Svoboda slova a demokracie

Reakci starosty M.Růžičky na článek „Potopa na Blatech“ v ĎZ 9/2020, s.5 považuji za nepřiměřenou. Je to již standardní „plivanec“ vedení obce na příspěvek „netleskajícího“ občana/opozičního zastupitele, který bývá připojen pod příspěvkem ve stejném čísle ĎZ.

Od pana starosty bych očekával projev větší spoluúčasti s poškozenými návalovým deštěm a lítost nad zanedbáním dlouholetého problému odvodnění Ďáblic, ne plísnění za to, že si autor článku dovolí nesouhlasit s názorem radního Dvořáka, dle kterého „zaplavování není zásadní problém pro Ďáblice“, „s tímto stavem se musíme naučit žít“, se kterým se p.starosta ztotožnil (více anketa v ĎZ 7-8/2020, s.6-7).

Je na nestranném čitateli posoudit, zda autor článku starostovi něco „podsouvá“, nebo to plyne z odpovědí zastupitelů na anketní otázku, zda autor v článku osočuje kolegy starosty, nebo zda starostanepodsouvá“ negativní obraz autora čitatelům ĎZ, když uvádí, že předmětný „dům se nachází v záplavovém území (v území zákazu stavby)“. Předmětný dům byl postaven ve třicátých letech a záplavové pásmo vyznačeno v sedmdesátých letech minulého století, navíc záplavové území neznamená zákaz stavby ani povinnost stavbu v něm stojící odstranit. Více viz Otevřený dopis autora zveřejněný na strankách www.praha-dablice.cz.

Na uvedeném nezávislém ďáblickém webu je i příspěvek dalšího opozičního zastupitele „Záplavy Ďáblic v době přívalových deštů“, který neprošel „cenzurou“ Ďáblického zpravodaje 7-8/2020 přesto, že dle Pravidel pro vydávání Ďáblického zpravodaje (čl. VII. Bod 3) a dle tiskového zákona (zákon č. 46/2000 Sb., § 4a) má zastupitel na zveřejnění svého názorového příspěvku nárok. Tvrzení redakce, že článek k záplavám Ďáblic není „názorový“ je pouze „pseudodůvod“ porušení tiskového zákona a svobody slova. Záplavy Ďáblic, jež následovaly po uvedené cenzuře (viz video k záplavám ze 14.8.2020), přitom potvrdily aktuálnost článku objasňujícího odpověď zastupitele na anketní otázku – jeho názor na zaplavování Ďáblic, který se nevešel do stanoveného limitu. Stanovené limity by přitom neměly svazovat jen opozici, jak je zvykem v ĎZ. 

Takový nedemokratický a protiprávní postup vůči opozici si může vedení MČ Praha-Ďáblice dovolit i díky tomu, že v Redakci ani Redakční radě Ďáblického zpravodaje nemá opozice svého zástupce, jak bývá v demokratické společnosti (při poměru hlasů koalice k opozici – 10:5 ) zvykem. Heslo „vítěz voleb bere vše“ se projevilo i nezřízením tradičných komisí – stavební, životního prostředí a dopravy, které se odvodnění Ďáblic, resp. hluku z dopravy věnovaly, odvoláním opozice z Finančního výboru, … .

Radimír Rexa, zastupitel

Odpověď na dopis radního Davida Prokeše

pozn. redakce: Otevřený dopis zastupitele Davida Prokeše k přečtení zde

Podle skromného názoru členů rady Ďáblického zpravodaje problém v komunikaci či spor mezi zastupitelem panem Davidem Prokešem a starostou Milošem Růžičkou poněkud překračuje kompetence a pravomoci „rady“.

Za nejlepší řešení „rada“ považuje přímou komunikaci mezi oběma jmenovanými, zvláště jde-li o členy zastupitelstva naší městské části.

Pan Prokeš se cítí dotčen zveřejněním odpovědi starosty pod svým článkem Potopa Na Blatech v zářijovém čísle Zpravodaje a očekává veřejný komentář. Členové „rady“ si pročetli předmětné články a v tomto ohledu jsou názoru, že z toho co bylo zveřejněno nelze odvodit, že by pan Prokeš nehledal cestu k nápravě povodňových stavů v Ďáblicích v obecné rovině, ani že hledá vinu pouze u druhých a osočuje kolegy zastupitele. Je možné, že podobné invektivy zazněly jinde (na zastupitelstvu, v kuloárech, …) a reakce pana starosty tedy reflektuje širší diskuzi, ale ve zveřejněném textu tato část polemiky není obsažena.    

Čestmír Štuka, Pavel Veselý

Členové rady Ďáblického zpravodaje                      25. 9. 2020  

Stromořadí nad pramenem Mratínského potoka

„Na skřivánčí“ Seriál část 4.

stromořadí Na Skřivánčí

Jak jsem přislíbila ve 3.části seriálu,  další jeho část je   o stromořadí podél cyklostezky do Zdib.  Informace o stromořadí  jsem chtěla podat  formou rozhovoru s Věrou Prokešovou. Položila jsem  jí  emailovou cestou první otázku. Do dnes není zodpovězena. Proč?  Prokešovi, jak mohou tušit  čtenáři Ďáblického zpravodaje, kteří se zajímají o  přívalové deště v  naší obcí, byli   nebývale silným deštěm a rozvodněným Mratínským potokem  14. srpna 2020 stiženi. Ještě  v  tyto dny u nich běží odvlhčovače   vysušující promáčený dům.  Rozhovor  o vysázení stromořadí  určitě uskutečníme.

rybníček Ohrada

V této části seriálu  alespoň publikuji otázku, kterou jsem Věře položila. Už ta sama naznačila, o čem  jsme si chtěly  povídat.

odnášení půdy z pole vlevo od cyklostezky

Milada:  „Věro, když se podíváme z kraje  Blat na horizont nalevo od skládky,  vidíme  tam  stromořadí, kterému já říkám Věřino stromořadí. Vysadit tyto  stromy na pravé straně polní cesty do Zdib, to je tvoje myšlenka  a společná  práce  členů komise životního prostředí..   Můžeš čtenářům  připomenout  tento  dle mě záslužný čin komise životního prostředí  Ďáblic, kterou jsi vedla? Který to byl rok?“ 

odnášení ornice směrem k Ohradě (prameniště Mratínského potoka pozn.redakce)

Nemohu jinak a ještě  přidám dovětek, který s  Mratínským potokem plně souvisí. Území Blata bylo místem  pěstitelů zeleniny a květin k obchodování. Moudří s přírodou spjatí  hospodáři   v minulosti využívali  vody potoků k zalévání. S Věrou Prokešovou se znám. Z historie jejich rodiny  si dovolím zmínit toto. Věřini prarodiče byli zahradníci. Kdykoli mám trochu času putuji po toku Mratínského potoka. Část potoka od pramene  na katastru Ďáblic je v žalostném stavu. I tomu se budeme  v dalších dílech  seriálu spolu s Věrou Prokešovou věnovat.                      

situace s vrstevnicemi

Přiložené fotografie ukazují stromořadí, letecký snímek stromořadí, mapu těchto míst s vyznačením nejvyšších bodů  Ládví  a Na skalce ( označeno šipkou), z vrstevnicových čar lze číst, kudy odtéká déšť, jestliže jej nenasaje orná půda.  Další fotografie ukazuje   stejné místo, je to  pole na pramenech Mratínského potoka, který na většině plochy patří Rytířskému  řádu Křížovníků s červenou hvězdou  RŘK. Fotografie ukazuje stav po přívalovém dešti 14.8.2020 ( šipkou označen rybník Křížovníků Ohrada).

27.9.2020                                                                   Milada Stroblová

Otevřený dopis pana Prokeše redakci a redakční radě ĎZ

Vážená redakce, vážená redakční rado,

prosím o sdělení z jakého důvodu byla zveřejněna nepravdivá reakce pana
starosty na můj článek v posledním čísle zpravodaje s názvem Potopa Na Blatech.

reakce starosty v zářijovém zpravodaji

V pravidlech ĎZ je v bodě 4a:

Vydavatel může reagovat na příspěvky čtenářů ve stejném čísle, ve kterém
mají být uveřejněny, pokud jsou zásadní informace v daném článku chybné,
zavádějící nebo nepravdivé a jejich upřesnění nebo uvedení na pravou míru v zájmu informovanosti veřejnosti není vhodné odložit až do příštího čísla.

O chybné, zavádějící nebo nepravdivé informace v tomto případě nešlo jelikož starosta se v odpovědi na anketní otázku v předešlém čísle ĎZ plně
ztotožňoval s odpovědí pana Dvořáka. To znamená, že odpověď je totožná! PanDvořák psal mimo jiné: „Osobně nevnímám tento problém pro Ďáblice jako problém zcela zásadní. Myslím, že se s tímto stavem do jisté míry budeme muset naučit žít.“

A já jsem reagoval: „Někteří zastupitelé včetně pana starosty se netajili názorem, že záplavy nejsou zásadní problém Ďáblic. Nesouhlasím s názorem, že se s tímto stavem musíme naučit žít!“

vyjádření radního Dvořáka k povodním v letním čísle zpravodje

Dle mého názoru tedy nevznikl důvod na článek reagovat.

vyjádření starosty do letního čísla zpravodaje

Dále starosta v příspěvku porušuji bod 4c pravidel pro vydávání zpravodaje,
který zní: Vyjádření se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na pravou míru nebo se neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuje či zpřesňuje. Vyjádření musí být přiměřené rozsahu napadeného sdělení, a je- li napadána jen jeho část, pak této části.

Konkrétně souvětí: „Řešení z jeho strany však vidím jinde než ve veřejném
hledání viny pouze u druhých a v osočování mých kolegů zastupitelů.“

Neuvádí na pravou míru, nedoplňuje, nezpřesňuje můj článek. Naopak je
nepřiměřené rozsahu napadaného sdělení! Nikoho jsem neosočoval, pouze jsem si dovolil nesouhlasit s názory pana Dvořáka a pana starosty!

Žádám proto o přezkoumání těchto závažných pochybení jak redakcí tak
redakční radou a veřejnou omluvu v následujícím vydání ĎZ.

Jelikož nemám kontakt na redakční radu, prosím o přeposlání mailu.

Děkuji.

S pozdravem


David Prokeš, DiS.

Reakce Redakční rady