Boj s hlukem AKTUALITY

Aktuálně k problematice hluku

Miloš Růžička a Jan Hrdlička k aktuální hlukové problematice v Ďáblickém zpravodaji leden-únor 2022

V rámci besedy o rozvoji Ďáblic nebyl velký prostor k podrobné debatě o řešení problematiky hluku z Cínovecké ulice včetně popisu plánovaných kroků (informace v ĎZ 06/2021). Provedení hlukových měření společností JDS Praha přály příznivé klimatické podmínky nutné pro několikadenní souvislé měření až počátkem listopadu 2021. V době konání besedy nebyly naměřené výsledky ještě známy.

Měření hluku probíhalo na šesti místech: čtyři měřicí body měřily hluk z provozu na komunikaci Cínovecká (v Řepné, v Březnové, dva v Chřibské), na dvou stanovištích se měřil hluk z provozu na komunikaci Ďáblická (v centrální části Ďáblic a Nad Akcízem). Všem majitelů nemovitostí děkujeme za poskytnutí prostor.

Ze zprávy o provedených měřeních, kterou jsme obdrželi koncem prosince 2021, a z uvedených výsledků měření vyplývá, že:
— pro komunikaci Cínovecká – hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro chráněný venkovní prostor staveb a pro noční dobu (LAeq,8h = 50 dB) je na komunikaci Cínovecká prokazatelně překročen pro měřicí místa v Chřibské (2 x) i v Březnové. V Řepné byl limit mírně překročen (v rámci „nejistoty“ měření). V denní době byl překročen hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro chráněný venkovní prostor staveb a pro denní dobu (LAeq,16h = 60 dB) v případě měřicího místa M2 v dolním úseku Chřibské ulice.

V případě komunikace Ďáblická bylo zjištěno překročení hygienických limitů hluku jak pro denní dobu (LAeq,16h = 60 dB), tak pro noční dobu (LAeq,8h = 50 dB). Studie je k dispozici zde. Výsledky hlukové studie byly s příslušným komentářem a žádostmi opět zaslány na vedení hlavního města Prahy a na Hygienickou stanici hl. m. Prahy s výzvou k řešení ochranných opatření ve prospěch obyvatel Ďáblic.

Připomínky k novému Akčnímu plánu snižování hluku v aglomeraci Praze 2019

Martin Tumpach k hlukové problemative v Ďáblicích

Prostřednictvím Spolku pro Ďáblice jsme s kolegy z bývalé Komise výstavby a investic podali připomínky k novému pražskému návrhu Akčního plánu na snižování hluku. Dle strategických hlukových map patří některé oblasti v Ďáblicích k hlukově nejzatíženějším lokalitám v Praze. Počet osob zasažených hlukem je u nás ze strany Magistrátu hl. m. Prahy dlouhodobě podhodnocován. I přes prokazatelné překračování hlukových (viz měření akreditovanou laboratoří z konce roku 2017) není Cínovecká ulice v Akčním plánu zařazena mezi Kritická místa I. Priority ani do Plánovaných opatření ke snížení hluku v horizontu 5 let. Akční plán uvádí až 88 600 průjezdů aut Cínoveckou za den. Naše měření v r. 2015 prokázalo 90 000 průjezdů za den a počet aut stále narůstá. Pražské hlukové mapy tento nárůst bohužel nereflektují. Z původní městské „výpadovky“ je dnes mezinárodní dálnice s intenzivní kamionovou dopravou. V Dlouhodobé strategii ke snížení hluku je uvedena i dostavba Pražského okruhu. Takové opatření je zcela zjevně časově nepřiměřené. Podle mého názoru nelze vůbec jednat o stavbě Pražského okruhu, dokud nebudou vyřešeny stávající hlukové problémy. Tento postoj by měla zaujmout i Rada MČ vůči pražskému Magistrátu i vedení Prahy.

S kolegy se domníváme, že řešením by mohly být protihlukové stěny, které by byly instalovány podél obou stran Cínovecké silnice a kontrolovatelné snížení rychlosti. Konkrétní řešení by určila studie, která by situaci analyzovala a navrhla optimální variantu. Ještě než jsme byli se zastupitelem Radimem Rexou odvolání z Finančního výboru, podařilo se nám do rozpočtu 2019 prosadit 500 000 Kč na problematiku hluku. Na jaře jsme s některými členy bývalých komisí výstavby a životního prostředí iniciovali schůzku s místostarostou, na které jsme předali všechny doposud získané poznatky a doporučili další dílčí kroky. Při jednání s Magistrátem, Hygienickou stanicí a Technickou správou komunikací je akutně potřeba konkrétní návrh protihlukových opatření. Ten je zatím bohužel v nedohlednu. Dle dostupných informací objednala Rada MČ nová hluková měření. Byť to není špatný krok – každá prokazatelně doložitelná hodnota hluku se ve vyjednávání velice hodí, zdrží tato iniciativa problematiku hluku o mnoho cenných měsíců. Jako smysluplnější mi přijde přepočítat již naměřené hodnoty z r. 2017 dle nové metodiky, vydané Ministerstvem zdravotnictví a veškeré úsilí zaměřit na reálný návrh protihlukových opatření.

Rada MČ má jistě mnoho důvodů řešit hluk v Ďáblicích po svém a angažovaní sousedé z rozpuštěných komisí se mohou naštěstí opřít o Spolek pro Ďáblice. Nicméně jsou naše možnosti bez vyčleněných finančních prostředků značně omezené a nezbývá než věřit směru udávanému radními.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *