Postřehy z 16. zasedání zastupitelstva MČ

konaného dne 21. 4. 2021

Z jednání zastupitelstva je pořizován zápis a zvukový záznam.

V 17:04 zahájil předsedající radní Dvořák jednání zastupitelstva. V následném hlasování byl program zasedání schválen všemi hlasy. Před formální kontrolou předchozího zápisu konstatovala tajemnice úřadu, že zápis nebyl podepsán všemi ověřovateli z důvodu absence části zvukové nahrávky ze zasedání. Následného hlasování se zastupitel Rexa zdržel, ostatní hlasovali pro.

V rámci volného mikrofonu nevystoupil nikdo z občanů.

Následující čtyři body jednání byly určeny Rozpočtovým opatřením č. 2, 3 a 4 a Účetní závěrce MČ za rok 2020. Ve všech hlasováních byli zastupitelé zvolení za STAN pro. Zástupci Volby 2010 a OOOD se tradičně hlasování zdrželi, z důvodu, že jim nebylumožněno mít své zástupce ve Finančním výboru.

Bod 7 jednání byl k Výběrovému řízení – „Letní a zimní údržba MČ Praha-Ďáblice – 2021-2023“, kde všichni zastupitelé (s výjimkou zastupitele Vlacha, který se hlasování zdržel) schválili Smlouvu o provedení údržby veřejné zeleně, úklidu a /zimní, pozn. autora/ údržby místních komunikací se společností AQIK s.r.o. za částku 2,513.485,23 Kč vč. DPH.

Bod 8 jednání se týkal Výběrového řízení – „Bytový dům Akcíz v Praze Ďáblicích“, kde místostarosta Hrdlička informoval zastupitele o průběhu výběrového řízení na realizaci stavební akce MČ.

V bodě 9 bylo hlasování o Dodatku ke Smlouvě o spolupráci – AKROS, s.r.o., týkající se předpokládané stavby nové provozovny naproti supermarketu Billa, kde všichni zastupitelé hlasovali pro.

Desátým bodem jednání byla Smlouva o spolupráci – „Bydlení Ďáblická 32“, kde jde o 13 bytových jednotek na předmětné adrese. Jménem investora představili zastupitelům projekt: Ing. Koníček, Mgr. VoděrkaMBA a Ing. arch. Milan Vít. Jedná se o stejného investora, který bude realizovat i bytový dům U Prefy. Smlouvou se investor se zavazuje poskytnout MČ finanční kompenzaci v celkové́ výši 329 550 Kč. Paní Ouředníčková za veřejnost a zastupitel Prokeš se radních dotázali, jakým způsobem jsou investorům stanovovány smluvní kompenzace. Starosta Růžička reagoval ve smyslu, že stávajícím formátem je uzavírání smluv o spolupráci. Místostarosta Hrdlička uvedl, že se vychází z paušálních částek, která se používají v Ďáblicích a „nemají žádný výpočet“. V následném hlasování byli všichni zastupitelé pro uzavření předložené smlouvy a zastupitel Rexa se hlasování zdržel.¨

Jedenáctým bodem byly informace radních a zastupitelů

Ing. Hrdlička:

v únoru byl nainstalován nový certifikovaný žebřík k hernímu prvku na dětském hřišti na Koníčkově náměstí, ze hřiště U Prefy byl opět odcizen basketbalový koš,

MČ Praha – Ďáblice vydala souhlasné závazné stanovisko k propojení dešťové kanalizace U Parkánu,

v březnu byla doplněna hluková studie o vliv protihlukových valů, varianty k dříve posuzovaným protihlukovým stěnám v úseku jižně od Kostelecké ulice. Výsledky budou využity k podpoře argumentů městské části během dalších jednání o vybudování protihlukových opatření podél Cínovecké ulice.

obdrželi jsme schválený povodňový plán pro městskou část Praha-Ďáblice – bude následovat komunikace s obyvateli ze záplavového pásma,

výzva pro zastupitele – MHMP nabízí zdarma městským částem stojany na kola, návrhy vhodných lokalit je možné nahlásit na sekretariát,

výsadba stromů 2021 – vytipování rozsahu,

Z louky Pod Hvězdárnou byly odcizeny ovocné stromy na louce pod hvězdárnou (u ulice Hřenská), vše nahlášeno na policii ČR a nyní probíhá šetření. V případě zjištění osob, které by mohli činnost opakovat, žádáme veřejnost o okamžité nahlášení na linku 158 nebo 156.

Ing. Růžička:

příští zasedání ZMČ se bude konat 19. nebo 26.5.,

BD Ďáblická – MČ Praha-Ďáblice bude mít 4 byty (3x 3+kk a 1x 1+kk) o celkové ploše 249,7 m2, došlo o navýšení plochy pro MČ o cca 5m2, než bylo původně prezentováno,

společnost FCC zaslala odpověď na žádost MČ o seznámení s přijatými opatřeními v souvislosti s požárem na skládce v listopadu 2020,

RMČ neschválila žádost občana o odkoupení části pozemku parc.č. 135/1, v k.ú. Ďáblice, který je ve svěřené správě MČ Praha-Ďáblice, vedený jako ostatní plocha a ostatní komunikace, na žádost občana jsou informováni všichni zastupitelé,

MČ postupně rekonstruuje kontejnerová stání v Ďáblicích,

Ministerstvo životního prostředí vydalo Závěr zjišťovacího řízení D0, stavba 520 Březiněves-Satalice, projekt bude řádně posouzen,

MČ odeslala vyjádření k oznámení záměru „PHA1119_Stavba č.7552: Mladoboleslavská-Budovatelská,

MČ odeslala vyjádření k oznámení záměru „PHA1117_Zkapacitnění Průmyslového polookruhu“ v rámci posuzování vlivů na životní prostředí.

V závěrečném bodu „Diskuze“ se zastupitel Prokeš zeptal radních na záměr se zasíťovanou „čarodějnickou“ louku vedle ulice Kučerové, zveřejnění hydrostudie ďáblické skládky, covidový režim ďáblické školy a covidový režim na dětských hřištích v Ďáblicích.

K využití pozemku „čarodějnické“ louky je nyní sestavováno zadání studie území. Dle místostarosty Hrdličky: „Toto území chceme mít vyřešené. Je to dlouhodobě deklarovaný úmysl.“ což je v kontrastu s informacemi z loňského roku.  Hydrostudie skládky prý bude zveřejněna v nejbližší době. „Není to nic tajného, jak nám tady podsouváte. … nemusíte v tom hledat ňákou konspiraci.“ mimo jiné podsunul zastupiteli Prokešovi místostarosta Hrdlička hledání konspirace. Hřiště jsou prý zavřená proto, že není personální kapacita uhlídat, aby se na hřištích neshlukovali lidé. Z vlastního pozorování vím, že lidé se na hřištích i přes zákaz shlukují (a dokáži to pochopit), proto si myslím, že by jejich oficiální otevření a zvýšená četnost desinfekce herních prvků byla krokem správným směrem. Podle starosty Růžičky „tady nikdo nikoho nerozhání a necháváme ty lidi, aby vzali svůj osud do svých rukou.“ Starosta se bez zásadnějších informací obsáhle vyjádřil i k situaci ve škole.

Zasedání skončilo krátce po půl osmé večer.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *