Demolice U Spojů

Reakce ďáblického občana Milana Filipa na informace z 8. zasedání zastupitelstva MČ.

Zřejmě bydlím v jiném Šmoulově, jak tady tomu říká pan starosta „velmi vtipně“!. Bude nás tady zřejmě více takových překvapených. Mezi námi je i pan Hájek, z našeho domu č.p. 541, který Vás v této záležitosti osobně navstívil pana místostarostu Ing. Hrdličku. Jak pan místostarosta připomněl na zastupitelstvu.

Takže k věci, v pondělí 13.ledna se poprvé objevili v areálu firmy pracovníci firmy Švestka, aby se tu pustili do demolice objektů. Následně už od středy se začalo s demolici, jak můžete vidět na fotce z poloviny týdne, stále tu u vstupu na staveniště nebyla žádná informace o bourání. Vzhledem k tomu, že se začalo plechovými a zděnými garážemi táhnoucími se dozadu areálem, „nebylo“ zřejmě nutné nikomu nic v okolí oznamovat. Teprve v pátek odpoledne se u závory objevilo rozhodnutí o povolené demolici. Pokud se týká okolních bytovek č.p. 539,540 a 541 do dnešního dne tu nikdo na naše vchody nevyvěsil ani větu, to jen k prohlášením pana místostarosty na zastupitelstvu a také příslibu panu Hájkovi, který ho navštívil v této věci osobně.

O vlastní demolici objektu „Bývalé polygrafie“ nás informoval bývalý bezpečnostní technik areálu VegaComu v neděli večer v půl deváté, s tím že přislíbil investorovi, že obejde domy. Se slovy, že si máme přeparkovat z naší cesty stranou, která vede podle bývalého objektu, že se bude demolovat. Přiznám se, že jsem tam chtěl auto naschvál nechat. Nepředstavuji si tak informování dotčeného sousedního pozemku, o kterém místostarosta tak ohnivě hovořil se starostou na únorovém zastupitelstvu.

Támhle když městská policie ve spolupráci s firmou zajišťuje čištění ulic, všude visí dopředu několik dní informace a tady nic. Ale dobře, že jsem ho tam nenechal, spadl jim sloupek objektu na centrální přívod elektřiny a odstavil nás překvapivě od proudu. Utrpělo by moje auto, stálo původně hned vedle. Můžete mi povědět, tedy kdy nás měla firma o harmonogramu informovat, vždyť ani ve vašem Zpravodaji na konci roku nic nebylo a do dneška tady žádný papír od investora na vchodech nevisel??? I když to pan místostarosta panu Hájkovi taky zmínil, že se tady informace na vchodech
objeví.Ještě v létě se hovořilo o tom, že tu může být ve Šmoulově výzkumný
ústav a nikdo nic nevěděl. Ochranný plot stavby se objevil až po zbourání
polygrafie.

Ještě mě překvapila jedna věta pana starosty na Zastupitelstvu,
který jak se zdá, námi voliči pohrdá. Věřím, že se mu to ve volbách vrátí!
Každému podle jeho zásluh. Jde o vyjádření, že se narovná situace, kdy jsme
měli parkovat na cizím pozemku a že nic už léta nedelame. Tak v prvé řadě k
tomu uvedu, že uvnitř parkovali pouze ti, co měli dohodu a platili si za to.
Za druhé to bylo i několik lidí z okolí, nejen odsud z bytovek U Spojů. Za
třetí ostatní jsme parkovali do doby demolice buď na našich pozemcích nebo u okraje obslužné komunikace, což je běžné po celých starých Ďáblicích, žádná specialita. Tedy nic neoprávněného! Takže taková prohlášení na
zastupitelstvu beru spíše jako neúctu k voličům! Naopak problémy s
parkováním nám tady díky této výstavbě vyvstanou. Zvláště, když jsme se od stavbyvedoucího demoliční čety dozvěděli, že se to týká i obou příjezdových cest. Jsme tady U Spojů hrdí na ten zelený ostrůvek mezi zástavbou a bohužel to s ním nevypadá dobře, možná o část zeleně přijdeme.

Variant řešení je několik a co teprve najít shodu uvnitř jednotlivých SVJ a pak se nějak dohodnout všechny správy domů tady. Myslím osobně, že nás čekají krušné chvíle, alespoň to mohu říci k našemu SVJ v čísle popisném 541. Tolik jsem chtěl napsat k prohlášením na únorovém Zastupitelstvu.

S pozdravem
Milan Filip
provozovatel facebookové skupiny Ďáblice. eu

Skončil šéfredaktor Ďáblického zpravodaje

V létě 2019 dosadili radní zvolnení za STAN do funkce šéfredaktora pana Alexandra Klimenta. Pan Kliment společně s kolegou Kubcem se byli představit zastupitelům na 5. zasedání zastupitelstva MČ. Působení obou pánů v redakci Ďáblického zpravodaje bylo z hlediska jeho čtenářské atraktivnosti přínosem. Bohužel problémy s velmi svérázným výkladem Pravidel pro vydávání ĎZ přetrvávaly.

Články některých ďáblických obyvatel nebyly otiskovány vůbec. Neotisknout článek je právo redakce. Ostatně někdy to ani z kapacitních důvodů není možné. V takovém případě by mi přišlo přinejmenším vhodné, aby přispěvatel dostal zpětnou vazbu, že jeho článek nebyl zařazen do tisku a stručné odůvodnění i s informací, kdo o tom rozhodl. Myslím, že by to ve standardních objemech zaslaných textů nebyla pro redakci velká zátěž a předešlo by se mnoha nepříjemnostem.

Pan Kliment mě z profesního hlediska zklamal svým silným komentářem v únorovém vydání ĎZ. Vulgárních výrazů bychom se všichni měli (nejen) při veřejné komunikaci vyvarovat.

Starosta Ing. Růžička se na 8. zasedání ZMČ k situaci vyjádřil následovně: Oba dva novináři, kteří vám byli představeni a kteří měli chuť dělat jako místní občané Ďáblický zpravodaj tak po zkušenostech které měli které nabyli, myslím si že i na vašich stránkách nebo na těch které Martin Tumpach nejvíc rediguje nebo kam dává ty nezkreslené informace tak tam se tedy i on dozvěděl, že se o něm mluví bez něj a teď to parafrázuji a neměl bych za něj, můžeme ho požádat o oficiální vyjádření, měl toho lidově řečeno plné už zuby a neměl zapotřebí pro obec zdarma dělat za okolností, které celou tu věc provázeli a i je poškozovalo pokud byli veřejně v médiích napadání způsobem jakým byli napadávání chtěli chránit svoje jméno a proto se rozhodli, že nebudou s náma všema, nebudu na nikoho ukazovat, s náma všema spolupracovat. Byli překvapeni jakým způsobem může, můj názor, až agresivně až nenávistně probíhat komunikace sdělil mi že podcenil tento moment, že může probíhat i v malé vesnici jestli se nepletu, tak ňáké krátké oficiální zdůvodnění přidal do zpravodaje a případně ho můžeme požádat o nějakou komunikaci tady další jestli je potřeba jestli je ochoten.

Minimálně příspěvky na tomto webu bych za agresivní až nenávistné neoznačil. Nechávám na čtenáři, ať si udělá vlastní obrázek. Na 8. zasedání ZMČ jsem zmínil, že mi přijde vhodné zapojit do případného dalšího výběru členů Redakce a Redakční rady Ďáblického zpravodaje všechny zastupitele, jako prevenci podobných neshod. Jediná reakce vedení MČ:

To je tvůj názor, na to máš právo.

Martin Tumpach, zastupitel

Původní statek dolního pana Steyskala

V době okolo 10 let. Myslíte si, že se v městské části Praha – Ďáblice
nemůže stát, aby developer bez povšimnutí veřejnosti i volených zástupců
získal povolení k demolici dvou zachovalých historických staveb, statků v
památkové zóně. Přesně to se stalo, podařilo se to soukromé firmě. ACTON s.r.o. Šenovská 90/7, Ďáblice, 182 00 Praha 8, zapsána v katastru nemovitostí.

Tuto nemovitost vlastnil po generace pán Steyskal Martin, jako celek a 25.08.2017, se tato nemovitost zapsáním do katastru nemovitostí převedla, na výše uvedenou firmu. Vzápětí po převedení na současného majitele (pana
Kopeckého ) se začalo bourat! Mnoho let ve spodní části byl pouze prohnutý v jednom místě krov střechy, kde ze dne na den po převodu střecha spadla. Tím nastali další demoliční práce. Nedalo mi a musel jsem se informovat zda je vydán demoliční výměr. V mém cítění pro danou oblast, jsem kontaktoval i NPÚ

Národní památkový ústav, územní odborné, pracoviště v hlavním městě Praze. Po konzultaci se stavebním úřadem jsem byl zděšen! Bylo nahlášeno na stavebním odboru Prahy 8, pouze oprava střešní krytiny. NPÚ se v této věci začalo blíže zabývat, do té doby netušili, že v památkovém jádru zóny
probíhají úpravy a demolice objektů. Z toho pramení, že nebylo vydané
povolení! Po rozhovoru s pracovníkem oddělení specialistů, památkového
ústavu, mi bylo řečeno, že majiteli mohou udělit pokutu ve výši 50 000,- Kč.

Jak mě bylo oznámeno to není hlavním předmětem, ale mají zájem znát budoucí realizaci projektu majitele o dané budoucí stavbě. V té době nebylo ze strany majitele znám budoucí záměr s tímto pozemkem po likvidaci. Po celou dobu mě zajímalo zda tyto budovy statku a celá plocha zachová svou
konfiguraci urbanizace v daném prostoru starých Ďáblic, v rámci památky.
Cenné eklektické stodoly s půlkruhovým zdobně vyzděným větracím průduchem a slepými segmentovými arkádami jsou rovněž součástí čp.3, parcelní číslo 17/2, celé ztvárnění stodol je v lidové architektuře, cenný dochovaný úkaz hospodářských budov.

Horní části, bývalého teletníku, byla budova zrekonstruována na byty a ubytovnu. Je to stále v majetku Martina Steyskala. Zde byl možný citlivý zásah do rekonstrukce zachována řada důležitých architektonických prvků. Nechce se mi ani proto věřit, že o tom ani radnice neví! Osobně jsem o tom informoval starostu Ing. Růžičku Miloše, 17. 9. 2017! Byty místo stodol! Tento týden jsem byl seznámen od vyměřujících geometrů! V humoru na závěr: “ ďábel nemá kopyta a rohy! “ Veřejní funkcionáři v samosprávě, veřejné státní správě a úředníci, skutečně musí zastávat veřejnou funkci. Jak říká ústava, musejí konat v zájmu všech občanů, nikoliv v zájmu osobním. Jakmile nastává problém střetu zájmů, sahá se k takovým zákonům po celé České republice.

Ve výše uvedeným jsem poukazoval na celou řadu právních porušení. V mém nálezu kauzy, bych nově konstatoval: “ po telefonickém rozhovoru dne 17. 2. 2020, s úřadem Zenklova 1/35 Praha 8 Libeň, stavebním odborem územního rozvoje a výstavby, s paní referentkou Ing. Ryvorovou Janou. Která mě konstatovala, že na pozemek K.ú. parcelní číslo 1/2 Praha Ďáblice bylo vydáno rozhodnutí ze dne 18.10. 2018 povolení k odstranění budov v havarijním stavu. Z toho pramení, že povolení bylo vydáno zpětně, když byla provedená demolice objektů. Poškození objektů bylo zahájeno před dnem 25.08. 2017. Demolice probíhala bez povolení! Ve stejný den jsem se telefonicky kontaktoval NPÚ- Národní památkový ústav – územního odborného pracoviště, Na Perštýně 356/12 Praha 1 Staré Město.
Oddělení specialistů Ing. Josefa Bambase, konstatoval, že vydali k demolici,
která již probíhala zamítavé rozhodnutí. V průběhu kontaktoval ve spolupráci s Ing. arch . Kolářovou z MHMP OPP.

Upozornil bych, že byla porušena vyhláška o památkové zóně ( jádru staré Ďáblice ) 15/1991, Vyhláška o prohlášení části území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. Rád bych upozornil pana starostu Ing. Miloše Růžičku, radu a zastupitelstvo, městské části Praha – Ďáblice. Byl bych velice potěšen kdyby zastupovali místní občany, slušnou formou a neignorovat porušení vyhlášky, nebýt “ slepí “ ve veřejném prostoru. “ Mysleme dopředu “ pro další generace, nebuďme ignoranti a nenechme za sebou spálenou obec. Ale v tom našem myšlení nezapomeňme na naše kořeny, identitu v součinnosti s místem, odkud jsme a pocházíme. S tím návazně spolutvořené tradice. Co by se dalo obecně nazvat naším domovem. Okruh souvěrců, dům, v kterém žijeme, naše
obec a krajina.

Pozler Petr

O většině věcí, které tady jsou uvedeny jsem nebyl informován.

Starosta Ing. Růžička na 8. zasedání zastupitelstva dne 19. 2. 2020