Miškovický háj

Seriál Mratínský potok, část 26

Ještě  i v tomto dílu seriálu  se budu věnovat Miškovicím.  Po toku Mratínského potoka půjdeme od mostku z místa, kde začíná cesta Svěceného (toto místo jsem popsala v minulých dílech).  Půjdeme po štěpkou  upravené pěšině, po dřevěných schodech vystoupíme na silnici, která vede do Mirovic. Přes silnici již vidíme okraj Miškovického háje.  Ten je cílem naší vycházky. Hned na okraji háje vidíme informační tabuli.

Radnicí Čakovic zde  byla instalována v roce 2022.  Fotografií přibližuji tu  část, která hovoří o péči vlastníků  háje, o rodině Černých. Mratínský potok  je v délce  asi 100 metru od silnice veden dlážděným korytem.  Zpevnění koryta  kameny podél břehů  je na potoku už od Čakovic. Zde je však  koryto kamenem vyloženo i na dně.  Mám nade vše ráda přirozený tok potoka. Musím se však přiznat,  že pohled do čisté vody, pod níž  je vidět  kamenné dno, krásná práce kameníků,  mě těší. Kdy bylo  koryto potoka vydlážděno? Jak probíhá  takováto stavba? I toto by  bylo zajímavé se dozvědět. Práce na vodotečích není jednoduchá.  O té jsem se něco dozvěděla od obyvatele  ve Sluhách, dále na toku potoka. Na přiložené mapě vidíme, že Mratínský potok dále krajinou  meandruje, zcela přirozeně tisíciletí  opisuje neustále pozvolně klesající výšku krajiny.

V letním období je tok díky křovinám  těžko přístupný.  Z cesty, která je hájem vedena, potok   neuvidíme. Když nastane období vegetačního klidu, už se člověk může do  zvlněného terénu  bez bloudění  a klopýtání vypravit. Jít podél  potoka  dál, zaposlouchat se do jeho hlasu i v Miškovickém háji , jsem nemohla  opomenout. Lákalo mě podívat se též na Miškovický mlýn, který se tu nachází.  Z hlavní silnice je k němu  krátký  vjezd, vidíme jen jeho  čelní štít. Mlýn se  obejít  nedá.  Postaven byl  mezi silnicí, potokem a lesní cestu.  Zraku  návštěvníků  je v létě  skryt  ve stromoví.

21. ledna  2022, kdy napadla trocha sněhu,  mi bylo jasné, že vznikla atmosféra, kterou chci fotograficky zachytit. Krásu  toho dne čtenář ocení. Moje zimní vycházka do tohoto místa však měla i svoji stinnou část. Když jsem prostupovala mezi keři bezinek a  šla podél potoka, najednou jsem spatřila něco , co mi na chvíli zastavilo dech. Jsou místa na Mratínském potoku, kde se splašky pouštějí bez čištění přímo do potoka.  Toaletní papíry zachytávající se o kameny a větve… jasný doklad. Kontrast čistoty toku  výše a voda „zabarvená“     …   níže….  Asi 50 m dál se nachází čistička odpadních  vod. Z ní odtéká čirá voda.  Z cesty k ní jsem pořídila ještě další fotografie znečištěné vody. 

Moje mysl se do místa pod Miškovickým mlýnem  během roku často vracela. Nemohla jsem jinak, v květnu  jsem musela znovu na místo. To jsem už znala  a tak nebylo těžké se k „soutoku“  křovím prodrat. Ukázalo se, že odtok splaškové vody není stálý. Fotografie  dokumentuje jak barvu vody i papíry zavěšené na větvi nad hladinou.  Při letní procházce do Miškovického háje jsem uviděla, že   v příjemném zákoutí  háje přibyly jednoduché dřevěné prvky pro hry dětí.  Zastupitelé  Čakovic se příkladně o  krajinu starají a spolupracují s majiteli háje.

Zvu na procházku do Miškovického háje v kterékoli roční době. Je možné dojít,  jak  ukazuje mapa, až do Mirovic. Když vyjdeme z háje, jsme již skoro u  obce. Zde  se před námi otvírá  překrásná louka obklopená amfiteátrem vysokých  mezí,   kde rostou někde olše,  jinde  smrky, borovice, jsou tam i staré ovocné stromy. O tomto krásném místě  napíši více.  Časem. Naše cesta  podél toku potoka na katastru Čakovic končí. Zastavme  se i na náměstíčku Miškovic.  Uvidíme  zde malý rybníček. Domnívám se, že  pramen v místě není silný, protože  rybníček nemá odtok. Tak ukazuje i  mapa. Z  instalované tabule se dozvíme o historii  vesničky. Na  pěkném místě můžeme chvíli pobýt.

Do Miškovic dojedeme autem.  Dá se  dobře zaparkovat  podél silnice  na straně háje. Jsou tu stání. Parkovat se dá i na odbočce k cestě Svěceného. Autobusem  se do Miškovic dá jet také.

Milada Stroblová