Za odhlučnění, odvodnění a severní obchvat Ďáblic

AKTUALIZACE: Reakce náměstak primátora hl. m. Prahy Ing. Adama Scheinherra, MSc, Ph.D. na petici občanů:

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, v platném znění

Níže podepsaní občané žádáme:

I. Hluk z Cínovecké radiály:

I.1. S ohledem na slibované a dlouhodobě nedostatečně řešené odhlučnění Cínovecké (původně Prosecké) radiály požadujeme:

  • vybudovat protihlukový val (dále jen „PHV“) vysoký min. 10 m nad úrovní vozovky;
  • vybudovat protihlukovou stěnu (dále jen PHS) o min. výšce 3 m umístěnou na koruně PHV;
  • osázet stromovou vegetaci před a za PHS, která bude plnit funkci biofiltrů.

Uvedená protihluková opatření (dále jen „PHO“) požadujeme vybudovat podél celé Cínovecké radiály v k.ú. Ďáblice včetně nadjezdových ramp mimoúrovňové křižovatky (dále jen MÚK) Cinovecká-Kbelská a Cínovecká-Kostelecká, všech součástí stavby SOKP 520 a 519 včetně nadjezdových ramp MÚK Březiněves na území k.ú. Ďáblice, stavby plánované vysokorychlostní tratě a severního obchvatu Ďáblic (viz III. níže).

II. Odvodnění

Navržený systém odvodnění dešťových vod předpokládá jejich odvedení do Mratínského potoka. Přívalové srážkové události posledních let opakovaně způsobují zaplavení dolní části Ďáblic včetně památkové zóny Staré Ďáblice s horní částí Mratínského potoka v k.ú. Ďáblice.

K těmto záplavám přispívá zejména svedení přívalových srážek z:

  • cca 66 ha komunikací, zpevněných ploch a zástavby městské části Praha-Ďáblice do Mratínského potoka.

Problém zaplavování souvisí se skutečnou intenzitou deště na území Ďáblic. V pořadí druhý loňský přívalový déšť dne 14.8.2020 navíc překračoval hodnoty padesátileté srážky (viz video), a to bohužel není výjimečné.

S ohledem na uvedené požadujeme:

II.1. Realizovat retenční nádrže dle Generelu odvodnění Prahy Sever (GO 2007), DÚR 2006, realizovat další protipovodňová opatření v k.ú. Ďáblice pro stoletou vodu.  

II.2.  Upravit přepad pod Cínoveckou ul. tak, aby původním korytem tekla voda pouze v daném množství a při větším průtoku  byla voda odváděna do stávajícího dobře udržovaného trubního obchvatu.

II.3. Zajistit správu a pravidelnou údržbu 92 m dlouhého přepadu, včetně trubního obchvatu Blata odpovědným správcem toku.

III. Severní obchvat Ďáblic

V rozvojovém území v severní části Ďáblic, kde je plánovaná bytová výstavba pro cca 2 000 obyvatel bez adekvátní dopravní infrastruktury, budou obyvatelé přilehlých stávajících komunikací neúměrně zatíženi dopravou. Další nárust dopravy z rozvojového území bude mít pravděpodobně negativní vliv na životní prostředí tohoto území, dopravní bezpečnost v okolí školy i na ďáblickou památkovou zonu.

III.1  Požadujeme vypracování studie severního obchvatu včetně navazující výstavby (urbanistické i infrastruktury) a jeho zanesení do územně plánovací dokumentace (Územní plán Prahy a Metropolitní plán)

IV. Požadujeme stavby ad I. – ad III. zahrnout do Metropolitního plánu Prahy.

V. Požadujeme činit účinné kroky na vyřešení odvodnění Ďáblic, odhlučnění Cínovecké radiály a vypracování studie severního obchvatu včetně harmonogramu jednotlivých kroků pro všechny neřešené oblasti.

Zlepšení života v Ďáblicích je na nás všech.

Za petiční výbor:  Martin Tumpach, Říjnová 28, Praha-Ďáblice , Věra Prokešová, Na Blatech 7, Praha-Ďáblice , Michael Vlach, Na Terase 19, Praha-Ďáblice

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká a podpisy podporují petici

„Za odhlučnění, odvodnění a severní obchvat Ďáblic“ Svým podpisem podporuji tuto petici a prohlašuji, že jsem se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil/a a k jejímu podpisu jsem nebyl/a žádným způsobem nucen/a:Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *