Seriál Mratínský potok, Část 2

Určitě to není falešná domněnka: Ďábličáci znají přímořská letoviska a nebyli u ďáblického potoka.

Rybník Ohrada v lednu 2009

Než se vydám po toku Mratínského potoka dál od Ďáblické ulice, ještě chvíli  se ve vzpomínkách vypravím do míst, kde minulá staletí šel život, často těžký,  avšak  v absolutním  sepjetím  s přírodou , jejími dary.  Znovu se zastavím  u pramenišť Mratínského potoka, kde  vznikla usedlost řádu Křížovníků s červenou hvězdou.   Majetek  řádu  Křížovníků  prošel změnami, které byly  diktovány politikou všech vývojových  etap  republiky  po roce 1945.  Zestátnění  církevního majetku  – velkostatek s chovem krav, po navrácení majetku církvi zde  v nájmu  pole obhospodařuje firma pana Kmínka. Všechny státní  zemědělské  direktivy   v naší zemi do puntíku naplňované ( na rozdíl například Polska) zanechaly i zde svoje  stopy. 

Pohled na bývalý kravín, leden 2009

Od druhé světové války  žijeme v trendu  neustálého zlehčování si života pomocí techniky, technologií. Nějak se po desetiletí  nebral ohled na  další produkt tohoto šířícího se blahobytu- znečištění  Země, devastace půdy , znečištění  lidského těla,  znečištění lidské  mysli, která  nebyla schopna reflektovat negativní dopady neustálého růstu blahobytu.

Archeolog , ďáblický občan PhDr. Jan Havrda pro web Spolek pro Ďáblice vypracoval  dokument, který nastiňuje hydrogeologii  prameniště  Mratínského potoka. Doporučuji si  informaci  na webu spolku vyhledat.  (složka Ďáblické rezidence) Zmíním, že Mratínský potok má síť  pramenišť. V poválečné době došlo  na polích pod polní cestou na Zdiby  k zachycení pramínků  melioračními rourami.  Ohrada byla  patrně vybudována  mezi léty 1953 – 1983. Já mohu popsat jen její  stav z nedávné doby.  Do Ďáblic jsem se přistěhovala v roce 1975. Manžel  ďáblický rodák se narodil v roce 1951.  Jeho generace  bruslila na Ohradě i Parkánu.  Kdo měl  psa plavce  chodil s ním  k Ohradě  v letním období pravidelně.  Při nákupech ve vsi – ve středu obce na Ďáblické jsem potkávala zdejšího kočího, jak s koňmi rozvážel hnůj ze statku zahrádkářům.  Než byly Ďáblice spojeny s Prahou byly Ďáblice ves a jít do středu Ďáblic od hvězdárny a tehdy Rudého náměstí,  nebylo jinak zmíněno než jít do vsi.  Já jsem to přijala.

koryto potoka směrem od Parkánu

Moje první fotografie  Ohrady  s bruslaři  pořízená v roce 2009 zaznamenává ještě jeden fenomén. Geodeti  vykolíkovali a fábory označili  pozemky soukromníků, kteří je podstoupili developerovi  k výstavbě velkého  obytného satelitu s podzemními garážemi a čtyřpodlažními domy – satelitu na meliorovaném poli mezi narůstající skládkou  a Ohradou, satelitu v místě, kde byla půda vysoké bonity blízkosti obce. O Ďáblických rezidencích  si můžete přečíst mnoho  informací od Táni Dohnalové na webu spolku. Doporučuji.  Na fotografií  z roku 2009 je zachycen i rozpadající se  kravín, kde byli  dle  sdělení pamětníků odchováváni  býci před porážkou.  Podívejme se na leteckou  mapu Ďáblic. Rozeznáme přítok od statku , jehož břeh je porostlý staršími stromy. Tento  přítok  vytéká  ze zatrubnění  u hospodářské  budovy  z cihel a kamene.  Na další  fotografii   je vidět  vyústění vody z meliorací, kterou obrůstají keře. V březnu 2020 byla suchá, jak jsem psala minulém textu. Pro porovnání přístupu k místům, kde  dlouhou historii tepal obecní život,  zmíním  práci ďáblického architekta, který se zamýšlel nad zpřístupněním okolí  Ohrady občanům . Pan  architekt v roce 2009 inspirován mokřadem u Ctěnic  navrhnul   přirozenou  přírodu respektující variantu  úpravy okolí Ohrady s přístupem z Ďáblické.  K výkresu přidal komentář:  „Za mokřadem Ctěnic  je v pozadí  zámeček , v Ďáblicích pěkné průčelí   základní školy.“ V té době  se teprve skrytě rodil fenomén průmyslovým zemědělstvím ničená   orná půda.  Půda  hnojená syntetickými hnojivy , splavování ornice díky absenci humusu z hnoje a  díky  likvidaci mezek a remízků,  scelení polí  vhodné  pro obhospodařování obrovskými stroji.                                                                                   

Milada  Stroblová, 25.4.2020 

Postřehy z 9. zasedání Zastupitelstva MČ

konaného dne 27. 4. 2020

Ze zasedání je pořizován zvukový záznam.

Jedno z opatření proti šíření koronaviru byly rozestupy mezi zastupiteli.

V 17:07 zahajuje starosta Růžička zasedání a jednotlivě se táže všech zastupitelů, zda na sobě nepociťují příznaky nákazy koronavirem. Prostor pro veřejnost je vyhrazen ve foyer sálu, kam je přenášen zvukový záznam ze zasedání. Jelikož je omluvena zastupitelka Dvořáková (jeden ze tří ověřovatelů zápisu) je jako ověřovatel zvolen zastupitel Klímek. Starosta před hlasováním programu zasedání zařadil do programu ještě dva další body. Program byl většinou, zvolenou za STAN odhlasován v upravené podobě. Následovala formální kontrola zápisu z minulého zasedání. V rámci volného mikrofonu nikdo nevystoupil.

V nově přidaném bodu zasedání „Koronakrize“ starosta s místostarostou Hrdličkou seznámili přítomné s kroky, které podnikla MČ Ďáblice a s opatřeními, které přijala v souvislosti s koronavirem. Dále seznámili přítomné se zásobami ochranných prostředků, které má MČ Ďáblice k dispozici a informovali, jakým způsobem se tyto prostředky distribuují občanům Ďáblic. Zástupce ředitele ZŠ pan Mgr. David Pařík a zástupkyně ředitele pro MŠ paní Věra Dusová informovali o situaci v ZŠ a MŠ a připravenosti na znovuotevření zařízení pro žáky a děti. Ve vystoupení starosty nemohu souhlasit se směrem prezentovaného posunu faktů. Namísto starostova „posunu faktů směrem dolů“ bych preferoval směr k občanům.

Dalším bodem bylo schválení účetní závěrky MČ za rok 2019. Dotázal jsem se, z jakého důvodu bylo na rozvoj obce čerpáno pouze 14,39 % a na městskou infrastrukturu pouze 27,77 % plánovaného rozpočtu. Místostarosta Hrdlička reagoval ve smyslu, že se tím podařilo ušetřit finanční prostředky. Bohužel tím bylo upouštěno mimo jiné i od záměru vkusného zakrytí barevných kontejnerům tříděný odpad. U následného hlasování byli přítomní zastupitelé zvolení za STAN pro, Volba 2010 a OOOD se stejně jako u ostatních bodů zasedání zastupitelstva, projednávaných Finančním výborem (Učetní závěrka ZŠ a MŠ, Rozpočtová opatření č. 2 a 3) hlasování zdrželi z důvodu, že nám nebylo umožněno mít ve Finančním výboru své zástupce.

Následujícím bodem byla Peněžitá plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva Městské části Praha-Ďáblice, za výkon funkce členů výborů ZMČ Praha-Ďáblice a komisí RMČ Praha-Ďáblice a v dalších orgánech MČ Praha-Ďáblice v roce 2020. Hlasování jsem se zdržel z důvodu pozdě zaslaných podkladů. Ostatní zastupitelé hlasovali pro.

Další dva body jednání byly informace o zahájení výběrových řízení na dodavatele stavebních prací projektů Výstavba bytového domu Akcíz a Rekonstrukce [starého] obecního domu Ke Kinu. Dle předem zaslaných podkladů měli zastupitelé o výběrových řízeních hlasovat. Nakonec „stačilo jen“ vzít na vědomí.

informacích radních a zastupitelů informoval místostarosta Hrdlička o investičních akcích v MŠ (rekonstrukce venkovního WC, rekonstrukce podlahy 1. pavilonu, úpravy dopadových ploch na venkovních prvcích…), výsadbě stromů v Ďáblicích a stavu záměru protihlukových opatření (proběhlo jednání 12. 3. – bude zpracována nabídka na provedení studie protihlukových stěn).

Zasedání ďáblického ZMČ se bohužel začínají stylem diskuze stávat taková „Babišovská“. Viz např. místostarosta Hrdlička „Mě celkem jako popíchnul ten e-mail pana Ing. Tumpacha, který za celkem oprávněný komentář, že nedostal podklady k ňákému bodu už tam zase vylejval ty svoje výplody…

Ilustrace pocitů autora tohoto článku při zasedání ZMČ

Zasedání skončilo krátce před osmou hodinou večerní.

Martin Tumpach, zastupitel

Postřehy z 8. zasedání zastupitelstva městské části

ze dne 19. února 2020

Ze zasedání je pořizován zvukový záznam.

Radní Dvořák zahájil v 17:05 zasedání zastupitelstva a vzhledem k nepřítomnosti zastupitelů Kříže a Pavla navrhl radní Dvořákovou a radního Tesaře do návrhového výboru. Návrh byl přijat všemi přítomnými zastupiteli. Rovněž formální kontrola zápisu z minulého zasedání byla schválena všemi hlasy.

V rámci volného mikrofonu vystoupil pan Stašek z Chřibské ulice s upozorněním na neúnosnou intenzitu dopravy v lokalitě v souvislosti s místní provozovnou.  Reagoval radní Dvořák, že jde o obecnou nekázeň řidičů a doporučil volání policie. Místostarosta Hrdlička jednal se zástupci provozovny a doporučuje hlásit problémy přímo v provozovně a volat městskou policii. Na situaci upozornil i ďáblické městské strážníky. Diskuzi ukončil místostarosta slovy: „Co si představujete jinýho, zakázat provozovnu?“. Následně reagoval starosta Růžička ve smyslu, že o problematice probíhá obdobná diskuze jako v případě skládky a zjistil, že v místě parkují i řidiči, kteří nemají s provozovnou nic společného. Také uvedl, že i on musel vézt manželku na odtahové parkoviště, protože také parkovala, kde neměla.

Inventarizační zpráva za rok 2019 byla schválena všemi hlasy. V bodech týkajících se rozpočtových opatřeních č. 12/2019 a č. 1/2020 jsme se s kolegy z volebních uskupení tradičně zdrželi z důvodu, že nám nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru.

V následujícím bodě starosta Růžička oznámil rezignaci (ze zdravotních důvodů) paní Mráčkové na člena Kontrolního výboru a uvedl, že je otázkou, zda budou připraveni nastolit usnesení o volbě náhradníka za paní Mráčkovou. Radní Rexa navrhl jako náhradnici paní Ouředníčkovou. Starosta reagoval, že není splněno vše, co by bylo potřeba splnit, abychom přímo na tomto místě volili. Radní Dvořák uvedl, že volba bude bodem následujícího zasedání zastupitelstva. Všichni přítomní zastupitelé vzali tuto informaci hlasováním na vědomí.

Sedmým bodem zasedání byly odměny zastupitelům. S kolegou Pěkným jsme se zdrželi. Ostatní zastupitelé hlasovali pro navýšení odměn zastupitelům na maximální zákonnou výši.

Následujícím osmým bodem jednání bylo zakoupení pozemků pod ulicí Kučerová a podél bezejmenného přítoku Třeboradického potoka za celkovou částku 89 295 Kč. Pozemky budou v KN zapsány jako vlastnictví hl. m. Prahy (nikoli Ďáblic) a proto jsem se radních dotázal, zda byli zástupci HMP vyzvání k finančnímu příspěvku na předmětný nákup. Starosta reagoval, že vzhledem k finanční participaci HMP na jiných projektech v tomto případě o finanční příspěvek nežádali a ani to v tuto chvíli nepovažoval za správné. Všichni přítomní zastupitelé se zakoupením souhlasili.

Devátým bodem jednání bylo posílení vegetace v Ďáblicích, včetně úpravy louky u hvězdárny. Všichni přítomní zastupitelé souhlasili.

Desátým bodem jednání bylo zajištění kulturních akcí 1.42020 – 31.3.2021. V rámci rozpravy jsem se dotázal, zda městská část plánuje obecní ples. Dle radní Dvořákové se ples neplánuje a MČ chce jít cestou menších tančíren. Předloženým usnesením měli zastupitelé pověřit Radu MČ personálním zajištěním a objednáním aktivit, zajišťováním kulturních a jiných akcí … v předpokládané výši 280 hod/měsíčně do maximální výše 66 000,- Kč/měsíc. Kolegové Rexa, Prokeš a Vlach se zdrželi. Ostatní přítomní zastupitelé hlasovali pro.

V jedenáctém bodě jednání všichni přítomní zastupitelé souhlasili s koupí pozemku u fotbalového hřiště za cenu 100 000 Kč.

V rámci bodu Diskuze se zastupitel Prokeš dotázal demolici na památkově chráněného statku pana Steyskala. Starosta reagoval, že se s problematikou seznámí, pan místostarosta zmínil proběhlá jednání s Památkovým ústavem. Zastupitel Rexa se dotázal místostarosty Hrdličky na aktuální stav problematiky překračování hlukových limitů z dopravy. Místostarosta reagoval, že má výsledky studie a dalším krokem je zpracování návrhu opatření a namodelování přesných protihlukových stěn … tak aby šel na technickou správu komunikací a hl. m. Prahu s konkrétním návrhem. Zatím se výpočty nezačaly počítat. Studie zatím není dopracovaná. Zastupitel Rexa navrhl, aby připomínky k plánovanému pražskému okruhu vždy obsahovaly i upozornění na hlukově nevyhovující Cínoveckou ul. Zastupitel Prokeš se dotázal, jak bude probíhat kontrola velkých developerských projektů v Ďáblicích ze strany městské části. Zastupitel Dvořák reaguje: „tak se uvidí, no„, starosta Ing. Růžička: „v této fázi to sledujeme, máme k dispozici řadu odborníků, s kterými to konzultujeme„. Místostarosta Hrdlička „Projekt (obytný soubor Areál Ďáblice ve Statkové ul., býv. Vegacom) Ďáblicím pomáhá.“ Starosta dále informoval od odstoupení šéfredaktora ďáblického zpravodaje. Na upozornění paní Stroblové, že na její zaslané články do Ďáblického zpravodaje nebylo rok reagováno, odpověděl radní Dvořák dotazem, jak se jí líbí plán na výsadbu stromů v Ďáblicích. Následně vystoupil zastupitel Rexa s podnětem, zda by v orgánech Rady a Zastupitelstva MČ neměli být i zástupci „opozice“. Zastupitel Prokeš vyzývá zastupitele k jednání o obsazení komisí a výborů. Radní Dvořák: „Buď to ty lidi chtěj dělat, nebo nechtěj. V minulém volebním období byla Komise výstavby zdroj problémů.“ Ptal jsem se na stav hledání praktického lékaře do Ďáblic. Bohužel opět bez odpovědi. Ostatní mé dotazy byly místostarostou zodpovězeny. Následovala diskuze k parkování v modrých zónách. Zastupitel Prokeš se dotazoval na plánované cyklostezky v Ďáblicích. Starosta reagoval, proč si nejdřív nenastuduje generel cyklostezek, než se o tom začne bavit. Místostarosta následně podal stručnou informaci o aktuálním stavu.

Posledním bodem jednání byly Informace radních a zastupitelů. Kde padly informace o stavební uzávěře budoucího pražského okruhu, nedokončených komunikací a infrastruktuře u Statkové ulice (areál Spiritex), novém provozním řádu areálu skládky, renovaci služebny městských strážníků, výběrovém řízení na obsazení místa sociálního pracovníka a plánovaném participativním rozpočtu.

Zasedání zastupitelstva skončilo krátce po deváté hodině.

Martin Tumpach, zastupitel

Sběrný dvůr v Ďáblicích

FCC Česká republika, s.r.o. – sběrný dvůr Ďáblická

Ďáblická 791/89 
182 00 Praha 8

Identifikační číslo zařízení:
CZA01235 

Otevírací doba:   V době letního času:     
po – pátek    8:30 – 18:00
so                 8:30 – 15:00 

V době zimního času:
po – pá    8:30 – 17:00
so            8:30 – 15:00 

Kontaktní osoba: 

Michal Cambel  
Tel.: +420 720 984 402 

Ve sběrném dvoře můžete zdarma odevzdat:
  • Objemný odpad (nábytek, matrace, koberce a jiné podlahové krytiny, sanitární keramika apod.)
  • Odpad z údržby zeleně (tráva, větve, listí)
  • Papír a lepenku, sklo, plasty, kompozitní obaly (TetraPack)
  • Vyřazená elektrozařízení jako mikrovlnné trouby, fény, televizory, PC a výpočetní technika, chladničky či pračky
  • Zářivky, výbojky, akumulátorové baterie a monočlánky
  • Oleje a olejové filtry, ředidla a ostatní rozpouštědla, odpadní barvy, plechovky a obaly se zbytky barev nebo olejů, filtrační materiály; jedlý olej a tuk
  • Stavební odpad do objemu 1 m³ za měsíc
Zpoplatněné služby:
  • Odevzdání pneumatik (cena za kus: malá 50 Kč, velká 65 Kč, nákladní 70 Kč)
  • V areálu je též neveřejné místo zpětného odběru pro použité pneumatiky pro povinnou osobu IVECO (viz podmínky
  • Odevzdání stavebního odpadu o objemu nad 1 m³ za měsíc (900 Kč/1 m³)