Bahno v ulici Kučerové

Již delší dobu lze pozorovat stavební činnost okolo ulice Kučerové. Staví se tam řadové rodinné domy. Bohužel naprosto nepochopitelně si developer naplánoval napojení na sítě v ulici Kučerové na zimní měsíce. Tam, kde jsou komunikace pod správou TSK, to není možné, v Ďáblicích ANO. Jako důsledek je bahno, které při každé oblevě zamořuje okolí a co je horší, při dešti je splachováno do dešťové kanalizace. Jaký důsledek to má pro blízkou budoucnost? Ucpání již tak problémové kanalizace v historické části Ďáblic. Řeší tuto havarijní situaci někdo? PVK, MČ Ďablice. Odpověď je NE… I když jsem žádal MČ Ďáblice o nápravu, nikdo se neozývá…

Všem, kteří zde bydlí, chodí od autobusu nebo do lesa, není potřeba opakovat, jaká je situace nyní. Tedy jen krátce. Víc než rok nás stavba obtěžuje neprůjezdnými ulicemi Kučerové, Květnová a K náměstí (oficiálně v provozu!!!), uzavřeným chodníkem v ulici Kučerové (kde se jedná dokonce o nepovolený zábor a nikoho to netrápí), oblaky prachu z nezakrytých hromad hlíny a teď z vysychajícího bahna, případně bahnem, když je mokro. Tuto tristní situaci už několik měsíců řešíme jako Spolek s obcí – s místostarostou (starosta i přes to, že ho oslovujeme, nereaguje) a investorem. Výsledek je bohužel nula. Otvory kanálu nikdo nezakryl, aby tam neteklo bahno, hlína ani ulice se nekropí a nezametají, auta dál blokují průjezd, stavební materiál je rozházený po okolí. Na naše upozornění, že na rok zabraný chodník nebylo vydané povolení, se nám dostalo odpovědi, že bude předmětem schválených stavebních prací… Podali jsme tedy stížnost k dotčeným orgánům, tak jak to měla již dávno udělat po četných a opakovaných stížnostech obec sama, pokud na řešení problému nestačí nebo nemá kompetence. Je to její povinnost, pochopitelně za předpokladu, že jí na svých vlastních občanech záleží… Říká se, že stavební firmy jsou jako voda a rozlijí se až tam, kam se jim to povolí . V Ďáblicích bohužel žádné limity nemají.

Jiří Marušiak, Alena Marušiaková – Spolek pro Ďáblice

Přirozeně vyvěrající prameny Mratínského potoka Na Pramenech

Seriál Mratínský potok, část 18

V této části  seriálu o Mratínském potoku zvu čtenáře ke  druhému prameništi potoka. Nachází se na katastru Ďáblic za poli ve směru  k Čakovicím.  O této lokalitě jsem se dozvěděla od  Věry Prokešové teprve před třemi lety.  K přiblížení přirozeného pramene potoka  použiji letecký snímek této části Ďáblic. V turistické mapě  je  pramen označen značkou, v jiné je dokonce pojmenován. Jeho jméno je Pod vrbou.

První výpravu k prameništi za Cínoveckou jsem podnikla s vnukem v roce 2020. Objevili jsme dva prameny. Druhý pramen se nachází opodál pod plotem, který dělí pozemky. Letos jsem se  rozhodla  místa znovu navštívit  i s fotoaparátem. Fotka z jara 2022 ve srovnání ukázala vývoj stromu. Tři větve na levé straně skloněné  vrby, která dává jméno prameni, se částečně odlomily. Silná větev zásobená vodou dál žije a nové větvičky z ní  raší  vzhůru k nebi. Opakuje se děj, který se tu před dávnou dobou udál. Strom padl a  jeho horní větve zesílily v kmeny.

2020
2022

Prameny tu vyvěrají v úžlabí  ve větší šíři ( nalezla jsem další  nalezená zamokřená místa) podobně, jak je tomu pod polní cestou na Zdiby v okolí  Ohrady. (Připomenu, že řada pramenů v tomto místě je odvedena  melioracemi a také do Ohrady, při jejím vykopání pro potřebu  chovu stád  krav  a koní ve stáním statku)  Značku pramen Ohrada nemá.  Prameniště Pod vrbou  je obklopeno  mnoha vrbami různého stáří. Velmi staré stromy  rostou  i dál podél břehů odtékajícího potoka k mostku  na Kostelecké. Tudy potok vtéká na stranu části Ďáblic Na Blata, kde se nachází soutok obou větví (mapa). Podél potoka  vznikla v dávné minulosti cesta, která dostala jméno po  přírodním charakteru místa  Na pramenech. Tato větev potoka zde tvoří hranici katastru Ďáblic a Čakovic. 

Občané, kteří jezdí autem přes  Čakovice, určitě nepřehlédli, že na kraji ulice Na pramenech je od loňského roku výkop ohraničený larseny. Zde vzniká část odkanalizování splaškových vod, stavba vyžádaná enormním nárůstem  obyvatel Ďáblic. Probíhající práce jsem z povzdáli sledovala a několikrát jsem s hlídači, kteří stavbu i v noci hlídali, prohodila několik vět. Při výkopu dělníci narazili na pramen. Nezbylo, než přejít k  neustálému odčerpání vody, aby  stavba mohla pokračovat. Jáma byla prohloubena a její boky byly nedávno jištěny  i traverzami. Bylo mi  jasné, že musím zjistit, jak je pramen silný. Dle mě není malý, dává, odhaduji 1 l za sekundu (fotografie). 

V souvislosti s touto událostí jsem si znovu připomněla staré mapy Ďáblic. Přerušované čárky v mapách obou pramenišť  ďáblického potoka znázorňují zamokřené louky. Je vhodné  si připomenout pravdy, na nichž má udržitelný zdravý život lidí stát.  Lidé dávné minulosti vlastnili půdu, u které po generace žili. Znali její vlastnosti, které se sice měnily, avšak jen pozvolna. Sedláci věděli, kde sít, pěstovat ovoce, kde radno nestavět.  Poznatky  byly zobrazeny do map.  Na Blatech a Na Pramenech využívali čisté vody potoka zelináři. Pastvina, na jejímž okraji  jeden pramen vyvěrá, je Šrámků.  I oni pěstovali zeleninu na prodej. Rodina zde dodnes žije. Od Věry jsem se dozvěděla, že v první republice se uvažovalo na prameništi vybudovat lázně. Pramen prý byl silný. Na něm byl  vybudován rybník. Ten  však  Věra nepamatuje. Někdy se k Šrámkům s Věrou vypravíme a zaznamenáme něco z  dochovaných dějin  tomto  místa. Zprůmyslnění zemědělských prací, zemědělské reformy, politické změny roztrhali pevný vztah hospodářů s půdou. Kdo z majitelů polností na katastru Ďáblic zde dnes hospodaří ? Na jaře 2022 mají občané Prahy přislíbeno připomínkovat tzv. Metropolitní plán Prahy, plán dalšího stavebního rozvoje metropole. Kladu si i otázku, zda tvůrci plánu chodili do naší krajiny ďáblické, a zda spolupracovali s místními rodáky, kteří zde žijí několik generací.  A vědí své….

Některé změny územního plánu  naší městské části od roku 1989  dokládají to, že zájem „zhodnotit“  ornou půdu na stavební parcely více vynáší…

9. března 2022                                                                                          Milada Stroblová

Postřehy z 22. zasedání zastupitelstva městské část

Ze zasedání je pořizován zápis a zvukový záznam

Předsedající radní Dvořák zahájil zasedání a následně se hlasovalo o doplnění návrhového výboru. Všemi přítomnými hlasy byli zvoleni zastupitelé Pěkný a Stránská. Následně starosta Růžička navrhl doplnění bodu Rozpočtové opatření č.2/2022 – schválení a v následném hlasování byl program jednání schválen všemi přítomnými hlasy. Dále byly všemi hlasy formálně schváleny zápisy z předchozích dvou zasedání.

V rámci volného mikrofonu z občanů vystoupili: p. Hnízdil s dotazem na stavební zábory v Květnové ul., na nakládání s aktuální zelení v okolí stavby pod Hřenskou a na možnosti zřízení ordinace druhého praktického lékaře v Ďáblicích. Dle radních praktického lékaře shánějí a záměr na pronájem nových ordinací bude vyhlášen v pol. března 2022. MUDr. Knaifl upozornil, že nabídku na provoz ordinací, včetně ordinace praktického lékaře již radním předložil. Místostarostou Hrdličkou byl mimo jiné vyzván: „nedělejte tady takové divadlo“. Po živelném zapojování občanů do diskuze předsedající radní Dvořák zasáhl: „Nebudem z toho dělat diskuzní kroužek, hospodskej“. Proto jsem zastupitele vyzval k jednání hodnému veřejného zasedání.

Rozpočtové opatření č.12/2021 bylo schávelno všemi přítomnými zastupiteli za STAN. Ostatní přítomní zastupitelé se tradičně hlasování zdrželi, protože jim nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru. Stejně tak při hlasování o vzetí na vědomí Rozpočtového opatření č.1/2022.

U schválení Rozpočtové opatření č.2/2022 hlasovali mimořádně všichni přítomní zastupitelé „pro“ z důvodu vyčlenění částky 1.000.000,- Kč v rozpočtu MČ pro rok 2022 pro krytí výdajů MČ spojených s řešením humanitární pomoci obyvatelům Ukrajiny, byť se do předmětného opatření „ukryly“ i jiné položky jako např. rekonstrukce lékárny či výstavba bytového domu Akcíz II.

Po představení záměrů zástupce žadatele byla všemi přítomnými hlasy schválena Žádost o schválení návrhu na změnu územního plánu u části pozemku parc.č. 1646/1 v k.ú Ďáblice, lokalita U Červeného mlýnku – společnost ASTAR s.r.o., kde by se aktuální plánovaná veřejné vybavenost měla přesunout na křižovatku Ďáblická x Kostelecká (býv. statek) a předmětný pozemek bude z důvodů omezené dopravní obslužnosti využit k výstavbě rodinných domů.

Všemi přítomnými hlasy byl schválen prodej hasičského automobilu Liaz 101 – CAS 25/2500/0 Městu Buštěhrad za 220 000 Kč.

Rovněž všemi přítomnými hlasy byly schváleny Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hl. m. Prahou, TSK hl. m. Prahy, a.s. a městskými částmi, upravující větší informovanost městských částí o plánovaných dopravních omezeních a změnách dopravního režimu.

V Informacích radních a zastupitelů přednesl starosta Růžička informace v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, informaci o podané doplňující žádosti do Fondu rozvoje bydlení pro dofinancování BD Akcíz a místostarosta Hrdlička představil průběh rekonstrukce starého obecního domu, průběh výstavby bytového domu Akcíz II, odeslání nesouhlasného stanoviska MČ k vymezení záplavového území Mratínského potoka, odeslání nesouhlasné stanovisko MČ k projektové dokumentaci změny stavby před dokončením „Novostavba bytového domu Kokořínská 91/1“, a Participativní rozpočet.

Jelikož se do bodu Diskuze nikdo nepřihlásil, skončilo zasedání krátce po sedmé hodině.

Martin Tumpach, zastupitel