Ďáblice Seniorům

V polovině června 2023 proběhl pod taktovkou Sociální komise výlet ďáblických seniorů do Jaroměřic nad Rokytnou a Třebíče. I když to není snadné, snažíme se udržet cenu 50 Kč/os., včetně dopravy a vstupného do zámku. Koncem května pak naši senioři vyrazili v rámci místní pobočky Seniorů ČR do Plzně na akci Senioři baví seniory a o pár dní později následovalo buřtobraní v areálu komunitního centra Vlna. Každou středu od dvou do pěti půjčujeme klubovnu ve starém obecním domě klubu Šikovných rukou, kde šikovné babičky vytvářejí spousty krásných výrobků (ukázka je k vidění například na plotě starého obecního domu). Každý pátek od dvou do šesti pak půjčujeme klubovnu k aktivitám Klubu seniorů. Sociální komise hospodaří s ročním rozpočtem 300 000 Kč, který je využíván na oslavu MDŽ, dva výlety pro seniory, gratulace jubilantům (s posezením vedení obce s jubilanty 2x za rok), Mezinárodní den seniorů, vánoční posezení seniorů, příspěvky na pedikúru a plavenky a příspěvek pro seniory na zdravotní cvičení a kurzy keramiky. Částku 65 000 Kč poskytuje MČ jako neinvestiční účelovou dotaci Seniorům ČR, z.s., základní organizaci Praha-Ďáblice a také hradí náklady spojené s provozem klubovny. I přes zvyšující se ceny věcí i služeb děláme maximum pro zachování stávajících seniorských aktivit a pro jejich další případný rozvoj.

Martin Tumpach

Komunitní centrum a kulturní koordinátor

Shrnutí aktuálního stavu ke smluvnímu zajistění koordinátora kulturních aktivit MČ Ďáblice a podpory provozu komunitního centra Vlna

průběžně aktualzováno

Kulturní koordinátor MČ

Po zprovoznění sálu v roce 2018 byly MČ podepsány dvě příkazní smlouvy, které měly zabezpečit zejména kvalitní pronájem nového sálu a dalších prostor i v KC Vlna a v Obecném domě tak, aby MČ mohla z příjmů financovat příkazní smlouvy a částečně pokryla schodky u jednotlivých kulturních akcí. Pronájem sálu se dlouhodobě nedařil i když za zprostředkování pronájmu MČ platila. Dále na základě příkazních smluv a také na základě dohody bývalého vedení s provozovateli KC Vlna měly tyto subjekty aktivně hledat jiný zdroj příjmů – a to zejména z vypsaných dotačních vztahů. S koncem března skončila platnost zmíněných dvou příkazních smluv na koordinátory kulturních aktivit. Za tyto služby vynakládala MČ Ďáblice až 66 000 Kč měsíčně. Po revizích nákladů a zjišťování nákladů za obdobné služby v obdobných městských částech a s přihlédnutím k finančním možnostem MČ jsme se rozhodli nadále pokračovat pouze s jednou příkazní smlouvou, která byla vzhledem k dosavadním pozitivním zkušenostem přednostně nabídnuta stávající koordinátorce M. N. Původní smlouva byla aktualizována na základě podkladů od M. N. ze dne 3.3.2023. Na následném osobním jednání došlo k vyjasnění a mírné úpravě smluvních podmínek se vzájemným odsouhlasením až na odměnu příkazníka. Zástupci vedení MČ souhlasili na navýšení hodinové odměny z 220 Kč na 300 Kč, nadále ale trvali na měsíčním stropu maximálně 33 000 Kč, oproti protistranou navrhovaném stropu (e-mail 27.3.2023) 50 000 Kč. Na schůzce bylo deklarováno, že služby nad rámec předmětné smlouvy mohou být zadávány externě s financováním z prostředků MČ. Dne 31.3.2023 se M. N. k návrhu vyjádřila: „Po důkladném zvážení všech okolností jsem se rozhodla váš návrh neakceptovat. Oceňuji váš vstřícný krok ohledně zvýšení hodinové sazby, ovšem nemohu v žádném případě akceptovat strop fakturace ve výši 33.000,- Kč. Svůj protinávrh jsem vám již vyjádřila v e-mailové komunikaci. „Mohu ze svých finančních požadavků ustoupit na níže uvedené: – hodinová sazba 300,- Kč – strop fakturace: 45.000,- Kč. Pakliže vedení MČ nebude mít o další spolupráci zájem, plně to respektuji“. Z výše uvedených důvodů nedošlo ke shodě a vedení MČ vyhlásilo ve smyslu § 6 odst. 1) a 2) ZZVZ, § 159 odst. 1) OZ a § 38 odst. 1) zákona o obcích na tuto pozici otevřenou soutěž. Koordinaci kulturních aktivit převzala na dobrovolné bázi dočasně kulturní komise MČ.

Do soutěže se přihlásili 4 účastníci, z toho 3 splnili podmínky výběrového řízení. Právo konečného rozhodnutí o přijetí kulturního koordinátora si na svém zasedání přidělilo zastupitelstvo MČ. Dne 27. 6. proběhla prezentace dvou zájemců-účastníků výběrového řízení pro zastupitele, členy hodnotící komise a produkční kultury v MČ. Svoji účast potvrdili dva účastníci VŘ. Zároveň byl starosta zastupiteli pověřen k dočasnému zadání služeb koordinátora kulturních aktivit externě do doby konečného výběru. Dne 15.6. byla poptána M. N.

Provoz komunitního centra Vlna

Zahrada a zázemí komunitního centra Vlna vzniklo na základě vize a projektu MČ Ďáblice v roce 2016. Podobu komunitního centra a jeho počáteční směřování nastartovala s velkým úsilím od října 2016 paní Petra Pekárková. Tehdejší nájemní smlouva vymezovala „provozování Komunitního centra – kavárny (zejm. poskytování občerstvení, pořádání kulturních a společenských akcí)“. S nájemným ve výši 10 000 Kč/měsíčně. V lednu 2017 požádal nájemce o snížení nájmu a jelikož se nepodařilo dojít ke shodě o dalších podmínkách nájmu, dala MČ nájemci výpověď.

Aktuální stav: MČ pronajímá prostory KC Vlna organizaci Komunitní centrum Vlna Ďáblice, z. ú. (dále jen „ZÚ“) Za částku 1 000 Kč/měs., hradí 30 % spotřebovaných energií a investiční opravy budovy a pronajímá provozovatelce ZÚ byt za dotovanou cenu. 70 % energií, úklid, svoz odpadu, zaměstnance a brigádníky hradí ZÚ. ZÚ dosud ze strany MČ dotován nebyl. Dotace na provoz si ZÚ zajišťoval za podpory MČ z jiných zdrojů. Před rokem 2018, než byl zprovozněn sál v Multifunkčním domě si kulturní akce objednával ZÚ samostatně. Příjmy z akcí samozřejmě zůstávaly ZÚ. Předmětem nájmu je „provozování volnočasového komunitního centra, kavárny a provozování pravidelného kulturního a sociálního programu (např. výstavy, setkání, diskuze, workshopy, poradenství, občasná hudební, literární, dramatická či jiná kulturní produkce atd.) k rozvoji komunitního života, předcházení sociálního vyloučení“.

Dne 15. 5. 2023 byla vedení MČ doručena Žádost o provozní dotaci pro organizaci ZÚ ve výši 200 000 Kč na období 06-12/2023 s tím, že fungování komunitního centra není možné zajistit pouze z vedlejší hospodářské činnosti ústavu.

RMČ dne 1.6.2023 po projednání ve smyslu § 159 odst. 1) OZ a § 38 odst. 1) zákona o obcích požádala o doplnění podkladů k jednání o: Zprávu dle odst. 3 čl. III smlouvy o nájmu prostor, položkový rozpočet současného provozu (zejména zisky vs. náklady), návrhy oprav budovy, návrh udržitelného využití dotace (koncepční řešení budoucího provozu).


odst. 3 čl. III smlouvy o nájmu prostor

Z prvotní reakce z 6. 6. 2023 takové informace patrné nebyly. Dne 13. 6. 2023 byla ze strany zástupce ZÚ zaslána všem zastupitelům tabulka nákladů za rok 2023, přehled fungování provozu komunitních center ve vybraných MČ Prahy a namátkový výčet aktivit KC Vlna. Při ústním jednání 6.6.2023 a následně písemně v reakci na podklady dne 13.6.2023 byla provozovatelka ZÚ ze strany vedení MČ vyzvána k předložení návrhu dlouhodobé, pravidelné podpory ze strany MČ, nastavený tak, aby byl provoz v současné podobě trvale udržitelný. Následující den předložila provozovatelka žádost pro ZÚ o částku 30.000 Kč měsíčně, kterou by organizace fakturovala MČ jako dodávku služeb ve formě produkčního zajištění chodu centra (včetně řízení týmu pracovníků KC) a spolupráce s koordinátorem kulturních aktivit. RMČ dne 15.6.2023 po projednání ve smyslu § 159 odst. 1) OZ a § 38 odst. 1) zákona o obcích požádala o doplnění podkladů k jednání o účetní závěrky a výroční zprávy za roky 2021 a 2022.

Dne 16. 6. 2023 provozovatelka ZÚ reagovala popisem aktuálního provozního stavu a informací, že navrhovaná fakturovaná částka 30 000 měsíčně (což se rovná 100 odpracovaným hodinám) za produkční služby je zcela v pořádku, s přihlédnutím k ohodnocení jiných pracovních pozic v centru, jehož plynulý a bezproblémový chod koordinuje. Obratem byla provozovatelka opětovně vyzvána k doložení konkrétního výčtu služeb, které by MČ financovala a účetní závěrky a výroční zprávy 2021 a 2022. Dne 19.6.2023 dostalo vedení MČ informaci, že zakladatelka ZÚ., svolala jednání Správní rady tohoto ústavu na úterý 20.6.2023 večer. Dle informací provozovatelky byly návrhy MČ předloženy Správní radě. Dne 21. 6. 2023 byla na podatelnu ÚMČ doručena Výpověď smlouvby o nájmu prostor, podepsaní zakladatelkou ústavu. MČ nyní připravuje Dohodu o ukončení nájmu dohodou k 30.9.2023.

Nyní tedy hledáme provozovatele, ať už z řad členů Komunitního centrum Vlna Ďáblice, z. ú. nebo z řad akčních sousedů, případně i přespolních ostřílených profesionálů, kteří budou pokračovat v rozvoji této úspěšné značky.

Martin Tumpach

Fitpark Na Znělci

Ďáblický fitpark „Na Znělci“, realizovaný s finančním přispěním hl. m. Prahy se už v těchto zimních dnech těší velkému zájmu nejen Ďáblických obyvatel. Vzhledem k lokalitě v okraji Ďáblického háje, v bezprostřední blízkosti jedné z nejvyužívanějších běžeckých stezek a v blízkosti nově vybudované cyklostezky je fitpark navštěvován celou řadou sportovců i rekreantů z Ďáblic, Kobylis a Dolních Chaber.

Dosud se na katastrálním území Ďáblic nacházeli pouze venkovní cvičební prvky pro seniory. I když byly tyto prvky mezi seniory velmi oblíbené, vnímali jsme dlouhodobou poptávku po instalaci prvků, určených pro intenzivnější cvičení. Nový fitpark nám umožňuje zapojit kromě seniorů i zkušenější sportovce nebo mladší ročníky. Ale i nemálo akčních seniorů nový fitpark využívá.

Nejbližší venkovní cvičební prvky se nacházejí v „areálu zdraví“ v Ďáblickém háji, přibližně kilometr vzdáleného od ďáblického fitparku. Tyto prvky jsou natolik intenzivně využívány, že v některé vytížené časy kapacitně nestačí kvalitně uspokojit poptávku sportovců a rekreantů.  Prvky v Ďáblickém háji nejsou zdaleka tak multifunkční jako komplexněji a univerzálněji pojatý fitpark Na Znělci. Dalšími nespornými výhodami nového fitparku je umístění v okraji zástavby, kde je pod větší kontrolou a snižuje se tak šance, že se stane terčem vandalů. Lokalita přispívá i k bezpečnému cvičení s ohledem na možnou rychlou pomoc při zdravotních komplikacích cvičících a k bezpečnému cvičení samotných žen a starších dětí.

Nový fitpark slouží všem cvičícím bez rozdílu bydliště, věku a kondice.