Dopravní záměry v Ďáblicích

užitečné odkazy a články

Hlášení závad na ulicích Ďáblická, Šenovská, Hřenská a Kostelecká (ve správě TSK).

Mapa dopravních nehod, evidovaných Policií ČR.

Plán mobility pro Prahu

E15: Parkování není nárok, ale ryze ekonomický statek, který musí být řádně zpoplatněn

Přihlaste se k newsletteru Odboru dopravy MHMP a získávejte informace o nabídkách města v oblasti rozvoje dopravy v Praze.

Ďáblická ulice

Rekonstrukce úseku UParkánu – K Lomu je plánována na 06-11/2023. Rekonstrukce úseku Střelničná-Hřenská je plánována na rok 2024, s tím, že 07-11/2023 bude probíhat v úseku Žernosecká-Učitelská rekonstrukce vodovodu a 04-07/2023 v křižovatce Ďáblická x Žernosecká rekonstrukce plynovodu.

kostelecká ulice

Technická správa komunikací zahájila opravu Kostelecké ulice 3. dubna 2023.

Etapy:

1.etapa: 5.4.2023 – 27.4.2023

2.etapa: 28.4.2023 – 19.5.2023

3. etapa: 20.5.2023 – 5.6.2023

Aktuální informace TSK

V prvních dvou etapách bude probíhat rekonstrukce chodníků. V 1. etapě bude uzavřen chodník na jižní straně v celé délce. Ve 2. etapě budou části chodníku na jižní straně zprovozněny a budou uzavřeny chodníky protilehlé. Po celou dobu trvání prvních dvou etap bude jednosměrný provoz ve směru z Čakovic do Ďáblic. Sjezd na oba směry Cínovecké zůstane zachován. Nájezd ve směru od centra bude zachován, nájezd ve směru od Teplic bude uzavřen.

Za uzavřený průjezd do Čakovic budou vedeny objízdné trasy. Z oblasti Ďáblic bude objízdná trasa vedena ulicemi Cínovecká Veselská, Tupolevova a Kostelecká.

Ve 3. etapě budou opravovány povrchy vozovky za úplné dopravní uzávěry Kostelecké i sjezdů a nájezdů. Chodníky již budou v provozu. Po rampách na Čakovické straně bude zachován nejnutnější průjezd pro dopravní obsluhu Řepné ul. skrz staveniště. Tento průjezd bude umožněn po dohodě se zodpovědným stavbyvedoucím.

Průjezd linky 202 bude v 1. etapě ve směru Poliklinika Mazurská zachován beze změn, včetně zastávek. Ve 2. etapě bude přemístěna zastávka Ďáblice z Kostelecké ul. Do zastávky v Ďáblické ul. Směr do Čakovic pojede po výlukové trase.  Ve 3. etapě budou oba směry linky vedeny po výlukové trase. Termín zahájení byl stanoven s ohledem na návaznost dalších rekonstrukcí, např. Ďáblické ulice.

šenovská ulice

Se stavem Šenovské ul., včetně podloží je vedení MČ obeznámeno a po správci žádáme rovněž její zahrnutí do plánu plošných rekonstrukcí. V tuto chvíli probíhá silami a prostředky MČ údržba a vyhodnocování dat měřičů rychlosti a ve spolupráci s městskou policií kontroly tranzitního průjezdu nákladních vozidel.

Protihlukové stěny Cínovecká/D8

Požadavek na zrušení nové protihlukové vyhlášky sdružení obcí a spolků Koridor D8

AKTUALIZACE: V zápise ze 78. jednání Rady MČ ze dne 20.9.2021 uvádí místostarosta informaci „měření hluku – poptáno měření Cínovecká ul. a Ďáblická ul.“

MČ Ďáblice si nechala vypracovat Akustický posudek – akustický model hlukové situace v okolí Ďáblic s dopravními intenzitami roku 2020 a roku 2030. Posudek byl zpracován pro tři varianty řešení hlukové situace realizací mobilních protihlukových stěn (PHS). Varianta 1 (PHS na západní straně Cínovecké s konstantní výškou 3 m nad vozovkou), Varianta 2 (PHS na západní straně Cínovecké s výškami od 3 m do 5 m nad vozovkou) a Varianta 3 (PHS na západní i východní straně Cínovecké s výškami od 3 m do 5 m nad vozovkou). První dvě varianty prakticky „hází přes palubu“ oblast Blat a proto se zasazuji o prioritní prosazení Varianty 3.

Ve Variantě 3 dle posudku dojde u objektů Ďáblic nejvíce zasažených hlukem z provozu po komunikaci ulice Cínovecká ke zlepšení hlukové situace o 0,0 dB až -6,3 dB. U objektů situovaných v těsném okolí komunikace ulice Kostelecká bude, vlivem hluku z této komunikace, docházet k překračování hygienických limitů hluku ze silniční dopravy v noční době o až cca 4 dB. Tento stav však již nejde snižováním úrovně hluku z komunikace Cínovecká výrazně ovlivnit. U objektů situovaných u komunikace ulice Řepná dojde vlivem východních PHS ke zlepšení hlukové situace o -3,9 dB až -8,6 dB.

Současná hluková zátěž
Předpoklad hlukové zátěže v r. 2030 po realizaci části 519 pražského okruhu
Předpoklad hlukové zátěže v r. 2030 po realizaci protihlukových stěn z Varianty 3

Martin Tumpach, zastupitel

Shrnutí hlukové problematiky v Ďáblickém zpravodaji 06/2021

Železniční spojení Drážďany – Praha

procházející přes Ďáblice

AKTUALIZACE k 5. 5. 2023

O aktuálních informacích vytvořila Správ železnic webové stránky.

Předmětem stavby je novostavba VRT v úseku mezi Prahou a Lovosicemi, která je součástí Nového železničního spojení Drážďany – Praha. Součástí stavby bude terminál Roudnice nad Labem VRT. Výstavba se předpokládá od roku 2027.

Dvě varianty vedení trati. Přerušovanou čarou jsou značeny podzemní úseky. V současné době se pravděpodobnější jeví modrá „ďáblická“varianta.
Článek z Ďáblického zpravodaje 02/2021

Boj s hlukem AKTUALITY

Aktuálně k problematice hluku

Miloš Růžička a Jan Hrdlička k aktuální hlukové problematice v Ďáblickém zpravodaji leden-únor 2022

V rámci besedy o rozvoji Ďáblic nebyl velký prostor k podrobné debatě o řešení problematiky hluku z Cínovecké ulice včetně popisu plánovaných kroků (informace v ĎZ 06/2021). Provedení hlukových měření společností JDS Praha přály příznivé klimatické podmínky nutné pro několikadenní souvislé měření až počátkem listopadu 2021. V době konání besedy nebyly naměřené výsledky ještě známy.

Měření hluku probíhalo na šesti místech: čtyři měřicí body měřily hluk z provozu na komunikaci Cínovecká (v Řepné, v Březnové, dva v Chřibské), na dvou stanovištích se měřil hluk z provozu na komunikaci Ďáblická (v centrální části Ďáblic a Nad Akcízem). Všem majitelů nemovitostí děkujeme za poskytnutí prostor.

Ze zprávy o provedených měřeních, kterou jsme obdrželi koncem prosince 2021, a z uvedených výsledků měření vyplývá, že:
— pro komunikaci Cínovecká – hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro chráněný venkovní prostor staveb a pro noční dobu (LAeq,8h = 50 dB) je na komunikaci Cínovecká prokazatelně překročen pro měřicí místa v Chřibské (2 x) i v Březnové. V Řepné byl limit mírně překročen (v rámci „nejistoty“ měření). V denní době byl překročen hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro chráněný venkovní prostor staveb a pro denní dobu (LAeq,16h = 60 dB) v případě měřicího místa M2 v dolním úseku Chřibské ulice.

V případě komunikace Ďáblická bylo zjištěno překročení hygienických limitů hluku jak pro denní dobu (LAeq,16h = 60 dB), tak pro noční dobu (LAeq,8h = 50 dB). Studie je k dispozici zde. Výsledky hlukové studie byly s příslušným komentářem a žádostmi opět zaslány na vedení hlavního města Prahy a na Hygienickou stanici hl. m. Prahy s výzvou k řešení ochranných opatření ve prospěch obyvatel Ďáblic.

Připomínky k novému Akčnímu plánu snižování hluku v aglomeraci Praze 2019

Martin Tumpach k hlukové problemative v Ďáblicích

Prostřednictvím Spolku pro Ďáblice jsme s kolegy z bývalé Komise výstavby a investic podali připomínky k novému pražskému návrhu Akčního plánu na snižování hluku. Dle strategických hlukových map patří některé oblasti v Ďáblicích k hlukově nejzatíženějším lokalitám v Praze. Počet osob zasažených hlukem je u nás ze strany Magistrátu hl. m. Prahy dlouhodobě podhodnocován. I přes prokazatelné překračování hlukových (viz měření akreditovanou laboratoří z konce roku 2017) není Cínovecká ulice v Akčním plánu zařazena mezi Kritická místa I. Priority ani do Plánovaných opatření ke snížení hluku v horizontu 5 let. Akční plán uvádí až 88 600 průjezdů aut Cínoveckou za den. Naše měření v r. 2015 prokázalo 90 000 průjezdů za den a počet aut stále narůstá. Pražské hlukové mapy tento nárůst bohužel nereflektují. Z původní městské „výpadovky“ je dnes mezinárodní dálnice s intenzivní kamionovou dopravou. V Dlouhodobé strategii ke snížení hluku je uvedena i dostavba Pražského okruhu. Takové opatření je zcela zjevně časově nepřiměřené. Podle mého názoru nelze vůbec jednat o stavbě Pražského okruhu, dokud nebudou vyřešeny stávající hlukové problémy. Tento postoj by měla zaujmout i Rada MČ vůči pražskému Magistrátu i vedení Prahy.

S kolegy se domníváme, že řešením by mohly být protihlukové stěny, které by byly instalovány podél obou stran Cínovecké silnice a kontrolovatelné snížení rychlosti. Konkrétní řešení by určila studie, která by situaci analyzovala a navrhla optimální variantu. Ještě než jsme byli se zastupitelem Radimem Rexou odvolání z Finančního výboru, podařilo se nám do rozpočtu 2019 prosadit 500 000 Kč na problematiku hluku. Na jaře jsme s některými členy bývalých komisí výstavby a životního prostředí iniciovali schůzku s místostarostou, na které jsme předali všechny doposud získané poznatky a doporučili další dílčí kroky. Při jednání s Magistrátem, Hygienickou stanicí a Technickou správou komunikací je akutně potřeba konkrétní návrh protihlukových opatření. Ten je zatím bohužel v nedohlednu. Dle dostupných informací objednala Rada MČ nová hluková měření. Byť to není špatný krok – každá prokazatelně doložitelná hodnota hluku se ve vyjednávání velice hodí, zdrží tato iniciativa problematiku hluku o mnoho cenných měsíců. Jako smysluplnější mi přijde přepočítat již naměřené hodnoty z r. 2017 dle nové metodiky, vydané Ministerstvem zdravotnictví a veškeré úsilí zaměřit na reálný návrh protihlukových opatření.

Rada MČ má jistě mnoho důvodů řešit hluk v Ďáblicích po svém a angažovaní sousedé z rozpuštěných komisí se mohou naštěstí opřít o Spolek pro Ďáblice. Nicméně jsou naše možnosti bez vyčleněných finančních prostředků značně omezené a nezbývá než věřit směru udávanému radními.

Beseda platformy rozumnadoprava.cz k pražskému okruhu a dopravě v Praze

Beseda proběhla 5. 6. 2019 v sále nového obecního domu v Ďáblicích.

18:15 zahajuje starosta besedu

První přibližně dvacetiminutový příspěvek má Petr Kasa. Představuje platformu. Dle sdělení pana Kasy je severní část pražského okruhu aktuálně ve fázi technické studie a připravuje se EIA. Návrh této varianty pochází ze 60. let. Platforma bojuje za objektivní posouzení této varianty.

S dalším dvacetiminutovým příspěvkem vystupuje Gabriela Lněničková. Tématy jsou dopravní problémy Prahy, jejich příčiny a možná řešení. Dále stručné představení historických variant okruhu.

Následuje několik dotazů z publika:

• Jaká je situace ohledně okruhu ve vedení Prahy (odpověď jsem nezaznamenal)

• P. Havel se ptá, co se s aktuální situací dá dělat. (odpověď jsem nezaznamenal)

• Paní ze Suchdola chybí k diskuzi partner z opačného názorového spektra (s tím ji musím dát za pravdu)

• Pohledem „zevnitř“ přisívá pán z Prahy 6 z hnutí Praha Sobě. Je však přerušen starostou.

Následujících dvacet minut vystupuje Renata Voláková se zkušenostmi se stavbou části okruhu 512 v Jesenici u Prahy. Zaujalo mě originální prohlášení: … existuje mediální cenzura, některé věci, které jsem chtěla, aby byly zveřejněny, zveřejněny nebyly.

Dalších dvacet minut vystupuje se svým příspěvkem Ing. arch. Tomáš Vích na téma politika územního rozvoje.

S desetiminutovým příspěvkem vystupuje MUDr. Táňa Pertyšová z Horních Počernic na téma dopady dopravy na zdraví obyvatel. Mimo jiné si stěžuje, že zastupitelé hl. m. Prahy nemají při interpelacích občanů dostatečnou pozornost, čímž nevědomky míří i do ďáblických řad. Již podruhé za besedu padá otázka, co se s aktuální situací dá dělat.

Starosta závěrečnými deseti minutami přispívá tématem „shrnutí z pohledu zdraví“.

V následující diskuzi se pán z Ďáblic táže po smyslu setkání, když chybí protistrana. Zde mu musím dát za pravdu. Zúčastnil jsem se několika podobných setkání a zdají se mi téměř identická.

S devátou hodinou večerní beseda skončila. Problematika severní části pražského okruhu je pro Ďáblice důležitá. Jeho případná realizace je hudbou vzdálené budoucnosti. Co nás trápí už teď je neodhlučněná část Cínovecké silnice/dálnice D8. Proto by naše argumentace vůči hl. m. Praze měla směřovat k prioritnímu vyřešení aktuálních problémů s dopravou a teprve poté připustit otevření dialogu k tématu okruhu.

Martin Tumpach, zastupitel

Zastávkové přístřešky v Ďáblicích

Po menším zdržení byl dokončen i autobusový přístřešek na zastávce Květnová s motivy lučního kvítí od architekta Jana Waldhausera. Stále nás trápí nedořešené přístřešky na zastávkách K Letňanům ve směru na Ládví a Na Pramenech ve směru do Ďáblic. Zejména zastávku K Letňanům využívá hodně cestujících a je ostuda, že se do dnes nemají kam schovat před deštěm. Navíc se jedná o nejbližší zastávku k novému multifunkčnímu domu s radnicí. Vybudovat i na této zastávce přístřešek vnímám jako prioritu. Ve správě zastávek MHD po Praze bohužel nepanuje jednotnost v jejich správcích/vlastnících, kterých je mnoho. Doufám, že nové vedení hl. m. Prahy bude natolik osvícené, že do správy veřejných prostranství vnese systém a jednotnost. V tomto roce jsem se intenzivně věnoval tomu, aby byly všechny potřebné přístřešky postaveny koordinovaně najednou. Nyní se ukázalo, že jako MČ jsme v realizaci efektivnější (a rychlejší) než jiné subjekty. Proto stojí přístřešky na zastávkách ve správě MČ jako první. Zastávka K Letňanům ve směru na Ládví je ve správě Technické správy komunikací (TSK), řízení přímo Magistrátem hl. m. Prahy. Ač s TSK bylo domluveno vybudování přístřešku v říjnu 2018, dle posledních informací posunuli termín realizace na jaro 2019. Tato zastávka není financovaná z rozpočtu MČ, ale z rozpočtu hl. m. Prahy. Výhodou je úspora našich finančních prostředků ve prospěch další veřejné vybavenosti, nevýhodou náš malý vliv na termín a podobu zastávky. Kdy MČ Čakovice realizuje přístřešek zastávky Na Pramenech ve směru do Ďáblic, nám v tuto chvíli není známo, přestože úpravu těchto zastávek iniciovalo právě vedení MČ Čakovice.

Martin Tumpach

Pískování nové zastávky Ďáblická není napodobením ďáblových kruhů, jak by se mohlo na první pohled zdát. (Rovněž tak jako název Ďáblice není odvozen od ďábla ale od pravděpodobně prvního staroslovanského usedlíka.) Kruhy jsou totiž vyobrazením tří bronzových náramků nalezených v keltských hrobech, které byly objeveny při archeologických vykopávkách nedaleko zastávky. Tyto náramky patřily k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším šperkům, nošeným jak ženami, tak muži. Název zastávky Květnová asociuje květnatou louku. Motiv lučního kvítí tak ladí nejen s názvem zastávky, ale i s prostředím, ve kterém se zastávka nachází.

Ing. Jan Waldhauser, autor motivů zastávek Ďáblice a Květnová

Zákaz tranzitního průjezdu nákladních vozidel Ďáblicemi

Zejména ulice Šenovskou, U Parkánu, Hřenskou a Ďáblickou trápí průjezd nákladních vozidel, způsobující hluk a otřesy. Zároveň tato těžká vozidla neúměrně namáhají vozovku. Po urputném jednání s mnoha subjekty se nám koncem loňského roku podařilo prosadit zaznačení zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t do zástavby Ďáblic. Tento zákaz nebyl z počátku řidiči nákladních vozidel příliš respektován. Proto jsme vstoupili v jednání s městskou policií, Policií ČR i s Pohotovostní motorizovanou jednotkou PČR, sídlící v Ďáblicích, aby nám pomáhali s hlídáním dodržování zákazu. Po kontrolách městské policie se provoz nákladních vozidel mírně omezil. Nikoli dostatečně. Městská policie bohužel není oprávněna zastavovat nákladní vozidla přímo na pozemní komunikaci. Ze zkušenosti jsme tedy vytipovali provozovny v okolí Ďáblic, z kterých a do kterých nákladní vozidla skrz Ďáblice jezdí a apelovali na změnu jejich trasy. Uvažovali jsme i o monitoringu kamerovým systémem, kde v tuto chvíli narážíme na legislativní problém monitorování pozemku, který není ve správě městské části a zároveň policie nemá zákonné možnosti sankciovat řidiče na základě námi dodaných záběrů a fotografií. Dílčím řešení je technicky znepříjemnit nákladním vozidlům průjezd. V tom nám pomáhá kruhový objezd s malým poloměrem a dva páry zpomalovacích polštářů na Šenovské a Hřenské ulici. Účinnost těchto technický prostředků je záměrně omezena nutností průjezdu autobusů hromadné dopravy, minimalizací otřesů domů v okolí a zachováním plynulosti průjezdu v dopravních špičkách. Jednáme i se správcem ulic Šenovská, Na Štamberku a U Parkánu (TSK) a vedením hl. m. Prahy o celkové rekonstrukci předmětných komunikací, obsahující prvky pro zklidnění dopravy. První realizační etapa je v přípravě před základní školou v ulici U Parkánu. Termín realizace je závislý na přístupu současného vedení radnice.

Martin Tumpach

Informace z Ďáblického zpravodaje leden-únor 2022

Parkování v modrých zónách Prahy 8

Aktuálně k „modrým zónám“ v Ďáblickém zpravodaji 06/2021

Jak už mnoho řidičů z Ďáblic mělo možnost zjistit, rozhodnutím vedení Prahy 8 nemáme nárok na zakoupení povolení pro parkování v tzv. modrých zónách na Praze 8, včetně okolí stanice metra Ládví. MČ Ďáblice si nechala vypracovat návrh úpravy, který je zpracován podle požadavku na umožnění parkování občanů a podnikatelů trvale bydlících v Ďáblicích. Tento požadavek znamená potřebnou úpravu oblasti č. 8-3, která nyní pokrývá pouze část území MČ Praha 8, a sice její rozšíření i na území Ďáblic. S vedením MČ Praha 8 jednáme o souhlasu s touto úpravou.

Bohužel v tuto chvíli narážíme na koncept, do kterého nejsou občané Ďáblic zahrnutí. Na podatelnu úřadu nebo e-mailovou adresu posta@dablice.cz je možné zasílat vaše podněty k parkování na Praze 8. V ďáblické lékárně a v restauraci Na Růžku je k dispozici petice občanů „NE modrým zónám na sídlišti Ďáblice a zřízení nových parkovacích míst“.

Zároveň prostřednictvím Svazu městských částí hl. m. Prahy žádá MČ Ďáblice vedení hl. m. Prahy o jednotný a nediskriminační přístup vůči všem Pražanům, kde považujeme za vhodné, aby byla pro Pražany zavedena jednotná parkovací karta na celé území hlavního města Prahy. Každý občan hlavního města by si tak mohl zakoupit stejnou cenově výhodnou parkovací kartu na parkování v modrých zónách všech městských částí, kde budou parkovací zóny zavedeny. Současně respektujeme logickou výjimku pro centrum Prahy.

Další informace k problematice jsou mimo jiné na oficiálním webu MČ.

Vyjádření k Modrým zónám

Od roku 1996 jsou v centrální části Prahy postupně zřizovány zóny placeného stání. Modré zóny jsou určeny pro parkování rezidentů s dlouhodobou parkovací kartou, oranžová a zelená zóna pro krátkodobé parkování návštěvníků placené prostřednictvím parkovacích automatů. Zpoplatnění bylo v médiích i u soudů napadáno s odůvodněním, že je v rozporu s právem obecného užívání pozemních komunikací. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. září 1998 některé žaloby proti modrým zónám bez možnosti dalšího odvolání zamítl jako bezdůvodné.

Neoprávněné stání v modré zóně bylo vyhodnocováno jako přestupek proti plynulosti a bezpečnosti provozu podle § 22 přestupkového zákona, neoprávněné stání v oranžové a zelené zóně jako přestupek na úseku státní správy a samosprávy dle § 46 přestupkového zákona. Rozhodnutím vedení MČ Praha 8 nemají obyvatelé Ďáblic možnost požádat si o parkovací karty pro možnost parkování v zónách Prahy 8, i když pro většinu občanské vybavenosti spadáme právě pod území Prahy 8. Pří návštěvě lékaře, úřadu či vyzvednutí balíku na poště Ládví tak téměř nemáme možnost legálně zaparkovat v blízkosti těchto služeb. Navíc byly modré zóny zřízeny bez předem připraveného dostatečně kapacitního systému záchytných parkovišť u stanic metra. A byť máme všichni v občanských průkazech u trvalého bydliště uvedeno Praha 8, tvrzení pana radního Prahy 8 pro dopravu náš nárok na rezidenční parkování rozporuje. Uvádím zde v plném znění:

Vážený pane místostarosto,
v úvodu mé odpovědi bych Vás rád upozornil, že obyvatelé Ďáblic nemají z logiky věci trvalé bydliště na Praze 8, jak uvádíte. Občané Městské části Praha – Ďáblice nárok na rezidentskou registraci nemají.
S pozdravem
Ing. Karel Šašek
Radní MČ Praha 8

Osobně vidím za zřízením parkovacích zón především vylepšení rozpočtu spádových radnic a jsem proti jejich plošnému zavádění v Praze.

Jednou z možností jak dosáhnout na možnost získání parkovacího oprávnění na území Prahy 8 je rozšíření oblasti parkovací zóny i na území Ďáblic. Všichni obyvatelé sídlící uvnitř parkovací oblasti mají automaticky nárok parkovat na celém jejím rozsahu. I kdyby se nám podařilo rozšířit parkovací oblast dle našeho návrhu, neznamená to nutnost zřízení parkovacích zón (modrých čar). V ideálním případě bychom byly součástí parkovací oblasti Prahy 8, se všemi parkovacími právy a zároveň bez omezení modrými čarami na území Ďáblic.

Bohužel zatím narážíme na neochotu kompetentních institucí od Odboru dopravy Prahy 8, přes vedení Prahy 8, Odbor rozvoje a financování dopravy MHMP až po vedení hl. m. Prahy požadavek Ďáblic efektivně řešit. Dobrou zprávou je alespoň to, že v našich požadavcích nejsme sami a nárok na parkování u spádové občanské vybavenosti vznáší více městských částí, zejména prostřednictvím Svazu městských částí hl. m. Prahy.

Martin Tumpach

Hluk z dopravy

Dlouho očekávaný komplexní posudek hluku z dopravy v Ďáblicích je hotový, včetně návrhu řešení. Z map hlukových pásem vyplývá, že hluk z automobilové dopravy ulice Cínovecká zasahuje celý východní okraj městské části ekvivalentními hladinami akustického tlaku, které v denní době překračují hygienický limit hluku LAeq,T = 60 dB (hluková pásma světle a tmavě červené barvy) a v noční době překračují hygienický limit hluku LAeq,T = 50 dB (hluková pásma hnědé a oranžové barvy). Tímto hlukem jsou nejvíce zasaženy obytné objekty situované v okolí ulice Chřibská a méně pak obytné objekty situované v okolí ulic Zářijová, Březnová, K Lomu, K Letňanům, Sousedská, Hořínecká a Legionářů. Z posudku je zřejmé, že pro snížení dopadu hluku z provozu automobilové dopravy po komunikaci ulice Cínovecká je nutná instalace protihlukových stěn v celkové délce 1840 m a výšce nejméně 3 m nad úroveň komunikace. Vybudování této stěny budeme žádat po hl. m. Praze a zároveň jsem pro to, aby instalace protihlukových stěn byla naší podmínkou ve všech vyjádřeních k pražským investičním záměrům.

Hluk z automobilové dopravy na komunikacích uvnitř městské části zasahuje jejich okolí ekvivalentními hladinami akustického tlaku, které v denní době taktéž překračují hygienický limit hluku LAeq,T = 60 dB (hluková pásma světle a tmavě červené barvy) a v noční době překračují hygienický limit hluku LAeq,T = 50 dB (hluková pásma hnědé a oranžové barvy). Tímto hlukem jsou nejvíce zasažené obytné objekty situované v okolí ulic Ďáblická, Spořická, Šenovská, Na Štamberku, U Parkánu, Kostelecká, Hřenská a Kokořínská. Technické opatření formu instalace protihlukových stěn není v této oblasti technicky realizovatelné. Zde posudek navrhuje opatření, která už v Ďáblicích dávno máme, ale dle našich zkušeností nejsou dostatečně účinná. Jediným doposud nerealizovaným opatřením je položení tzv. tichého asfaltu, jehož účinnost je v delším časovém horizontu velice sporná. Nezbývá, než začít aktivně vyhledávat další odborníky z oblasti ochrany před hlukem a zahájit s nimi spolupráci. 

Dle informace od správce Ďáblické ulice (po mnoha našich žádostech, prosbách a urgencích) právě probíhá výběrové řízení na projektanta celkové rekonstrukce ulice, s předpokladem zahájení prací v druhé polovině roku 2019. Chceme být u tvorby projektu a na základě našich každodenních zkušeností ho připomínkovat nejen za účelem snížení hluku, ale i směrem ke zvýšení bezpečnosti a s důrazem na dostatek doprovodné zeleně. V tomto ohledu je také nutné brát v úvahu fakt, že druhá polovina roku 2019 je daleko a z pohledu pražských investic vzhledem k blížícím se komunálním volbám ještě o něco dál.

Celé znění posudku naleznete na ďáblickém webu v sekci Diskutovaná témata – Hluk v Ďáblicích

Hluku z dopravy se věnují i kolegové z OOOD.

Martin Tumpach

Autovraky

Po několika intervencích u příslušných úřadů se podařilo přimět Správu služeb hl. m. Prahy, aby rozbitou bílou Škodovku, která po dlouhou dobu hyzdí veřejné prostranství a zbytečně zabírá parkovací místo ostatním řidičům na parkovišti v Hořínecké ulici, definovala jako autovrak. Zjevný autovrak dle novely zákona totiž vůbec být autovrakem nemusí.

 Dne 15. 9. 2015 byla Poslaneckou sněmovnou schválena velká novela zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích s účinností od 31. prosince 2015. Tato novela zákona o pozemních komunikacích významně změnila podmínky pro odstraňování vraků vozidel z pozemních komunikací.  Je zde uvedena nová definice autovraku: „ silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla“. Zákonná definice vraku je nyní natolik přísná, že ji nesplňuje mnoho nepojízdných vozidel, i když dlouhodobě stojí na jednom místě. Jednoduše řečeno mohou být za vrak označena jenom ta vozidla, která jsou bez motoru, části karoserie nebo podvozku. Zrezivělé, na první pohled nepojízdné automobily nesplňují stávající definici vraku. Zároveň auto nemůže být odtaženo, pokud zjevně netvoří překážku silničního provozu. A to ani v případě, kdy je odstaveno v rozporu s dopravními předpisy. Nezáleží na tom, zda je na autě SPZ či nikoli.

K novele vedla zákonodárce judikatura soudů, která staví nedotknutelnost soukromého vlastnictví nad veřejný zájem. Je otázkou nakolik je tento postup správný či praktický.

K efektivnímu vyřešení situace je třeba v první řadě novelizovat zákon o pozemních komunikacích.

V současné době zajišťuje odstraňování vraků Správa služeb hl. m. Prahy, proto doporučujeme nahlásit vrak přímo na stránkách SSHMP prostřednictvím online formuláře.

Poměrně přesně informuje o problematice např. iRozhlas.

Martin Tumpach

Článek z Ďáblického zpravodaje 02/2021