Postřehy ze 17. zasedání zastupitelstva městské části

Ze zasedání je pořizován zápis a zvukový záznam

Předsedající radní Dvořák zahájil zasedání a nechal hlasovat o jeho programu, který byl schválen všemi přítomnými hlasy. Dále byl všemi hlasy formálně schválen zápis z předchozího zasedání.

V rámci volného mikrofonu z občanů vystoupili: paní Stroblová, manželé Ševidovi, paní Rosenhoferová s dcerou, pan František Michek. Paní Stroblová seznámila zastupitele s dopravní problematikou Ďáblic a jejími riziky. Paní Rosenhoferová upozornila na nevhodné dopravní retadéry u kruhového objezdu, které dělají při průjezdu vozidel nepřiměřený hluk.

Pan Ševid upozornil na problematický dopravní provoz v Šenovské ulici, mimo jiné i ve spojení s dopravní obsluhou stavby ve Statkové. Reagoval starosta Růžička, že nechá prověřit „jak je udělaná organizace stavby“, dále že „povrch vozovky v Šenovské je příliš tenký“ a že se „bude dál ptát“. Dále zmínil, že „si nemyslí, že je dobře rušení malých městských částí, ale že mají omezené pravomoce„. Také že „sklízíme chyby z minula“ , že „jediná cesta je to postupně dlouhodobě zlepšovat“ a že „je to jak v té písničce pane prezidente, potřeboval bych svačinu, co s tím uděláte“. Místostarosta Hrdlička uvedl, že předmětnou ulici procházel a nahlásil na Technickou správu komunikací osm závad. Dále přislíbil instalaci radaru, který umí číst poznávací značky.

Pan Michek velmi explicitně upozornil na zvýšení daně z nemovitosti, odhlasované zastupiteli za STAN, kde mu v reakci bylo radními vyhrožováno podáním trestního oznámení a konstatováno že „každý někdy něco nepochopí a vám se to určitě stává taky. Osobně tento přístup radních vůči občanům považuji za velmi nevhodný.

Třetím bodem jednání bylo Úplatné nabytí části pozemků (část pole za fotbalovým hřištěm v prodloužení Kokořínské ulice) za celkovou konečnou kupní cenu ve výši 24,541.980,- Kč. Pan Křížek se v připomínkách občanů dotázal, jaké plány má MČ s předmětným pozemkem do budoucna. Podle starosty „je zcela běžné, že při zvažování nabývání majetku se různé skupiny snaží získat výhodu pro sebe“(?), „někteří se snaží vývoj směřovat jiným směrem“(?), MČ „postupovala maximálně transparentně“, je třeba se „držet územního plánu“, „je v zájmu MČ získat vliv na rozvojová území“ a „netroufá si říct, jak se bude oblast vyvíjet“. Dále starosta na můj doplňující dotaz uvedl, že se „dlouhodobě věnuje urbanismu a má spousty vizí“ (což mě příliš neuklidnilo, ba naopak) a že „má řadu vizí, co se týče tohoto území, je to dlouhý proces, bude to společné dílo to je proces, který bude nastartován a všichni budou mít možnost se k tomu vyjádřit a otvírá prostor k tomu se vyjádřit co s tím pozemkem“. Zastupitel Rexa se hlasování zdržel, všichni ostatní byli pro. Souvisejícím bodem bylo hlasování o Kupní smlouvě se zřízením služebnosti stezky, cesty a inženýrské sítě, kde byli všichni zastupitelé pro.

Pátým bodem jednání bylo Výběrové řízení – „Bytový dům Akcíz v Praze Ďáblicích“, tedy výběr dodavatele na stavbu nového domu u Akcízu. Všichni zastupitelé byli pro.

Šestým bodem bylo schválení Rozpočtové opatření č.5/2021, kde se zástupci OOOD a Volby 2010 tradičně hlasování zdrželi, protože nám nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru. Zastupitelé za STAN byli pro.

Sedmým bodem jednání byly informace radních a zastupitelů. Místostarosta informoval o vznikající studii lávky přes Cínoveckou ul. V prodloužení ulice K Lomu, výstavbě nového pavilonu v zahradě ZŠ a projektech přihlášených do participativního rozpočtu.

V závěrečné diskuzi otevřel zastupitel Rexa problematiku hluku v Ďáblicích. Dle vyjádření radních o této věci aktuálně jednají s hl. m. Prahou.

V 19:40 jednání zastupitelstva skončilo.

Martin Tumpach, zastupitel

Pod hrází Ohrady potůček nezurčí

Mratinsky_p.__nad_Dablickou,_brehy_zarostle_rakosim

Seriál Mratínský potok, Část 11

M.p.levy_breh_,_stromy_na_odtoku_z_meliorace

9. května letošního roku 2021 jsem hned ráno vyšla k Mratínskému potoku. Chtěla jsem v brzkém jaru více poznat pro mě nejméně známou špatně přístupnou část toku pod Ohradou. Přístup polní cestou k Ohradě a prvním metrům toku potoka  je doposud nemožný.  Miloš Růžička  už v roce 2007 v rozhovoru nás dvou, když u nás na zahradě formuloval svoje vize  péče o životní prostředí Ďáblic,  kladl důraz na prostupnost krajiny – z centra obce všemi směry do polí. Doposud  však nezapočal  spolupráci s Rytířským řádem Křížovníků s červenou hvězdou v této oblasti péče o náš domov. Brána ke schůdné cestě  na hráz Ohrady vede z nádvoří statku.  Statek RŘK , který si pronajímá pan Kmínek (firma Agro Kmínek), je pro veřejnost uzavřen. Jednou mohli občané na hráz rybníka zajít. Bylo to při prvním konání Zažijme Ďáblice jinak. Připravila jsem  tehdy naučnou stezku statkem  RŘK a vyžádala si  otevření brány. Nejsnazší přístup na levý břeh potoka v současnosti je možný po polích od brány skládky. V plném rozpuku vegetačního období, kdy na poli je řepka (rok 2019) nebo peluška  (2020) se  ani od skládky projít nedá. Na poli pod Skřivánčí  byl  na podzim loňského roku vyset ozim.

M.p._pod_hrazi_Ohrady,_vysoky_rakos_a_koprivy

V květnu byl nejvyšší čas k levému břehu potoka dojít. Osení mi sahalo do půlky lýtek. Využila jsem však k chůzi koleje, které obilím vyjel traktor. Při dřívějším pozorování toku potoka od mostku na  Ďáblické jsem viděla, že voda asi 15 m od mostku tzv. stojí. Žádný zurčící potůček, který bychom očekávali blízko pramene potoka. Tušila jsem příčinu zanesení potoka. S fotografováním jsem proto započala už zkraje pole. Více než 2 m vysoké rákosí  roste na části břehu potoka. V symbióze žije s kopřivami. Suché rákosí padá do potoka,  zde se mísí  se splavenou půdou z polí. Dno potoka se zanáší. Hladina vody se zvyšuje, vodní plocha se rozšiřuje.  Malá výška hladiny potoka a zpomalený odtok, dle mého laického posouzení, zde dovolily, že uprostřed toku začal rašit a ujímat se života rákos. Nad tímto místem je vyústění meliorace z polí při levém břehu potoka.

M._p._pod_hrazi_Ohrady
M.p._stav__leveho_brehu

V dobách sucha i v době častějších srážek jsem zde zaznamenala minimální odtok vody. Vybudované koryto pro odtok meliorační vody je však velké. Vyfotila jsem také pravý břeh potoka a za ním významnou stavbu statku – dlouhou stodolu RŘK. Právě kvetly mirabelky. V myšlenkách jsem pobyla s členy řádu  a dávnými obyvateli těchto míst. Ti, nedopustili spoušť, která na toku Mratínského potoka vznikla po roce 1989. Bez vody z pramenů  a potoků nemohli žít. V myšlenkách jsem se vrátila k letošní velikonoční neděli, kdy jsem vyčistila alespoň malou část potoka těsně při mostku na Ďáblické. Když poklesla hladina, znovu jsem mohla pozorovat třpytivý zdroj zemité vody z levého břehu potoka, který jsem objevila v minulosti……  otvírání studánek….  A byla jsem myšlenkou i doma v kraji mého  rodiště.  Byla jsem na Třech studních u pramenů, kde sedával Bohuslav Martinů a  Vítězslava Kaprálová.

M.p.__kameny_lezici_na_tlejicich_prirodninach

Když opravuji tento text je 18. června. Dnes  jsem znovu navštívila Mratínský potok. Na polích mezi dlouhou stodolu a skládkou je letos pšenice. Začíná metat. Pan Kmínek naplnil výzvy k protierozním úpravám polí  – zmenšovat lány na pole do 30 hektarů a předělil lán pruhy jiné rostliny. Dle slov pana inženýra Roučky z Agro Kmínek je to lnička.

Upozorňuji na fotografii č.6 . že kameny leží na dně potoka, jsem se přesvědčila tím, že jsem do místa hodila kámen. Zůstal ležet. Žádné „žbluňk“.      

Milada Stroblová