic nereagovali úpravou svahů tak, aby se deště na největších svazích (na celé délce potoka) co nejvíce zadržely. Stát i EU dotoval tyto úpravy!

Na konec této 30. části pozitivní sdělení. 1. listopadu 2023 začalo čištění části Mratínského potoka od Ďáblické po Řepnou. Toto je díky systematické práci radního Davide Prokeše, který s panem starostou úzce spolupracuje. Samozřejmě v seriálu o tom budu psát.

Fotografie, které  jsem použila, nepopisuji.  Prohlížejte, vracejte se k prohlédnutým fotkám.  Foto 7  – hovořila jsem s majitelem – rozvodněný potok často protéká dílnou, mapa  14 vyznačuje  poldry na Třeboratickém a Mratínském potoku. Foto 15 ukazuje místo, kde by měl vzniknou poldr na Třeboratickém potoku.   

4.11.2023                                                                                             Milada Stroblová