Zimní údržba 2023/2024

Městská část Ďáblice v zimě pečuje o 15 km ulic a 19 km chodníků. I přes sjednanou údržbu bývají zimní klimatické podmínky pro pohyb lidí i vozidel občas omezující. Není v lidských silách odstranit všechen sníh ihned v okamžilku kdy napadne. V případě vydatného sněžení prosíme o trpělivost. Věřte, že veškerá dostupná technika je v terénu a postupně se dostane i do vaší ulice. Umíme zajistit schůdnost chodníků a sjízdnost silnic. Lokálně na exponovaných místech i operativně ihned, prostřednictvím našich pracovíků. Neumíme zaručit, že nebudou v zimně komunikace místy kluzké. O plošné letní i zimní údržbě platí, že v mezích finančních možností MČ nikdy nemůže dosáhnout úrovně péče o vlastní zahrádku/chodník. Zde apelujeme především na zvýšenou opatrnost chodců i řidičů.

Pokud zjistíte nedostatky v zimní údržbě, kontaktujte nás prosím na tel.: 283 910 723-724  nebo na podatelna@dablice.cz

S vědomím, s jakou až extrémní nevolí u opozice a jejich podporovatelů se setkávají systémové změny ze strany Rady MČ, jsme se rozhodli navázat na letité zkušenosti našich předchůdců a smluvní parametry zimní údržby a shodou okolností i dodavatele ponechali téměř beze změn. Nakolik je systém funkční je určitě otázkou. Do budoucna bychom rádi rozšířili rozsah údržby vlastními silami. Dodavatel provedl k dnešnímu dni 9 řádných výjezdů a 3 doplňkové s posypem, vše dle smlouvy fotograficky dokumentované. Některá exponovaná místa udržujme nad rámec plošné údržby vlastními silami. TSK provedla 8 řádných výjezdů a 6 doplňkových (ve smlouvě je stejné frekvence výjezdů našeho dodavatele jako má TSK, nedostanou-li od nás jiný pokyn). V tuto chvíli evidujeme a s dodavatelem řešíme 20 případů nedostatků údržby. Vedení MČ několikrát porovnávalo kvalitu různých dodavatelů údržby i v okolních městských částech, kde byla kvalita provedení údržby obdobná.

Zimní údržbu komunikací v Ďáblicích zajišťuje na vybraných silnicích Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Údržba na ostatních plochách je realizována MČ Praha Ďáblice prostřednictvím společnosti AQUIK s.r.o., doplňkově i zaměstnanci úřadu.

Pasportkomunikací udržovaných centrálně hl. m. Prahou prostřednictvím TSK

Údržba  je prováděna v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se povádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Činnost, práce a výkony údržby zajišťované MČ Ďáblice jsou zahájeny podle kategorizace předmětných komunikací.

Silnice udržované MČ Ďáblice prostřednictvím firmy Aqik
Chodníky udržované MČ Ďáblice prostřednictvím firmy Aqik
 • Kategorie II. místních komunikací a chodníků: Od vyhlášení pohotovosti TSK hl. m. Prahy na komunikace I. kategorie do 60 minut, nebo od výzvy zástupce MČ do 60 minut. Úklid je dokončen do 12 hodin od zahájení činností.
 • Kategorie III. místních komunikací, parkoviště: Od vyhlášení pohotovosti TSK hl. m. Prahy na komunikace II. kategorie do 240 minut, nebo od výzvy zástupce MČ do 60 minut. Úklid je dokončen do 48 hodin od zahájení činností.
 • Kategorie I. chodníků: Do 30 minut od výzvy zástupce MČ nebo od vyhlášení výjezdu TSK hl. m. Prahy. a to v časovém rozmezí od 7:00 do 17:00. Úklid je dokončen do 12 hodin od zahájení činností.
 • Kategorie II. chodníků: Ihned po dokončení úklidu chodníků I. kategorie a dle pokynů zástupce MČ. Úklid je dokončen nejpozději do 17:00 následujícího dne.
Zimní údržba pováděná smluvní firmou.
Zimní údržba prováděná našimi pracovníky.

Stanovení postupu „Zimní údržba“, 2023-2024, úklid sněhu Ulice, chodníky (bude aktualizováno k 5.12.2023)

Okruh č.l

 • Květnová, Říjnová, Zákupská, Skalnička, Liběchovská, Bulížníková, Markvartická, Na Znělci, U Hájovny, Poděbradova, Kučerové

Okruh Č.2

 • Legionářů, Chřibská, Osinalická, Prácheňská, U Prefy, K Náměstí, Ke Kinu, Mannerova, Hořínecká, K Náměstí, Na Terase, propojka škola, nájezd k ZŠ, Vojkovická, Zákupská, Čenkovská, Sadařská, Včelařská, Pod Prodejnou, Brigádnická, Ptáčnická, Myslivecká, Na Kopci,

Okruh č.3

 • Srpnová, Červencová, Červnová, Březnová, Zářijová, Prosincová, KLomu, K Letňanúm, Kokořínská, Mšenská, Lobečská, U Chaloupek, Humenecká, Županovická, Dražetická

Autobusové zastávky

 • Nájezdy a sjezdy na autobusové zastávky, z autobusových zastávek – odstranění sněhu, posyp inertním materiálem dle potřeby. Ďáblická 4x, K Letňanúm 2x, Květnová 2x, Liběchovská 2x, U Spojů 2x, Na Štamberku 2x, Kokořínská 2x, Na Pramenech Ix, s řetelem na průjezd vozíčkářů.

Přechody

 • Nájezdy a sjezdy na přechod, z přechodu – odstranění sněhu, posyp inertním materiálem dle potřeby s řetelem na průjezd vozíčkářů.
 • 1. V blízkosti autobusových zastávek
 • 2. V ostatních ulicích

Martin Tumpach

Silniční okruh okolo Prahy (SOKP) 518, 519 a 520

Tzv. „vnější pražský okruh“ v trase Ruzyně – Suchdol (518) a Suchdol – Březiněves (519) a souvisejících staveb (mimoúrovňové křižovatky/MÚK, přivaděče).

K připomínkám byla obcím a veřejnosti v říjnu 2023 zpřístupněna dokumentace záměru vymezení koridoru dálnice D0 tzv. „vnější pražský okruh“ v trase Suchdol – Březiněves (519) a souvisejících staveb, vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). V reakci s předloženým návrhem nesouhlasíme a zároveň jsme stanovili závazné podmínky pro případ, že by Ministerstvo životního prostředí vydalo k EIA kladné stanovisko.

Jedná se o dokumentaci záměru vymezení koridoru dálnice D0 tzv. „vnější pražský okruh“ v trase Ruzyně – Suchdol (518) a Suchdol – Březiněves (519) a souvisejících staveb (mimoúrovňové křižovatky/MÚK, přivaděče). Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) je označení pro proces, jehož cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat, resp. za jakých podmínek je realizace akceptovatelná. Studii EIA musí mít a přiložit ji k žádosti o realizaci všechny velké stavby. Podle zákona se mohou dotčené územní samosprávné celky k dokumentaci vyjádřit u příslušného úřadu, což jsme také za Ďáblice učinili. Vedení MČ Ďáblice nesouhlasí s předloženým návrhem a zároveň stanovuje závazné podmínky pro případ, že by Ministerstvo životního prostředí vydalo k EIA kladné stanovisko.

MČ Ďáblice má celou řadu závazných podmínek pro realizaci záměru. Jednak chceme znát detailnější informace o záměru a jeho pozitivech pro Ďáblice. Dále se nesmí stát, aby byla zprovozněna pouze část okruhu na západ bez východní části (520). Kvůli kumulaci hluků chceme účinná protihluková opatření na okruhu i na stávající Cínovecké a Ďáblické ul. Důležité jsou nájezdy na okruh přímo z křižovatky u Březiněvsi, aby auta zbytečně nezajížděla na vzdálenější nájezdy před Ďáblice. Následuje i požadavek kvalitního, bezpečného odvodnění jak okruhu, tak přilehlých dopravních staveb.

Odborné podklady k vyjádření jsme sháněli společně s kolegy z městských částí Zdiby, Suchdol, Nebušice, Lysolaje, Horoměřice a obcí Veleň. K dispozici jsme měli odborná stanoviska z oblastí emisí, hluku, ochrany přírody, vlivu na krajinný ráz, dopravního inženýrství, ochrany zdraví, hydrologie, klimatu, urbanismu a archeologie. Zásadním způsobem přispěla ke stanovisku MČ Ďáblice i Komise výstavy a dopravy. Zároveň bylo možné částečně navázat i na předchozí ďáblická vyjádření.

Veřejné projednání záměru

Ministerstvo životního prostředí (MŽP), jako příslušný úřad ve smyslu § 21
písm. c) zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, oznámilo veřejné projednání záměru ve smyslu § 17 tohoto zákona, dne 6.11.2023 v Kongresové centrum Praha.

Jednání začalo v 15:00. Ing. Pekárková z MŽP shrnula dosavadní administrativní postup a uvedla, že z projednání vznikne zápis a závěrečné stanovisko. Ing. Mátl z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uvedl, že cílem je vytáhnout dopravu z Prahy, že respektují zásady územního rozvoje (ZÚR) a že se snaží mnimalizovat dopady na životní prostředí. Dr. Gross z ŘSD uvedl, že se jedná o jednu z dopravně nejvýznamnějších staveb a že vnější pražský okruh se skládá z 11 dílčích staveb, kde 7 je hotovách a zbylé 4 v různých stádiích přípravy. Dále shrnul základní údaje o stavbě, s tím, že její příprava trvá již přes 20 let a vznikla pracovní skupina se zastoupením Min. dopravy, MŽP a Min. pro místní rozvoj.

Ing. Plevová z týmu zpracovatelky dokumentace představila základní charakteristiku záměru, s tím, že odvodnění východně od Ústecké ulice je svedeno do Maratínského a Třeboradického potoka a že bylo upraveno odvodnění mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Březiněves. Dále zmínila i koordinaci s přípravou navazujícího úseku 520.

Zpracovatel oponentního posudku ujistil všechny přítomné, že všechny vznesené připomínky budou prověřeny. Následně dostali prostor k vyjádření zástupci dotčených obcí. Za hl. m. Prahu nebyl přítomen žádný zástupce (!), zástupce Středočeského kraje, předseda výboru pro životní prostředí a zemědělství ve svém obsáhlém příspěvku neřekl nic zásadního, starosta Prahy 6 vyjádřil souhlas se záměrem, Praha 8 svého zástupce na projednání neměla, starostka Dolních Chaber konstatovala, že se jedná o dálnici a koridor Berlín-Istambul a záměr by se tak neměl míchat s městskou dopravou. Déle uvedla, že dálnice vede nevhodně skrz obydlená území a cenné přírodní lokality. také, že tento okruh dopravu nezklidní a že se jedná o umělou beriéru ve městě. Ing. Gross (ŘSD) reagoval, že okruh může být použit pro místní dopravu a že je záměr v souladu se ZÚR. Ing. Mátl (ŘSD) reagoval, že vždy trasa nebude vyhovovat všem, bez dálnic bychom se nikam nedostali a že jde o maximální optimalizaci trasy. Ing. Plevová (tým zpracovatelky dokumentace) uvedla, že v příspěvku zmíněné velmi vysoké napětí je součástí výkresové dokumentace (chybí v textové části) a že lanovka z Podbaby do Bohnic má větší vizuální dosah než plánovaný most okruhu přes Vlatvu. Dr. Sosna (Min. dopravy) reagoval, že i v ostatních evropských městech vedou okruhy takto blízko zástavbě. Ve svém příspěvku za Ďáblice jsem upozornil na stávající problémy s hlukem a odvodněním, které musejí být vyřešeny před realizací záměru a že v žádném případě nesmí být zprovozněna část 519 bez funkční části 520. Ing. Plevová (tým zpracovatelky dokumentace) reagovala, že byla vyhotovena komplexní vodohospodářská studie a že hluková opatření jso navržena dle legislativy. Za Lysolaje nevystoupil nikdo. Starosta Nebušic požadoval porovnání dvou variant trasy a oznámil, že bude požadovat kompenzační opatření. Následovala výměna názorů starosty Nebušic s dr. Sosnou jak daleko je veden okruh Mnichova od zástavby. Za Přední Kopaninu nevystoupil nikdo. Starosta Suchdola uvedl, že projekt je amorální a zastaralý, se špatně vymezenou Naturou. Ing. Mátl (ŘSD) reagoval, že varianty již nepřipouští, protože tato je nejoptimálnější. dále uvedl, že u záměrů, kde to dává smysl varianty připouští a že je okruh pro Prahu nutnost. Následně vystoupil starosta Horoměřic. Starostka Zdib ve svém příspěvku mluvila několik desítek minut a já v průběhu (naštěstí dostaly Ďáblice prostor před Zdibami), krátce před šestou hodinou jednání opustil.

Samotné projednání skončilo po 9,5 hodinách krátce po půlnoci. Všechny dotčené obce dostaly možnost se podrobně písemně vyjádřit (což pravděpodobně většina učinila) a osobně vnímám veřejné projednání záměru spíše jako prostor pro věcné informování veřejnosti. Záměr budeme za MČ Ďáblice nadále sledovat.

Martin Tumpach

Záměr stavby vnějšího pražského okruhu „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“

Na portále MŽP CENIA byla koncem listopadu loňského roku zveřejněna dokumentace záměru části vnějšího pražského okruhu D0 520 v trase Březiněves-Satalice. Vzhledem k nedostatkům záměru i celého projektu D0, a vzhledem k uvedeným nedostatkům a nesrovnalostem v dokumentaci EIA a na základě objednaných odborných posudků nemá MČ Ďáblice jinou možnost než se záměrem nesouhlasit. Pokud by MŽP přes všechny uvedené vady vydalo kladné závazné stanovisko EIA, pak MČ požaduje, aby v rámci závazného stanoviska EIA byly formulovány zejména následující závazné podmínky pro navazující řízení: doplnění chybějících plánovaných staveb a významných prvků technické infrastruktury, vedení trasy řešit v zářezu nebo zakrytém hloubeném tunelu, posouzení plánované okružní křižovatky Kostelecká / napojení na Cínoveckou, na katastrálním území Ďáblic nedělat zařízení staveniště a skládky, zapracování do posouzení dopady z vysokorychlostní železnice a provozu skládky, přidat k připomínkám aktuální hlukovou studii, realizovat přímé napojení Březiněvsi na okruh v obou směrech tak, aby nebylo nutné z Březiněvsi projíždět přes centrum Ďáblic, realizovat přímé napojení Březiněvsi na Cínoveckou při výjezdu směrem na sever tak, aby nebylo nutné z Březiněvsi projíždět přes centrum Ďáblic, prodloužení připojovacích pruhů, zajištění řádné správy, provozu a údržby vodních děl při Mratínském potoce, dostatečná kapacita retencí stavby, vybudovat protihlukové valy min. výšky 6 m, doplnit protihlukové stěny nebo valy podél ulice Cínovecké, doplnit ekodukt přes stávající a nově navržená silniční tělesa, zpracovat soubor protiprašných, protihlukových a protiemisních opatření pro dobu výstavby, navrhnout kompenzační opatření ke snížení imisí znečišťujících látek do ovzduší, zejména u benzo(a)pyrenu a suspendovaných částic. Úplné znění vyjádření je veřejně přístupné na webových stránkách MČ.

Veřejné projednání záměru

Ministerstvo životního prostředí (MŽP), jako příslušný úřad ve smyslu § 21
písm. c) zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, oznámilo veřejné projednání záměru ve smyslu § 17 tohoto zákona, dne 22.1.2024 v Kongresové centrum Praha.

Jednání zahájila paní Kateřina Pekárková z MŽP. Za MŽP byli dále přítomni Evžen Doležal a Petr Slezák. Přítomna byla zpracovatelka dokumentace Ilona Plevová s projektantkou Dominikou Urbanovou, autorem rozptylové studie Janem Karlem a autorem hlukové studie Liborem Ládyšem. Za TSK byl přítomen Jan Kreml. Za zpracovatele posudku Tomáš Bayer. Za oznamovatele (ŘSD) Radek Mátl, Tomáš Gros, Michal Hrdlička a Marie Soukupová (z MD).

Paní Pekárková za MŽP shrnula průběj zjišťovacího řízení a pan Gros za oznamovatele představil záměr. Ing. Plevová doplnila, že retenční nádrže (včetně těch na MÚK) mají řešit i extrémní strážky. Dále bylo konstatováno, že zpracovatel posudku Tomáš Bayer zapracuje všechny ústní i písemné připomínky.

Za hl. m. Prahu vystoupil radní Hlaváček v zastoupení radního Hřiba (ten dorazil až v průběhu projednání). Hl. m. Praha se záměrem souhlasí a upozorňuje na vazby a koordinace s jinými záměry v lokalitě. Za Středočeský kraj vystpoupil Dan Jirák s tím, že kraj preferuje tunelovou variantu. Za Březiněves nebyl nikdo. Za Čakovice vystoupil starosta Vintiška, který upozornil na nutnost dobrého hospodaření s dešťovou vodou, preferuje tunelovou variantu a žádá nejmodrnější hluková řešení. Za Ďáblice jsem upozornil na za nás nejdůležitější body (problematiky hluku, odvodu dešťových vod, zvýšení dopravního zatížení…) a odkázal na zaslané podrobné písemné stanovisko. reahoval radní HMP Hlaváček, že hluková opatření na Cínovecké jsou komplikovaná a že mohou být součásí záměru Terminál Sever. Ing. Plevová ubezpečovala, že k závleku dopravy do Ďáblic z MÚK Březiněves podle dopravních modelů nedochází. Za Satalice vystoupila starosta Voborská, která upozornila na nedosatečná protihluková opatření, kdy již nyní je hluk na maximálních přípustných hodnotách. Požadovala doplnění ozeleněných zemních valů. Reagoval p. Gros, že připomínkám rozumí a Ing. Plevová, že opatření jsou v souladu s legislativou. Za Vinoř vystoupil místostarosta Hluší s preferencí tunelové varianty. Za Prahu 20 vedoucí odboru ŽP a dopravy s preferencí tunelové varianty. Brandýs n. Labem a Jenštějn bez zástupců. Za Podolanku vystoupil starosta Pečenka, poděkoval ŘSD za komunikaci, upozornil, že záměr bude mít negativní dopad na obec, konstatoval, že dokumentace je zpracována srozumitelně /pozn. autora: většina lidí, kteří se s ní seznámili tvrdí opak/ a upúozornil, že z 24 dílčích závěrů vychází v 18ti případech lépe tunelová varianta, tzn. že obě varianty nejsou srovnatelné. Reagoval p. Gros, že obě varianty jsou možné. P. Mátl konstatoval, že navrhované odvážení zeminy po železnici není možné. Za Přezeletice vystoupil předseda stavební komise Raidr s dotazem, jak konkrétně bude zapracováno vyjádření obce. Paní Pekárková reagovala, že bude zapracováno do oponentního posudku. Déle pan Raidr upozornil na problematiku přesunu hmot (6-8 mil. m2) a žádal o umístění měřících stanic v obci. Za Radonice nebyl nikdo. Za Veleň vystopupila starostka Matějková s preferencí tunelové varianty a upozornila, že objem dopravy je ve Veleni 1000 x větší než byl v r. 1929, kde se poprvé začala vytyčovat trasa okruhu. P. Gros reagoval, že je podstatná i ekonomická stránka věci. Za Zdiby vystoupila starostka Slavíková s upozorněním, že záměr není posuzován v souladu se zákonem a preferencí tunelové varianty. Dále upozornila na vady hlukového posouzení – nevěrohodnost metodiky a že v potaz jsou prány pouze ty strategie a dokumenty, které se zpracovateli hodí a zpochybnila realističnost dopravních prognóz. V reakci konstatoval Ing. Ládyš, že pokud jsou dva zdroje hluku v soběhu, platí limity pro ten hlučnější, upozornil, že žádné protihlukové opatření není věčné a že v prognózách není zohledněna rozvíjející se elektromobilita ani legislativní snižování hlukových limitů pro nově vyráběné vozy ze strany EU. Za úřady vystoupil pouze zástupce Hygienické stanice hl. m. Prahy s tím, že jsou pouze dílčím orgánem a se záměrem souhlasí. O slovo požádal ještě za Kbely starosta Čermák, že se jich záměr dotýká z pohledu širších vztahů a krátce vystoupil i zástupce IPRu p. Zderadička. Za veřejnost vystoupili zastupitelka HMP paní Lněničková, zástupce spolku Auto-Mat (v reakci paní Plevová, že pražské cyklogenerely bude záměr naplňovat) a zástupce spolku Občané Satalic za životní prostředí. Následovala vystoupení jednotlivých občanů. Projednání skončilo kolem osmé hodiny.

Martin Tumpach

Odkazy

Připomínky Spolku pro Ďáblice k části 518, 519:

Největší negativní vliv na životní prostředí Ďáblic přináší nová silnice jako taková včetně obrovské dálniční mimoúrovňové křižovatky „MUK Březiněves“. Zdá se, že se této infrastrukturní stavbě bohužel již nevyhneme, a tak je nyní velmi důležité její dopady nejen neutralizovat, ale nadto prosadit navazující investice, které budou pro Ďáblice přínosem: protihluková opatření podél Cínovecké radiály, masivní výsadba zeleně podél nové silniční stavby, vytvoření biotopu v místě dešťových usazovacích nádrží, zrušení rezervy na Ďáblické skládce a její kompletní zakonzervování.

rozumnadoprava.cz: Pražský okruh v prosazované trase dopravě v Praze nepomůže, spíš ji zhorší.

Zde si myslím, že pokud by se přistoupilo k prověřování další varianty, vznikl by stejný odpor občanů a obcí v alternativní trase a nepostavilo by se nic. Alternativní trasu tedy neopovažuji za smysluplné řešení. MT

remspace.cz: Dostavbu Pražského okruhu doprovází žaloby a nesouhlas. Jaké jsou nejčastější mýty?

Dopravní záměry v Ďáblicích

užitečné odkazy a články

Hlášení závad na ulicích Ďáblická, Šenovská, Hřenská, Kostelecká a U Parkánu (ve správě TSK). Oznámení o závadách na ostatních ulicích lze zasílat na podatelna@dablice.cz.

Mapa dopravních nehod, evidovaných Policií ČR.

Plán mobility pro Prahu

E15: Parkování není nárok, ale ryze ekonomický statek, který musí být řádně zpoplatněn

idnes.cz: Vědec k pokusu: Stačilo pět dnů a plicní buňky na rušné ulici v Praze umřely. Vědci z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd umístili na ulici V Holešovičkách (v Ďáblicích dále pokračuje jako Cínovecká) mobilní toxikologický inkubátor s živými plicními buňkami.

Ďáblická ulice

Vzhledem k probíhající rekonstrukci informace průběžně aktualizujeme. Poslední aktualizace 16.4.24 18:00.

Aktualizované informace od správce komunikace – TSK

zdopravy.cz: V Praze začíná oprava Ďáblické ulice, práce potrvají do konce roku

Od 15.4. zahájí správce Ďáblické ulice – Technická správa komunikací hl. m. Prahy celkovou rekonstrukci Ďáblické ulice. Stavba v celkové délce až tři čtvrtě kilometru zahrnuje i přilehlé křižovatky. Práce jsou rozděleny do jednotlivých etap a potrvají do konce roku 2024. Rozsáhlá rekonstrukce se zaměří na celou řadu prací a úprav. Kromě výměny konstrukce vozovky stávající komunikace s krytem z asfaltového betonu dojde i na vyrovnání a výměnu poškozených obrub včetně opravy prvků odvodnění (uličních vpustí a jejich přípojek). Stavební úpravy budou probíhat také na ploše stýkajících se ulic Ďáblická a U Parkánu. Vzniknou zde nové přechody pro chodce. V rámci úprav veřejného osvětlení dojde například k posunu jednoho ze stožárů a dalším úpravám kabelového vedení. Součástí stavby je i rekonstrukce autobusové zastávky „K Letňanům“, směrem do centra. V místě stavby se obnoví dopravní značení.

Etapa 1a je plánovaná od 15. 4. 2024 do 28. 6. 2024, v úseku K Lomu – Kokořínská dojde k úplné uzavírce obou jízdních pruhů s výlukou automobilové dopravy.

Etapa 1b je plánována od 29. 6. 2024 do 14. 7. 2024 se dopravně dotkne křižovatky Kokořínská x Ďáblická a po celou tuto dobu rovněž potrvá kompletní uzavírka obou jízdních pruhů.

Etapa 2 je plánována od 14. 7. 2024 a zahrnuje úsek Ďáblické od Kokořínské do ulic U Parkánu / Kostelecká, včetně tamní křižovatky.

Etapa 3 15.7.-22.9.2024

V 1. etapě od 15.4.2024 bude na Ďáblické ul. v úseku Kokořínská – K Lomu úplný zákaz zastavení. Následně bude pro dopravu zcela uzavřen úsek Ďáblické Kokořínská – K Lomu. Objízdné trasy budou vedeny Šenovskou a Cínoveckou ulicí. Dle aktuálních informací by měl být vyznačený úsek uzavřený cca 3 týdny. V Etapě 1b bude uzavřena křižovatka Ďáblická x Kokořínská. Přesný harmonogram prací zjišťujeme.

Informace od zhotovitele stavby, společnosti Colas, z místa plnění ze dne 12.4.2024

Dopravně-inženýrská opatření, tak, jak je schválil odbor dopravy ÚMČ Praha 8.
„K umístění dopravního značení a zařízení se souhlasně vyjádřil dotčený orgán Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru služby dopravní policie. Protože správní orgán neshledal žádné nesrovnalosti v navrhované přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích, žádost se považuje jako důvodná a stanovení přechodné úpravy v silničním provozu z veřejného zájmu za únosnou, vydal toto opatření obecné povahy.“

Přechody pro chodce přes Ďáblickou ul. jsou plánovány 1 x v křížení s ul. K Lomu, 1x v křížení s ul. K Letňanům, 1x c křížení s ul. Hořínecká, 2x v křížení s ul. Kokořínská, 2x v křížení s ul. Kostelecká a 1x v křížení s ul. Na Terase.

Průjezdy linek MHD (průběžně aktualizováno)

Omezení MHD v souvislosti s 1. etapou uzavírky ul. Ďáblická, která bude zahájena od pondělí 15.4.2024. Trvání 1. etapy je plánováno do 28.6.2024, tedy do konce školního roku. Během prázdnin budou následovat další etapy –výluka na těchto linkách tak bude probíhat i během letních prázdnin.

V současné době řešíme, proč nebyl součástí rekonstrukce vozovky i přilehlý chodník a budeme se zasazovat o zařazení rekonstrukce chodnílu do stávající akce.
Vyjádření bývalého vedení MČ
Vyjádření bývalého vedení MČ

Rekonstrukce úseku Střelničná-Hřenská je plánována na rok 2024, s tím, že 07-11/2023 bude probíhat v úseku Žernosecká-Učitelská rekonstrukce vodovodu a 04-07/2023 v křižovatce Ďáblická x Žernosecká rekonstrukce plynovodu.

kostelecká ulice

Z plošné opravy v roce 2023 bylo vynecháno „místo budoucího kruhového objezdu“ i když v projektu pro SP bylo. Jelikož stavební úřad nemá informace, že by byl kruhový objezd plánován, dal jako podmínku kolaudace opravy, že pokud k realizaci objezdu nedoje v příštím roce, TSK dodělá i vynechané místo.

Do budoucna je dle vyjádření zástupců TSK plánovaná oprava mostu přes Cínoveckou a výhledově podjezd Kostelecké vysokorychlostí tratí.

Aktuální informace TSK

šenovská ulice

Se stavem Šenovské ul., včetně podloží je vedení MČ obeznámeno a po správci žádá rovněž její zahrnutí do plánu plošných rekonstrukcí. V tuto chvíli probíhá silami a prostředky MČ údržba a vyhodnocování dat měřičů rychlosti a ve spolupráci s městskou policií kontroly tranzitního průjezdu nákladních vozidel.

u parkánu

Dokončená úprava přechodu a krátkodobých stání před školou a bezbariérové nájezdy na chodník u kaple.

plánovaný silniční okruh kolem prahy 519, 520

Jedná se o koridor dálnice D0, tzv. vnější pražský okruh, který na území MČ Praha-Ďáblice křižuje Cínoveckou ulici. Na západ vede úsek 519 v trase Suchdol – Březiněves, který je společně posuzován s navazujícím úsekem 518 v trase Ruzyně – Suchdol. Na východ vede úsek 520 v trase Březiněves – Satalice. Se stavbou souvisí i výstavba mimoúrovňové křižovatky – MÚK Březiněves, rekonstrukce a rozšíření ulice Cínovecká na tři pruhy v úseku MÚK Zdiby – MÚK Kostelecká, výstavba obchvatu Březiněvsi – přeložka silnice II/243.

Stavba „D0 519 Suchdol – Březiněves“ začíná v km 38,250 před mostem přes Vltavu za MÚK Rybářka a končí v km 45,100 na MÚK Březiněves. Její délka je 6850 metrů. Je navržena jako šestiproudá dálnice s maximální rychlostí 100km/h. Stavba 519 má zpracovanou dokumentaci EIA od 08/2023, které se MČ zasílala vyjádření. Veřejné projednání Dokumentace EIA se uskutečnilo 6.11.2023. Vydání závazného stanoviska EIA se předpokládá v červnu 2024. Probíhá příprava podkladů pro výběr zhotovitele dokumentace DUSP. V roce 2024 se očekává schválení záměru, v roce 2026 vydání společného povolení, v roce 2027 vypsání výběrového řízení a zahájení stavby a v roce 2030 uvedení do provozu.

Stavba „D0 520 Březiněves – Satalice“ začíná v km 46,410 v prostoru MÚK Březiněves a končí za MÚK Satalice. Stavba je dlouhá 13 643 m. Je navržena jako šestiproudá dálnice s maximální rychlostí 100km/h. Trasa je řešena ve dvou alternativách, a to zahloubené a tunelové. Rozdíl mezi nimi je ve výškovém vedení trasy. Stavba 520 má zpracovanou dokumentaci EIA od 11/2023, které se MČ zasílala vyyjádření. Veřejné projednání Dokumentace EIA se uskutečnilo 22.1.2024. Vydání závazného stanoviska EIA se předpokládá v září 2024 s výběrem preferované varianty. Probíhá příprava podkladů pro výběr zhotovitele dokumentace DUSP. V roce 2024 se očekává schválení záměru, v roce 2026 vydání společného povolení, v roce 2027 vypsání výběrového řízení a zahájení stavby a v roce 2030 uvedení do provozu.

Mimoúrovňová křižovatka „Březiněves“

Křižovatka se nachází ve stísněném prostoru mezi skládkou Ďáblice a Březiněvsí v km 45,3. Křižovatka je všesměrová všesměrová. Napojení Březiněvsi je plánováno jen na Cínoveckou ulici směrem do centra a též na Ďáblickou ulici, což by měl rozdělovat kruhový objezd u skládky se 4 výjezdy (Březiněves, Cínovecká, Ďáblická, skládka).

Cínovecká

Součástí stavby je také přestavba Cínovecké ulice (Prosecké radiály) v okolí MÚK Březiněves v km -1,903 až -4,150 na dálniční standard. Stávající radiála bude rozšířena ze čtyřpruhu na šestipruh. Výškové a směrové vedení bude za chováno. Po přestavbě bude úsek přiřazen k dálnici D8. ŘSD přislíbilo vybudování protihlukových bariér podle celé stavby.

Obchvat u Březiněvsi

Přeložka silnice II/243 je vybudování obchvatu Březiněvsi na východní straně. Obchvat má ústit do kruhového objezdu na sever od MǓK Březiněves, který má mít 3 výjezdy – obchvat Březiněvsi, Březiněves a Ďáblická ulice. Na té se nachází jižně od  MÚK druhý kruhový objezd se 4 výjezdy (Březiněves, Cínovecká, Ďáblická, skládka).


Protihlukové stěny Cínovecká/D8

Požadavek na zrušení nové protihlukové vyhlášky sdružení obcí a spolků Koridor D8

AKTUALIZACE: V zápise ze 78. jednání Rady MČ ze dne 20.9.2021 uvádí místostarosta informaci „měření hluku – poptáno měření Cínovecká ul. a Ďáblická ul.“

MČ Ďáblice si nechala vypracovat Akustický posudek – akustický model hlukové situace v okolí Ďáblic s dopravními intenzitami roku 2020 a roku 2030. Posudek byl zpracován pro tři varianty řešení hlukové situace realizací mobilních protihlukových stěn (PHS). Varianta 1 (PHS na západní straně Cínovecké s konstantní výškou 3 m nad vozovkou), Varianta 2 (PHS na západní straně Cínovecké s výškami od 3 m do 5 m nad vozovkou) a Varianta 3 (PHS na západní i východní straně Cínovecké s výškami od 3 m do 5 m nad vozovkou). První dvě varianty prakticky „hází přes palubu“ oblast Blat a proto se zasazuji o prioritní prosazení Varianty 3.

Ve Variantě 3 dle posudku dojde u objektů Ďáblic nejvíce zasažených hlukem z provozu po komunikaci ulice Cínovecká ke zlepšení hlukové situace o 0,0 dB až -6,3 dB. U objektů situovaných v těsném okolí komunikace ulice Kostelecká bude, vlivem hluku z této komunikace, docházet k překračování hygienických limitů hluku ze silniční dopravy v noční době o až cca 4 dB. Tento stav však již nejde snižováním úrovně hluku z komunikace Cínovecká výrazně ovlivnit. U objektů situovaných u komunikace ulice Řepná dojde vlivem východních PHS ke zlepšení hlukové situace o -3,9 dB až -8,6 dB.

Současná hluková zátěž
Předpoklad hlukové zátěže v r. 2030 po realizaci části 519 pražského okruhu
Předpoklad hlukové zátěže v r. 2030 po realizaci protihlukových stěn z Varianty 3

Martin Tumpach, zastupitel

Shrnutí hlukové problematiky v Ďáblickém zpravodaji 06/2021

Železniční spojení Drážďany – Praha

procházející přes Ďáblice

AKTUALIZACE k 5. 5. 2023

O aktuálních informacích vytvořila Správ železnic webové stránky.

Předmětem stavby je novostavba VRT v úseku mezi Prahou a Lovosicemi, která je součástí Nového železničního spojení Drážďany – Praha. Součástí stavby bude terminál Roudnice nad Labem VRT. Výstavba se předpokládá od roku 2027.

Dvě varianty vedení trati. Přerušovanou čarou jsou značeny podzemní úseky. V současné době se pravděpodobnější jeví modrá „ďáblická“varianta.

Reportáž ČT Nedej se – Rychlotratě po Česku

Článek z Ďáblického zpravodaje 02/2021

Boj s hlukem AKTUALITY

Aktuálně k problematice hluku

Miloš Růžička a Jan Hrdlička k aktuální hlukové problematice v Ďáblickém zpravodaji leden-únor 2022

V rámci besedy o rozvoji Ďáblic nebyl velký prostor k podrobné debatě o řešení problematiky hluku z Cínovecké ulice včetně popisu plánovaných kroků (informace v ĎZ 06/2021). Provedení hlukových měření společností JDS Praha přály příznivé klimatické podmínky nutné pro několikadenní souvislé měření až počátkem listopadu 2021. V době konání besedy nebyly naměřené výsledky ještě známy.

Měření hluku probíhalo na šesti místech: čtyři měřicí body měřily hluk z provozu na komunikaci Cínovecká (v Řepné, v Březnové, dva v Chřibské), na dvou stanovištích se měřil hluk z provozu na komunikaci Ďáblická (v centrální části Ďáblic a Nad Akcízem). Všem majitelů nemovitostí děkujeme za poskytnutí prostor.

Ze zprávy o provedených měřeních, kterou jsme obdrželi koncem prosince 2021, a z uvedených výsledků měření vyplývá, že:
— pro komunikaci Cínovecká – hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro chráněný venkovní prostor staveb a pro noční dobu (LAeq,8h = 50 dB) je na komunikaci Cínovecká prokazatelně překročen pro měřicí místa v Chřibské (2 x) i v Březnové. V Řepné byl limit mírně překročen (v rámci „nejistoty“ měření). V denní době byl překročen hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro chráněný venkovní prostor staveb a pro denní dobu (LAeq,16h = 60 dB) v případě měřicího místa M2 v dolním úseku Chřibské ulice.

V případě komunikace Ďáblická bylo zjištěno překročení hygienických limitů hluku jak pro denní dobu (LAeq,16h = 60 dB), tak pro noční dobu (LAeq,8h = 50 dB). Studie je k dispozici zde. Výsledky hlukové studie byly s příslušným komentářem a žádostmi opět zaslány na vedení hlavního města Prahy a na Hygienickou stanici hl. m. Prahy s výzvou k řešení ochranných opatření ve prospěch obyvatel Ďáblic.

Připomínky k novému Akčnímu plánu snižování hluku v aglomeraci Praze 2019

Martin Tumpach k hlukové problemative v Ďáblicích

Prostřednictvím Spolku pro Ďáblice jsme s kolegy z bývalé Komise výstavby a investic podali připomínky k novému pražskému návrhu Akčního plánu na snižování hluku. Dle strategických hlukových map patří některé oblasti v Ďáblicích k hlukově nejzatíženějším lokalitám v Praze. Počet osob zasažených hlukem je u nás ze strany Magistrátu hl. m. Prahy dlouhodobě podhodnocován. I přes prokazatelné překračování hlukových (viz měření akreditovanou laboratoří z konce roku 2017) není Cínovecká ulice v Akčním plánu zařazena mezi Kritická místa I. Priority ani do Plánovaných opatření ke snížení hluku v horizontu 5 let. Akční plán uvádí až 88 600 průjezdů aut Cínoveckou za den. Naše měření v r. 2015 prokázalo 90 000 průjezdů za den a počet aut stále narůstá. Pražské hlukové mapy tento nárůst bohužel nereflektují. Z původní městské „výpadovky“ je dnes mezinárodní dálnice s intenzivní kamionovou dopravou. V Dlouhodobé strategii ke snížení hluku je uvedena i dostavba Pražského okruhu. Takové opatření je zcela zjevně časově nepřiměřené. Podle mého názoru nelze vůbec jednat o stavbě Pražského okruhu, dokud nebudou vyřešeny stávající hlukové problémy. Tento postoj by měla zaujmout i Rada MČ vůči pražskému Magistrátu i vedení Prahy.

S kolegy se domníváme, že řešením by mohly být protihlukové stěny, které by byly instalovány podél obou stran Cínovecké silnice a kontrolovatelné snížení rychlosti. Konkrétní řešení by určila studie, která by situaci analyzovala a navrhla optimální variantu. Ještě než jsme byli se zastupitelem Radimem Rexou odvolání z Finančního výboru, podařilo se nám do rozpočtu 2019 prosadit 500 000 Kč na problematiku hluku. Na jaře jsme s některými členy bývalých komisí výstavby a životního prostředí iniciovali schůzku s místostarostou, na které jsme předali všechny doposud získané poznatky a doporučili další dílčí kroky. Při jednání s Magistrátem, Hygienickou stanicí a Technickou správou komunikací je akutně potřeba konkrétní návrh protihlukových opatření. Ten je zatím bohužel v nedohlednu. Dle dostupných informací objednala Rada MČ nová hluková měření. Byť to není špatný krok – každá prokazatelně doložitelná hodnota hluku se ve vyjednávání velice hodí, zdrží tato iniciativa problematiku hluku o mnoho cenných měsíců. Jako smysluplnější mi přijde přepočítat již naměřené hodnoty z r. 2017 dle nové metodiky, vydané Ministerstvem zdravotnictví a veškeré úsilí zaměřit na reálný návrh protihlukových opatření.

Rada MČ má jistě mnoho důvodů řešit hluk v Ďáblicích po svém a angažovaní sousedé z rozpuštěných komisí se mohou naštěstí opřít o Spolek pro Ďáblice. Nicméně jsou naše možnosti bez vyčleněných finančních prostředků značně omezené a nezbývá než věřit směru udávanému radními.

Beseda platformy rozumnadoprava.cz k pražskému okruhu a dopravě v Praze

Beseda proběhla 5. 6. 2019 v sále nového obecního domu v Ďáblicích.

18:15 zahajuje starosta besedu

První přibližně dvacetiminutový příspěvek má Petr Kasa. Představuje platformu. Dle sdělení pana Kasy je severní část pražského okruhu aktuálně ve fázi technické studie a připravuje se EIA. Návrh této varianty pochází ze 60. let. Platforma bojuje za objektivní posouzení této varianty.

S dalším dvacetiminutovým příspěvkem vystupuje Gabriela Lněničková. Tématy jsou dopravní problémy Prahy, jejich příčiny a možná řešení. Dále stručné představení historických variant okruhu.

Následuje několik dotazů z publika:

• Jaká je situace ohledně okruhu ve vedení Prahy (odpověď jsem nezaznamenal)

• P. Havel se ptá, co se s aktuální situací dá dělat. (odpověď jsem nezaznamenal)

• Paní ze Suchdola chybí k diskuzi partner z opačného názorového spektra (s tím ji musím dát za pravdu)

• Pohledem „zevnitř“ přisívá pán z Prahy 6 z hnutí Praha Sobě. Je však přerušen starostou.

Následujících dvacet minut vystupuje Renata Voláková se zkušenostmi se stavbou části okruhu 512 v Jesenici u Prahy. Zaujalo mě originální prohlášení: … existuje mediální cenzura, některé věci, které jsem chtěla, aby byly zveřejněny, zveřejněny nebyly.

Dalších dvacet minut vystupuje se svým příspěvkem Ing. arch. Tomáš Vích na téma politika územního rozvoje.

S desetiminutovým příspěvkem vystupuje MUDr. Táňa Pertyšová z Horních Počernic na téma dopady dopravy na zdraví obyvatel. Mimo jiné si stěžuje, že zastupitelé hl. m. Prahy nemají při interpelacích občanů dostatečnou pozornost, čímž nevědomky míří i do ďáblických řad. Již podruhé za besedu padá otázka, co se s aktuální situací dá dělat.

Starosta závěrečnými deseti minutami přispívá tématem „shrnutí z pohledu zdraví“.

V následující diskuzi se pán z Ďáblic táže po smyslu setkání, když chybí protistrana. Zde mu musím dát za pravdu. Zúčastnil jsem se několika podobných setkání a zdají se mi téměř identická.

S devátou hodinou večerní beseda skončila. Problematika severní části pražského okruhu je pro Ďáblice důležitá. Jeho případná realizace je hudbou vzdálené budoucnosti. Co nás trápí už teď je neodhlučněná část Cínovecké silnice/dálnice D8. Proto by naše argumentace vůči hl. m. Praze měla směřovat k prioritnímu vyřešení aktuálních problémů s dopravou a teprve poté připustit otevření dialogu k tématu okruhu.

Martin Tumpach, zastupitel

Zastávkové přístřešky v Ďáblicích

Po menším zdržení byl dokončen i autobusový přístřešek na zastávce Květnová s motivy lučního kvítí od architekta Jana Waldhausera. Stále nás trápí nedořešené přístřešky na zastávkách K Letňanům ve směru na Ládví a Na Pramenech ve směru do Ďáblic. Zejména zastávku K Letňanům využívá hodně cestujících a je ostuda, že se do dnes nemají kam schovat před deštěm. Navíc se jedná o nejbližší zastávku k novému multifunkčnímu domu s radnicí. Vybudovat i na této zastávce přístřešek vnímám jako prioritu. Ve správě zastávek MHD po Praze bohužel nepanuje jednotnost v jejich správcích/vlastnících, kterých je mnoho. Doufám, že nové vedení hl. m. Prahy bude natolik osvícené, že do správy veřejných prostranství vnese systém a jednotnost. V tomto roce jsem se intenzivně věnoval tomu, aby byly všechny potřebné přístřešky postaveny koordinovaně najednou. Nyní se ukázalo, že jako MČ jsme v realizaci efektivnější (a rychlejší) než jiné subjekty. Proto stojí přístřešky na zastávkách ve správě MČ jako první. Zastávka K Letňanům ve směru na Ládví je ve správě Technické správy komunikací (TSK), řízení přímo Magistrátem hl. m. Prahy. Ač s TSK bylo domluveno vybudování přístřešku v říjnu 2018, dle posledních informací posunuli termín realizace na jaro 2019. Tato zastávka není financovaná z rozpočtu MČ, ale z rozpočtu hl. m. Prahy. Výhodou je úspora našich finančních prostředků ve prospěch další veřejné vybavenosti, nevýhodou náš malý vliv na termín a podobu zastávky. Kdy MČ Čakovice realizuje přístřešek zastávky Na Pramenech ve směru do Ďáblic, nám v tuto chvíli není známo, přestože úpravu těchto zastávek iniciovalo právě vedení MČ Čakovice.

Martin Tumpach

Pískování nové zastávky Ďáblická není napodobením ďáblových kruhů, jak by se mohlo na první pohled zdát. (Rovněž tak jako název Ďáblice není odvozen od ďábla ale od pravděpodobně prvního staroslovanského usedlíka.) Kruhy jsou totiž vyobrazením tří bronzových náramků nalezených v keltských hrobech, které byly objeveny při archeologických vykopávkách nedaleko zastávky. Tyto náramky patřily k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším šperkům, nošeným jak ženami, tak muži. Název zastávky Květnová asociuje květnatou louku. Motiv lučního kvítí tak ladí nejen s názvem zastávky, ale i s prostředím, ve kterém se zastávka nachází.

Ing. Jan Waldhauser, autor motivů zastávek Ďáblice a Květnová

Zákaz tranzitního průjezdu nákladních vozidel Ďáblicemi

Zejména ulice Šenovskou, U Parkánu, Hřenskou a Ďáblickou trápí průjezd nákladních vozidel, způsobující hluk a otřesy. Zároveň tato těžká vozidla neúměrně namáhají vozovku. Po urputném jednání s mnoha subjekty se nám koncem loňského roku podařilo prosadit zaznačení zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t do zástavby Ďáblic. Tento zákaz nebyl z počátku řidiči nákladních vozidel příliš respektován. Proto jsme vstoupili v jednání s městskou policií, Policií ČR i s Pohotovostní motorizovanou jednotkou PČR, sídlící v Ďáblicích, aby nám pomáhali s hlídáním dodržování zákazu. Po kontrolách městské policie se provoz nákladních vozidel mírně omezil. Nikoli dostatečně. Městská policie bohužel není oprávněna zastavovat nákladní vozidla přímo na pozemní komunikaci. Ze zkušenosti jsme tedy vytipovali provozovny v okolí Ďáblic, z kterých a do kterých nákladní vozidla skrz Ďáblice jezdí a apelovali na změnu jejich trasy. Uvažovali jsme i o monitoringu kamerovým systémem, kde v tuto chvíli narážíme na legislativní problém monitorování pozemku, který není ve správě městské části a zároveň policie nemá zákonné možnosti sankciovat řidiče na základě námi dodaných záběrů a fotografií. Dílčím řešení je technicky znepříjemnit nákladním vozidlům průjezd. V tom nám pomáhá kruhový objezd s malým poloměrem a dva páry zpomalovacích polštářů na Šenovské a Hřenské ulici. Účinnost těchto technický prostředků je záměrně omezena nutností průjezdu autobusů hromadné dopravy, minimalizací otřesů domů v okolí a zachováním plynulosti průjezdu v dopravních špičkách. Jednáme i se správcem ulic Šenovská, Na Štamberku a U Parkánu (TSK) a vedením hl. m. Prahy o celkové rekonstrukci předmětných komunikací, obsahující prvky pro zklidnění dopravy. První realizační etapa je v přípravě před základní školou v ulici U Parkánu. Termín realizace je závislý na přístupu současného vedení radnice.

Martin Tumpach

Informace z Ďáblického zpravodaje leden-únor 2022

Parkování v modrých zónách Prahy 8

AKTUALIZACE 01/2024

I. Svaz městských částí hl. m. Prahy:

 1. bere na vědomí

návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. Hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy,

 1. žádá

Radu hl. m. Prahy, aby umožnila rezidentům městských částí, pro které je vykonávána přenesená působnost výkonu státní správy na území správního obvodu, možnost nákupu tohoto rezidentského parkovacího oprávnění pro rezidenty na celém území této MČ, a to za stejných podmínek jako mají rezidenti příslušné městské části

 1. ukládá

předsedkyni Svazu MČ RNDr. Janě Plamínkové zaslat přijaté usnesení Radě hl. m. Prahy a Magistrátu hl. m. Prahy

II. Svaz městských částí hl. m. Prahy:

Nesouhlasí s rušením možnosti placeného parkování v modrých zónách.

AKTUALIZACE 12/2023

V prosinci 2023 dorazil z Magistrátu hl. m. Prahy na městské části k připomínkám návrh skladby ceníku do zón placeného stání a návrh textové části nařízení, kterým se vymezují oblasti hl. m. Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy:

V návrhu nařízení se hl. m. Praha vrací ke zvýšené ochraně rezidentního stání na
modrých rezidentních zónách tím, že v těchto nebude umožněno parkování
návštěvníků. Rozložení smíšených a rezidentních zón budou navrhovat jednotlivé MČ prostřednictvím nařízení hl. m. Prahy, kterým se úseky ZPS vymezují.
• Nově se v ceníku zavádí pojem elektrozóna. Jedná se dobíjecí místa, která budou takto zařazena jako návštěvnická stání do systému ZPS. Smyslem je, tato místa monitorovat tak, aby byla skutečně využívána k dobíjení vozidel, a ne bezplatnému parkování elektroaut nebo motorových vozidel a jejich blokování pro ostatní řádné uživatele dobíjecí infrastruktury.
• Nově se zavádí Návštěvnické paušální oprávnění. Vzhledem k tomu, že současná legislativa neumožňuje zřídit zvýhodněné parkování pro občany hl. m. Prahy v jiných oblastech, než mají trvalý pobyt a současně není v zájmu hl. m. Prahy zvýhodňovat plošně parkování návštěvníků na celém území, tedy i v modrých rezidentních zónách, je navrženo toto návštěvnické parkovací oprávnění. Jeho účelem je umožnit zvýhodněně parkovat ve fialových smíšených zónách návštěvníkům, kteří používají k dopravě elektroauta, hybridní vozidla, nebo vozidla splňující normu EURO 6. Přičemž jednotlivé kategorie budou podle emisních dopadů cenově odlišené. Toto parkovací oprávnění tak částečně nahradí současné zvýhodněné parkování emisně čistých vozidel, které bude ukončeno.
• Nově se zavádí Krátkodobé parkovací oprávnění pro elektromobily. Jedná se o
návštěvnické parkovací oprávnění, které bude platné pouze na úsecích tzv. elektrozóny.
• Nově se zavádí Hodinový kredit rezidenta. Tento kredit má sloužit ke
krátkodobému parkování návštěv rezidentů a bude jediným návštěvnických parkovacím oprávněním platícím i v modrých rezidentních zónách. Nárok na toto parkovací oprávnění budou mít pouze osoby starší 18 let. Aby toto oprávnění skutečně sloužilo rezidentům a nestalo se předmětem zneužívání, je jeho územní platnost bude omezena do vzdálenosti 200 m od adresního bodu, na kterém je registrován držitel tohoto oprávnění.
• Alternativou k Hodinovému kreditu rezidenta je varianta, kdy si rezident nemusí zakoupit volné hodiny, ale pouze se registrovat na výdejně parkovacích oprávnění (vzdáleně elektronicky) a zvýhodněné parkovné (do stanovené výše hodinového kreditu) bude platit prostřednictvím aplikace pouze v případě, že toto parkování skutečně využije.
• Kromě bezpečnostních složek, kde je to odůvodnitelné, se u ostatních parkovacích oprávnění již nepočítá s existencí jejich přenosných variant, které jsou v poslední době velmi často komerčně zneužívány.
• S ohledem na uvedené v předchozím bodě se nově zavádějí Oprávnění pro
zásobovaného
a Oprávnění pro zásobovatele. Tato parkovací oprávnění by měla umožnit krátkodobé časově omezeného stání jednoho vozidla v ZPS (případně jen na zásobovacích místech – bude ještě předmětem diskuse) za účelem zásobování. V případě oprávnění pro zásobovaného by mělo jít o konkrétní úseky v okolí provozovny, kde by se mohla střídat vozidla (různé SPZ), která danou provozovnu zásobují. Naopak v případě oprávnění pro zásobovatele by se jednalo o oprávnění vydané na konkrétní vozidlo, které by mohlo v různých úsecích omezeně krátkodobě stát za účelem zásobování.
• Nově se zavádí Parkovací oprávnění pro pečovatele – celoměstské. Toto parkovací oprávnění je určeno pro úzkou specifickou skupinu uživatelů, kteří s ohledem na závažnost zdravotního postižení a nezbytnost použití vozidla k jejich přepravě budou zvýhodněni na celém území ZPS. S ohledem na nastavené podmínky by se mělo jednat pouze o jednotky uživatelů tohoto oprávnění.
• Nově se zavádí Parkovací oprávnění pro pobytové a ambulantní sociální služby. Jedná se o variantu současného parkovacího oprávnění pro sociální služby. Toto oprávnění je určeno primárně sociálním službám, které neposkytují terénní služby, ale mají v ZPS své sídlo či provozovnu (stacionář apod.). Proto ani nepotřebují mít zvýhodněné parkování po celém území ZPS, ale v nejbližším okolí provozovny.
• U Parkovacího oprávnění pro carsharing dochází k úpravě, a to v časovém omezení zvýhodněného nepřetržitého stání sdíleného vozidla, které je v nabídce, na jednom místě. Nově tak automaticky toto parkovací oprávnění bude po uplynutí stanoveného časového úseku vypnuto. Provozovatelé carsharingu tak budou nuceni taková auta přesunou na jiné místo.
• Nově je u všech dlouhodobých parkovacích oprávnění zavedena možnost postupné měsíční platby parkovného. Z důvodu přehlednosti je u těchto plateb upraven začátek platnosti parkovacího oprávnění vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce.
• Nově se zavádí Doplňkové parkovací oprávnění pro soupravu s přípojným
vozidlem
. Dosud platilo, že přípojný vozík zapojený do soupravy s motorovým
vozidlem parkuje v ZPS bezplatně, protože tato vozidla tvoří jednu ucelenou soupravu. Vzhledem k tomu, že souprava (vozidlo + přívěs, vozidlo + návěs) zabírá logicky větší parkovací prostor, je odůvodněné, aby za parkování platila více. Bez ohledu na to, jaký typ parkovacího oprávnění má motorové vozidlo, bude nutné, pro přívěsné vozidlo vždy doplatit parkování ve formě krátkodobého návštěvnického oprávnění. V návrhu je toto oprávnění oddělené od standardního návštěvnického hlavně z důvodu, že by pro tato vozidla nebyla využívána zlevněná varianta krátkodobého návštěvnického stání.
• V rámci krátkodobého návštěvnického stání se nově zavádí Zvýhodněný tarif pro dny pracovního klidu, školní prázdniny vyhlášené pro období vánočních svátků a dny, kdy se na území hl. m. Prahy konají volby nebo opakované či dodatečné hlasování. Proti současnému stavu jde o sjednocení tarifu, který platí ve dnech pracovního klidu (neděle) a svátcích, vánočních prázdninách a dnech voleb. Současný systém nebyl pro uživatele ZPS jednoznačný a z uživatelského hlediska byl nepřehledný.
• V rámci krátkodobého návštěvnického stání se dále zavádí Zvýšený tarif pro vybrané parkovací úseky v období konání hromadných akcí. Požadavek na tento tarif vychází ze skutečnosti, kdy parkování v uličním prostoru je levnější, než na parkovacích plochách kulturních nebo sportovních zařízení a při hromadných akcích pak dochází k tomu, že se zaplní parkovací stání, která mají převážně sloužit obsluze území. Vymezení takových lokalit bude samostatnou přílohou ceníku a návrhy na tyto oblasti včetně zajištění termínů konání akcí budou připravovat jednotlivé MČ.
• U dlouhodobých parkovacích oprávněních se upravují podmínky pro vydání
zvýhodněného parkovacího oprávnění tak, že na stejné vozidlo nebude možné získat další zlevněné parkovací oprávnění pro jinou parkovací oblast.
• Nově se také v ceníku zavádí procentuální stanovení ceny dlouhodobého parkovacího oprávnění vydávaného na kratší období. Jedná se o zjednoduší ceníku v tom, že v něm nebudou uváděny ceny pro všechna časová období, ale pouze cena základní, ze které se bude vypočítávat cena platná na kratší období.

Reakce MČ Praha Ďáblice ze dne 15. 12. 2023 na předložený návrh:

 • Je nezbytné, aby na obyvatele všech městských částí příslušného pražského obvodu bylo pohlíženo jako na rezidenty.
  • „Malé“ městské části jsou schopny produkovat pouze omezený okruh zboží podle vlastních dispozic, ale jejich obyvatelé potřebují dostupnost sortimentu mnohem rozmanitějšího, k jehož obstarávání slouží zařízení v dosažitelné vzdálenosti. Čím častěji obyvatelé dané zboží a služby potřebují, tím má být centrum jeho poskytování lokalizováno blíže či dále. Obvody pak logicky vytváří sféry vlivu ovlivněné časovou dostupností a dopravními náklady. Sama Prahy by měla vytvářet ekonomickém prahy efektivnosti pro své obyvatele.
  • Funkce okresů ze své podstaty zahrnují poskytování základních služeb obyvatelům, například v oblasti zdravotní péče, sociálních služeb a stavebních řízení.
  • Pražský obvod je na úrovni okresu a řada nezbytných služeb je pro obyvatele „malých“ městský částí dostupná právě v jejich obvodu, a to včetně lékařů a jiných zdravotních a sociálních služeb nebo opravářů rozměrnějších domácích spotřebičů. Zejména za zmíněnými službami je objektivně v odůvodněných případech potřeba využít soukromého vozidla. Za situace, kdy obyvatel využívá tyto své spádové služby opakovaně, potřebuje mít možnost rezidentního parkování.
Aktuálně k „modrým zónám“ v Ďáblickém zpravodaji 06/2021

Prostřednictvím Svazu městských částí hl. m. Prahy žádá MČ Ďáblice vedení hl. m. Prahy o jednotný a nediskriminační přístup vůči všem Pražanům, kde považujeme za vhodné, aby byla pro Pražany zavedena jednotná parkovací karta na celé území hlavního města Prahy. Každý občan hlavního města by si tak mohl zakoupit stejnou cenově výhodnou parkovací kartu na parkování v modrých zónách všech městských částí, kde budou parkovací zóny zavedeny. Současně respektujeme logickou výjimku pro centrum Prahy.

Další informace k problematice jsou mimo jiné na oficiálním webu MČ.

Vyjádření k Modrým zónám

Od roku 1996 jsou v centrální části Prahy postupně zřizovány zóny placeného stání. Modré zóny jsou určeny pro parkování rezidentů s dlouhodobou parkovací kartou, oranžová a zelená zóna pro krátkodobé parkování návštěvníků placené prostřednictvím parkovacích automatů. Zpoplatnění bylo v médiích i u soudů napadáno s odůvodněním, že je v rozporu s právem obecného užívání pozemních komunikací. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. září 1998 některé žaloby proti modrým zónám bez možnosti dalšího odvolání zamítl jako bezdůvodné.

Neoprávněné stání v modré zóně bylo vyhodnocováno jako přestupek proti plynulosti a bezpečnosti provozu podle § 22 přestupkového zákona, neoprávněné stání v oranžové a zelené zóně jako přestupek na úseku státní správy a samosprávy dle § 46 přestupkového zákona. Rozhodnutím vedení MČ Praha 8 nemají obyvatelé Ďáblic možnost požádat si o parkovací karty pro možnost parkování v zónách Prahy 8, i když pro většinu občanské vybavenosti spadáme právě pod území Prahy 8. Pří návštěvě lékaře, úřadu či vyzvednutí balíku na poště Ládví tak téměř nemáme možnost legálně zaparkovat v blízkosti těchto služeb. Navíc byly modré zóny zřízeny bez předem připraveného dostatečně kapacitního systému záchytných parkovišť u stanic metra. A byť máme všichni v občanských průkazech u trvalého bydliště uvedeno Praha 8, tvrzení pana radního Prahy 8 pro dopravu náš nárok na rezidenční parkování rozporuje. Uvádím zde v plném znění:

Vážený pane místostarosto,
v úvodu mé odpovědi bych Vás rád upozornil, že obyvatelé Ďáblic nemají z logiky věci trvalé bydliště na Praze 8, jak uvádíte. Občané Městské části Praha – Ďáblice nárok na rezidentskou registraci nemají.
S pozdravem
Ing. Karel Šašek
Radní MČ Praha 8

Osobně vidím za zřízením parkovacích zón především vylepšení rozpočtu spádových radnic a jsem proti jejich plošnému zavádění v Praze.

Bohužel zatím narážíme na neochotu kompetentních institucí od Odboru dopravy Prahy 8, přes vedení Prahy 8, Odbor rozvoje a financování dopravy MHMP až po vedení hl. m. Prahy požadavek Ďáblic efektivně řešit. Dobrou zprávou je alespoň to, že v našich požadavcích nejsme sami a nárok na parkování u spádové občanské vybavenosti vznáší více městských částí, zejména prostřednictvím Svazu městských částí hl. m. Prahy.

Martin Tumpach