Vyjádření k výpovědi Diakonie ČCE z obecních prostor

Usnesení Rady MČ

AKTUALIZACE 21. 2. 2023: Zastupitelstvo MČ na svém 4. zasedání usnesením pověřilo starostu:

 1. na výzvu Diakonie Praha uzavřít s Diakonií Praha dohodu o prodloužení nájmu do 31.5.2023 a případně jednat o možnostech pronájmu alternativních prostor přednostně ve vlastnictví městské části,
 2. předložit ZMČ strategii zajištění poskytování sociálních a pečovatelských služeb pro občany Ďáblic do 15.5.2023.

AKTUALIZACE 25. 1. 2023: Zastupitelé zvolení za Živé Ďáblice s podporou starostů iniciovali svolání mimořádného zasedání zastupitelstva. Považuji za účelové, že má jít o termín jarních prázdnin, kdy jsou dva radní v zahraničí. Takové jednání neshledávám příliš konstruktivní. Osobně se nebráním žádnému tématu a narozdíl od minulých dob jsem na úřadě MČ k dipozici přes den, případně i nad rámec běžné pracovní doby a na e-mailové zprávy odpovídám. Veškerou komunální problematiku tak lze řešit operativně na základě vzájemné domluvy (ostatně i jako „opozice“ jsme z našeho pohledu závažná témata navrhovali probrat nejprve na pracovní úrovni). Moje nabídka takového řešení stále platí.

K aktuálně diskutovanému tématu předně uvádím, že si vážíme každého, kdo je schopen a ochoten nabízet potřebné služby nejen ďáblickým občanům. Osobně jsem byl při jednání Rady MČ proti výpovědi Diakonie, minimálně tímto způsobem. Nicméně Rada svou většinou výpověď schválila a tento většinový názor respektuji. Hlavním důvodem je, že Ďáblice v nadcházejících letech čeká velký nárůst obyvatel a vzhledem k velmi omezeným prostorám v majetku MČ jsme nuceni ve věcech nájmů výrazně více prioritizovat a podpořit služby, které občané Ďáblic nemají možnost čerpat ani v blízkém okolí. O pomoc s hledáním nových prostor pro Diakonii jsme požádal i starosty okolních městských částí. Pro většinu MČ je sehnat nového praktického lékaře a pediatra s volnými kapacitami rovno zázraku. Za těmito lékaři by lidé z Ďáblic museli dojíždět velmi daleko, pokud by vůbec některého z těchto lékařů sehnali. V Ďáblicích se nám za cenu této nepříjemné situace tyto lékaře podařilo zajistit. Své lékaře městské části běžně dotují a nabízejí bonusem byt. Naši lékaři jsou schopni a ochotní působit v Ďáblicích za komerční nájem, který můžeme využít např. na plat sociálního pracovníka. Diakonie poskytovala na území naší MČ rozvoz obědů v řádech jednotek obyvatel a pečovatelskou službu spíše namátkově a výše nájmu byla pro MČ dlohodobě ztrátová. Vedení MČ je ze zákona povinno přistupovat k využívání veřejných prostor s péčí řádného hospodáře. Zároveň i po skončení dotace zaměstnáváme, nyní z vlastních prostředků sociální pracovnici. Pro ďáblické občany jsme zpracovali rešerši sociálních služeb, dostupných i na území Ďáblic, s uvedením kontaktů (viz níže). Možnosti pomoci nově zveřejňujeme i na oficiálním webu MČ. Prostoru v majetku MČ je tak málo, že jeden ze zaměstnanců má „kancelář“ přímo ve společenském sále a na každou akci si ji musí kompletně sbalit. Jako malá MČ nejsme kapacitně připraveni na provoz služeb, obvykle zajišťovaných centrálně hl. městem.

Martin Tumpach

Strategie zajištění poskytování sociálních a pečovatelských služeb pro občany Ďáblic

Verze 1.1

Lidé v tíživé nebo problematické sociální situaci, žijící na katastrálním území městské části Praha-Ďáblice (dále jen „MČ Ďáblice“) mají možnost využít pomoc státu, Magistrátu hl. m. Prahy, MČ Ďáblice, soukromých subjektů a ve vybraných případech služeb poskytovaných městskou částí Praha 8.

V souladu s doporučením příslušných odborů Magistrátu hl. m. Prahy je vhodný postup žádání pomoci směrem od všeobecné ke konkrétní. Pomoc s prostředkováním může poskytnout sociální pracovnice MČ Ďáblice.

Výjimkou jsou urgentní případy s bezprostředním ohrožení zdraví či života. V takových případech budou zaměstnanci MČ Ďáblice i vedení MČ Ďáblice jednat bezodkladně, mimo formální postup.

 1. Státní pomoc
 2. příspěvek dle Zákona o sociálních službách;
  1. Pomoc ze strany MČ Ďáblice s podáním žádosti;
 3. Deštník proti drahotě (www.destnikprotidrahote.cz)
  1. příspěvek na péči;
  1. příspěvek na mobilitu;
  1. příspěvek na zvláštní pomůcky;
  1. pohřebné.
 4. Pomoc zajišťovaná hl. m. Prahou
 5. Sociální nadační fond (www.socialninadacnifond.praha.eu)
  1. nevládní nezisková organizace založena Prahou s cílem poskytnout plnohodnotný život každému, kdo v Praze žije;
  1. program podpory nezávislého života lidí se zdravotním znevýhodněním;
  1. program podpory při řešení tíživé situace.
 6. Pomoc MČ Ďáblice
  1. služby sociální pracovnice úřadu MČ Ďáblice;
  1. podpora ze strany vedení MČ Ďáblice, primárně prostřednictvím sociální komise Rady MČ Ďáblice;
  1. cenově dostupný rozvoz obědů z ďáblické základní školy;
  1. předjednaná kapacita pečovatelské služby
   1. proměnné v čase;
   1. aktuálně: Centrum zdravotních a sociálních služeb MČ Praha-Březiněves, Thése.one, Diakonie ČCE (v jednání);
  1. smluvně zajištěné dlouhodobé působení sociálních služeb na území MČ Ďáblice;
   1. Centrum zdravotních a sociálních služeb MČ Praha-Březiněves (smluvní podmínky v jednání).
 7. Pomoc zajišťovaná městskou částí Praha 8
  1. služby Odboru sociálních věcí a zdravotnictví;
  1. sociální služby poskytované na území MČ Praha 8 (www.praha8.cz/Odkazy-a-informace-1);
   1. namátková dostupnost – pomoc se zprostředkováním ze strany MČ Ďáblice;
 8. Soukromé (komerční) služby
  1. pomoc se zprostředkováním ze strany MČ Ďáblice;
  1. v nezbytných, odůvodněných případech možnost fin. příspěvku ze strany MČ Ďáblice.

Dlouhodobé cíle

Strategie zajištění poskytování sociálních a pečovatelských služeb pro občany Ďáblic by měla být založena na několika klíčových principech a opatřeních:

 1. Průběžně analyzovat potřeby občanů v oblasti sociálních a pečovatelských služeb prostřednictvím průzkumu a konzultací s obyvateli Ďáblic, sociálními pracovníky, zdravotnickými pracovníky a dalšími relevantními partnery.
 2. Vytvoření priorit sociálních a pečovatelských služeb.
 3. Zajištění dostupnosti pro všechny potřebné občany Ďáblic bez ohledu na jejich socioekonomický status, věk nebo zdravotní stav.
 4. Zlepšení/zprostředkování komunikace mezi poskytovateli služeb a občany, aby byly informace o službách dostupné a aby byly zajištěny včasné reakce na potřeby občanů.
 5. Udržení a zlepšení kvality poskytovaných služeb prostřednictvím hodnocení a zpětné vazby od uživatelů služeb.
 6. Zajištění dlouhodobé finanční udržitelnosti poskytování služeb prostřednictvím optimalizace nákladů a zlepšení efektivity poskytování služeb.
 7. Průběžné zvyšování odbornosti členů sociální komise.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *