Boj s hlukem AKTUALITY

Aktuálně k problematice hluku

Miloš Růžička a Jan Hrdlička k aktuální hlukové problematice v Ďáblickém zpravodaji leden-únor 2022

V rámci besedy o rozvoji Ďáblic nebyl velký prostor k podrobné debatě o řešení problematiky hluku z Cínovecké ulice včetně popisu plánovaných kroků (informace v ĎZ 06/2021). Provedení hlukových měření společností JDS Praha přály příznivé klimatické podmínky nutné pro několikadenní souvislé měření až počátkem listopadu 2021. V době konání besedy nebyly naměřené výsledky ještě známy.

Měření hluku probíhalo na šesti místech: čtyři měřicí body měřily hluk z provozu na komunikaci Cínovecká (v Řepné, v Březnové, dva v Chřibské), na dvou stanovištích se měřil hluk z provozu na komunikaci Ďáblická (v centrální části Ďáblic a Nad Akcízem). Všem majitelů nemovitostí děkujeme za poskytnutí prostor.

Ze zprávy o provedených měřeních, kterou jsme obdrželi koncem prosince 2021, a z uvedených výsledků měření vyplývá, že:
— pro komunikaci Cínovecká – hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro chráněný venkovní prostor staveb a pro noční dobu (LAeq,8h = 50 dB) je na komunikaci Cínovecká prokazatelně překročen pro měřicí místa v Chřibské (2 x) i v Březnové. V Řepné byl limit mírně překročen (v rámci „nejistoty“ měření). V denní době byl překročen hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro chráněný venkovní prostor staveb a pro denní dobu (LAeq,16h = 60 dB) v případě měřicího místa M2 v dolním úseku Chřibské ulice.

V případě komunikace Ďáblická bylo zjištěno překročení hygienických limitů hluku jak pro denní dobu (LAeq,16h = 60 dB), tak pro noční dobu (LAeq,8h = 50 dB). Studie je k dispozici zde. Výsledky hlukové studie byly s příslušným komentářem a žádostmi opět zaslány na vedení hlavního města Prahy a na Hygienickou stanici hl. m. Prahy s výzvou k řešení ochranných opatření ve prospěch obyvatel Ďáblic.

Připomínky k novému Akčnímu plánu snižování hluku v aglomeraci Praze 2019

Martin Tumpach k hlukové problemative v Ďáblicích

Prostřednictvím Spolku pro Ďáblice jsme s kolegy z bývalé Komise výstavby a investic podali připomínky k novému pražskému návrhu Akčního plánu na snižování hluku. Dle strategických hlukových map patří některé oblasti v Ďáblicích k hlukově nejzatíženějším lokalitám v Praze. Počet osob zasažených hlukem je u nás ze strany Magistrátu hl. m. Prahy dlouhodobě podhodnocován. I přes prokazatelné překračování hlukových (viz měření akreditovanou laboratoří z konce roku 2017) není Cínovecká ulice v Akčním plánu zařazena mezi Kritická místa I. Priority ani do Plánovaných opatření ke snížení hluku v horizontu 5 let. Akční plán uvádí až 88 600 průjezdů aut Cínoveckou za den. Naše měření v r. 2015 prokázalo 90 000 průjezdů za den a počet aut stále narůstá. Pražské hlukové mapy tento nárůst bohužel nereflektují. Z původní městské „výpadovky“ je dnes mezinárodní dálnice s intenzivní kamionovou dopravou. V Dlouhodobé strategii ke snížení hluku je uvedena i dostavba Pražského okruhu. Takové opatření je zcela zjevně časově nepřiměřené. Podle mého názoru nelze vůbec jednat o stavbě Pražského okruhu, dokud nebudou vyřešeny stávající hlukové problémy. Tento postoj by měla zaujmout i Rada MČ vůči pražskému Magistrátu i vedení Prahy.

S kolegy se domníváme, že řešením by mohly být protihlukové stěny, které by byly instalovány podél obou stran Cínovecké silnice a kontrolovatelné snížení rychlosti. Konkrétní řešení by určila studie, která by situaci analyzovala a navrhla optimální variantu. Ještě než jsme byli se zastupitelem Radimem Rexou odvolání z Finančního výboru, podařilo se nám do rozpočtu 2019 prosadit 500 000 Kč na problematiku hluku. Na jaře jsme s některými členy bývalých komisí výstavby a životního prostředí iniciovali schůzku s místostarostou, na které jsme předali všechny doposud získané poznatky a doporučili další dílčí kroky. Při jednání s Magistrátem, Hygienickou stanicí a Technickou správou komunikací je akutně potřeba konkrétní návrh protihlukových opatření. Ten je zatím bohužel v nedohlednu. Dle dostupných informací objednala Rada MČ nová hluková měření. Byť to není špatný krok – každá prokazatelně doložitelná hodnota hluku se ve vyjednávání velice hodí, zdrží tato iniciativa problematiku hluku o mnoho cenných měsíců. Jako smysluplnější mi přijde přepočítat již naměřené hodnoty z r. 2017 dle nové metodiky, vydané Ministerstvem zdravotnictví a veškeré úsilí zaměřit na reálný návrh protihlukových opatření.

Rada MČ má jistě mnoho důvodů řešit hluk v Ďáblicích po svém a angažovaní sousedé z rozpuštěných komisí se mohou naštěstí opřít o Spolek pro Ďáblice. Nicméně jsou naše možnosti bez vyčleněných finančních prostředků značně omezené a nezbývá než věřit směru udávanému radními.

Užitečné odkazy

Hluková mapa Hl. m. Prahy. Nutné zatrhnout v levém menu „Hluková mapa – akustický vliv dopravní sítě – stav 2016“ a mapu dostatečně přiblížit.

Výřez z Hlukové mapy

Mapa dopravních nehod

Výřez z mapy Dopravních nehod

Památkové zóny (v Ďáblicích je od r. 1991 Vesnická památková zóna)

Výřez mapy památkově chráněných území.

Ďáblická škola má charakter obecní školy, jejím zřizovatelem je MČ Praha-Ďáblice. Tvoří ji základní škola (504 školáci) a mateřská škola (168 dětí) .

Oficiální stránky fotbalového klubu SK Ďáblice

Komunitní centrum Vlna, též na Facebooku.

Obecní knihovna Ďáblice

Hasiči Ďáblice

Hvězdárna Ďáblice

Angiologie Ďáblice

Mapy krizového řízení (Povodně, Ochrana obyvatelstva, Integrovaný záchraný systém, Bezpečná osmička)

Změny Prahy

Znovuotevření I. etapy ďáblické skládky

Martin Tumpach odpovídá na otázky Milady Stroblové

M. Stroblová : Pane Tumpachu    bezprostředně po veřejném projednání EIA jste poskytnul  občanům Ďáblic informace z jednání. Já Vám za to chci poděkovat.  Prosím přiblížíte nám ještě více toto důležité jednání? Můžete nám sdělit,  přibližně kolik  občanů přišlo podpořit naše zastupitele a přizvané odborníky  a zda občané byli svojí přítomností ,  jak se říká , co platní? My  občané neznalí zákonů projednávání  vlivu  navyšování skládky  na životní prostředí  Ďáblic netušíme, jak bude dál tento proces pokračovat. 

 M. Tumpach : Účast na veřejném projednání záměru „Skládka odpadů Ďáblice, Využití volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky, k. ú. Ďáblice“ byla minimálně ze začátku poměrně velká. Sešel se plný sál lidí, někteří s transparenty, byli přítomni novináři, zástupci různých spolků i zástupci okolních městských částí. Diskuze byla místy zdlouhavá (celé projednání trvalo přes pět hodin), takže účastníci postupně odcházeli.

Přítomni byli dva zástupci oznamovatele záměru  (provozovatele skládky) – společnosti FCC Česká republika, zpracovatelka dokumentace, najatá oznamovatelem –  Mgr. Kateřina Šulcová, analytik rizik a zpracovatelka zápachové části dokumentace (oba též za oznamovatele), dva zástupci Magistrátu hl. m. Prahy za proces EIA + posuzovatel dokumentace.

M. Stroblová :Kdo je posuzovatel dokumentace, jakou odbornost musí mít?

Posuzovatel dokumentace je zaměstnanec Magistrátu. Jeho jméno jsem si nestihl poznamenat. Do diskuze až na jednu krátkou výjimku nevstupoval. Jeho kvalifikaci neznám.

Za Magistrát ještě vystoupili zástupci oddělení ovzduší a vodohospodářského. Za MČ prezentoval  p. Votánek námitky zaslané MČ Ďáblice na Magistrát hl. m. Prahy a dále měl jménem MČ prezentaci Ing. Jakoubek, soudní znalec – stavař. Vystoupili i zástupci samospráv – Ďáblice, Březiněves, Zdiby a hl. m. Praha.

Do následné debaty se zapojilo dle mě  velmi konstruktivně kolem dvaceti občanů, kterým patří velký dík, že přišli podpořit argumenty proti znovuotevření skládky.

Posudek předložené dokumentace měl být Oddělením posuzování vlivů na životní prostředí Magistrátu hl. m. Prahy zpracován do poloviny srpna.
Aktuálně ale Magistrát vrátil dokumentaci oznamovateli k přepracování
a celý proces EIA pojede od začátku. Tedy bychom měli mít možnost
uplatit připomínky i k přepracované dokumentaci. Vzhledem k aktuální situaci to lze považovat za dílčí úspěch všech, kteří se ať už jakkoli podíleli a podílejí na ukončení skládkování v Ďáblicích.

Na projednání několikrát padlo, že se nyní projednává pouze vliv záměru na životní prostředí. Otázka potřebnosti bude prý projednávána až v územním  řízení / žádosti o stavební povolení, kde budou Ďáblice a možná i Spolek pro Ďáblice (?) účastníky řízení. Tam by měly jít uplatnit i poznatky Ing. Jakoubka, že záměr nesplňuje závazné normy ČSN.

Posuzování EIA potřebnost dalšího skládkování vůbec neřeší. Podle mého názoru by potřebnost zohledňovat měli. Dle vyjádření zpracovatelky dokumentace (za souhlasu zástupců Magistrátu) bude řešení potřebnosti skládkování až předmětem  územním řízení /žádosti o stavební povolení, které bude následovat až po projednání EIA. Proces EIA probíhá dle zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Předně upozorňuji na možnost, že veřejné projednání proběhnout nemusí. Nicméně věřím, že všichni uděláme maximum  proto, aby nové projednání proběhlo.

M. Stroblová: Děkuji za rozhovor.