Postřehy z 8. zasedání zastupitelstva městské části

ze dne 19. února 2020

Ze zasedání je pořizován zvukový záznam.

Radní Dvořák zahájil v 17:05 zasedání zastupitelstva a vzhledem k nepřítomnosti zastupitelů Kříže a Pavla navrhl radní Dvořákovou a radního Tesaře do návrhového výboru. Návrh byl přijat všemi přítomnými zastupiteli. Rovněž formální kontrola zápisu z minulého zasedání byla schválena všemi hlasy.

V rámci volného mikrofonu vystoupil pan Stašek z Chřibské ulice s upozorněním na neúnosnou intenzitu dopravy v lokalitě v souvislosti s místní provozovnou.  Reagoval radní Dvořák, že jde o obecnou nekázeň řidičů a doporučil volání policie. Místostarosta Hrdlička jednal se zástupci provozovny a doporučuje hlásit problémy přímo v provozovně a volat městskou policii. Na situaci upozornil i ďáblické městské strážníky. Diskuzi ukončil místostarosta slovy: „Co si představujete jinýho, zakázat provozovnu?“. Následně reagoval starosta Růžička ve smyslu, že o problematice probíhá obdobná diskuze jako v případě skládky a zjistil, že v místě parkují i řidiči, kteří nemají s provozovnou nic společného. Také uvedl, že i on musel vézt manželku na odtahové parkoviště, protože také parkovala, kde neměla.

Inventarizační zpráva za rok 2019 byla schválena všemi hlasy. V bodech týkajících se rozpočtových opatřeních č. 12/2019 a č. 1/2020 jsme se s kolegy z volebních uskupení tradičně zdrželi z důvodu, že nám nebylo umožněno mít své zástupce ve Finančním výboru.

V následujícím bodě starosta Růžička oznámil rezignaci (ze zdravotních důvodů) paní Mráčkové na člena Kontrolního výboru a uvedl, že je otázkou, zda budou připraveni nastolit usnesení o volbě náhradníka za paní Mráčkovou. Radní Rexa navrhl jako náhradnici paní Ouředníčkovou. Starosta reagoval, že není splněno vše, co by bylo potřeba splnit, abychom přímo na tomto místě volili. Radní Dvořák uvedl, že volba bude bodem následujícího zasedání zastupitelstva. Všichni přítomní zastupitelé vzali tuto informaci hlasováním na vědomí.

Sedmým bodem zasedání byly odměny zastupitelům. S kolegou Pěkným jsme se zdrželi. Ostatní zastupitelé hlasovali pro navýšení odměn zastupitelům na maximální zákonnou výši.

Následujícím osmým bodem jednání bylo zakoupení pozemků pod ulicí Kučerová a podél bezejmenného přítoku Třeboradického potoka za celkovou částku 89 295 Kč. Pozemky budou v KN zapsány jako vlastnictví hl. m. Prahy (nikoli Ďáblic) a proto jsem se radních dotázal, zda byli zástupci HMP vyzvání k finančnímu příspěvku na předmětný nákup. Starosta reagoval, že vzhledem k finanční participaci HMP na jiných projektech v tomto případě o finanční příspěvek nežádali a ani to v tuto chvíli nepovažoval za správné. Všichni přítomní zastupitelé se zakoupením souhlasili.

Devátým bodem jednání bylo posílení vegetace v Ďáblicích, včetně úpravy louky u hvězdárny. Všichni přítomní zastupitelé souhlasili.

Desátým bodem jednání bylo zajištění kulturních akcí 1.42020 – 31.3.2021. V rámci rozpravy jsem se dotázal, zda městská část plánuje obecní ples. Dle radní Dvořákové se ples neplánuje a MČ chce jít cestou menších tančíren. Předloženým usnesením měli zastupitelé pověřit Radu MČ personálním zajištěním a objednáním aktivit, zajišťováním kulturních a jiných akcí … v předpokládané výši 280 hod/měsíčně do maximální výše 66 000,- Kč/měsíc. Kolegové Rexa, Prokeš a Vlach se zdrželi. Ostatní přítomní zastupitelé hlasovali pro.

V jedenáctém bodě jednání všichni přítomní zastupitelé souhlasili s koupí pozemku u fotbalového hřiště za cenu 100 000 Kč.

V rámci bodu Diskuze se zastupitel Prokeš dotázal demolici na památkově chráněného statku pana Steyskala. Starosta reagoval, že se s problematikou seznámí, pan místostarosta zmínil proběhlá jednání s Památkovým ústavem. Zastupitel Rexa se dotázal místostarosty Hrdličky na aktuální stav problematiky překračování hlukových limitů z dopravy. Místostarosta reagoval, že má výsledky studie a dalším krokem je zpracování návrhu opatření a namodelování přesných protihlukových stěn … tak aby šel na technickou správu komunikací a hl. m. Prahu s konkrétním návrhem. Zatím se výpočty nezačaly počítat. Studie zatím není dopracovaná. Zastupitel Rexa navrhl, aby připomínky k plánovanému pražskému okruhu vždy obsahovaly i upozornění na hlukově nevyhovující Cínoveckou ul. Zastupitel Prokeš se dotázal, jak bude probíhat kontrola velkých developerských projektů v Ďáblicích ze strany městské části. Zastupitel Dvořák reaguje: „tak se uvidí, no„, starosta Ing. Růžička: „v této fázi to sledujeme, máme k dispozici řadu odborníků, s kterými to konzultujeme„. Místostarosta Hrdlička „Projekt (obytný soubor Areál Ďáblice ve Statkové ul., býv. Vegacom) Ďáblicím pomáhá.“ Starosta dále informoval od odstoupení šéfredaktora ďáblického zpravodaje. Na upozornění paní Stroblové, že na její zaslané články do Ďáblického zpravodaje nebylo rok reagováno, odpověděl radní Dvořák dotazem, jak se jí líbí plán na výsadbu stromů v Ďáblicích. Následně vystoupil zastupitel Rexa s podnětem, zda by v orgánech Rady a Zastupitelstva MČ neměli být i zástupci „opozice“. Zastupitel Prokeš vyzývá zastupitele k jednání o obsazení komisí a výborů. Radní Dvořák: „Buď to ty lidi chtěj dělat, nebo nechtěj. V minulém volebním období byla Komise výstavby zdroj problémů.“ Ptal jsem se na stav hledání praktického lékaře do Ďáblic. Bohužel opět bez odpovědi. Ostatní mé dotazy byly místostarostou zodpovězeny. Následovala diskuze k parkování v modrých zónách. Zastupitel Prokeš se dotazoval na plánované cyklostezky v Ďáblicích. Starosta reagoval, proč si nejdřív nenastuduje generel cyklostezek, než se o tom začne bavit. Místostarosta následně podal stručnou informaci o aktuálním stavu.

Posledním bodem jednání byly Informace radních a zastupitelů. Kde padly informace o stavební uzávěře budoucího pražského okruhu, nedokončených komunikací a infrastruktuře u Statkové ulice (areál Spiritex), novém provozním řádu areálu skládky, renovaci služebny městských strážníků, výběrovém řízení na obsazení místa sociálního pracovníka a plánovaném participativním rozpočtu.

Zasedání zastupitelstva skončilo krátce po deváté hodině.

Martin Tumpach, zastupitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *