Hluk z Battistovy cihelny

Setkáváme se s opakovanými stížnostmi na hluk z Battistovy cihelny.

Touto problematikou se v rámci našich kompetencí trvale zabýváme a snažíme se najít možná opatření a dlouhodobému řešení. Nicméně je důležité upozornit, že MČ Ďáblice nemá vždy dostatečnou pravomoc či kontrolu nad soukromými provozy.

Kompletní manuál občana obtěžovaného hlukem od právní poradny Frank Bold

Začátekem roku 2023 proběhla schůzka vedení MČ s majitelem i provozovatelem Battistovy cihelny, kteří doložili certifikované měření hluku ze dne 17. 1. 2023 a přislíbili řešení celé situace.

Zároveň jsme se s touto problematikou jsme se v květnu 2023 obrátili na živnostenský úřad, který nás odkázal na stavební úřad a hygienickou stanici.

Případ byl rovněž v květnu 2023 řešen se zástupci PČR, kteří přislíbili zvýšený monitoring provozovny v nočních hodinách a koordinaci s městskou policií. Dle vyjádření Obvodního ředitelství PČR „nedodržování dopravního značení (typicky zákazy vjezdu a nedodržování stanovené rychlosti jízdy) je natolik rozšířeným nešvarem, že podnětů na zvýšený dohled v konkrétních ulicích je dlouhá řada a ani my ani dopravní inspektorát, který jediný disponuje technikou pro měření rychlosti, momentálně nejsme schopni nějak účinně dopravní situaci zlepšit. Tím samozřejmě nechci říct, že si můžeme nebo dokonce chceme dovolit na problém rezignovat, ale ty možnosti jsou opravdu omezené. Tedy i na zmiňovaný zákaz vjezdu a rychlost se podíváme, ale bude to opravdu namátkově a neslibuju, že to přinese nějaké zázračné zlepšení situace.“ Městští strážníci jsou centrálně řízeni hl. m. Prahou a dvojice přidělená do Ďáblic má pouze denní směny. Ředitelem městské policie nám byla přislíbena minimálně jedna noční kontrola motorizovanou hlídkou.

21. 7.  2023 jsme oficiálně (prvotní reakce na zaslaný e-mail byla, zaslat výzvu oficiální cestou) vyzvali stavební úřad k řešení situace. 16. 8. 2023 nás na základě našeho podnětu stavební úřad informoval o plánované kontrolní prohlídce provozovny, za účelem zjistit, zda je stavba provozována s podmínkami kolaudačního rozhodnutí.

Při jakémkoli podezření na porušování zákona doporučujeme ihned volat Městské strážníky na linku 156. Zároveň prosíme i o přeposílání všech důkazních materiálů (s uvedením přesného data a hodiny) na ÚMČ Ďáblice, kde je využijeme jako podklad pro jednání s úřady.

Martin Tumpach, starosta

Popis průběhu zkoušky
Měření bylo provedeno v souladu s Metodickým návocem pro měřeni a hodnoceni hluku v mimopracovním prostředí. Ekvivalentní hladina akustického tlaku (LAeq) ozvučení multifunkčniho sálu (reprodukovaná hudba) byla změřena v chráněném venkovním prostoru stavby, 2 m před oknem obytné místnosti bytu ví. NP sousedního bytového domu U Prefy 966/26, viz obrázky 3 a 4. V severozápadní fasádě BD se nenacházejí okna obytných místnosti. Hlasitost reprodukované hudby byla zástupcem objednavatele nastavena na úroveň limitéru pro denní režim +6 dB a -6 dB pro noční režim. Dveře i okna sálu sméřujici do dvora (směrem k chráněnému pmstoru) byly během měřeni uzavřeny.

Vyjádření k výpovědi Diakonie ČCE z obecních prostor

Usnesení Rady MČ

AKTUALIZACE 21. 2. 2023: Zastupitelstvo MČ na svém 4. zasedání usnesením pověřilo starostu:

 1. na výzvu Diakonie Praha uzavřít s Diakonií Praha dohodu o prodloužení nájmu do 31.5.2023 a případně jednat o možnostech pronájmu alternativních prostor přednostně ve vlastnictví městské části,
 2. předložit ZMČ strategii zajištění poskytování sociálních a pečovatelských služeb pro občany Ďáblic do 15.5.2023.

AKTUALIZACE 25. 1. 2023: Zastupitelé zvolení za Živé Ďáblice s podporou starostů iniciovali svolání mimořádného zasedání zastupitelstva. Považuji za účelové, že má jít o termín jarních prázdnin, kdy jsou dva radní v zahraničí. Takové jednání neshledávám příliš konstruktivní. Osobně se nebráním žádnému tématu a narozdíl od minulých dob jsem na úřadě MČ k dipozici přes den, případně i nad rámec běžné pracovní doby a na e-mailové zprávy odpovídám. Veškerou komunální problematiku tak lze řešit operativně na základě vzájemné domluvy (ostatně i jako „opozice“ jsme z našeho pohledu závažná témata navrhovali probrat nejprve na pracovní úrovni). Moje nabídka takového řešení stále platí.

K aktuálně diskutovanému tématu předně uvádím, že si vážíme každého, kdo je schopen a ochoten nabízet potřebné služby nejen ďáblickým občanům. Osobně jsem byl při jednání Rady MČ proti výpovědi Diakonie, minimálně tímto způsobem. Nicméně Rada svou většinou výpověď schválila a tento většinový názor respektuji. Hlavním důvodem je, že Ďáblice v nadcházejících letech čeká velký nárůst obyvatel a vzhledem k velmi omezeným prostorám v majetku MČ jsme nuceni ve věcech nájmů výrazně více prioritizovat a podpořit služby, které občané Ďáblic nemají možnost čerpat ani v blízkém okolí. O pomoc s hledáním nových prostor pro Diakonii jsme požádal i starosty okolních městských částí. Pro většinu MČ je sehnat nového praktického lékaře a pediatra s volnými kapacitami rovno zázraku. Za těmito lékaři by lidé z Ďáblic museli dojíždět velmi daleko, pokud by vůbec některého z těchto lékařů sehnali. V Ďáblicích se nám za cenu této nepříjemné situace tyto lékaře podařilo zajistit. Své lékaře městské části běžně dotují a nabízejí bonusem byt. Naši lékaři jsou schopni a ochotní působit v Ďáblicích za komerční nájem, který můžeme využít např. na plat sociálního pracovníka. Diakonie poskytovala na území naší MČ rozvoz obědů v řádech jednotek obyvatel a pečovatelskou službu spíše namátkově a výše nájmu byla pro MČ dlohodobě ztrátová. Vedení MČ je ze zákona povinno přistupovat k využívání veřejných prostor s péčí řádného hospodáře. Zároveň i po skončení dotace zaměstnáváme, nyní z vlastních prostředků sociální pracovnici. Pro ďáblické občany jsme zpracovali rešerši sociálních služeb, dostupných i na území Ďáblic, s uvedením kontaktů (viz níže). Možnosti pomoci nově zveřejňujeme i na oficiálním webu MČ. Prostoru v majetku MČ je tak málo, že jeden ze zaměstnanců má „kancelář“ přímo ve společenském sále a na každou akci si ji musí kompletně sbalit. Jako malá MČ nejsme kapacitně připraveni na provoz služeb, obvykle zajišťovaných centrálně hl. městem.

Martin Tumpach

Strategie zajištění poskytování sociálních a pečovatelských služeb pro občany Ďáblic

Verze 1.1

Lidé v tíživé nebo problematické sociální situaci, žijící na katastrálním území městské části Praha-Ďáblice (dále jen „MČ Ďáblice“) mají možnost využít pomoc státu, Magistrátu hl. m. Prahy, MČ Ďáblice, soukromých subjektů a ve vybraných případech služeb poskytovaných městskou částí Praha 8.

V souladu s doporučením příslušných odborů Magistrátu hl. m. Prahy je vhodný postup žádání pomoci směrem od všeobecné ke konkrétní. Pomoc s prostředkováním může poskytnout sociální pracovnice MČ Ďáblice.

Výjimkou jsou urgentní případy s bezprostředním ohrožení zdraví či života. V takových případech budou zaměstnanci MČ Ďáblice i vedení MČ Ďáblice jednat bezodkladně, mimo formální postup.

 1. Státní pomoc
 2. příspěvek dle Zákona o sociálních službách;
  1. Pomoc ze strany MČ Ďáblice s podáním žádosti;
 3. Deštník proti drahotě (www.destnikprotidrahote.cz)
  1. příspěvek na péči;
  1. příspěvek na mobilitu;
  1. příspěvek na zvláštní pomůcky;
  1. pohřebné.
 4. Pomoc zajišťovaná hl. m. Prahou
 5. Sociální nadační fond (www.socialninadacnifond.praha.eu)
  1. nevládní nezisková organizace založena Prahou s cílem poskytnout plnohodnotný život každému, kdo v Praze žije;
  1. program podpory nezávislého života lidí se zdravotním znevýhodněním;
  1. program podpory při řešení tíživé situace.
 6. Pomoc MČ Ďáblice
  1. služby sociální pracovnice úřadu MČ Ďáblice;
  1. podpora ze strany vedení MČ Ďáblice, primárně prostřednictvím sociální komise Rady MČ Ďáblice;
  1. cenově dostupný rozvoz obědů z ďáblické základní školy;
  1. předjednaná kapacita pečovatelské služby
   1. proměnné v čase;
   1. aktuálně: Centrum zdravotních a sociálních služeb MČ Praha-Březiněves, Thése.one, Diakonie ČCE (v jednání);
  1. smluvně zajištěné dlouhodobé působení sociálních služeb na území MČ Ďáblice;
   1. Centrum zdravotních a sociálních služeb MČ Praha-Březiněves (smluvní podmínky v jednání).
 7. Pomoc zajišťovaná městskou částí Praha 8
  1. služby Odboru sociálních věcí a zdravotnictví;
  1. sociální služby poskytované na území MČ Praha 8 (www.praha8.cz/Odkazy-a-informace-1);
   1. namátková dostupnost – pomoc se zprostředkováním ze strany MČ Ďáblice;
 8. Soukromé (komerční) služby
  1. pomoc se zprostředkováním ze strany MČ Ďáblice;
  1. v nezbytných, odůvodněných případech možnost fin. příspěvku ze strany MČ Ďáblice.

Dlouhodobé cíle

Strategie zajištění poskytování sociálních a pečovatelských služeb pro občany Ďáblic by měla být založena na několika klíčových principech a opatřeních:

 1. Průběžně analyzovat potřeby občanů v oblasti sociálních a pečovatelských služeb prostřednictvím průzkumu a konzultací s obyvateli Ďáblic, sociálními pracovníky, zdravotnickými pracovníky a dalšími relevantními partnery.
 2. Vytvoření priorit sociálních a pečovatelských služeb.
 3. Zajištění dostupnosti pro všechny potřebné občany Ďáblic bez ohledu na jejich socioekonomický status, věk nebo zdravotní stav.
 4. Zlepšení/zprostředkování komunikace mezi poskytovateli služeb a občany, aby byly informace o službách dostupné a aby byly zajištěny včasné reakce na potřeby občanů.
 5. Udržení a zlepšení kvality poskytovaných služeb prostřednictvím hodnocení a zpětné vazby od uživatelů služeb.
 6. Zajištění dlouhodobé finanční udržitelnosti poskytování služeb prostřednictvím optimalizace nákladů a zlepšení efektivity poskytování služeb.
 7. Průběžné zvyšování odbornosti členů sociální komise.

Nový praktický lékař a další odbornosti – proč jsou odmítány?

Vážení občané Ďáblic,

Rozmýšlel jsem jestli tento článek zveřejnit či nikoliv, ale nakonec jsem se rozhodl, že ano, důvodem byla má účast na 22.veřejném zasedání ZMČ, Praha 8- Ďáblice, které se konalo 2.3.2022.

Jsem občanem Ďáblic, žiji zde asi 10 let a krom toho provozuji v Ďáblicích zdravotní zařízení ANGIO – CHIRURGIE s.r.o., tedy odbornosti angiologie, cévní chirurgie, chirurgie a proktologie.

Jistě víte, že před časem začala rekonstrukce OD (Obecního domu) Ke Kinu, průběh byl prezentován v několika číslech Ďáblického zpravodaje, taktéž byl prezentován architektonický projekt s budoucím využitím rekonstruovaných prostor, mimo jiné tato prezentace je na webových stránkách Městské části Ďáblice.

Připravované zdravotnické prostory byly v projektu přizpůsobeny veřejné anketě, která proběhla v roce 2018, kde občané vyjadřovali preferenci, jaké odbornosti by občané chtěli mít zastoupené: 1. místo praktický lékař, 2. místo fyzioterapie. Takže v projektu jsou připravovány prostory ordinace pro praktického lékaře a 3 ordinace pro fyzioterapii.

V průběhu roku 2021 jsem se sám jako občan Ďáblic i jako provozovatel specializovaného zdravotního zařízení, které provozujeme v Ďáblicích, dotazoval jakým způsobem výše zmíněné prostory obec využije. Po osobním jednání se starostou Růžičkou, které bylo asi 3/2021, jsem mu ústně předložil náš návrh na rozšíření odborností o praktického lékaře, intenistu, dermatologa, s tím, že bychom nově rekonstruované prostory využili jako multioborové pracoviště. Starostou bylo řečeno že v plánovaných rekonstruovaných prostorech má zájem působit fyzioterapie, která tam byla již částečně před rekonstrukcí a praktického lékaře obec poptává, že je to PRIORITA. Jinak de facto ústí jednání se starostou Růžičkou nemělo žádný výstup, jen jsem si ověřil tu skutečnost, že na přímou otázku, člověk nedostane přímou odpověď. Já obecně pod slovem priorita si představuji něco jiného, jelikož od března 2021 po dnešek, jsem nezaregistroval jedinou pobídku ze strany obce, proto aby nějaký praktický lékař zvažoval, že si v Ďáblicích pronajme ordinaci. Mimochodem starosta Růžička je mimo jiné jako zastupitel na Magistrátu hl.m. Prahy, členství ve výboru pro zdravotnictví – předseda(jistě ví jak složité je rozšíření zdravotní péče atd.) Nicméně následně jsem náš záměr o rozšíření odborností o praktického lékaře atd. adresoval písemně vedení obce. Dne 31.3.2021 jsem toto i vizuální prezentací přednesl radě MČ – Praha 8 Ďáblice, pozastavím se nad hlavním řečníkem to byl radní Dvořák, který je zřejmě specialista na zdravotnickou problematiku a ekonom, nám odpověděl: „Nevím proč bychom měli podporovat váš business“, nevím asi radní Dvořák, žije v jiné době, prostě soukromé ambulance jsou a budou, to není nic neobvyklého, stejně tak by zřejmě nepodporoval business „fyzioterapie“? Nebo podporoval? Ono je něco jiného úhrada za přímou platbu, a úhrada zdravotními pojišťovnami, ty máme nasmlouvány, takže, za vyšetření pacient neplatí. V květnu 2021 jsem odeslal reakci na vyjádření RMČ Praha 8- Ďáblice, kde jsme nějakým způsobem hledali alternativu stran fyzioterapie, resp. prostor, nabízeli jsme naše dosavadní prostory s výměnou abychom odbornosti měli „ pod jednou střechou“. Následovalo meziobdobí, kdy jsme se dotazovali že náš záměr trvá a jak jsou tedy rekonstruované prostory účelově využitelné a zda jsou tedy zájemci pro provoz fyzioterapie a praktického lékaře. Dále byla doba mlčení ze strany obce.

Dne 11.2.2022 jsem opět předložil nabídku rozšíření odborností a trvající zájem o rekonstruované prostory OD Ke Kinu, citace sdělení:

„Asi nemá smysl dále popisovat mou nabídku ohledně rozšíření lékařských odborností, kterou jsem sdělil. Pojďme si tedy vyložit karty na stůl a jednat otevřeně a věcně bez dalšího přešlapování. Máte tedy nabídky pro využití prostor v OD Ke Kinu? Konkrétně tedy prostory pro zdravotní část? Máte nového lékaře pro ordinaci praktického lékaře?

Rád bych měl tedy jasno! Pokud tedy využití máte, nemá smysl dále něco rozebírat a byl bych rád o jasné sdělení, pokud je tomu naopak, chtěl bych po Vás jasné stanovisko a to: Nabídl jsem rozšíření odborností, úplně nechápu, na co se tedy čeká, přešlapování na místě jistě nikam nevede. Bylo by vhodné si uvědomit, jak složitá je problematika zdravotnictví ve smyslu soukromé ambulance, není to jen o prostorech, je to o tom, kolik byrokratických institucí je pro schválení provozu zainteresováno a další samotná kapitola jsou zdravotní pojišťovny. Na co se čeká? Až je rekonstrukce provedena, bude slavností kolaudace, přestřihnou se pásky a potom se sami zeptáte “Proč jsme tu rekonstrukci dělali, když vlastně nemáme využití?“ na to se Vás nebudu ptát já, ale občané Ďáblic. Jaký bude váš argument? Nebylo by racionálnější před tím, než bude rekonstrukce dokončena, v mezidobí jednat kdo ty prostory obsadí? Jelikož čas ubíhá a jsem také v tlaku, jistě chápete, že potencionální rozšíření odborností je navázáno na nové lékaře, které by byli v rámci našeho pracoviště, ale oni nebudou čekat donekonečna ani já. Chtěl bych jasné stanovisko: Využijeme/nevyužijeme nabídku, chceme/nechceme rozšíření, máme/nemáme praktického lékaře, máme/nemáme prostory k využití. Žádám tedy aby definitivní stanovisko bylo vydáno do 28.2.2022.“ Na toto sdělení jsem od vedení obce neobdržel žádnou odpověď.

Ale zároveň jsem se dozvěděl, že připravované prostory pro fyzioterapii budou volné, že avizovaný potencionální nájemce prostory nechce. Nad tím, se opět člověk musí pozastavit, to se může stát opravdu jen v Ďáblicích. Všude jinde si vlastník budovy předem nějakou formou písemného závazku či smlouvy o smlouvě budoucí zajistí nájemce. Obecně se tedy připravují prostory, ale není již v průběhu rekonstrukce předložen obcí záměr, aby byla jaksi částečná jistota pro to, že prostory tedy budou využité, takže to byla pouze ústní dohoda, ne absurdní, že podle požadavků „fyzioterapie“ se rekonstruují prostory, a následně obec nikoho nemá.

Musím se ohradit nad celým přístupem obce ohledně problematiky rozvoje zdravotní péče v Ďáblicích, je pro mě zarážející a pozoruhodně, že OBEC ZÁMĚRNĚ ZATAJUJE PŘED VEŘEJNOSTÍ INFORMACE OHLEDNĚ NAŠÍ NABÍDKY ODBORNOSTI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE.

Toto tvrzení je umocněno výstupem na 22.veřejném zasedáním ZMČ, které proběhlo 2.3.2022, podobu audiozáznamu(1 stopa) – (opravdu stojí za poslech) lze nalézt na webových stránkách obce:https://dablice.cz/domains/dablice.cz/zasedani-zastupitelstvo/23945-22-verejne-zasedani-zmc

Jsem konsternován, jakým způsobem toto jednání vedené radním Dvořákem probíhalo.

Arogance ze strany radního Dvořáka vůči dotazujícím z řad veřejnosti je obdivuhodná, celá atmosféra jak na „ buzerplace“, jak u výslechu, možná si pan radní plete dobu, již nejsme před rokem 1989.

Již jsem jednal s hlavouny, byrokraty, ale takto nepřátelsky vystupovat proti vlastním občanům a proti podle mého dobrému návrhu, je zarážející. Je pro mě udivující, že na veřejném jednání ZMČ, jsou konstatovány informace, které jsou vzápětí dementovány. Konkrétně na dotaz občana Ďáblic, ohledně rekonstruovaných prostor OD Ke kinu, ve vztahu k využití zdravotních prostor ohledně praktického lékaře: VEDENÍ OBCE ODPOVĚDĚLO: “PRAKTICKÉHO LÉKAŘE NEMÁME, HLEDÁME, PAKLIŽE BY JSTE O NĚKOM VĚDĚL“, nedokáži si vysvětlit to, proč VEDENÍ OBCE zatajilo informaci, že nabídku pro odbornost praktického lékaře z naší strany obdrželo. Následně jsem vystoupil já, kde jsem konstatoval to, že nabídka z mé strany byla předložena.

Odpověď pana místostarosty nebyla v kontextu mého sdělení či otázky, defacto mi bylo, řečeno abych přestal s „ divadlem“, že jsem prostory 1.3.2022 viděl a věnoval mi ½ hodiny času, ale na prostory, zda jsem je viděl či nikoliv jsem se neptal.Radní Dvořák vyzval občana Ďáblic, aby nereagoval bez vyzvání, jinak nebude moc dále vystoupit.Dále pan starosta dementoval informaci, která v citaci výše“ my jsme nic takového neřekli“ Pan zastupitel Tumpach, korigoval a snažil se usměrnit“ vášně“ v jednání.Pan místostarosta se následně za výrok „divadla“ omluvil.

Mimo jiné na zasedaní bylo také řečeno místostarostou Hrdličkou, že v průběhu března bude vyvěšen záměr pronájmu na výše uvedené prostory OD Ke Kinu, k dnešnímu dni 29.3.2022, žádné informace ohledně toho na úřední desce úřadu NEJSOU.

Svojí nabídkou, jsem chtěl zlepšit poskytování zdravotních služeb v Ďáblicích, nedělám to pro sebe, vše je velmi komplikované, dělám to pro občany Ďáblic, i s ohledem i když zde žiji jen 10 let, záleží mě v čem a v jakém prostředí budu žít dále a pokud to bude možné rozvíjet dobré lékařské služby, které poskytujeme.

Jsem zklamán přístupem vedením obce.

BUDU RÁD ZA PODPORU Z ŘAD OBČANŮ PRAHY 8 – ĎÁBLICE.

V Praze dne 29.3.2022

MUDr. Tomáš Kneifl

Z besedy o rozvoji Ďáblic

konané dne 30. 11. 2021

Zahájení besedy

Krátce po půl šesté zahájil starosta Růžička besedu, představil hosty – zástupce Pražské vodohospodářské společnosti, zástupce Rytířského řádku Křížovníku s červenou hvězdou (vlastníky většiny pozemků kolem Ďáblic) a doc. Hlaváčka, náměstka primátora hl. m. Prahy a nastínil svoji vizi rozvoje Ďáblic. Až po závěrečný bod – Diskuze, probíhaly jednotlivé příspěvky a prezentace překvapivě svižně a věcně.

Oficiální vize rozvoje

V následující prezentaci místostarosty Hrdličky byl představen plánovaný silniční okruh kolem Prahy (SOKP) a jeho úseky, procházející přes Ďáblice 519 a 520, včetně mimoúrovňové křižovatky (MÚK) u Březiněvsi. Místostarosta Hrdlička prezentoval souhlasné stanovisko MČ s trasou obchvatu Březiněvsi, nesouhlasné s jeho napojením na MÚK, nesouhlasné stanovisko MČ s plánovaným obchvatem Čakovic, trasovaným za OC Globus, nesouhlasné stanovisko MČ s plánovaným obchvatem Chaber a potenciálnímu severozápadnímu obchvatu Ďáblic se nevyjádřil s odůvodněním, že „diskuze na toto téma neprobíhá“. Dále avizoval instalace radarů s identifikací SPZ na Šenovskou ulici v r. 2022, informoval o plánovaném přemostění Cínovecké ul. směrem do Letňan pro pěší a cyklisty a ujistil přítomné, že ve všech připomínkách MČ k pražské dopravě je uváděna nutnost odhlučnění Ďáblic. Výsledky aktuální hlukové studie, včetně nových měření by měly být hotové ještě v letošním roce. Ve věci vyústění tunelu plánované vysokorychlostní tratě (VRT) v Ďáblicích MČ spolupracuje s iniciativou Sdružení obcí a spolků Koridor D8.

Starosta Růžička připojil obecnější příspěvek k hlukové problematice zakončený ne příliš uklidňující informací, že „MČ hledá vlastní cesty“. Dále informoval o plánu zrušení územním plánem definovaných ploch veřejné vybavenosti v oblasti Blat, ujistil přítomné, že problematiku dopravy ve Statkové ul. a v historickém centru Ďáblic MČ řeší a obecněji se zmínil i o odvodnění Ďáblic.

Následovala prezentace studie odvodnění Ing. Rozsypalové z PVS a Ing. Štoska z Aqua Procon, kde oba představili několik variant řešení odvodnění, následně hodnocených matematickým modelem. Jako nejvýhodnější varianta byla definována varianta dešťových koridorů kombinovaná se suchými poldry.

Následně páter Gregůrek představil aktivity Křížovníků, vysvětlil způsob jejich dlouhodobého plánování hospodaření s nemovitostmi a předal slovo dalšímu zástupci Křížovníků Mgr. Prátovi. Mgr. Prát informoval, že teprve v poslední době získali Křížovníci některé pozemky do nezpochybnitelného vlastnictví a upozornil, že většina plánovaného odvodnění vede po křížovnických pozemcích. Dále ujistil o hledání kompromisů s MČ  a představil záměr zpřístupnění křížovnického statku a přilehlých zahrad veřejnosti.

Záměr zpřístupnění statku a jeho okolí. červeně obytná zástavba, zeleně rekreační zeleň, žlutě plochy pro odtok dešťové vody, modře poldry a nádrže. Areál statku je uvažován pro služby a školství.

Doc. Hlaváček upozornil posluchače, že začátkem příštího roku bude možnost se vyjádřit k aktuální verzi vznikajícího metropolitního plánu.

Po osmé hod. byl prostor pro diskuzi.

Mgr. Prát ujistil posluchače, že o odhlučnění Ďáblic jsou Křížovníci připraveni s MČ jednat na základě podkladů poskytnutých MČ (pozn. nejspíš myšlena především studie dokončovaná v prosinci 2021).

Starosta Růžička na příspěvky k odhlučnění reagoval, že „je potřeba zmapovat, co vše je v území možné“, poprosil o trpělivost s vyjádřením „Nechci říkat makáme, makáme. Uvidíme.“.

Dále z diskuze:

Starosta: „Sportovní hala je v běhu.

Ing. Rozsypalová: „Odvodnění Ďáblic je koordinováno s plánem výstavby SOKP.

p. Michek: „Obec mi ničí statek a nikdo to neřeší.

Starosta: „Další projednávání projektu Koňská louka bude na přelomu 2021/2022.“, „Ďáblice velmi těžko konkurují (pozn. v žádostech  o odhlučnění na hl. m. Prahu) ostatním místům v Praze zasaženým hlukem.

Ing. Marusiak: navrhuje protihlukové opatření s pomocí protihlukových stěn a komplexní řešení území Ďáblic prostřednictvím územní studie, která mimo jiné posuzuje i nároky na infrastrukturu.¨

Starosta: „Dělat takové stěny je ještě větší problém než cokoli jiného.“ „(Hluková) studie MČ uvažuje kombinaci valů a stěn.“ „Okolí Ďáblic je dynamicky se rozvíjející. Podchytit konstantní stav, se kterým by se dalo pracovat v Ďáblicích nelze.“ Místostarosta: „To by byla práce do šuplíku.

Ve 21:21 starosta ukončuje zasedání.

Trpělivě vyslechl a zapsal Martin Tumpach, zastupitel

Za odhlučnění, odvodnění a severní obchvat Ďáblic

AKTUALIZACE: Reakce náměstak primátora hl. m. Prahy Ing. Adama Scheinherra, MSc, Ph.D. na petici občanů:

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, v platném znění

Níže podepsaní občané žádáme:

I. Hluk z Cínovecké radiály:

I.1. S ohledem na slibované a dlouhodobě nedostatečně řešené odhlučnění Cínovecké (původně Prosecké) radiály požadujeme:

 • vybudovat protihlukový val (dále jen „PHV“) vysoký min. 10 m nad úrovní vozovky;
 • vybudovat protihlukovou stěnu (dále jen PHS) o min. výšce 3 m umístěnou na koruně PHV;
 • osázet stromovou vegetaci před a za PHS, která bude plnit funkci biofiltrů.

Uvedená protihluková opatření (dále jen „PHO“) požadujeme vybudovat podél celé Cínovecké radiály v k.ú. Ďáblice včetně nadjezdových ramp mimoúrovňové křižovatky (dále jen MÚK) Cinovecká-Kbelská a Cínovecká-Kostelecká, všech součástí stavby SOKP 520 a 519 včetně nadjezdových ramp MÚK Březiněves na území k.ú. Ďáblice, stavby plánované vysokorychlostní tratě a severního obchvatu Ďáblic (viz III. níže).

II. Odvodnění

Navržený systém odvodnění dešťových vod předpokládá jejich odvedení do Mratínského potoka. Přívalové srážkové události posledních let opakovaně způsobují zaplavení dolní části Ďáblic včetně památkové zóny Staré Ďáblice s horní částí Mratínského potoka v k.ú. Ďáblice.

K těmto záplavám přispívá zejména svedení přívalových srážek z:

 • cca 66 ha komunikací, zpevněných ploch a zástavby městské části Praha-Ďáblice do Mratínského potoka.

Problém zaplavování souvisí se skutečnou intenzitou deště na území Ďáblic. V pořadí druhý loňský přívalový déšť dne 14.8.2020 navíc překračoval hodnoty padesátileté srážky (viz video), a to bohužel není výjimečné.

S ohledem na uvedené požadujeme:

II.1. Realizovat retenční nádrže dle Generelu odvodnění Prahy Sever (GO 2007), DÚR 2006, realizovat další protipovodňová opatření v k.ú. Ďáblice pro stoletou vodu.  

II.2.  Upravit přepad pod Cínoveckou ul. tak, aby původním korytem tekla voda pouze v daném množství a při větším průtoku  byla voda odváděna do stávajícího dobře udržovaného trubního obchvatu.

II.3. Zajistit správu a pravidelnou údržbu 92 m dlouhého přepadu, včetně trubního obchvatu Blata odpovědným správcem toku.

III. Severní obchvat Ďáblic

V rozvojovém území v severní části Ďáblic, kde je plánovaná bytová výstavba pro cca 2 000 obyvatel bez adekvátní dopravní infrastruktury, budou obyvatelé přilehlých stávajících komunikací neúměrně zatíženi dopravou. Další nárust dopravy z rozvojového území bude mít pravděpodobně negativní vliv na životní prostředí tohoto území, dopravní bezpečnost v okolí školy i na ďáblickou památkovou zonu.

III.1  Požadujeme vypracování studie severního obchvatu včetně navazující výstavby (urbanistické i infrastruktury) a jeho zanesení do územně plánovací dokumentace (Územní plán Prahy a Metropolitní plán)

IV. Požadujeme stavby ad I. – ad III. zahrnout do Metropolitního plánu Prahy.

V. Požadujeme činit účinné kroky na vyřešení odvodnění Ďáblic, odhlučnění Cínovecké radiály a vypracování studie severního obchvatu včetně harmonogramu jednotlivých kroků pro všechny neřešené oblasti.

Zlepšení života v Ďáblicích je na nás všech.

Za petiční výbor:  Martin Tumpach, Říjnová 28, Praha-Ďáblice , Věra Prokešová, Na Blatech 7, Praha-Ďáblice , Michael Vlach, Na Terase 19, Praha-Ďáblice

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká a podpisy podporují petici

„Za odhlučnění, odvodnění a severní obchvat Ďáblic“ Svým podpisem podporuji tuto petici a prohlašuji, že jsem se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil/a a k jejímu podpisu jsem nebyl/a žádným způsobem nucen/a:Z rozpočtu pro rok 2021

Celkové příjmy jsou odhadovány na 41 642 600 Kč

Z neinvestičních výdajů jde o

Rozvoj obce 1 080 000 Kč – údržba a vybavení nového obecního domu a Vlny.

Městská infrastruktura 4 870 000 Kč  – městský mobiliář, kontejnery úklid, příspěvky na popelnice, údržba a výsadba zeleně, rozpočet na problematiku hluku snížen o 100 000 Kč.

Doprava 2 212 300 Kč – dopravní značení, vánoční osvětlení, opravy silnic, zimní údržba chodníků. Oprava a údržba komunikací snížena o 200 000 Kč.

Školství a mládež 8 680 300 Kč – údržba budov školy, pojištění, příspěvky na školu, kompenzační příspěvky pro děti za skládku, příspěvek SK Ďáblice, kontroly a opravy dětských hřišť.

Zdravotnictví a sociální oblast 366 000 Kč – sociální komise, akce pro seniory, sociální pracovník.

Kultura, sport a cestovní ruch 2 013 000 Kč – provoz knihovny, kulturní akce MČ, příspěvky na činnost zájmovým sdružením.

Bezpečnost 1 040 500 Kč – provoz dobrovolných hasičů, fin. rezerva před schválením dotace na Covid19.

Místní hospodářství 200 000 Kč

Vnitřní správa a samospráva 12 609 800 Kč – mzdové výdaje, pojištění, počítač, tonery, voda, energie, telekomunikace, pojištění, právní služby, školení, software, provoz úřadu.

Všeobecná pokladní správa 3 034 600 Kč – participativní rozpočet, sociální fond, rekonstrukce starého obecního domu.

Z investičních výdajů jde o

Rozvoj obce 300 000 Kč – kamerový systém, výstavní systém, pozemky kolem Mratínského potoka.

Městská infrastruktura 300 000 Kč – nová kontejnerová stání.

Doprava 100 000 Kč – vyjmutí pěšin z půdního fondu.

Školství a mládež 300 000 Kč – modernizace ZŠ.

Sociální oblast 10 000 000 Kč – Rekonstrukce ordinace, lékárna, soc. služby.

Kultura a sport 395 100 Kč – odbydlování SK Ďáblice a odhlučnění areálu, informační systém v lokalitě Ďáblice.

Bezpečnost 150 000 Kč – rekonstrukce budovy hasičů.

Místní hospodářství 991 000 Kč – zhodnocení a odbydlování bytů MČ, část stavby domu Akcíz II

Výdaje celkem 48 642 600 Kč

Celý rozpočet je k nalezení na webu MČ.

Právě probíhá zjišťovací řízení EIA k záměru SOKP 520 Březiněves – Satalice

Vážená paní sousedko, Vážený pane sousede,

i Vám znepříjemňuje život v Ďáblicích

 • hluk z dopravy na Cínovecké radiále,
 • záplavy Ďáblic v době přívalových dešťů a
 • imise ze skládky?

Právě probíhá zjišťovací řízení EIA k záměru SOKP 520 Březiněves – Satalice

a i Vy můžete dát najevo svoji nespokojenost s těmito dlouhodobými problémy Ďáblic a vznést své požadavky, se kterými se investor musí v souvislosti s plánovaným silničním okruhem kolem Prahy (SOKP 520) vypořádat.

Svými připomínkami a požadavky zaslanými e-mailem (bez ověřeného podpisu), datovou schránkou, klasickou poštou, resp.odevzdanými v prodejně STAVL, Na Štamberku 1, Ďáblice

do:                                     25.11.2020

na adresu:                       Katerina.Pekarkova@mzp.cz

ID DS: 9gsaax4

Ministerstvo životního prostředí

                                          Vršovická 1442/65

                                          110 10 Praha 10

v kopii prosíme i na:      spolekprodablice@volny.cz

současně dáte větší váhu těmto připomínkám a silnější mandát těm, kteří jsou si jistí, že se tyto problémy dají vyřešit – bývalí členové zrušené Komise výstavby a investic (KVI), bývalí členové zrušené Komise životního prostředí a dopravy (KŽPaD) a členové Spolku pro Ďáblice.

K Vašim připomínkám a požadavkům můžete využít tento návrh:

Pod Vámi upravené připomínky a požadavky doplňte, prosím, číslo popisné Vaší nemovitosti, příjmení, jména, rok narození a podpisy jednotlivých členů Vaší domácnosti. Případnou pomoc s přípravou a odesláním Vašeho vyjádření dohodněte na mobil.č. 737 757 086, 703 332 298.

S pozdravem a úctou

Ing. arch. David Chromík, KVI

Ing. Jiří Marušiak, PhD, KVI, Spolek pro Ďáblice

Ing. Alena Marušiaková, KŽPaD, Spolek pro Ďáblice

Ing. Marek Pěkný, zastupitel, KŽPaD, Spolek pro Ďáblice

David Prokeš, DiS., zastupitel, Spolek pro Ďáblice

Věra Prokešová, KŽPaD, Spolek pro Ďáblice

Ing. Radimír Rexa, CSc., zastupitel, KVI, Spolek pro Ďáblice

Ak.mal. Milada Stroblová, Spolek pro Ďáblice,

Mgr.,Ing. Martin Tumpach, zastupitel, KVI a KŽPaD, Spolek pro Ďáblice

Michael Vlach, zastupitel, KVI

Článek v Ďáblickém zpravodaji 12/2020

Ďáblice a soudy

Seznam Zprávy 7. 7. 2021 k tématu

Až ze sdělovacích prostředků se někteří ďábličtí zastupitelé dozvěděli o trestním stíhání ďáblického starosty Ing. Miloše Růžičky. Ještě před zasedání zastupitelstva v prosinci 2019 zastupitel Ing. Rexa, CSc navrhl všem zastupitelům se k této záležitosti sejít předem neveřejně/neformálně a probrat nejasnosti. Této schůzky se zúčastnili čtyři z patnácti zastupitelů a ani jeden zvolený za hnutí STAN. Je pravda, že schůzka byla svolána velmi narychlo – den předem a navíc v době adventu. Nelze tedy zastupitelům vyčítat jejich nepřítomnost. Zároveň bych očekával, že zastupitelé za STAN přijmou výzvu k dialogu jako vstřícný krok a sami navrhnou jiný termín zastupitelské schůzky. Zatím se tak bohužel nestalo. Ing. Rexa, CSc tedy vyzval starostu k vyjádření k trestnímu stíhání a návazně k dotaci na stavbu sportovní haly v rámci bodu Diskuze na 7. zasedání zastupitelstva MČ.

Starosta Ing. Růžička: Ano, je to pravda, obdržel jsem obvinění a nyní se v celé situaci zorientovávám. A až bude možné podat bližší informace, tak je podám. Celý ten průběh zatím tak jak je, tak mě přesvědčuje o tom, že není důvod, abych zatím své postoje, názory, jakkoli korigoval a také tedy není důvod, abych z toho vyvozoval nějaké další důsledky pro svoji dosavadní činnost. Mohu zodpovědně prohlásit, že sem nikomu žádnou škodu neudělal, neumožnil jsem nikomu, aby se obohatil, neumožnil jsem a nebyl jsem obohacen nebo neobohatil jsem se ani já, jsem přesvědčený, že žádný trestný čin se nestal a ve vztahu ke grantu, který obdržel SK Ďáblice od hl. m. Prahy mohu prohlásit, že ač například pane Rexo jste aktivně, velmi aktivně komunikoval s Odborem sportu a volného času a vysvětloval jim, že ten grant přiřadili neoprávněně, tak v této věci mohu říci, že ten projekt byl a je jeden z nejlepších, které v tom roce byly podány z těch 17 nebo 18 investičních projektů, patří mezi čtyři nejlepší a čtyři jediné, které naplno splňují ty očekávání a odpovídají programovému prohlášení vedení hl. m. Prahy té doby. Výsledkem realizací toho projektu by bylo, že Praha vlastně v uvozovkách „zadarmo“ čili s přispěním respektive z finančních prostředků MČ získala pozemek. Tento pozemek by realizací tohoto projektu znamenalo, že by Praha získala pozemek pro nové sportoviště, které tolik chybí po celé Praze, zejména tedy v tom sektoru severní Prahy, někdo jiný by vlastně vybudoval zcela nové sportoviště a toto sportoviště by ve velmi krátké době odbydlení, by se stalo majetkem hl. m. Prahy. Tím jenom dále dokazuji, že tady žádný osobní úmysl, záměr, osobní obohacení nebylo, nemohlo být a nebude a v tomto duchu pokračuji dál v celé věci ve své obraně, respektive vysvětlení toho, jakým způsobem jsem konal a proč.

Seznam Zprávy ve svém článku uvádějí: „K ovlivnění – jak tvrdí policie – mělo dojít i v případě dotace pro SK Ďáblice. Ten nakonec získal 15 milionů korun na projekt Multifunkční lehká celoroční hala. Odposlechy v tomto případě zaznamenaly rozhovor mezi Fáberovou [šéfka odboru sportu Soňa Fáberová] a starostou Ďáblic Milošem Růžičkou (STAN), který byl rovněž členem komise [komise, která přidělení dotací schvaluje] . „Miloš Růžička požadoval informace o žadateli SK Ďáblice, z. s. s tím, že mají málo bodů a v jednom kritériu obdrželi nula bodů. Soňa Fáberová mu slibuje, že se na to podívá, kdy Miloš Růžička ji informuje, že má zajištěnou podporu komise na celou částku, ale chtěl by vysoký počet bodů, aby někdo pak neřešil, že nezávislý odborník dal málo bodů a oni to pak politicky dohonili,“ zaznamenali policisté. Dva dny po tomto rozhovoru byl projektu navýšen počet bodů z 31 na 46. Ani Růžička se k obvinění v tuto chvíli nechce příliš vyjadřovat.

Podnět na Státní zastupitelství podal na starostu v roce 2019 i ďáblický občan pan J. J., který se cítil být poškozen tím, co o něm na veřejném zasedání zastupitelstva starosta Ing. Růžička uvedl. Státní zástupkyně v reakci konstatuje, že k porušení zákona nedošlo, nicméně dále uvádí, že „Miloš Růžička zcela zřejmě neinformoval zastupitelstvo ohledně výsledku tr. řízení ve věci týkajícího se tr. oznámení J. J., vedené pod Čj. … v souladu s pravým stavem věci.

K záležitosti pana J.J., související s využitím budovy bývalé radnice Dětským klubem Maata, z.s. a stížnostem některých zastupitelů, že neobdrželi k této věci podklady v souladu s jednacím řádem zastupitelstva se starosta na prosincovém zasedání ZMČ vyjádřil následovně:

 „Návrh usnesení nebyl s žádnou odvolávkou na nějaké písemné podklady, mluvil jsem o zprávě, o zprávě o stížnostech a o zprávě o průběhu té podpisové akce. Zpráva byla podána ústně, může být podána ústně. A právě proto, že zároveň hned na úvod jsme byli možná zastrašeni buď vědomě, nebo nevědomě nevím oznámením, že na mě nebo na MČ, nevím, bylo podáno nějaké asi trestní oznámení nebo soud nevím, jak tomu mám rozumět, žaloba, že byla podána žaloba [v bodě Volný mikrofon pan J.J. informoval o podání žaloby na MČ Ďáblice] tak samozřejmě, že vám tady nebudu dávat nějaké písemná prohlášení, které okamžitě využijete v rámci žaloby. To je možná odpověď panu Prokešovi, proč jste nedostali podklady, protože zpráva byla písemná, promiňte ústní, nebyla písemná, nebude a je to jeden ze standardních postupů.“

Poskytnout zastupitelům k jednání pouze omezené podklady k hlasování o usnesení a argumentovat možným zneužitím těchto podkladů mi přijde neakceptovatelné, stejně jako přisuzování žaloby občana na městskou část „opozičním“ zastupitelům. Vždyť městskou část reprezentují všichni zastupitelé bez ohledu na politickou příslušnost.

Martin Tumpach, zastupitel

Zvýšení daně z nemovitosti

Hl. m. Praha připravuje novou vyhlášku pro výpočet daně z nemovitosti, která nově dává městským částem možnost částečně rozhodnout o její výši. Toto rozhodování bylo jedním z bodů zářijového zasedání zastupitelstva MČ.

Zastupitelům bylo předloženo několik variant a jedna z nich obsahovala zachování stávající hodnoty daně pro obytné nemovitosti. Tato varianta se mi jevila za situace, kdy se městské části daří získávat významné dotace, kdy i v druhé polovině roku není z některých položek provozních výdajů čerpáno a provozovatel skládky platí městské části nemalé kompenzace jako optimální. Proto jsem na zasedání zastupitelstva vznesl návrh hlasování o této variantě. Pro návrh se vyslovili pouze zastupitelé za Volbu 2010 a OOOD a tak nebyl přijat.

I přes tragikomičnost celé situace musím obdivovat politický „majstrštyk“, který se podařil zastupitelům za STAN. Z Finančního výboru odvolali jediné dva „opoziční“ zastupitele, aby následně Finanční výbor všemi hlasy podpořil variantu s dvojnásobným navýšením daně z obytných nemovitostí a zastupitelé za STAN (s výjimkou M. Stránské, která se zdržela a Ing. Pavla, který byl omluven) mohli následně s „čistým svědomím“ tuto variantu odhlasovat s odkazem na stanovisko výboru.

Starosta Ing. Růžička v úvodníku říjnového vydání Ďáblického zpravodaje vyzdvihuje majitele domů, kteří dobrovolně kultivují i přilehlý veřejný prostor, aby ty samé obyvatele o odstavec níže informoval, že jim s kolegy dvojnásobně zdražil daň z nemovitosti. Při intenzivní diskuzi na zasedání zastupitelstva argumentoval ve smyslu, že každý ďáblický vlastník nemovitosti je vzhledem k její hodnotě milionář a vyšší daň si tedy může dovolit zaplatit.

Výřez z říjnového vydání Ďáblického zpravodaje, úvodník starosty Ing. Růžičky

Podle mého názoru bychom neměli navyšováním daní „trestat“ lidi za to, že si k životu vybrali právě Ďáblice.

Jak hlasoval právě „váš“ zastupitel si můžete přečíst v zápisu z jednání zastupitelstva na stranách 7 a 8.

Martin Tumpach, zastupitel hájící zachování stávající výše daně z nemovitosti

Užitečné odkazy

Hluková mapa Hl. m. Prahy. Nutné zatrhnout v levém menu „Hluková mapa – akustický vliv dopravní sítě – stav 2016“ a mapu dostatečně přiblížit.

Výřez z Hlukové mapy

Mapa dopravních nehod

Výřez z mapy Dopravních nehod

Památkové zóny (v Ďáblicích je od r. 1991 Vesnická památková zóna)

Výřez mapy památkově chráněných území.

Ďáblická škola má charakter obecní školy, jejím zřizovatelem je MČ Praha-Ďáblice. Tvoří ji základní škola (504 školáci) a mateřská škola (168 dětí) .

Oficiální stránky fotbalového klubu SK Ďáblice

Komunitní centrum Vlna, též na Facebooku.

Obecní knihovna Ďáblice

Hasiči Ďáblice

Hvězdárna Ďáblice

Angiologie Ďáblice

Mapy krizového řízení (Povodně, Ochrana obyvatelstva, Integrovaný záchraný systém, Bezpečná osmička)

Centrum sociálních služeb Praha –Sociálně právní poradenství,
Služby pro osoby v krizi, Služby pro osoby ohrožené domácím násilím, Služby pro osoby bez domova, Azylové domy, Služby související se zabydlováním, Primární prevence, Služby nerodičovské předškolní péče v denním centru, Služby pro pachatele trestné činnosti…

Rehaklub Ďáblice – bazén, cvičení, rehabilitace, plavání dětí a kojenců…

Veterinární ordinace v Ďáblicích – MVDr. Břeň

Zahradnictví Ďáblice – Zákazníkům nabízí široký sortiment okrasných a ovocných rostlin ve vysoké kvalitě. Specialitou jsou jehličnaté i listnaté dřeviny, které jsou roubované na kmínku.

Změny Prahy