Sběrný dvůr v Ďáblicích

FCC Česká republika, s.r.o. – sběrný dvůr Ďáblická

Ďáblická 791/89 
182 00 Praha 8

Identifikační číslo zařízení:
CZA01235 

Otevírací doba:   V době letního času:     
po – pátek    8:30 – 18:00
so                 8:30 – 15:00 

V době zimního času:
po – pá    8:30 – 17:00
so            8:30 – 15:00 

Kontaktní osoba: 

Michal Cambel  
Tel.: +420 720 984 402 

Ve sběrném dvoře můžete zdarma odevzdat:
  • Objemný odpad (nábytek, matrace, koberce a jiné podlahové krytiny, sanitární keramika apod.)
  • Odpad z údržby zeleně (tráva, větve, listí)
  • Papír a lepenku, sklo, plasty, kompozitní obaly (TetraPack)
  • Vyřazená elektrozařízení jako mikrovlnné trouby, fény, televizory, PC a výpočetní technika, chladničky či pračky
  • Zářivky, výbojky, akumulátorové baterie a monočlánky
  • Oleje a olejové filtry, ředidla a ostatní rozpouštědla, odpadní barvy, plechovky a obaly se zbytky barev nebo olejů, filtrační materiály; jedlý olej a tuk
  • Stavební odpad do objemu 1 m³ za měsíc
Zpoplatněné služby:
  • Odevzdání pneumatik (cena za kus: malá 50 Kč, velká 65 Kč, nákladní 70 Kč)
  • V areálu je též neveřejné místo zpětného odběru pro použité pneumatiky pro povinnou osobu IVECO (viz podmínky
  • Odevzdání stavebního odpadu o objemu nad 1 m³ za měsíc (900 Kč/1 m³)

Znovuotevření I. etapy ďáblické skládky

Martin Tumpach odpovídá na otázky Milady Stroblové

M. Stroblová : Pane Tumpachu    bezprostředně po veřejném projednání EIA jste poskytnul  občanům Ďáblic informace z jednání. Já Vám za to chci poděkovat.  Prosím přiblížíte nám ještě více toto důležité jednání? Můžete nám sdělit,  přibližně kolik  občanů přišlo podpořit naše zastupitele a přizvané odborníky  a zda občané byli svojí přítomností ,  jak se říká , co platní? My  občané neznalí zákonů projednávání  vlivu  navyšování skládky  na životní prostředí  Ďáblic netušíme, jak bude dál tento proces pokračovat. 

 M. Tumpach : Účast na veřejném projednání záměru „Skládka odpadů Ďáblice, Využití volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky, k. ú. Ďáblice“ byla minimálně ze začátku poměrně velká. Sešel se plný sál lidí, někteří s transparenty, byli přítomni novináři, zástupci různých spolků i zástupci okolních městských částí. Diskuze byla místy zdlouhavá (celé projednání trvalo přes pět hodin), takže účastníci postupně odcházeli.

Přítomni byli dva zástupci oznamovatele záměru  (provozovatele skládky) – společnosti FCC Česká republika, zpracovatelka dokumentace, najatá oznamovatelem –  Mgr. Kateřina Šulcová, analytik rizik a zpracovatelka zápachové části dokumentace (oba též za oznamovatele), dva zástupci Magistrátu hl. m. Prahy za proces EIA + posuzovatel dokumentace.

M. Stroblová :Kdo je posuzovatel dokumentace, jakou odbornost musí mít?

Posuzovatel dokumentace je zaměstnanec Magistrátu. Jeho jméno jsem si nestihl poznamenat. Do diskuze až na jednu krátkou výjimku nevstupoval. Jeho kvalifikaci neznám.

Za Magistrát ještě vystoupili zástupci oddělení ovzduší a vodohospodářského. Za MČ prezentoval  p. Votánek námitky zaslané MČ Ďáblice na Magistrát hl. m. Prahy a dále měl jménem MČ prezentaci Ing. Jakoubek, soudní znalec – stavař. Vystoupili i zástupci samospráv – Ďáblice, Březiněves, Zdiby a hl. m. Praha.

Do následné debaty se zapojilo dle mě  velmi konstruktivně kolem dvaceti občanů, kterým patří velký dík, že přišli podpořit argumenty proti znovuotevření skládky.

Posudek předložené dokumentace měl být Oddělením posuzování vlivů na životní prostředí Magistrátu hl. m. Prahy zpracován do poloviny srpna.
Aktuálně ale Magistrát vrátil dokumentaci oznamovateli k přepracování
a celý proces EIA pojede od začátku. Tedy bychom měli mít možnost
uplatit připomínky i k přepracované dokumentaci. Vzhledem k aktuální situaci to lze považovat za dílčí úspěch všech, kteří se ať už jakkoli podíleli a podílejí na ukončení skládkování v Ďáblicích.

Na projednání několikrát padlo, že se nyní projednává pouze vliv záměru na životní prostředí. Otázka potřebnosti bude prý projednávána až v územním  řízení / žádosti o stavební povolení, kde budou Ďáblice a možná i Spolek pro Ďáblice (?) účastníky řízení. Tam by měly jít uplatnit i poznatky Ing. Jakoubka, že záměr nesplňuje závazné normy ČSN.

Posuzování EIA potřebnost dalšího skládkování vůbec neřeší. Podle mého názoru by potřebnost zohledňovat měli. Dle vyjádření zpracovatelky dokumentace (za souhlasu zástupců Magistrátu) bude řešení potřebnosti skládkování až předmětem  územním řízení /žádosti o stavební povolení, které bude následovat až po projednání EIA. Proces EIA probíhá dle zákona č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Předně upozorňuji na možnost, že veřejné projednání proběhnout nemusí. Nicméně věřím, že všichni uděláme maximum  proto, aby nové projednání proběhlo.

M. Stroblová: Děkuji za rozhovor.

komunalniekologie.cz: Končí provoz skládky Praha Ďáblice v roce 2019 nebo bude realizován plánovaný záměr na využití volné kapacity skládky?

Odkaz na informační systém EIA

Stručná reportáž z nového veřejného projednání záměru „Skládka odpadů Ďáblice, Využití volné kapacity v prostoru 1. etapy skládky, k. ú. Ďáblice“

ze dne 24. července 2019

Projednání bylo zahájeno v 16:00 pracovníkem Magistrátu hl. m. Prahy. Následovalo shrnutí záměru ze strany oznamovatele (za společnost FCC Mgr. Nikl a Ing. Sedláček) a zpracovatelky dokumentace záměru.

Za hl. m. Prahu (HMP) vystoupila RNDr. Plamínková se sdělením, že je záměr pro hl. m. Prahu nepřijatelný. HMP klade v odstraňování odpadu důraz na recyklaci a energetické využití. Skládku tedy nepotřebuje. Při mimořádných situacích (např. odpad z povodní) lze využít kapacit skládek v Uhách nebo Benátkách n. Jizerou. Jedná se o neustálé prodlužování skládkování z původních 10ti let na nynějších 26.

Zpracovatelka dokumentace: Potřebnost či nepotřebnost skládky není předmětem tohoto posouzení. Jedná se pouze o vliv na životní prostředí.

Starosta: MČ předložila k tématu odborné i právní argumenty.

Následovala prezentace s představením argumentů MČ Ďáblice proti navrženému záměru, které byly zaslány do připomínkového řízení a prezentace Ing. Jakoubka, soudního znalce najatého MČ Ďáblice k dodržení závazných norem ČSN. Normy mimo jiné uvádějí, že vzdálenost skládky od zástavby a vodních zdrojů musí být větší než 500 m, což Ďáblická skládka v několika případech nesplňuje.

Zpracovatelka dokumentace: Soulad nebo nesoulad s původním stavebním povolením na nynější situaci nic nemění.

Zástupci FCC: Výpočet volné kapacity skládky vychází z evidence skládkování. Nesoulad předepsaných výškových kót se záměrem je způsoben doplněním tvarového řešení tělesa skládky, které je povoleno v územním rozhodnutí. Provozovatel bude vždy postupovat v souladu se zákonem.

Zpracovatelka dokumentace: Kumulace vlivů byla řádně posouzena. Variantní posouzení není dle zákona nutné uvádět. V záměru ještě může vlivem délky řízení dojít k časovým posunům.

Zástupci FCC k obavě z úniku plynů: Odvod plynů je moderní. Při znovuotevření I. Etapy nedojde k navýšení plynů.

Starosta MČ Březiněves Ing. Haramul: MČ Březiněves již předložila negativní stanovisko. Skládka bude stále sesedat, bude se tedy tvořit stále nová volná kapacita? Ještě nikdo podobné těleso neotevřel, nemůžeme tak předjímat, co se skutečně stane.

Zástupci FCC: Reference z podobných činností máme a máme i technologie k  otevření.

Zpracovatelka dokumentace: Z referencí z jiných skládek nelze usuzovat, jak se bude chovat tato. [pozn. autora zde si zpracovatelka dokumentace se zástupci FCC protiřečí]

Zpracovatelka zápachové studie Ing. Autorská: Každou chvíli jsou naměřeny jiné hodnoty. V ČR není povinnost na skládkách měřit zápach. Dle limitů z Dánska naměřené hodnoty vyhovují.

Zástupci FCC k zápachu: Pokud ucítíte zápach, volejte, pište. Budeme to řešit.

Ing. Jakoubek: Ve vodě je dlouhodobě překračována hodnota síranů, chloridů a tenzidů. Záměr není v souladu se závaznými normami ČSN.

Zpracovatelka dokumentace: Soulad s ČSN teprve bude posuzován.

Zástupci FCC: Tyto normy platí pouze pro nové stavby.

Ing. Višínová z ochrany ovzduší Magistrátu hl. m. Prahy: Do studie budu chtít doplnit opatření proti pachu. Pachová problematika je zákonem ošetřena velmi vágně. Vycházíme tak ze zahraničních limitů.

Ing. Procházková z ochrany vod Magistrátu hl. m. Prahy: Nemáme významnějších námitek.

Následuje diskuze občanů:

p. Michek: Jedná se o několikátou skládku v okolí. Zápach ze skládky je velmi častý. Provoz skládky znehodnocuje nemovitosti lidí z Ďáblic.

p. Andrš za Spolek pro Ďáblice: V záměru není zpracovaný synergický efekt – není uvedena metodika posouzení. V době nedostatku vody v krajině je značná spotřeba vody na následné rekultivace nepřiměřeným plýtváním. Argument potřeby modulace tvaru tělesa skládky neobstojí. Všichni vědí, že jde především o byznys.

p. Rexa za Spolek pro Ďáblice: V záměru není řešena rozmrzelost obyvatelstva, což je v posuzovacím procesu EIA povinnost.

Pí. Pernová upozornila na zodpovědnost budoucím generacím. P. Holý zdůrazňuje, že nikdo z okolí si skládku nepřeje.

Zpracovatelka dokumentace: Rekultivace zadržuje vodu v krajině lépe než pole.

Zástupci FCC: Naše společnost se zabývá i zpracováváním druhotných surovin.

Pí. Dohnalová, bývalá radní: Už v roce 2007 byla slíbena poslední sekce.

P. Špaček zmiňuje, že je skládka dobře rekultivována a nemá smysl tuto rekultivaci narušovat jejím dalším otvíráním.  P. Šindelář upozorňuje na neschopnost zástupců skládky pružně reagovat na vzniklé problémy. Zástupci FCC uvádějí, že na stížnosti reagují obratem.

Pí. Ulrychová: Souhlasili jsme s provizorní skládkou. Na základě jakého zájmu chcete pokračovat?

Zpracovatelka dokumentace: Toto není předmětem posudku. Zástupci FCC: Ne vše jde pálit nebo recyklovat.

p. Dvořák, zastupitel: Záměr je v rozporu s územním rozhodnutím. Jednalo se o dočasnou stavbu a podmínkou byl 20 m široký pruh lesa okolo skládky. Kde je ochranné pásmo skládky?

Zástupci FCC: Ochranná pásma nebylo původně nutné definovat, nyní jsou uvedena v integrovaném povolení.

p. Dvořák, zastupitel: Jak dlouho bude trvat vypracování posudku?

Posuzovatel: Posudek musí být vyhotoven do 60ti dnů od oznámení (tj. do 16.8.2019) s možností prodloužení o 20 dnů.

Následuje diskuze ke spolupráci zástupců skládky se zástupci MČ Ďáblice. Starosta připomíná, že p. Dvořák byl jako zástupce MČ před časem z areálu skládky vypovězen. Zástupci FCC uvedli spokojenost se spoluprací s výborem MČ pod vedením Ing. Králíkové. P. Dvořák zdůraznil, že při vzájemném jednání záleží především na benevolenci zástupců skládky. Pokud některé informace nechtějí poskytnout, tak je neposkytnou. Zástupci FCC vyzvali ke vzájemné otevřenosti. P. Michek připomíná událost z r. 2002, kdy zástupci MČ nebyli do areálu skládky vpuštěni.

p. Michek: Ze začátku hutnily skládku pouze lehké buldozery. Je tedy nedostatečně zhutněna a hrozí další propady při pojezdu současných těžších strojů.

pí. Dohnalová: V záležitosti výsadby zeleně v okolí skládky se podařilo dosáhnout jen dílčích dohod.

P. Hrdlička, místostarosta se táže na příklad podobné akce. Zástupci FCC uvádějí skládku v Tisové.

Pí. Slavíková, starostka Zdib: Zdiby se záměrem také nesouhlasí. Již nyní mají problém s odletujícím odpadem ze skládky. Dokumentace záměru neobsahuje pohodu bydlení a variantní řešení. I ve Zdibech mají problémy se zápachem ze skládky.

Zpracovatelka dokumentace: Otevřeno má být jen 10 % skládky. Pohoda bydlení se skládá z dílčích složek dokumentace (zápach, hluk …). Pokud autorizovaná osoba uvedla do dokumentace zavádějící informace, lze si na ni stěžovat na MŽP.

p. Zavijačič: Proč zástupci FCC opustili před zahájením první svolané projednání? [zde následuje mezi tazatelem, zástupci FCC a zástupci MHMP hektická výměna paragrafů souvisejících zákonů a předpisů].

P. Michek upřesňuje, že původně byla v místě skládky polní cesta a sad, nikoli pole. Zástupci FCC konstatují, že zeleň v okolí skládky a na rekultivované části je v dobrém stavu a že na skládku není zákonem pohlíženo jako na vodní dílo [reakce na žádost Ing. Jakoubka k poskytnutí jména autorizovaného projektanta vodních staveb].

Následuje delší diskuze p. Dvořák – Ing. Jakoubek – zpracovatelka dokumentace – zástupci FCC – starosta. Závěrem s příspěvkem vystupují místostarosta, p. Rexa, p. Andrš, M. Štuka, analytik rizik (za oznamovatele), pí. Čápová, p. Tumpach, p. Tesař a p. Komada.

Krátce po deváté večerní hodině zástupce Magistrátu hl. m. Prahy ukončuje veřejné projednání.

Nyní je na posuzovateli zpracovat posudek na oznámený záměr. Ke zpracování posudku by mu měly sloužit i informace a názory z veřejného projednání. Na projednání padlo mnoho významných argumentů, které by neměly zapadnout. Informace zjištěné Ing. Jakoubkem půjde pravděpodobně na plno využít v další fázi projednávání – na stavebním úřadě. Přesto mě mrzí, že tento výborný odborník vystupoval v diskuzi podle mého názoru až příliš hrubě vůči zjevně těhotné zpracovatelce dokumentace.  Jelikož šlo o zástupce naší městské části, nedělá nám to příliš dobrou vizitku. V ostrém kontrastu mě mile překvapil velmi lidský příspěvek paní Čápové. Ďáblice bez vzájemného respektu jsou podobné Ďáblicím s odpadky. Děkuji Dušanovi Andršovi a Radimovi Rexovi za přednesení příspěvků jménem Spolku pro Ďáblice i Táně Dohnalové za příspěvek a opatření transparentů. Těší mě, že dorazilo mnoho kolegů a známých tváří podpořit stanoviska Ďáblic i okolních městských částí. Myslím, že se podařilo vytvořit konstruktivní atmosféru jednání a zároveň prezentovat jednoznačný nesouhlas s dalším skládkováním. Situaci budeme nadále pečlivě sledovat.

Martin Tumpach

Třídění odpadu

Umístění stanovišť kontejnerů ma řídný odpad

Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad…) odděleně od ostatních. Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své materiální podstaty, který lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby. Recyklace není nic moc ekologického. Recyklace nechrání životní prostředí, ale přispívá k menší míře jeho poškozování. Dokáže částečně nahradit některé materiálové zdroje. Recyklace je technologický proces, z velké míry závislý na ekonomice, kterým je možné vytvořit opět materiál přibližně stejné kvality. Každý Čech vytřídí v průměru 44,8 kg odpadu za rok, což je nezanedbatelné množství. Sběr odpadu probíhá v Ďáblicích ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou (plast, papír, sklo…). Těší mě, že je o třídění odpadu stále větší zájem a rádi bychom vám všem ekologicky zodpovědným možnosti třídění co nejvíce zjednodušili.

V Ďáblicích máme rovnoměrně rozprostřeno 17 stanovišť nádob na třídění odpadu. Nádoby na papír jsou vyváženy (dle vytíženosti konkrétní lokality) 2x – 3x týdně, nádoby na plasty 2x – 4x týdně, nádoby na nápojové kartony 1x týdně, nádoby na sklo 1x za čtyři měsíce a nádoby na kov 1x za 6 měsíců a nově i na podnět zástupce městské části. Konkrétní dny, kdy je nádoba vyvážena lze zjistit ze samolepky na její čelní straně. Vývoz nádob zajišťuje v Ďáblicích hl. m. Praha, prostřednictvím společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Na naši žádost byla navýšena frekvence svozů u nádob v ulicích Ďáblická, Na Blatech, Na Terase, U Prefy, Šenovská a na Koníčkově náměstí. Také přibyly nádoby na kovový odpad do ulic Květnová, K Náměstí a Kostelecká.  Pro rok 2018 plánujeme zřízení nového stanoviště v zadní části Blat a plošnou rekonstrukci stanovišť, včetně estetických a zároveň praktických ohrádek pro nádoby.

Rozvrh platný k r. 2021

Přeplněnost některých nádob často nezpůsobuje nedostatečná frekvence vývozu, ale nezodpovědný přístup některých lidí. Papírový a plastový odpad je třeba důkladně sešlápnout. Například do malého kontejneru o objemu 110 litrů se dle průzkumu společnosti Ekokom vejde asi 31 nesešlápnutých dvoulitrových lahví – polovina kapacity zůstane nevyužita. Když se lahve sešlápnou, vejde se jich tam 138. Stejně tak když budete do kontejneru na papír vyhazovat lepenkovou krabici od vysavače, je potřeba ji rozložit, aby nezaplnila celý kontejner jen pro sebe. Bohužel i někteří živnostníci zneužívají nádob na tříděný odpad, určených pro domácnosti i přesto, že jim od orgánu životního prostředí hrozí pokuta až 300 000 Kč (§ 66 odst. 1 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech).

Dalším z nešvarů využívání stanovišť nádob na tříděný odpad je zanechávání odpadu mimo nádoby a vandalismus. I když si s nepořádkem kolem nádob umíme poměrně poradit rychle (většinou na váš podnět – a děkujeme za ně), nepůsobí takový nepořádek příliš hezky a může lákat hlodavce nebo ho vítr může rozfoukat po velké ploše. Každoročně se nádoby stávají terčem vandalů. Ať už jde o poškození rozbitím nebo zapálením. Cena jednoho kontejneru se dle typu pohybuje až kolem dvaceti tisíc korun a jeho zničení je tak již trestným činem. V případě zapálení může jít i o obecné ohrožení.

Třiďme odpad a stejně zodpovědně jako k využívání druhotných surovin přistupujme i k veřejnému prostoru. Prostředí v Ďáblicích nevytvářejí jen zákony a nařízení, radnice nebo svozové firmy a pracovníci úklidu, vytváříme ho i my všichni, kteří tu žijeme.

Více informací naleznete například na webových stránkách Ekokomu, Třídění odpadu nebo na ďáblickém webu.

Ďáblický zpravodaj 01/2021

Jak třídit kov v Ďáblicích?

Od ledna 2017 můžete v ďáblických ulicích využívat kontejner určený na kovový odpad a ušetřit si tak případnou cestu do sběrného dvora či místo ve své popelnici na směsný odpad. Pro snazší třídění kovového odpadu Vám přinášíme základní informace, jaký odpad je možné do této popelnice vyhodit.

Do stříbrné popelnice na kov patří plechovky od potravin a krmení pro kočky a psy, nápojové plechovky, nádoby od kosmetiky, hliníková a kovová víčka (např. od jogurtů) a ostatní kovové obaly (např. tuby).

Nepatří sem však obaly znečištěné chemickými látkami (např. od barev) či se zbytky potravin.

Při recyklaci železného šrotu se celkově ušetří až 75 % energie, 90 % primárních zdrojů a 40 % vody. Tříděním kovů dále přispíváte ke snížení znečištění vzduchu o 86 % a snížení znečištění vody o 76 % a v neposlední řadě šetříte vlastní náklady na provoz domácnosti.

Martin Tumpach