Ďáblice a soudy

Novinky.cz 12. 12. 2022 k tématu

„Šlo například o dotaci pro Sportovní klub Ďáblice ve výši 15 milionů. Starosta Ďáblic Miloš Růžička je přitom členem rozhodovací komise pro dotace a ohledně grantu se měl domlouvat s někdejší ředitelkou Odboru sportu a volného času (SVC) magistrátu Soňou Fáberovou v záležitosti hodnocení projektu. Oba jsou mezi obžalovanými. „

Seznam Zprávy 7. 7. 2021 k tématu

Až ze sdělovacích prostředků se někteří ďábličtí zastupitelé dozvěděli o trestním stíhání ďáblického starosty Ing. Miloše Růžičky. Ještě před zasedání zastupitelstva v prosinci 2019 zastupitel Ing. Rexa, CSc navrhl všem zastupitelům se k této záležitosti sejít předem neveřejně/neformálně a probrat nejasnosti. Této schůzky se zúčastnili čtyři z patnácti zastupitelů a ani jeden zvolený za hnutí STAN. Je pravda, že schůzka byla svolána velmi narychlo – den předem a navíc v době adventu. Nelze tedy zastupitelům vyčítat jejich nepřítomnost. Zároveň bych očekával, že zastupitelé za STAN přijmou výzvu k dialogu jako vstřícný krok a sami navrhnou jiný termín zastupitelské schůzky. Zatím se tak bohužel nestalo. Ing. Rexa, CSc tedy vyzval starostu k vyjádření k trestnímu stíhání a návazně k dotaci na stavbu sportovní haly v rámci bodu Diskuze na 7. zasedání zastupitelstva MČ.

Starosta Ing. Růžička: Ano, je to pravda, obdržel jsem obvinění a nyní se v celé situaci zorientovávám. A až bude možné podat bližší informace, tak je podám. Celý ten průběh zatím tak jak je, tak mě přesvědčuje o tom, že není důvod, abych zatím své postoje, názory, jakkoli korigoval a také tedy není důvod, abych z toho vyvozoval nějaké další důsledky pro svoji dosavadní činnost. Mohu zodpovědně prohlásit, že sem nikomu žádnou škodu neudělal, neumožnil jsem nikomu, aby se obohatil, neumožnil jsem a nebyl jsem obohacen nebo neobohatil jsem se ani já, jsem přesvědčený, že žádný trestný čin se nestal a ve vztahu ke grantu, který obdržel SK Ďáblice od hl. m. Prahy mohu prohlásit, že ač například pane Rexo jste aktivně, velmi aktivně komunikoval s Odborem sportu a volného času a vysvětloval jim, že ten grant přiřadili neoprávněně, tak v této věci mohu říci, že ten projekt byl a je jeden z nejlepších, které v tom roce byly podány z těch 17 nebo 18 investičních projektů, patří mezi čtyři nejlepší a čtyři jediné, které naplno splňují ty očekávání a odpovídají programovému prohlášení vedení hl. m. Prahy té doby. Výsledkem realizací toho projektu by bylo, že Praha vlastně v uvozovkách „zadarmo“ čili s přispěním respektive z finančních prostředků MČ získala pozemek. Tento pozemek by realizací tohoto projektu znamenalo, že by Praha získala pozemek pro nové sportoviště, které tolik chybí po celé Praze, zejména tedy v tom sektoru severní Prahy, někdo jiný by vlastně vybudoval zcela nové sportoviště a toto sportoviště by ve velmi krátké době odbydlení, by se stalo majetkem hl. m. Prahy. Tím jenom dále dokazuji, že tady žádný osobní úmysl, záměr, osobní obohacení nebylo, nemohlo být a nebude a v tomto duchu pokračuji dál v celé věci ve své obraně, respektive vysvětlení toho, jakým způsobem jsem konal a proč.

Seznam Zprávy ve svém článku uvádějí: „K ovlivnění – jak tvrdí policie – mělo dojít i v případě dotace pro SK Ďáblice. Ten nakonec získal 15 milionů korun na projekt Multifunkční lehká celoroční hala. Odposlechy v tomto případě zaznamenaly rozhovor mezi Fáberovou [šéfka odboru sportu Soňa Fáberová] a starostou Ďáblic Milošem Růžičkou (STAN), který byl rovněž členem komise [komise, která přidělení dotací schvaluje] . „Miloš Růžička požadoval informace o žadateli SK Ďáblice, z. s. s tím, že mají málo bodů a v jednom kritériu obdrželi nula bodů. Soňa Fáberová mu slibuje, že se na to podívá, kdy Miloš Růžička ji informuje, že má zajištěnou podporu komise na celou částku, ale chtěl by vysoký počet bodů, aby někdo pak neřešil, že nezávislý odborník dal málo bodů a oni to pak politicky dohonili,“ zaznamenali policisté. Dva dny po tomto rozhovoru byl projektu navýšen počet bodů z 31 na 46. Ani Růžička se k obvinění v tuto chvíli nechce příliš vyjadřovat.

Podnět na Státní zastupitelství podal na starostu v roce 2019 i ďáblický občan pan J. J., který se cítil být poškozen tím, co o něm na veřejném zasedání zastupitelstva starosta Ing. Růžička uvedl. Státní zástupkyně v reakci konstatuje, že k porušení zákona nedošlo, nicméně dále uvádí, že „Miloš Růžička zcela zřejmě neinformoval zastupitelstvo ohledně výsledku tr. řízení ve věci týkajícího se tr. oznámení J. J., vedené pod Čj. … v souladu s pravým stavem věci.

K záležitosti pana J.J., související s využitím budovy bývalé radnice Dětským klubem Maata, z.s. a stížnostem některých zastupitelů, že neobdrželi k této věci podklady v souladu s jednacím řádem zastupitelstva se starosta na prosincovém zasedání ZMČ vyjádřil následovně:

 „Návrh usnesení nebyl s žádnou odvolávkou na nějaké písemné podklady, mluvil jsem o zprávě, o zprávě o stížnostech a o zprávě o průběhu té podpisové akce. Zpráva byla podána ústně, může být podána ústně. A právě proto, že zároveň hned na úvod jsme byli možná zastrašeni buď vědomě, nebo nevědomě nevím oznámením, že na mě nebo na MČ, nevím, bylo podáno nějaké asi trestní oznámení nebo soud nevím, jak tomu mám rozumět, žaloba, že byla podána žaloba [v bodě Volný mikrofon pan J.J. informoval o podání žaloby na MČ Ďáblice] tak samozřejmě, že vám tady nebudu dávat nějaké písemná prohlášení, které okamžitě využijete v rámci žaloby. To je možná odpověď panu Prokešovi, proč jste nedostali podklady, protože zpráva byla písemná, promiňte ústní, nebyla písemná, nebude a je to jeden ze standardních postupů.“

Poskytnout zastupitelům k jednání pouze omezené podklady k hlasování o usnesení a argumentovat možným zneužitím těchto podkladů mi přijde neakceptovatelné, stejně jako přisuzování žaloby občana na městskou část „opozičním“ zastupitelům. Vždyť městskou část reprezentují všichni zastupitelé bez ohledu na politickou příslušnost.

Martin Tumpach, zastupitel

Postřehy ze 7. zasedání Zastupitelstva

Konaného dne 19. prosince 2019

Ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový záznam.

V 17:00 zahájil radní Ing. Dvořák zasedání zastupitelstva. Zastupitel Ing. Rexa, CSc. navrhl v souladu s jednacím řádem ZMČ zařadit do programu bod o trestním stíhání starosty Ing. Růžičky a informaci o neodsouhlasení dotace Radou HMP pro SK Ďáblice. Návrh nebyl po hlasování přijat a následně zastupitelé většinou odhlasovali program v původním znění. Proběhla formální kontrola zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva a přistoupilo se k bodu Volný mikrofon.

V rámci Volného mikrofonu vystoupila paní Ouředníčková s poděkováním za dosavadní spolupráci se zastupiteli, pan Jelínek s oznámením „podání žaloby proti MČ Praha Ďáblice kvůli lživému výroku pana starosty o panu Jelínkovi na zasedání Zastupitelstva“, paní Beranová s oznámením rekonstrukce jejich domu, pan F. Michek s nesouhlasem se zvýšením daně z nemovitosti odhlasované zastupiteli za STAN, pan V. Michek s upozorněním, že část ulice Na Terase je kolaudována jako pěší zóna a reálně používána jako průjezd ke škole, paní Stroblová k cenzuře Ďáblického zpravodaje (Ing. Dvořák reaguje, že „tam padlo pár nepřesností, včetně toho, že není spolužák Miloše Růžičky“. Jiné nepřesnosti nezmínil, což mi přišlo jako záměrné snížení důvěryhodnosti celého sdělení), pan V. Michek s dotazem na pražský okruh, plánovaný kolem Ďáblic, pan F. Michek k manipulativnímu sdělení v Ďáblickém zpravodaji a paní Beranová k povinnosti platit daně. Reagoval starosta Ing. Růžička k nezbytnosti zvýšit daň z nemovitosti, k pražskému okruhu, že neotištění článků paní Stroblové nechá prověřit, k zlepšení komunitního života v Ďáblicích, k rekonstrukci starého obecního domu a tomu, že nebude generovat zisk a bude určen pro veřejné služby a k vozovému parku a počtu zaměstnanců ÚMČ. Také reagovala Mgr. Dvořáková s informací o sociálním fondu pro seniory pro placení daně z nemovitosti, Ing. Hrdlička k pražskému okruhu a Ing. Dvořák k průjezdu ulicí Na Terase ve smyslu, že jde o běžnou dopravu.

Dalším z bodů zasedání byl Informace k podpisové akci „Maata. Starosta Ing. Růžička bod uvedl slovy „víc si řekneme na faktech“ a slovo předal zástupci Advokátní kanceláře Dohnal Bernard panu Mgr. Jiřímu Cihlářovi. Mgr. Cihlář obsáhle zrekapituloval průběh stížností na nové využití budovy bývalé radnice a přidal svůj komentář. Podivuji se, že právně vzdělaný člověk z prestižní právní kanceláře se ve svém sdělení dopustil nepodložené spekulace ve smyslu, že pisatel stížnosti podal podnět na státní zastupitelství  „možná i snad za podpory některých zastupitelů“. Osobně mi to přijde na úrovni prohlášení předsedy KSČM Filipa, že za kybernetický útok na benešovskou nemocnici možná stojí spolek Milion chvilek pro demokracii. Starosta následně prezentaci shrnul slovy: „bylo nutné si projít všechny ty fakta“. K tomuto bodu zastupitelé nedostali dopředu žádné podklady a nešlo si tak předem prezentované informace nezávisle ověřit. Z toho důvodu jsem hlasoval proti přijetí předloženého usnesení.

Následovaly body týkající se rozpočtových opatření a návrhu rozpočtu na rok 2020. Jelikož byl Finanční výbor „silově“ obsazen členy dosazenými zastupiteli za STAN a „opoziční“ zastupitelé nebyli přizváni k tvorbě rozpočtu a neměli tedy možnost zapracování svých připomínek, odmítli jsme s kolegy být za rozpočet na rok 2020 i rozpočtová opatření zodpovědní a těchto hlasování jsme se zdrželi.

Bod 10 se vztahoval k uzavření veřejnoprávní smlouvy s SK Ďáblice o neinvestiční dotaci 400 000 Kč. Zde jsem protinávrhem usnesení upravil jeden z odstavců smlouvy tak, aby deklaroval snahu zastupitelů podpořit všechny obyvatele Ďáblic ve sportovních aktivitách. Tento návrh byl 13ti hlasy přijat.

U hlasování o zprávě o činnosti Kontrolního výboru jsme s „opozičními“ kolegy hlasovali proti přijetí usnesení, které konstatovalo, že zprávu zastupitelé přijímají „bez výhrad“. Nejpodstatnější výhrady shrnul Ing. Rexa, CSc v rámci diskuze zastupitelů. Následovala zpráva o činnosti Finančního výboru, kde jsme se hlasování s kolegy z výše uvedených důvodů zdrželi.

Za dobrý krok vedení MČ považuji spolupráci s MČ Dolní Chabry na sdílení sociálního pracovníka s využitím financování z dotace. Smlouva byla přijata všemi hlasy.

V bodě 16 se jednohlasně hlasovalo o inventarizaci majetku MČ a v bodě 17 o schválení úhrady tuhého komunálního odpadu. V bodě 18 zastupitelstvo schválilo udělení drobných finančních darů občanům, kteří se v uplynulém roce aktivně podíleli na veřejném životě v Ďáblicích.

V bodě Diskuze okomentoval starosta některé body zastupitelstva a proběhla krátká diskuze k podpoře sportu v Ďáblicích. Ing. Rexa, CSc vyzval starostu Ing. Růžičku k vyjádření k jeho trestnímu stíhání a s tím spojené dotaci na výstavbu krytého sportoviště u fotbalového areálu. Tomuto tématu se věnuji v samostatném článku.

Posledním bodem jednání byly Informace radních a zastupitelů. Pan místostarosta Ing. Hrdlička informoval o monitorování hluku v Ďáblicích, o plánované plošné výsadbě stromů, o vybudování autobusové zastávky u Billy, o stavbě protihlukové stěny podél fotbalového hřiště, která by měla být hotová v průběhu roku 2020, o dopravně-bezpečnostní úpravě před ZŠ U Parkánu, která již získala stavební povolení o přepracování plánované dopravně-bezpečnostní úpravy ulice Na Terase se zachováním většího množství parkovacích míst a o plánovaném přechodu Ďáblické u Akcízu, jehož realizace byla podstoupeny hl. m. Praze.

Zasedání skončilo krátce před devátou hodinou.