Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace jsou k nalezení na Úředních deskách.

Úřední deska MČ Praha – Ďáblice. Případně se lze na webu registrovat pro odběr novinek e-mailem. Aktuální informace lze dostávat též zdarma přes SMS, při využití služby Mobilní rozhlas.

Úřední deska MČ Praha 8. Na MČ Praha 8 například sídlí pro Ďáblice místně příslušný stavební úřad, který na úřední desce zveřejňuje i dokumenty, související s výstavbou v Ďáblicích. K odběru novinek e-mailem se můžete přihlásit i na Praze 8.

Registr smluv

Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další instituce definované tímto zákonem mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv. Smlouvy musí být publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat.

Registr smluv je informačním systémem zřízeným podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Od 1. 7. 2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti těchto smluv.

Smlouvy uzavřené MČ naleznete zde když do pole „Název publikujícího subjektu“ zadáte „městská část praha-ďáblice“ a kliknete levým tlačítkem myši na pole „Vyhledat“.

Z rozpočtu MČ pro rok 2019

Ve středu 19. 12. schválilo Zastupitelstvo MČ rozpočet na rok 2019. Celkové výdaje činí 39 176 900 Kč, celkové příjmy 35 747 900 Kč. Schodek je kryt z prostředků fondu rezerv a rozvoje s předpokladem budoucího pokrytí z dotací získaných v roce 2019.

V příjmech jde o dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy 110 000 Kč, neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 34 869 000 Kč, poplatky, zábory a smlouvy s investory 548 900 Kč, 180 000 Kč převod ze sociálního fondu a 40 000 Kč od Hovorčovic za zajištění požární ochrany našimi hasiči.

Z neinvestičních výdajů jde o

Rozvoj obce 1 340 000 Kč (nevyfakturované dodávky zboží do nové radnice a údržba zahrady Vlny).

Městská infrastruktura 3 816 000 Kč (čištění kanálů, sběr odpadků, opravy a svoz odpadkových košů, monitoring skládky, hluková problematika, velkoobjemové kontejnery, příspěvky na popelnice, údržba zeleně, šintování chodníků).

Doprava 2 012 300 Kč (dopravní značení, zimní údržba komunikací, opravy silnic a chodníků, údržba zastávkových přístřešků a při troše dobré vůle i studie dopravního rozvoje s návrhem dopravních opatření).

Školství a mládež 8 413 100 Kč (oprava a údržba MŠ, opravy, modernizace pojištění a deratizace školních budov, odpisy, kulturní akce, kompenzační příspěvky za skládku, příspěvky sdružením pracujícím s mládeží, opravy a provoz dětských hřišť)

Zdravotnictví a sociální oblast 190 000 Kč (akce a služby pro seniory, vítání občánků)

Kultura a sport 2 203 000 Kč (provoz knihovny, kulturní akce – navýšeno cca o 600 000 Kč, nově i 800 000 Kč na výdaje na zprostředkování v prostorách MČ na klíč, příspěvky sportovním, církevním a neziskovým organizacím)

Požární ochrana 430 900 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku 200 000 Kč

Správa a samospráva 11 708 400 Kč (platy, pojištění, školení, dary obyvatelům, energie, drobný hmotný majetek, konzultační služby, software, revize, provoz budov úřadu, průzkumy odvodnění)

Všeobecná pokladní správa 1 242 000 Kč (převod prostředků do sociálního fondu, oprava chodníku v MŠ, výsadba zeleně kolem nového obecního domu, možná i trvalé zastínění předzahrádky Vlny).

Z investičních výdajů jde o

Rozvoj obce 500 000 Kč (otevřené objednávky z výstavby nového obecního domu)

Úprava stání kontejnerů na tříděný odpad 380 000 Kč

Realizace veřejného osvětlení Buližníková/U Hájovny/Skalnická 2 200 000 Kč (v původním plánu mělo jít o úhradu z účelové dotace, kterou se bohužel nepodařilo vyčerpat, a musela být vrácena)

Dva nové kotle do MŠ 330 000 Kč

Rekonstrukce starého obecního domu 2 300 000 Kč (pravděpodobně bude hrazeno z dotace)

Kultura a sport 320 100 Kč (Přesměrování a modernizace ozvučení areálu fotbalového hřiště 200 000 Kč, odpisy, informační sloup)

Místní hospodářství 1 491 000 Kč (odbydlování, projektová dokumentace bytového domu Akcíz II – pravděpodobně bude následně hrazeno z dotace)

Příslušenství k traktoru pro fotbalový areál100 100 Kč

Kompletní rozpočet MČ na r. 2019 naleznete na webových stránkách MČ

Martin Tumpach, zastupitel, odvolaný člen finančního výboru

Z Programového prohlášení Pirátské strany, hnutí Praha sobě a koalice TOP 09 a Starostové a nezávislí ve spolupráci s KDU-ČSL ve vedení hl. m. Prahy

Prohlášení má 32 stran a je dostupné on-line

Z témat týkajících se mimo jiné i Ďáblic stojí za zmínku:

Doprava

 • Budeme pokračovat v přípravě stavby 511 (Běchovice–dálnice D1) a vyvineme úsilí, aby dopady stavby 511 na místní obyvatele byly co nejmenší. [tzv. vnější okruh]
 • V návazné severní části Pražského okruhu je nutné prosadit nejvhodnější variantu. Je nezbytné maximálně odklonit zejména nákladní dopravu mimo území Prahy, aby došlo ke zlepšení ovzduší v hlavním městě.
 • Výstavba Pražského okruhu vyžaduje intenzivní spolupráci Prahy, městských částí, Ministerstva dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Středočeského kraje a jednotlivých obcí. Za hlavní město jmenujeme konkrétního koordinátora, který bude mít jediný úkol: odblokuje přípravu výstavby Pražského okruhu.
 • Podpoříme řešení okruhu, které se ukáže jako nejvhodnější z hlediska dopadů na obyvatele, bezpečnosti dopravy, nákladů a termínu realizace.

Pozn.: Bohužel se v Prohlášení nevyskytuje pro nás důležité odhlučnění Cínovecké/D8

 • Ustavíme komisi pro parkování, která bude řešit vylepšení současných parametrů parkovacího systému tak, aby se stal uživatelsky příjemnějším, ekonomicky motivujícím a aby vedl ke zvýšení počtu parkovacích míst pro rezidenty.
 • Využijeme existující data k aktualizaci a optimalizaci parametrů parkovacích zón.
 • Upravíme prostorové uspořádání ulic za účelem zvýšení počtu parkovacích míst.
 • Posílíme ochranu ovzduší před emisemi pevných částic.
 • Budeme budovat chodníky tam, kde chybějí. Budeme dbát na pěší a cyklistickou prostupnost krajiny a na možnost pěšího propojení městských částí.
 • Zprovozníme systém řízení dopravy, který umožní zkrátit čas v kolonách a zrychlit MHD.

Výstavba

 • Skončíme se zažitou praxí, kdy se dopravní stavby a městská zástavba plánují odděleně. Urbanisté, architekti a dopravní inženýři musejí vytvářet jednotné dílo – jedno město.
 • Prosazujeme princip rovné dostupnosti základní vybavenosti a snížení závislosti obyvatel na automobilu tak, aby rezidenční čtvrti byly místem pro plnohodnotný život, nikoliv jen noclehárnami.
 • Participativní projednávání projektů s veřejností je cestou, jak zajistit společenskou dohodu o chystaném záměru; často vede ke zkrácení doby nutné k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
 • Budeme pravidelně a co nejvíce mluvit s Pražany o našem městě a jejich potřebách. Zapojíme všechny, kdo budou chtít, do diskuse už od počátku – ať už půjde o úpravu náměstí, výstavbu nové budovy, či využití volného prostoru.
 • Dokončíme výstavbu velkých kanalizačních sběračů.

Přístup k občanům

 • Podpoříme otevřenou komunikaci posilující důvěru obyvatel města v jeho správu a rozvoj.
 • Zajistíme občanům možnost poskytovat zpětnou vazbu na kvalitu služeb, které zajišťuje město.
 • Vytvoříme koncept radnice otevřené občanům. Maximální možnou měrou zpřístupníme dokumenty a další agendu, kterou samospráva má ve své kompetenci.

Životní prostředí

 • V rámci naplňování Strategie adaptace hl. m Prahy na změnu klimatu budeme zvyšovat množství zeleně v ulicích, revitalizovat vnitrobloky a přidávat do ulic vodní prvky (fontány, pítka nebo kašny).
 • Revitalizujeme pražské potoky tak, aby sloužily k rekreaci a přitom nepředstavovaly povodňovou hrozbu. Budeme přitom spolupracovat se Středočeským krajem, kde se nacházejí horní toky většiny pražských potoků.

Pozn. V Ďáblicích máme pražskou anomálii, kdy se ve Středočeském kraji nachází naopak dolní tok našeho potoka.

 • … podpoříme prioritní výkup vodních ploch, které jsou nyní ve vlastnictví třetích osob.

Pozn. Příkladem je náš Mratínský potok

 • Nebudeme rozšiřovat současné skládky komunálního odpadu.

Novému vedení hl. m. Prahy přeji, aby se jim podařila splnit alespoň polovina z Prohlášení a Ďáblické Radě, aby pro ně Prohlášení bylo inspirací.

Martin Tumpach, zastupitel