Záplavy Ďáblic v době přívalových deštů

AKTUALIZACE 14.12.2021

K zaplavování dolní části Ďáblic (ulice Na Štamberku, U Parkánu, …) dochází pravidelně v době přívalových deštů, kdy v krátkém časovém intervalu spadne větší množství srážek. Kritický je tzv. třicetiminutový desetiletý déšť, kdy za 30 min. spadne 3 cm srážek (na 100 m2 zastavěné plochy spadne 3 m3 srážek). I když by k němu mělo docházet jednou za deset let, v Ďáblicích nás překvapí podstatně častěji.

Příčin zaplavování dolní části Ďáblic je více:

  1. Dešťová kanalizace Ďáblic byla s ohledem na podmínky Povodí Labe vybudovaná v roce 1993 jako omezená – pouze pro odvodnění vozovek a dopravních ploch (více viz M.Wimmer a kol.: Ďáblice, MAROLI, Praha 2000).
  2. Nepříznivé hydrogeologické podmínky území (převážně málo vsakující jílovitá zemina, nízká hladina podzemnních vod v dolní části Ďáblic 1-2 m pod povrchem).
  3. Nerovnoměrný sklon povrchu terénu (od jihozápadu k severu: ulice Květnová v délce 900 m má sklon 6,4 %, zatímco navazující ulice Na Štamberku-U Parkánu-Ďáblická-U Chaloupek v délce 600 m mají sklon  1,6 %.
  4. A další.

Řešení:

Generel odvodnění Ďáblic z roku 2004, Generel odvodnění Prahy Sever z roku 2007 navrhly dvě nové retenční nádrže:

  • RNA – v „brýlích“ Kostelecká-Cínovecká,
  • RNB – v místě současného Ďáblického rybníku (severně za statkem křižovníků)

a dvě nová povodí:

  • PA – Jihovýchod – Severovýchod pro odvodnění Akcízu, Nových Ďáblic a budoucí průmyslové části u Cínovecké, … s vyústěním do RNA,
  • PB – Jihozápad – Sever pro odvodnění západní části Ďáblic (západně od Zákupská-Čenkovská-Myslivecká-Šenovská včetně, areál Spojů, …) s vyústěním do RNB.

První verze DÚR (dokumentace k územnímu řízení) z roku 2006 rozpracovala povodí B a retenční nádrž B. Řešení se nepodařilo posunout do dalšího stupně DSP (dokumentace pro stavební povolení) pro nedořešené majetkoprávní vztahy k pozemkům pod a kolem Ďáblického rybníku, které jako náhradu přidělil Pozemkový fond ČR dvěma restituentům.

Připravit se podařilo alespoň řešení havarijního stavu odvodnění hasičské zbrojnice (viz ĎZ 11/2009 s.2 – nový sběrač dešťové kanalizace z ulice U Parkánu přes statek křižovníků na sever od něj. K realizaci v neúplném rozsahu došlo v letech 2010-2011, k naplnění smyslu sběrače došlo v roce 2018 po jeho prodloužení po nejnižší bod před vjezdem do hasičárny (ĎZ 3/2019,s.9).

S aktivitami proti Ďáblickým rezidencím (viz ĎZ 5/2012, s.4-5) padlo i řešení odvodnění Ďáblic. Zpět na jednací stůl ho vrátila bývalá Komise výstavby a investic v letech 20152016.

Problematice odvodnění bylo věnováno několik článků v ĎZ (12/2016,s.4, 1/2017,s.6-7, 2/2017,s.12-13, 3/2017,s.12-13, 4/2017,s.4-6 a 10-11, 5/2017,s.19) a beseda Odvodnění Ďáblic a hospodaření s dešťovou vodou“, které se dne 19.4.2017 zúčastnili nejpovolanejší zástupci Prahy (Magistrátu, PVS, PVK a další odborníci). Na besedě byl potvrzen existující problém zaplavování Ďáblic a nutnost řešit jej. Pomoc přislíbil kromě kompetentních zástupců Prahy i zástupce Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, kterému byly navráceny pozemky pod a kolem Ďáblického rybníku  (více viz HN 27.3.2012 a III. ÚS 1862/16).

Byly otevřené zajímavé dotační programy „Dešťovka pro fyzické osoby“, „Dešťovka pro právnické osoby“, „Zadržování vody v krajině“ a další, které na besedě avizoval zástupce Státniho fondu životního prostředí ČR. Je škoda, že až na jednu fyzickou osobu stávající zástavba Ďáblic tyto dotační programy nevyužila. Naučit se využívat dešťovou vodu můžou pomoci alespoň nadzemní nádrže o objemu 1 m3, které vedení MČ rozdalo v roce 2018 zájemcům z Ďáblic. 

Místo dalších jednání ohledně otevřené retenční nádrže RNB a povodí PB se na úrovni MHMP začala připravovat studie alternativního řešení tzv. trubních retencí – podzemních retenčních nádrží pod ďáblickými komunikacemi. První verze studie se sedmi RN byla k dispozici v květnu 2017, druhá verze se čtyřmi RN o rok později. Příprava DÚR zahájena nebyla.

Radimír Rexa, zastupitel

Z Ďáblického zpravodaje 12/2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *