Postřehy z 10. zasedání Zastupitelstva MČ

konaného dne 17. června 2020

Ze zasedání je pořizován oficiální zápis a zvukový záznam.

Z důvodu nepřítomnosti zastupitele Prokeše byl do návrhového výboru zvolen zastupitel Pěkný. Následovalo hlasování o aktuálním programu zasedání a formální kontrola zápisu z předchozího zasedání. V rámci volného mikrofonu vystoupila paní Ouředníčková a pozvala zastupitele na akce Seniorského klubu.

Dalším bodem bylo odepsání pohledávky společnosti Superplay a.s. ve výši 101 000,-Kč (jedná se o nezaplacenou pokutu za provozování hracích automatů, kde společnost mezi tím zanikla). Zastupitelé Tumpach, Pěkný, Rexa a Vlach se hlasování zdrželi. Zastupitelé za STAN hlasovali pro a usnesení tak bylo přijato. Následovalo hlasování o přijetí Rozpočtového opatření č.4/2020. S „opozičními“ kolegy jsme se tradičně zdrželi z důvodu, že nám nebylo umožněno mít své zástupce ve finančním výboru. Zastupitelé za STAN byli pro a návrh byl přijat.

Pátým bodem zasedání bylo hlasování o závěrečném účtu MČ Praha-Ďáblice za rok 2019. Z výše uvedených důvodů jsme se s „opozičními“ kolegy hlasování zdrželi. Zastupitelé za STAN hlasovali „pro“.

V následujícím bodě přítomní zastupitelé jednohlasně schválili rozhodnutí, která byla projednána a schválena Radou městské části Praha –Ďáblice během krizového nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR v termínu od 12.3.2020 –17.5.2020.

Sedmý bod zasedání se týkal volby člena Kontrolního výboru. Jediným kandidátem byla paní Ouředníčková, navržená sdružením OOOD, která zastupitelům krátce představila svoji vizi práce ve výboru. Zastupitelé Dovřáková, Stránská, Pavel, Tumpach, Pěkný, Prokeš, Rexa a Vlach byli „pro“.  Zastupitelé Dvořák, Tesař, Kříž, Hrdlička, Blažková a Klímek se hlasování zdrželi.

Osmým bodem zasedání bylo odprodání pozemků ve správě MČ Ďáblice společnosti M Ďáblická s.r.o. S „opozičními“ kolegy jsme se hlasování zdrželi z důvodu neřešených výhrad k developerskému projektu, který je v lokalitě plánovaný. Přítomní zastupitelé za STAN hlasovali „pro“.

Devátým bodem jednání bylo Odsvěření majetku veřejné osvětlení-Buližníková z vlastnictví majetku MČ Praha-Ďáblice. Osvětlení má být předáno společnosti, která spravuje veřejné osvětlení na území Prahy. Všichni přítomní zastupitelé byli pro.

Zastupitelé se rovněž jednohlasně shodli na přijetí daru od hl. m. Prahy – starší Fabie pro ďáblické dobrovolné hasiče a stanovení odměny pro předsedkyni přestupkové komise.

U hlasování o Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace a další spolupráci – SK Ďáblice z.s se zastupitelé Prokeš, Rexa a Vlach hlasování zdrželi, ostatní byli pro. Zastupitel Rexa se tázal, kdo financoval projekt na halu. Dotaz zůstal bez odpovědi.

V informacích radních a zastupitelů byli zastupitelé informováni o tom, že pro komunikaci se starostou je platný mail starosta@dablice.cz, o rozsudku NSS (ohledně ďáblické skládky) kdy nebylo vyhověno žalobě MČ, o participativním rozpočtu, o výstavě chovatelů drobného zvířectva, která proběhne paralelně s akcí zažít město jinak ve dnech 11. -12. 9.2020, o podnětech, které úřad shromažďuje k II. etapě výsadby stromů, o rekonstrukci Ďáblické ulice, která by měla proběhnout na přelomu roku 2020 a 2021, o stavebním povolení na ČOV v Chřibské ulici (navýšení kapacity ČOV), o rekonstrukci starého obecního domu, která by měla proběhnout ještě v roce 2020  a o výstavbě bytového domu Akcíz.

V bodě Diskuze se zastupitel Rexa dotazoval radních na stav plánovaných protihlukových opatření na Cínovecké. V reakci místostarosta sdělil, že projekt neexistuje a že je jednáno s Magistrátem hl.m. Prahy. Audiozáznam z tohoto bodu bohužel nebyl nahrán.

Zastupitelstvo skončilo v půl osmé večer.

Záplavy Ďáblic v době přívalových deštů

AKTUALIZACE 14.12.2021

K zaplavování dolní části Ďáblic (ulice Na Štamberku, U Parkánu, …) dochází pravidelně v době přívalových deštů, kdy v krátkém časovém intervalu spadne větší množství srážek. Kritický je tzv. třicetiminutový desetiletý déšť, kdy za 30 min. spadne 3 cm srážek (na 100 m2 zastavěné plochy spadne 3 m3 srážek). I když by k němu mělo docházet jednou za deset let, v Ďáblicích nás překvapí podstatně častěji.

Příčin zaplavování dolní části Ďáblic je více:

  1. Dešťová kanalizace Ďáblic byla s ohledem na podmínky Povodí Labe vybudovaná v roce 1993 jako omezená – pouze pro odvodnění vozovek a dopravních ploch (více viz M.Wimmer a kol.: Ďáblice, MAROLI, Praha 2000).
  2. Nepříznivé hydrogeologické podmínky území (převážně málo vsakující jílovitá zemina, nízká hladina podzemnních vod v dolní části Ďáblic 1-2 m pod povrchem).
  3. Nerovnoměrný sklon povrchu terénu (od jihozápadu k severu: ulice Květnová v délce 900 m má sklon 6,4 %, zatímco navazující ulice Na Štamberku-U Parkánu-Ďáblická-U Chaloupek v délce 600 m mají sklon  1,6 %.
  4. A další.

Řešení:

Generel odvodnění Ďáblic z roku 2004, Generel odvodnění Prahy Sever z roku 2007 navrhly dvě nové retenční nádrže:

  • RNA – v „brýlích“ Kostelecká-Cínovecká,
  • RNB – v místě současného Ďáblického rybníku (severně za statkem křižovníků)

a dvě nová povodí:

  • PA – Jihovýchod – Severovýchod pro odvodnění Akcízu, Nových Ďáblic a budoucí průmyslové části u Cínovecké, … s vyústěním do RNA,
  • PB – Jihozápad – Sever pro odvodnění západní části Ďáblic (západně od Zákupská-Čenkovská-Myslivecká-Šenovská včetně, areál Spojů, …) s vyústěním do RNB.

První verze DÚR (dokumentace k územnímu řízení) z roku 2006 rozpracovala povodí B a retenční nádrž B. Řešení se nepodařilo posunout do dalšího stupně DSP (dokumentace pro stavební povolení) pro nedořešené majetkoprávní vztahy k pozemkům pod a kolem Ďáblického rybníku, které jako náhradu přidělil Pozemkový fond ČR dvěma restituentům.

Připravit se podařilo alespoň řešení havarijního stavu odvodnění hasičské zbrojnice (viz ĎZ 11/2009 s.2 – nový sběrač dešťové kanalizace z ulice U Parkánu přes statek křižovníků na sever od něj. K realizaci v neúplném rozsahu došlo v letech 2010-2011, k naplnění smyslu sběrače došlo v roce 2018 po jeho prodloužení po nejnižší bod před vjezdem do hasičárny (ĎZ 3/2019,s.9).

S aktivitami proti Ďáblickým rezidencím (viz ĎZ 5/2012, s.4-5) padlo i řešení odvodnění Ďáblic. Zpět na jednací stůl ho vrátila bývalá Komise výstavby a investic v letech 20152016.

Problematice odvodnění bylo věnováno několik článků v ĎZ (12/2016,s.4, 1/2017,s.6-7, 2/2017,s.12-13, 3/2017,s.12-13, 4/2017,s.4-6 a 10-11, 5/2017,s.19) a beseda Odvodnění Ďáblic a hospodaření s dešťovou vodou“, které se dne 19.4.2017 zúčastnili nejpovolanejší zástupci Prahy (Magistrátu, PVS, PVK a další odborníci). Na besedě byl potvrzen existující problém zaplavování Ďáblic a nutnost řešit jej. Pomoc přislíbil kromě kompetentních zástupců Prahy i zástupce Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, kterému byly navráceny pozemky pod a kolem Ďáblického rybníku  (více viz HN 27.3.2012 a III. ÚS 1862/16).

Byly otevřené zajímavé dotační programy „Dešťovka pro fyzické osoby“, „Dešťovka pro právnické osoby“, „Zadržování vody v krajině“ a další, které na besedě avizoval zástupce Státniho fondu životního prostředí ČR. Je škoda, že až na jednu fyzickou osobu stávající zástavba Ďáblic tyto dotační programy nevyužila. Naučit se využívat dešťovou vodu můžou pomoci alespoň nadzemní nádrže o objemu 1 m3, které vedení MČ rozdalo v roce 2018 zájemcům z Ďáblic. 

Místo dalších jednání ohledně otevřené retenční nádrže RNB a povodí PB se na úrovni MHMP začala připravovat studie alternativního řešení tzv. trubních retencí – podzemních retenčních nádrží pod ďáblickými komunikacemi. První verze studie se sedmi RN byla k dispozici v květnu 2017, druhá verze se čtyřmi RN o rok později. Příprava DÚR zahájena nebyla.

Radimír Rexa, zastupitel

Z Ďáblického zpravodaje 12/2021

Ďáblice dlouhodobě sužují bleskové povodně. Jak by se měl tento problém řešit?

Z reakcí na anketní otázku pro zastupitele červencového Ďáblického zpravodaje.

Problémem bleskových povodní Ďáblic je především nedostatečně kapacitní dešťová kanalizace, která se při přívalovém dešti zahltí a následně není schopna odvést přebývající vodu zaplavující spodní část Ďáblic. Navýšení kapacity by technicky bylo jen velmi obtížně proveditelné navíc málo účelné. Potřeba je řešit především konstantní průtok při přívalových deštích. Jako podmínku pro každou větší výstavbu dáváme investorům vybudování retenčních nádrží, které pojmou první nápor vody a do kanalizace ji budou odpouštět konstantním průtokem. Tímto způsobem by se mělo v budoucnu podařit zachytit vodu ze současně zpevněných, nezasakujících ploch areálů u Statkové ulice. Další velké podzemní retenční nádrže plánuje hl. m. Praha pod Šenovskou ulicí a jejím okolím, nicméně z ekologického i krajinného pohledu bych byl raději, aby radní navázali na jednání iniciovaná Ing. Rexou se zástupci Křížovníků (vlastníci polí severně od Ďáblic) a vodu odvedli po povrchu krajinou směrem k prameništi Mratínského potoka.

Martin Tumpach, zastupitel

Dle projektu PVK přeložkami a zkapacitněním dešťové kanalizace. Místo
podpovrchové retence v Šenovské,která může narušit statiku domů, by bylo
vhodnější svedení vod do upravených rybníků Ohrada, Parkán a nové retence u Chřibské. Všechny objekty by měli mít dešťové usazovací nádrže pro zamezení znečištění vod. Dále se musí vyřešit předání již 16 let nezkolaudovaného, neudržovaného objektu na potoce pod Cínoveckou do správy HLMP. Funkčnost tohoto objektu je klíčová pro zamezení povodní v oblasti Blat.

David Prokeš, zastupitel

Jak vyřešit problém odvodnění Ďáblic lze dost těžko popsat pouze v několika větách. V přípravě je návrh, který počítá s vybudováním podzemních retenčních nádrží. Největší má být umístěna pod ul. Šenovskou. Tj. pokud má dojít ke zlepšení, je potřeba se zasadit o to, aby HMP co nejdříve návrh zrealizovalo. Jestli bude toto řešení dostatečné, ale není jisté. Bohužel od posledních voleb nebyla ustanovena ani stavební komise ani stavební výbor Zastupitelstva MČ, který by se problémem zabýval.

Marek Pěkný, zastupitel

Není potřebné objevovat Ameriku. Řešení na odvodnění Ďáblic popsal Generel odvodnění Ďáblic z roku 2004, Generel odvodnění Prahy Sever z roku 2007, Dokumentace k územnímu řízení z roku 2006, věnovala se mu dne 19.4.2017 beseda Odvodnění Ďáblic a hospodaření s dešťovou vodou, proběhly dotační výzvy Dešťovka pro fyzické osoby, Dešťovka pro právnické osoby, Zadržovaní vody v krajině, byla zpracovaná studie trubních retencí. Když získá odvodnění Ďáblic vyšší prioritu u současného starosty MČ, který je již druhé volební období i zastupitelem HMP a jehož straničtí kolegové mají již druhé volební období jako radní HMP na starosti infrastrukturu Prahy, problém zaplavování Ďáblic se vyřeší. Tak jak se např. v roce 2015 podařilo vyřešit 20 let neřešitelný problém odsvěření tlakové kanalizace na Blatech. V případě skutečného zájmu starosty o dotažení řešení navrženého v roce 2004 opět rád pomůžu (více k zaplavování viz podrobnější příspěvek).

Radimír Rexa, zastupitel