Postřehy z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

konaného dne 25. 11. 2020

Ze zasedání je pořizován oficiální zápis a zvukový záznam.

Po zahájení zasedání byl všemi přítomnými hlasy zvolen náhradní člen návrhového výboru. Nepřítomného zastupitele Pavla tak nahradila zastupitelka Dvořáková.

Následně byl všemi přítomnými hlasy schválen program zasedání a provedena formální kontrola zápisu z předchozího jednání.

V rámci Volného mikrofonu vystoupila paní Ouředníčková s návrhem navýšit rozpočet Sociální komise (reagovala zastupitelka Dvořáková, že na letošní rok došlo k navýšení na 300 000 Kč a že v příštím roce není personální kapacita navýšit počet konaných akcí pro seniory a výzvou k uvedení konkrétních akcí, o které by byl mezi seniory zájem) a dotazem, proč nebyly po volbách obnoveny Komise výstavby a investic a Komise životního prostředí a dopravy. Starosta Růžička reagoval bez bližších podrobností (naštěstí) ve smyslu, že činnost těchto komisí je nyní řešena jiným způsobem. Dotázal jsem se, jak je nyní (bez komise výstavby) posuzována individuální výstavba. Tématu se budu brzy věnovat v samostatném článku.

Dalším bodem jednání byla Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice, kde starosta Růžička informoval o proběhlé inventarizaci ze rok 2020.

Následovala informace o Rozpočtovém opatření č. 8 a schvalování Rozpočtového opatření č. 9. S kolegy jsme se hlasování zdrželi, jelikož nám nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru.

Šestým bodem jednání bylo schválení přílohy č. 6 ke zřizovací listině ZŠ z důvodu předání movitého majetku škole. Všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro.

Sedmým bodem bylo hlasování o rozpočtovém provizoriu pro rok 2021. Provizorium stanovuje, jakým způsobem lze čerpat fin. prostřeky, pokud není schválen rozpočet MČ. Schvalování rozpočtu MČ je závislé na schválení rozpočtu hl. m. Prahy, které doposud neproběhlo a není jisté, zda nebude ve schvalování rozpočtu nečekaný vývoj, na který by MČ musela reagovat. Pro případ takové nenadálé komplikace se provizorium schvaluje. S kolegy z Volby 2010 jsme se hlasování zdrželi, zbytek řítomných zastupitelů byl pro.

Osmým bodem jednání bylo schválení kompenzačního příspěvku za provoz skládky na rok 2021. Z veřejnosti vystoupila paní Ouředníčková s připomínkou, že se jedná o účelově vázané peníze a že příspěvky jsou vypláceny i těm, kteří nejsou provozem skládky postiženi. Zastupitel Rexa se následného hlasování držel, všichni ostatní přítomní zastupitelé hlasovali pro.

Devátým bodem jednání bylo výběrové řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy obecního domu“ – rekonstrukce OD Ke Kinu. Dodavatel nebyl v době zasedání definitivně vybrán, a proto se hlasovalo o pověření Rady MČ k výběru dodavatele. S kolegy z Volby 2010 jsme se hlasování zdrželi, protože nám nepřijde principiálně vhodné dávat Radě více pravomocí, ostatní přítomní zastupitelé byly pro.

Desátým bodem jednání bylo velmi svérázné navýšení pravomocí Rady MČ ohledně rozhodování o veřejných zakázkách s argumentem místostarosty Hrdličky, že zákon to připouští a argumentem starosty Růžičky, že „tímto opatřením se Rada dostáváme do komfortnější situace jako partneři těch firem“. Podle mého názoru je takové navýšení pravomocí nedůvodné. Proto jsme byli s „opozičními“ kolegy při hlasování proti, zastupitel Pěkný se zdržel a všichni přítomní zastupitelé za STAN hlasovali pro.

Schválené Usnesení o svěření kompetencí Radě MČ

V jedenáctém bodě jednání proběhly informace radních a zastupitelů.

Starosta Růžička informoval o prosincovém termínu zasedání ZMČ, o předání veřejného osvětlení v Buližníkové ul. do správy hl. m. Prahy o výstavbě silničního okruhu kolem Prahy a o ďáblické skládce.

Zastupitel Rexa informoval o tom, že mu v rozporu s Pravidly pro vydávání Ďáblického zpravodaje i s tiskovým zákonem nebyly otisknuty dva názorové příspěvky v Ďáblickém zpravodaji a upozornil na nedostatečný počet členů Redakční rady. Dále se dotázal radních, zda podle jejich názoru má zastupitel právo na otištění názorového příspěvku ve zpravodaji. Více zde.

Dle starosty došlo k nepříjemnému šíření informací o bezpečnosti obyvatel v Ďáblicích v souvislosti s požárem skládky. Zastupitelé se neshodli, zda měly být obyvatelé informováni formou SMS prostřednictvím Mobilního rozhlasu. Dle starosty s místostarostou to nebylo třeba. Dále starosta citoval z protokolu hasičů, který byl o zásahu vypracován. Dle starosty se v Ďáblicích měly „rozjet manipulace s veřejným míněním“ a nařkl některé zastupitele z „pochybení“. Na toto téma následně proběhla delší, spíše neplodná diskuze. Místostarosta: „zaslaná SMSka není informace“ a SMS nebyla potřeba, protože kdo informace chtěl, mohl si je najít na webu MČ.

Místostarosta Hrdlička informoval o plánovaném slavnostním rozsvícení vánočního stromu.

Zastupitel Rexa informoval o připomínkách ke zjišťovacímu řízení EIA k záměru SOKP 520 Březiněves – Satalice.

V Diskuzi se zastupitel Prokeš dotázal na stav řešení hlukové problematiky. Dle místostarosty varianty matematického modelu s protihlukovou stěnou dostane MČ do konce roku 2020. Dle starosty probíhají průběžná jednání. Následovala delší, převážně neplodná diskuze o hlukové problematice.

V průběhu zastupitelstva ze strany zastupitelů dvakrát padlo, že vyzívali starostu mailem ke spolupráci a nebylo jim vůbec odpovězeno. To podle mého názoru celkem přesně charakterizuje přístup současného vedení MČ. Bohužel.

Martin Tumpach, zastupitel