Nárůst dopravy na Šenovské

Otevřený dopis zastupitelům Ďáblic a ďáblickým občanům

S rodinou bydlíme poblíž ulice Šenovské.  Sledujeme výstavbu nových obytných areálů u ulice Statkové. Občanů, kteří bydlí na Šenovské, se  dotkne  vše, co bude souviset se životem nových obyvatel lidí, kteří  se sem budou stěhovat. Soucítím s nimi.V bytovém komplexu  Areál Ďáblice (Doma je doma) má  přibýt asi 750 obyvatel. Územní plán tohoto místa však do budoucna  počítá se zastavěním obou stran ulice.  Celkem tu může bydlet až 1500 obyvatel. Ti  budou  za prací  odjíždět mimo Ďáblice. ( v obci za třicet let  nevznikly významnější pracovní příležitosti) Veškeré nákupy budou obyvatelé obstarávat  autem. (  v Ďáblicích po roce 1989 dokonce ubylo  ploch  pro prodej základních potřeb pro život) Spádovou základní školou pro Doma je doma má  být  škola Burešova ( za OC Ládví).  V Šenovské dojde  k enormnímu nárůstu dopravy.  Občané, kteří u této silnice v dávné minulosti stavěli svůj dům, neměli potuchy , jaký  provoz  bude před jejich domem  v budoucnosti. Možná by se někteří lidé ze Šenovské nejraději odstěhovali. Jejich nemovitost však  ztrácí hodnotu. Stane se neprodejnou.

 Pozor !            Jak vypadal plán rozvoje tohoto místa  cca do roku 2010?

Za starostky D. Ševčíkové jsem byla členkou komise životního prostředí pod  vedením Miloše Růžičky.  V té době probíhala  řada změn územního plánu. Změnami ÚP jsme  se oba důkladně zabývali. Přikládám fotografii  návrhu urbanistického řešení místa, o kterém píši. Odvedení dopravy ze Statkové bylo projektováno i  po polích  s vyústěním  na Ďáblickou do místa mezi stodolu statku RŘK a  Mratínským potokem. Snímek  z map  konceptu ÚP byl pořízen  v lednu 2009.  Na dalších mapách   od roku 2010 již tato komunikace zakreslena  není. Okolo roku 2010 muselo dojít k jejímu vymazání z plánu. Zmíněný  návrh komunikace Miloš Růžička určitě pamatuje a v archivu  úřadu se nachází.  Vznikající zástavba Doma je doma nemá charakter rozvolnění, který  je pro Ďáblice typický. Naopak zde dochází k navyšování bytových jednotek řadovou bytovou zástavbou a čtyřpodlažními domy. Na místě bývalých Spojů je nastartováno   nejhustější  osídlení  Ďáblic. Pro porovnání – v současnosti mají Ďáblice něco přes 3500 obyvatel.

Zástavba okolo Statkové  se může stát  vážným porušením  kvality prostředí pro zdravý život.   Spolek pro Ďáblice se pokusil  na projektovanou zástavbu v roce 2019  reagovat a ovlivnit ji. Velmi doporučuji, abyste si  vy občané, kteří bydlíte na Šenovské,  texty přečetli. (  web : spolek pro dablice)

Budou výstavbou dotčení starousedlíci s panem Růžičkou,  Hrdličkou a Dvořákem a hledat alespoň částečnou  nápravu  neharmonického stavu?

19.5.2021                                                                                                                                  Milada Stroblová

Čištění malé části zaneseného potoka

Seriál Mratínský potok, část 10

Mratinský potok u mostku na Ďablické 20. 11. 2020

Na počest  svátku sv. Anežky České jsem v roce 2009 vyzvala kamarády aktivisty Ďáblic, abychom  spolu uklidili břeh rybníka Ohrada. Přišla jsem však  sama.  Uklidila jsem vše, co bylo v mých silách. Pro vzpomínku jsem  fotoaparátem zaznamenala  tuto moji návštěvu.

Mratinský potok, místo blokovaní toku potoka

Nyní,  když  jsem zcela ukončila svou profesi restaurování uměleckých děl, mohu věnovat  čas návštěvám prameniště častěji. Něco ve mně potřebuje s ďáblickým potokem žít. Pozorovat ho, pozorovat  i jeho okolí. Sklánět se  v úctě k předkům, kteří zde  žili v dokonalém spojení s přírodou. Ráda i nějaké místo vyčistím.                                                                                                                           

potok stav po zimě, 4.4.2021

Než  popíši další svoji návštěvu Mratínského potoka, dávám něco ze svého profesního života na vysvětlení svých postojů ke krajině Ďáblic.  Pro vykonávání profese  restaurátora je nepostradatelný komplexní přístup v  péči o obraz nebo plastiku. Není možné vyhnout se znečištění, poškození a jen barvami přikrašlovat stav. Například při restaurování oltáře bylo  k němu lešení přistaveno po několika staletích. Stejně tak vnímám péči o náš domov,  celý katastr Ďáblic. Ten má tu krásnou  výjimečnost, že na rozdíl od centra  naší metropole slučuje v sobě zástavbu, lesy, potok a pole.  

detail tlejícího materiálu

Harmonický rozvoj Ďáblic si já představuji  jako  péči o všechny tyto  důležité části. Miloš Růžička pracuje jako starosta 11. rokem.  V prosinci 2016 odstoupila vedoucí  komise životního prostředí . Několik měsíců komisi vedl Martin Tumpach a pak  s volbami 2018 komise ukončila činnost.  Čekala jsem, že Miloš Růžička po dalším volebním vítězství komisi z občanů příznivců STAN znovu vytvoří. Nastalo se tak. Rada zrušila  komisi výstavby a investic. Místo toho  se opakovaně dovídáme : „Děláme to jinak.“  V Ďáblicích  Miloš Růžička  vytvořil mikromanažment správy obce. Ten  by  však měl obsáhnout všechny činnosti, které Ďáblice pro trvale udržitelný rozvoj potřebují neustále vykonávat.  A občané  mají právo vyjít do krajiny Ďáblic, a čerpat z ní energii.  Jaká je  nyní tvář krajiny Ďáblic ? To se ve zpravodaji nedozvíme. Díky internetu  se nám však nabízí porovnávat, jak jiné komunity Česka přistupují k svému domovu. Nemusím daleko, pojďme do Březiněvsi. Uvádím výtah ze zápisu jednání zastupitelů roku 2020.

mrtvý strom nad místem blokace toku vody

Péči o životní prostředí  od doby vytvoření skládky komunálního odpadu  měl v naší obci na starosti placený zaměstnanec. Připomenu paní ing. Králíkovou, kterou na úřad Ďáblic přijal první starosta Ďáblic ak. architekt Jiří Veselý. Toto pracovní místo bylo zrušeno za  Miloše Růžičky.  Započít jednání s vlastníky nemovitostí, která nejsou dostatečně opečovávána, leží  dnes jen a jen na zemědělské inženýrovi Miloši Růžičkovi a  stavebním inženýrovi Janu Hrdličkovi. V rozhovorech  s Martinem Tumpachem, bývalým místostarostou (vystudoval krajinné inženýrství ) se dovídám , že z jeho odborného pohledu by se ve spolupráci s majiteli polností, lesa a potoka mohlo pro obecné blaho- nápravu škod na krajině a příjemný životní pocit obyvatel  dalo udělat mnoho. On by určitě začal jmenovat příklady. Současná rada zastupitelstva Ďáblic však inženýra krajináře nepotřebuje ani jako odborného konzultanta.

stav po čištění
stav po čištění

Na podzim 2020 pozval  ing. Hrdlička majitele břehů Mratínského potoka  ke  společné  prohlídce. Majitelé pozemků u potoka  byli vyzvání k odstranění  popadaných větví a všeho, co nesmí bránit toku potoka. Pan místostarosta si za to zaslouží poděkování.   Do dnešní doby jsem při svých návštěvách potoka od Ďáblické  až po ulici Chřibskou  nezaznamenala čištění žádné.  Právě levá strana potoka  mezi Ďáblickou a Chřibskou by mohla být místem  k procházkám za předpokladu, že se břeh potoka  bude udržovat. 4. dubna jsem si  k návštěvě  krajiny  potoka vzala  zahradnické nůžky a i pilku. Chci se snáze dostávat  k potoku nad Ďáblickou ulicí. Odříznout něco  suchých větví, odstranit trny  a bylo hotovo. Při zimní návštěvě jsem si všimla, že u kamenů ležících  ve vydlážděném korytu  potoka se zadržuje přírodní materiál.   O velikonoční neděli jsem viděla, že stav se zhoršil.  Nános listí  a větve spadlé z mrtvého stromu nad místem zacpaly potok. Rozhodla jsem se pokusit zábranu odstranit. Měla jsem štěstí. Na strmém břehu ležela asi  tři metry dlouhá větev, která  mi dobře posloužila. Na několika metrech toku  vyčištěním poklesla hladina blokované vody asi o 15 cm. Tok se zbavil  tlejícího materiálu a voda začala přirozeně proudit. Vyčištění alespoň malé části mi udělalo obrovskou radost.

20. dubna 2021                                                                                          Milada Stroblová

Postřehy z 16. zasedání zastupitelstva MČ

konaného dne 21. 4. 2021

Z jednání zastupitelstva je pořizován zápis a zvukový záznam.

V 17:04 zahájil předsedající radní Dvořák jednání zastupitelstva. V následném hlasování byl program zasedání schválen všemi hlasy. Před formální kontrolou předchozího zápisu konstatovala tajemnice úřadu, že zápis nebyl podepsán všemi ověřovateli z důvodu absence části zvukové nahrávky ze zasedání. Následného hlasování se zastupitel Rexa zdržel, ostatní hlasovali pro.

V rámci volného mikrofonu nevystoupil nikdo z občanů.

Následující čtyři body jednání byly určeny Rozpočtovým opatřením č. 2, 3 a 4 a Účetní závěrce MČ za rok 2020. Ve všech hlasováních byli zastupitelé zvolení za STAN pro. Zástupci Volby 2010 a OOOD se tradičně hlasování zdrželi, z důvodu, že jim nebylumožněno mít své zástupce ve Finančním výboru.

Bod 7 jednání byl k Výběrovému řízení – „Letní a zimní údržba MČ Praha-Ďáblice – 2021-2023“, kde všichni zastupitelé (s výjimkou zastupitele Vlacha, který se hlasování zdržel) schválili Smlouvu o provedení údržby veřejné zeleně, úklidu a /zimní, pozn. autora/ údržby místních komunikací se společností AQIK s.r.o. za částku 2,513.485,23 Kč vč. DPH.

Bod 8 jednání se týkal Výběrového řízení – „Bytový dům Akcíz v Praze Ďáblicích“, kde místostarosta Hrdlička informoval zastupitele o průběhu výběrového řízení na realizaci stavební akce MČ.

V bodě 9 bylo hlasování o Dodatku ke Smlouvě o spolupráci – AKROS, s.r.o., týkající se předpokládané stavby nové provozovny naproti supermarketu Billa, kde všichni zastupitelé hlasovali pro.

Desátým bodem jednání byla Smlouva o spolupráci – „Bydlení Ďáblická 32“, kde jde o 13 bytových jednotek na předmětné adrese. Jménem investora představili zastupitelům projekt: Ing. Koníček, Mgr. VoděrkaMBA a Ing. arch. Milan Vít. Jedná se o stejného investora, který bude realizovat i bytový dům U Prefy. Smlouvou se investor se zavazuje poskytnout MČ finanční kompenzaci v celkové́ výši 329 550 Kč. Paní Ouředníčková za veřejnost a zastupitel Prokeš se radních dotázali, jakým způsobem jsou investorům stanovovány smluvní kompenzace. Starosta Růžička reagoval ve smyslu, že stávajícím formátem je uzavírání smluv o spolupráci. Místostarosta Hrdlička uvedl, že se vychází z paušálních částek, která se používají v Ďáblicích a „nemají žádný výpočet“. V následném hlasování byli všichni zastupitelé pro uzavření předložené smlouvy a zastupitel Rexa se hlasování zdržel.¨

Jedenáctým bodem byly informace radních a zastupitelů

Ing. Hrdlička:

v únoru byl nainstalován nový certifikovaný žebřík k hernímu prvku na dětském hřišti na Koníčkově náměstí, ze hřiště U Prefy byl opět odcizen basketbalový koš,

MČ Praha – Ďáblice vydala souhlasné závazné stanovisko k propojení dešťové kanalizace U Parkánu,

v březnu byla doplněna hluková studie o vliv protihlukových valů, varianty k dříve posuzovaným protihlukovým stěnám v úseku jižně od Kostelecké ulice. Výsledky budou využity k podpoře argumentů městské části během dalších jednání o vybudování protihlukových opatření podél Cínovecké ulice.

obdrželi jsme schválený povodňový plán pro městskou část Praha-Ďáblice – bude následovat komunikace s obyvateli ze záplavového pásma,

výzva pro zastupitele – MHMP nabízí zdarma městským částem stojany na kola, návrhy vhodných lokalit je možné nahlásit na sekretariát,

výsadba stromů 2021 – vytipování rozsahu,

Z louky Pod Hvězdárnou byly odcizeny ovocné stromy na louce pod hvězdárnou (u ulice Hřenská), vše nahlášeno na policii ČR a nyní probíhá šetření. V případě zjištění osob, které by mohli činnost opakovat, žádáme veřejnost o okamžité nahlášení na linku 158 nebo 156.

Ing. Růžička:

příští zasedání ZMČ se bude konat 19. nebo 26.5.,

BD Ďáblická – MČ Praha-Ďáblice bude mít 4 byty (3x 3+kk a 1x 1+kk) o celkové ploše 249,7 m2, došlo o navýšení plochy pro MČ o cca 5m2, než bylo původně prezentováno,

společnost FCC zaslala odpověď na žádost MČ o seznámení s přijatými opatřeními v souvislosti s požárem na skládce v listopadu 2020,

RMČ neschválila žádost občana o odkoupení části pozemku parc.č. 135/1, v k.ú. Ďáblice, který je ve svěřené správě MČ Praha-Ďáblice, vedený jako ostatní plocha a ostatní komunikace, na žádost občana jsou informováni všichni zastupitelé,

MČ postupně rekonstruuje kontejnerová stání v Ďáblicích,

Ministerstvo životního prostředí vydalo Závěr zjišťovacího řízení D0, stavba 520 Březiněves-Satalice, projekt bude řádně posouzen,

MČ odeslala vyjádření k oznámení záměru „PHA1119_Stavba č.7552: Mladoboleslavská-Budovatelská,

MČ odeslala vyjádření k oznámení záměru „PHA1117_Zkapacitnění Průmyslového polookruhu“ v rámci posuzování vlivů na životní prostředí.

V závěrečném bodu „Diskuze“ se zastupitel Prokeš zeptal radních na záměr se zasíťovanou „čarodějnickou“ louku vedle ulice Kučerové, zveřejnění hydrostudie ďáblické skládky, covidový režim ďáblické školy a covidový režim na dětských hřištích v Ďáblicích.

K využití pozemku „čarodějnické“ louky je nyní sestavováno zadání studie území. Dle místostarosty Hrdličky: „Toto území chceme mít vyřešené. Je to dlouhodobě deklarovaný úmysl.“ což je v kontrastu s informacemi z loňského roku.  Hydrostudie skládky prý bude zveřejněna v nejbližší době. „Není to nic tajného, jak nám tady podsouváte. … nemusíte v tom hledat ňákou konspiraci.“ mimo jiné podsunul zastupiteli Prokešovi místostarosta Hrdlička hledání konspirace. Hřiště jsou prý zavřená proto, že není personální kapacita uhlídat, aby se na hřištích neshlukovali lidé. Z vlastního pozorování vím, že lidé se na hřištích i přes zákaz shlukují (a dokáži to pochopit), proto si myslím, že by jejich oficiální otevření a zvýšená četnost desinfekce herních prvků byla krokem správným směrem. Podle starosty Růžičky „tady nikdo nikoho nerozhání a necháváme ty lidi, aby vzali svůj osud do svých rukou.“ Starosta se bez zásadnějších informací obsáhle vyjádřil i k situaci ve škole.

Zasedání skončilo krátce po půl osmé večer.